Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11664 İsmail Ünver Doç. Dr. Sedit Yüksel (1921-1998) 03.02.2012 Oku
6188 Paşa Yavuzarslan Türk Dilinin Tarihî Söz Varlığından Bir Örnek (İncimek) 04.03.2010 Oku
6187 Nihayet Arslan Nazlı Eray'ın Ankara'sı 04.03.2010 Oku
6186 Nan A Lee Köroğludestanı ve Honggildong Hikâyesi Üzerine Benzerlik ve Farklılıklar Açısından

Karşılaştırmalı Bir Çalışma
04.03.2010 Oku
6185 Mutlu Deveci Ferit Edgü'nün "Beklenmeyen Konuk" Adlı Öyküsü Üzerine Bir İnceleme 04.03.2010 Oku
6184 Mitat Durmuş Melih Cevdet Anday'ın Şiirlerinde Bireysel Öznenin Belleksel Varoluşu Bağlamında Zaman

İzleği
04.03.2010 Oku
6183 Jale Demirci Cumhuriyet'in 80. Yılında Türkiye'de Memlûk-Kıpçak Türkçesi Çalışmaları 04.03.2010 Oku
6182 Hasan Özdemir Dede Korkut'un Kişiliği İle İlgili Efsaneler 04.03.2010 Oku
6181 Fatma S. Kutlar Sa'dî ve Dîvânçe'si 04.03.2010 Oku
6180 Cem Dilçin Cumhuriyetin 80. Yılında Divan Şiiri Üzerine Düşünceler 04.03.2010 Oku
6178 Hasan Eren Suğla 04.03.2010 Oku
6177 Hasan Eren Türk Yer Adları Keçiborlu 04.03.2010 Oku
6176 Olcay Önertoy Küçük Hîkaye Yazarı Olarak Ömer Seyfettin 04.03.2010 Oku
6175 Zeynep Korkmaz Bartın ve Yöresi Ağızlarındaki Lehçe Tabakalaşması 04.03.2010 Oku
6173 Olcay Önertoy Halide Edib'in Yeni Turan'ı ve Ziya Gökalp 04.03.2010 Oku
6234 İsmail Ünver Ahmedî'nîn Cemşid ü Hurşîd Mesnevisi Üzerine 05.03.2010 Oku
6233 Hasibe Mazıoğlu Edirneli Nazmî'nin Pend-i Attâr Çevirisi 05.03.2010 Oku
6232 Zeynep Korkmaz Yunus Emre ve Anadolu Türkçesînîn Kuruluşundaki Yeri 05.03.2010 Oku
6231 Hasan Eren Eski Bir Saz Şairi Sipahî 05.03.2010 Oku
6230 Hasan Eren Türk Saz Şairleri Üsküdarî 05.03.2010 Oku
6229 Kamile İmer Türk Yazı Dilinde Dil Devriminin Başlangıcından 1965 Yılı Sonuna Kadar Özleşme Üzerine Sayıma

Dayanan Bir Araştırma
05.03.2010 Oku
6228 Tuncer Gülensoy Moğolların Gizli Tarihi'ndeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bîr Deneme 05.03.2010 Oku
6227 Necdet Bingöl Hâşim'in Şiirinde Renkler 05.03.2010 Oku
6208 Rene Wellek-Austin Warren Edebiyat ve Edebiyat İncelemesi (çev. Prof. Dr. Mine Mengi) 05.03.2010 Oku
6206 Hasibe Mazıoğlu Türk Edebiyatında Mevlid Yazan Şaîrler 05.03.2010 Oku
6205 Doğan Aksan Eşanlamlılık Sorunu ve Türk Yazı Dilinin Eskiliğinin Saptanmasında Eşanlamlardan Yararlanma 05.03.2010 Oku
6204 Şedit Yüksel Koca Ragıp Paşa'nın Bilinmeyen Gazelleri 05.03.2010 Oku
6202 Cahit Öztelli Osmanlı Tarihîne Adı Karışan Saz Şairi Köroğlu 05.03.2010 Oku
6201 İsmail Ünver Hâmidî'nin Türkçe Şiirleri 05.03.2010 Oku
6200 İsmail Parlatır Tanrılar Susamışlardı ile Hüküm Gecesi Arasında Bir Karşılaştırma 05.03.2010 Oku
6199 Tuncer Gülensoy Eski ve Orta Türkçede Moğolca Kelimeler ve Moğolca-Türkçe Müşterek Kelimeler Üzerine

