Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11664 İsmail Ünver Doç. Dr. Sedit Yüksel (1921-1998) 03.02.2012 Oku
6439 Olcay Önertoy Oyun Yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar 17.03.2010 Oku
6414 Erdoğan Uygur Moliere Ve Ahundof Tiyatrosunda "Cimri" Karakterleri Harpagon Ve Hacı Kara 16.03.2010 Oku
6328 Mitat Durmuş Bolşevik İhtilâlinden Sonraki Azerbaycan Sahası Türk Edebiyatında Şiir ve Poema Türü 10.03.2010 Oku
6326 Gülsen Seyhan Alışık Dede Korkut Kitabını Anlamaya Katkılar 10.03.2010 Oku
6325 Gülsel Sev /+Dan ... +A/ Yapısına İlişkin 10.03.2010 Oku
6324 Fatma S. Kutlar Bursa Şairlerinin Vefeyatnamesi 10.03.2010 Oku
6323 Ali Emre Özyıldırım Nedim'in Meşhur Beytine : Vakanüvis Es'ad Efendi'nin Şerhi 10.03.2010 Oku
6322 Yaşar Şenler Su Aynasında Üç Şair 09.03.2010 Oku
6321 İ. V. Stebleva Eski Türkçe Fal Kitabı Irkbitig ve Sembollerin Kavramsal Temeli (Çev. Halil İbrahim Usta) 09.03.2010 Oku
6320 Alaattin Karaca Kuyucaklı Yusuf 09.03.2010 Oku
6319 Talip Yıldırım Yeni Uygur Türkçesînde İsimden İsim Yapım Ekleri 09.03.2010 Oku
6318 İsmail Ünver Sulı, Suli, Sula, Şule, Süle ve Süli Fakih Rivayetleri Üzerine 09.03.2010 Oku
6317 Hasan Özdemir Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten, Dede Korkut Oğuznameleri 09.03.2010 Oku
6316 Hasan Özdemir Semih Tezcan, Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar 09.03.2010 Oku
6315 Hamza Zülfikar Hocam Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu 09.03.2010 Oku
6314 Mitat Durmuş Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Şiirlerinde Işık ve Renk Unsuru 09.03.2010 Oku
6313 Paşa Yavuzarslan Anadolu Sahasında Yazılmış Eski Bir Arapça Türkçe Sözlük Üzerine Notlar 09.03.2010 Oku
6295 Mustafa Sarı Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Eşzamanlı Değişikliğe Uğraması 09.03.2010 Oku
6294 Aynur Öz Özbek Türkçesi Edebî Dilinde Sıfat Fiiller 09.03.2010 Oku
6293 Aysu Ata Derleme Sözlüğü'nde Eski Türkçe Bir Kelime: Ağlak 09.03.2010 Oku
6291 Cahit Kavcar Hocam Kenan Akyüz 09.03.2010 Oku
6290 Mustafa Sarı Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Değişikliğe Uğraması 09.03.2010 Oku
6289 Abdülkadir Gürer Şeyh Gâlib'in Şiirlerinde Bir Anlatım Özelliği 09.03.2010 Oku
6288 Abdülkadir Gürer Şeyh Gâlib Hakkında Yeni Bilgiler 09.03.2010 Oku
6287 A. Melek Özyetkin Altın Ordu Hanı Toktamış'ın Bikhâcî Adlı Kişiye Verdiği 1381 Tarihli Tarhanlık Yarlığı 09.03.2010 Oku
6286 Cem Dilçin Fuzulî'nin Kasidelerinin Du'â Bölümleri Üzerine 09.03.2010 Oku
6285 Cem Dilçin Şeyh Galip'tn Şiirlerinde III. Selim ve Nizam-ı Cedit 09.03.2010 Oku
6284 Olcay Önertoy Cumhuriyet Döneminin İlk Edebi Topluluğu: Yedi Meşaleciler 09.03.2010 Oku
6268 Paşa Yavuzarslan Anadolu Ağızlarında *Ha (*Ka) Zamirinin Türevleri 08.03.2010 Oku
6267 Nurullah Çetin Süleyman Nazif'in Fırâk-ı Irak Adlı Eseri 08.03.2010 Oku
6266 A. Melek Özyetkin Astrahanlı Şerifi'nin 1550 Tarihli Zafer-Nâme'si 08.03.2010 Oku
6265 Halil İbrahim Usta Türk Gramerciliğinin Tarihinde "Kavaid" Kitaplarının Yeri 08.03.2010 Oku
