Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
6287 A. Melek Özyetkin Altın Ordu Hanı Toktamış'ın Bikhâcî Adlı Kişiye Verdiği 1381 Tarihli Tarhanlık Yarlığı 09.03.2010 Oku
6266 A. Melek Özyetkin Astrahanlı Şerifi'nin 1550 Tarihli Zafer-Nâme'si 08.03.2010 Oku
6289 Abdülkadir Gürer Şeyh Gâlib'in Şiirlerinde Bir Anlatım Özelliği 09.03.2010 Oku
6288 Abdülkadir Gürer Şeyh Gâlib Hakkında Yeni Bilgiler 09.03.2010 Oku
6320 Alaattin Karaca Kuyucaklı Yusuf 09.03.2010 Oku
6262 Alaattin Karaca Sabahattin Ali'nin Öykülerinde Toplumsal Konular 08.03.2010 Oku
6256 Alaattin Karaca Ahmet Midhat Efendi'nin Jön Türk Adlı Romanı 08.03.2010 Oku
6323 Ali Emre Özyıldırım Nedim'in Meşhur Beytine : Vakanüvis Es'ad Efendi'nin Şerhi 10.03.2010 Oku
6294 Aynur Öz Özbek Türkçesi Edebî Dilinde Sıfat Fiiller 09.03.2010 Oku
6293 Aysu Ata Derleme Sözlüğü'nde Eski Türkçe Bir Kelime: Ağlak 09.03.2010 Oku
6263 Aysu Ata Kutadgu Bîlig Üzerinde Bîr Düzenleme Denemesi: Kör mü? Kür mü? 08.03.2010 Oku
6086 Aysu Ata Derleme Sözlüğü'nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler II 25.02.2010 Oku
6085 Aysu Ata Derleme Sözlüğü'nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler I 25.02.2010 Oku
6291 Cahit Kavcar Hocam Kenan Akyüz 09.03.2010 Oku
6202 Cahit Öztelli Osmanlı Tarihîne Adı Karışan Saz Şairi Köroğlu 05.03.2010 Oku
6081 Cahit Öztelli İki Meddah Hikayesi 24.02.2010 Oku
6286 Cem Dilçin Fuzulî'nin Kasidelerinin Du'â Bölümleri Üzerine 09.03.2010 Oku
6285 Cem Dilçin Şeyh Galip'tn Şiirlerinde III. Selim ve Nizam-ı Cedit 09.03.2010 Oku
6260 Cem Dilçin Fuzulî'nin Bîr Gazelînîn Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi 08.03.2010 Oku
6180 Cem Dilçin Cumhuriyetin 80. Yılında Divan Şiiri Üzerine Düşünceler 04.03.2010 Oku
6205 Doğan Aksan Eşanlamlılık Sorunu ve Türk Yazı Dilinin Eskiliğinin Saptanmasında Eşanlamlardan Yararlanma 05.03.2010 Oku
6414 Erdoğan Uygur Moliere Ve Ahundof Tiyatrosunda "Cimri" Karakterleri Harpagon Ve Hacı Kara 16.03.2010 Oku
6324 Fatma S. Kutlar Bursa Şairlerinin Vefeyatnamesi 10.03.2010 Oku
6181 Fatma S. Kutlar Sa'dî ve Dîvânçe'si 04.03.2010 Oku
5758 Funda Toprak Divanü Lugati't-Türk'te "Kıpçakça" Kaydıyla Verilen Kelimelerin Tarihi Kıpçak Sözvarlığı