Notlar
05.03.2010 Oku
6198 Mine Mengi Mesîhî'nin Hayatı, Şairliği ve Eserleri 05.03.2010 Oku
6268 Paşa Yavuzarslan Anadolu Ağızlarında *Ha (*Ka) Zamirinin Türevleri 08.03.2010 Oku
6267 Nurullah Çetin Süleyman Nazif'in Fırâk-ı Irak Adlı Eseri 08.03.2010 Oku
6266 A. Melek Özyetkin Astrahanlı Şerifi'nin 1550 Tarihli Zafer-Nâme'si 08.03.2010 Oku
6265 Halil İbrahim Usta Türk Gramerciliğinin Tarihinde "Kavaid" Kitaplarının Yeri 08.03.2010 Oku
6264 Hakan Sazyek II. Meşrutiyet'in İlânı ve Şiirimizdeki Yankısı 08.03.2010 Oku
6263 Aysu Ata Kutadgu Bîlig Üzerinde Bîr Düzenleme Denemesi: Kör mü? Kür mü? 08.03.2010 Oku
6262 Alaattin Karaca Sabahattin Ali'nin Öykülerinde Toplumsal Konular 08.03.2010 Oku
6261 Zeliha Güneş Behçet Necatigîl'în Şiirleri 08.03.2010 Oku
6260 Cem Dilçin Fuzulî'nin Bîr Gazelînîn Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi 08.03.2010 Oku
6259 Olcay Önertoy Memduh Şevket Esendal'ın İlk Romanı Miras 08.03.2010 Oku
6258 İsmail Ünver Fuzûlî'nin İkî Mesnevîsinde Nizamî Etkisi 08.03.2010 Oku
6257 İsmail Ünver Nâmık Kemal'in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları 08.03.2010 Oku
6256 Alaattin Karaca Ahmet Midhat Efendi'nin Jön Türk Adlı Romanı 08.03.2010 Oku
6255 Tuncer Gülensoy Erzurum Ağzı İle «Hâtemi Tâ'i Masalı" 08.03.2010 Oku
6254 Zeynep Korkmaz Eski Osmanlı Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla İlgili Değerlendirmeler 08.03.2010 Oku
6253 Vecihe Hatiboğlu Türk Tarihînin Başlangıcı 08.03.2010 Oku
6252 Hasan Eren Türklerde Ekinciliğin Gelişmesine Katkılar 08.03.2010 Oku
6251 Nuran Tezcan Bursalı Lami'î Çelebi 08.03.2010 Oku
6250 İsmail Parlatır Nesteren Üzerine Hâmît-Ekrem Yazışması ve Hâmit'in Bir Mektubu 08.03.2010 Oku
6249 Olcay Önertoy Ziya Osman Saba'nın Küçük Hikayeleri 08.03.2010 Oku
6246 Tuncer Gülensoy ZDMG'de Türkoloji ve Mongolistikle İlgili Makaleler Bibliyografyası (1847- 1968) 08.03.2010 Oku
6245 Tunca Kortantamer Ahmed-i Dâ'î ile İlgili Yeni Bilgiler 08.03.2010 Oku
6244 Tunca Kortantamer Ahmed-i Dâ'î'nin "Mutâyebât" Adıyla Tanınan Eseri Üzerine 08.03.2010 Oku
6243 Şedit Yüksel Koca Ragıp Paşa'nın Ramazâniyye'si 08.03.2010 Oku
6242 Şedit Yüksel Eski Edebiyatımızda Ramazan 08.03.2010 Oku
6241 Şedit Yüksel Koca Ragıp Paşa'nın Sanatında ve Yaşantısında Haşmetin ve Fitnat'ın Yerleri 08.03.2010 Oku
6240 Saadet Çağatay Altay Türklerinde Kıyamet Anlayışı 08.03.2010 Oku
6239 Olcay Önertoy Oyun Yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar 08.03.2010 Oku
6238 Kemal Ateş Birer Öyküleriyle Mauppassant ve Ömer Seyfettin 08.03.2010 Oku
6237 Mine Mengi Harnâme Kime Sunulmuştur 08.03.2010 Oku
6236 Mine Mengi Bir Şiir Mecmuası Hakkında 08.03.2010 Oku
6235 Meserret Diriöz Nevi 08.03.2010 Oku
5758 Funda Toprak Divanü Lugati't-Türk'te "Kıpçakça" Kaydıyla Verilen Kelimelerin Tarihi Kıpçak Sözvarlığı

İçindeki Yeri
08.10.2009 Oku
5757 Halit Biltekin Türkoloji Dergisi Dizini 08.10.2009 Oku
5756 İsmail Ünver Sulı, Suli, Sula, Şule, Süle ve Süli Fakih Rivayetleri Üzerine 08.10.2009 Oku
5755 Zeynep Korkmaz Eski Anadolu Türkçesi Üzerindeki Çalışmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar 08.10.2009 Oku
5754 Şedit Yüksel Sohbetü'l-Esmar Fuzuli'nin Değildir 08.10.2009 Oku
5752 Nurullah Çetin Yeni Türk Şairinin "Yusuf ve Züleyha Hikayesi" Duyarlığı 08.10.2009 Oku
[ 1 2 ]