6264 Hakan Sazyek II. Meşrutiyet'in İlânı ve Şiirimizdeki Yankısı 08.03.2010 Oku
6263 Aysu Ata Kutadgu Bîlig Üzerinde Bîr Düzenleme Denemesi: Kör mü? Kür mü? 08.03.2010 Oku
6262 Alaattin Karaca Sabahattin Ali'nin Öykülerinde Toplumsal Konular 08.03.2010 Oku
6261 Zeliha Güneş Behçet Necatigîl'în Şiirleri 08.03.2010 Oku
6260 Cem Dilçin Fuzulî'nin Bîr Gazelînîn Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi 08.03.2010 Oku
6259 Olcay Önertoy Memduh Şevket Esendal'ın İlk Romanı Miras 08.03.2010 Oku
6258 İsmail Ünver Fuzûlî'nin İkî Mesnevîsinde Nizamî Etkisi 08.03.2010 Oku
6257 İsmail Ünver Nâmık Kemal'in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları 08.03.2010 Oku
6256 Alaattin Karaca Ahmet Midhat Efendi'nin Jön Türk Adlı Romanı 08.03.2010 Oku
6255 Tuncer Gülensoy Erzurum Ağzı İle «Hâtemi Tâ'i Masalı" 08.03.2010 Oku
6254 Zeynep Korkmaz Eski Osmanlı Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla İlgili Değerlendirmeler 08.03.2010 Oku
6253 Vecihe Hatiboğlu Türk Tarihînin Başlangıcı 08.03.2010 Oku
6252 Hasan Eren Türklerde Ekinciliğin Gelişmesine Katkılar 08.03.2010 Oku
6251 Nuran Tezcan Bursalı Lami'î Çelebi 08.03.2010 Oku
6250 İsmail Parlatır Nesteren Üzerine Hâmît-Ekrem Yazışması ve Hâmit'in Bir Mektubu 08.03.2010 Oku
6249 Olcay Önertoy Ziya Osman Saba'nın Küçük Hikayeleri 08.03.2010 Oku
6246 Tuncer Gülensoy ZDMG'de Türkoloji ve Mongolistikle İlgili Makaleler Bibliyografyası (1847- 1968) 08.03.2010 Oku
6245 Tunca Kortantamer Ahmed-i Dâ'î ile İlgili Yeni Bilgiler 08.03.2010 Oku
6244 Tunca Kortantamer Ahmed-i Dâ'î'nin "Mutâyebât" Adıyla Tanınan Eseri Üzerine 08.03.2010 Oku
6243 Şedit Yüksel Koca Ragıp Paşa'nın Ramazâniyye'si 08.03.2010 Oku
6242 Şedit Yüksel Eski Edebiyatımızda Ramazan 08.03.2010 Oku
6241 Şedit Yüksel Koca Ragıp Paşa'nın Sanatında ve Yaşantısında Haşmetin ve Fitnat'ın Yerleri 08.03.2010 Oku
6240 Saadet Çağatay Altay Türklerinde Kıyamet Anlayışı 08.03.2010 Oku
6239 Olcay Önertoy Oyun Yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar 08.03.2010 Oku
6238 Kemal Ateş Birer Öyküleriyle Mauppassant ve Ömer Seyfettin 08.03.2010 Oku
6237 Mine Mengi Harnâme Kime Sunulmuştur 08.03.2010 Oku
6236 Mine Mengi Bir Şiir Mecmuası Hakkında 08.03.2010 Oku
6235 Meserret Diriöz Nevi 08.03.2010 Oku
6234 İsmail Ünver Ahmedî'nîn Cemşid ü Hurşîd Mesnevisi Üzerine 05.03.2010 Oku
6233 Hasibe Mazıoğlu Edirneli Nazmî'nin Pend-i Attâr Çevirisi 05.03.2010 Oku
6232 Zeynep Korkmaz Yunus Emre ve Anadolu Türkçesînîn Kuruluşundaki Yeri 05.03.2010 Oku
6231 Hasan Eren Eski Bir Saz Şairi Sipahî 05.03.2010 Oku
6230 Hasan Eren Türk Saz Şairleri Üsküdarî 05.03.2010 Oku
6229 Kamile İmer Türk Yazı Dilinde Dil Devriminin Başlangıcından 1965 Yılı Sonuna Kadar Özleşme Üzerine Sayıma

Dayanan Bir Araştırma
05.03.2010 Oku
6228 Tuncer Gülensoy Moğolların Gizli Tarihi'ndeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bîr Deneme 05.03.2010 Oku
6227 Necdet Bingöl Hâşim'in Şiirinde Renkler 05.03.2010 Oku
6208 Rene Wellek-Austin Warren Edebiyat ve Edebiyat İncelemesi (çev. Prof. Dr. Mine Mengi) 05.03.2010 Oku
[ 1 2 ]