İçindeki Yeri
08.10.2009 Oku
6325 Gülsel Sev /+Dan ... +A/ Yapısına İlişkin 10.03.2010 Oku
6326 Gülsen Seyhan Alışık Dede Korkut Kitabını Anlamaya Katkılar 10.03.2010 Oku
6264 Hakan Sazyek II. Meşrutiyet'in İlânı ve Şiirimizdeki Yankısı 08.03.2010 Oku
6265 Halil İbrahim Usta Türk Gramerciliğinin Tarihinde "Kavaid" Kitaplarının Yeri 08.03.2010 Oku
5757 Halit Biltekin Türkoloji Dergisi Dizini 08.10.2009 Oku
6315 Hamza Zülfikar Hocam Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu 09.03.2010 Oku
6252 Hasan Eren Türklerde Ekinciliğin Gelişmesine Katkılar 08.03.2010 Oku
6231 Hasan Eren Eski Bir Saz Şairi Sipahî 05.03.2010 Oku
6230 Hasan Eren Türk Saz Şairleri Üsküdarî 05.03.2010 Oku
6178 Hasan Eren Suğla 04.03.2010 Oku
6177 Hasan Eren Türk Yer Adları Keçiborlu 04.03.2010 Oku
6317 Hasan Özdemir Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten, Dede Korkut Oğuznameleri 09.03.2010 Oku
6316 Hasan Özdemir Semih Tezcan, Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar 09.03.2010 Oku
6182 Hasan Özdemir Dede Korkut'un Kişiliği İle İlgili Efsaneler 04.03.2010 Oku
6233 Hasibe Mazıoğlu Edirneli Nazmî'nin Pend-i Attâr Çevirisi 05.03.2010 Oku
6206 Hasibe Mazıoğlu Türk Edebiyatında Mevlid Yazan Şaîrler 05.03.2010 Oku
6321 İ. V. Stebleva Eski Türkçe Fal Kitabı Irkbitig ve Sembollerin Kavramsal Temeli (Çev. Halil İbrahim Usta) 09.03.2010 Oku
6250 İsmail Parlatır Nesteren Üzerine Hâmît-Ekrem Yazışması ve Hâmit'in Bir Mektubu 08.03.2010 Oku
6200 İsmail Parlatır Tanrılar Susamışlardı ile Hüküm Gecesi Arasında Bir Karşılaştırma 05.03.2010 Oku
11664 İsmail Ünver Doç. Dr. Sedit Yüksel (1921-1998) 03.02.2012 Oku
6318 İsmail Ünver Sulı, Suli, Sula, Şule, Süle ve Süli Fakih Rivayetleri Üzerine 09.03.2010 Oku
6258 İsmail Ünver Fuzûlî'nin İkî Mesnevîsinde Nizamî Etkisi 08.03.2010 Oku
6257 İsmail Ünver Nâmık Kemal'in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları 08.03.2010 Oku
6234 İsmail Ünver Ahmedî'nîn Cemşid ü Hurşîd Mesnevisi Üzerine 05.03.2010 Oku
6201 İsmail Ünver Hâmidî'nin Türkçe Şiirleri 05.03.2010 Oku
5756 İsmail Ünver Sulı, Suli, Sula, Şule, Süle ve Süli Fakih Rivayetleri Üzerine 08.10.2009 Oku
6183 Jale Demirci Cumhuriyet'in 80. Yılında Türkiye'de Memlûk-Kıpçak Türkçesi Çalışmaları 04.03.2010 Oku
6229 Kamile İmer Türk Yazı Dilinde Dil Devriminin Başlangıcından 1965 Yılı Sonuna Kadar Özleşme Üzerine Sayıma

Dayanan Bir Araştırma
05.03.2010 Oku
6238 Kemal Ateş Birer Öyküleriyle Mauppassant ve Ömer Seyfettin 08.03.2010 Oku
6235 Meserret Diriöz Nevi 08.03.2010 Oku
6237 Mine Mengi Harnâme Kime Sunulmuştur 08.03.2010 Oku
6236 Mine Mengi Bir Şiir Mecmuası Hakkında 08.03.2010 Oku
6198 Mine Mengi Mesîhî'nin Hayatı, Şairliği ve Eserleri 05.03.2010 Oku
6328 Mitat Durmuş Bolşevik İhtilâlinden Sonraki Azerbaycan Sahası Türk Edebiyatında Şiir ve Poema Türü 10.03.2010 Oku
6314 Mitat Durmuş Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Şiirlerinde Işık ve Renk Unsuru 09.03.2010 Oku
6184 Mitat Durmuş Melih Cevdet Anday'ın Şiirlerinde Bireysel Öznenin Belleksel Varoluşu Bağlamında Zaman

İzleği
04.03.2010 Oku
6087 Mustafa Canpolat XIV. Yüzyılda Yazılmış Değerli Bîr Tıp Eserî Edvîye-i Müfrede 25.02.2010 Oku
6295 Mustafa Sarı Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Eşzamanlı Değişikliğe Uğraması 09.03.2010 Oku
6290 Mustafa Sarı Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Değişikliğe Uğraması 09.03.2010 Oku
6185 Mutlu Deveci Ferit Edgü'nün "Beklenmeyen Konuk" Adlı Öyküsü Üzerine Bir İnceleme 04.03.2010 Oku
6186 Nan A Lee Köroğludestanı ve Honggildong Hikâyesi Üzerine Benzerlik ve Farklılıklar Açısından

Karşılaştırmalı Bir Çalışma
04.03.2010 Oku
6227 Necdet Bingöl Hâşim'in Şiirinde Renkler 05.03.2010 Oku
6187 Nihayet Arslan Nazlı Eray'ın Ankara'sı 04.03.2010 Oku
6251 Nuran Tezcan Bursalı Lami'î Çelebi 08.03.2010 Oku
6267 Nurullah Çetin Süleyman Nazif'in Fırâk-ı Irak Adlı Eseri 08.03.2010 Oku
[ 1 2 ]