Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18752 A. D. Çolakova Ukraynacada Türkizmlerin Kullanımı 04.07.2014 Oku
18759 Adem Gürbüz Yahya Kemal Beyatlı’nın “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” Şiirinin Roman Unsurları Gözüyle Çözümlenmesi 09.07.2014 Oku
19514 Adile Yılmaz-Mazhar Bal Dil Becerilerinin Öğretiminde Yansıtıcı Rol 30.03.2015 Oku
16593 Ahmet Akçay Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar ve Genel Ağ Terimlerinin Türkçe Karşılıklarını Bilme Yeterlikleri 19.12.2012 Oku
17825 Ahmet Akdağ Şeyh Ebu’l-Vefâ’nın Tasavvufî Bir Şiirine Cebbârzâde Mehmed Ârif Bey Tarafından Yapılan Şerh: Dâfi’u’z-Zulem Min Kulûbü’l-Ümem 27.09.2013 Oku
17225 Ahmet Akdağ Gelenekten Sapmaların Kitabı: Osmanlının Görsel Şiirleri 27.03.2013 Oku
17821 Ahmet Gökçimen Berdi Kerbabayev’in “Öten Günler” Adlı Eserinde Türkmen Toplumuna Yönelik Sosyolojik Bir Çözümleme 27.09.2013 Oku
17217 Ahmet Gökçimen Sosyalist Dönem Türkmen Romanında Başkahramanın Bağımsızlıkla Sonuçlanan Yolculuğu 27.03.2013 Oku
18437 Ahmet Gökhan Yazıcı Toplumsal Dinamizm ve Spor 22.03.2014 Oku
17699 Ahmet Turan Türk Ünlü Tatar Âlimi Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev (2003-2012 Yılları Arası) 19.06.2013 Oku
18747 Akartürk Karahan Karahanlı Türkçesi Yazı Dili Hangi Lehçeye Dayanıyordu? 02.07.2014 Oku
17704 Akif Arslan Okuma Becerisi ile İlgili Makalelerde Cinsiyet Değişkeni 19.06.2013 Oku
16052 Akif Arslan Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karşı Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 28.09.2012 Oku
13140 Alena Çatoviç Sevdalinkalarda Türk-Boşnak Halk Kültürünün Ortak Unsurları 20.03.2012 Oku
18767 Ali İhsan Yapıcı Prof. Dr. Ali Akar’ın Muğla ve Yöresi Ağızları Adlı Eseri 11.07.2014 Oku
19473 Aydar Mirkamal Kültegin ve Bilge Kağan Yazıtlarındaki İdi O(O)Qs(U)Z Sözü Üzerine 24.03.2015 Oku
18136 Ayşe Ateş Üniversite Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri 20.12.2013 Oku
13137 Ayşe Eda Gündoğdu İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Sözcük Öğretimi Etkinliklerinin Çeşitli

Değişkenler Açısından İncelenmesi
20.03.2012 Oku
15311 Ayten Merdan Hacılar General View on Education of Muslim Women in the Beginning of Xx. Century in Tiflis 21.06.2012 Oku
18127 Bahadır Güneş Valeh Hacılar'ın Dilinde Arkaik Sözler 19.12.2013 Oku
16586 Bahadır Güneş Karşılaştırmalı Ağız Araştırmalarının Önemi ve Türkiye’deki Karşılaştırmalı Ağız İncelemeleri Üzerine Bir Deneme 19.12.2012 Oku
15317 Bahadır Güneş Ord. Prof. Dr. Valeh Hacılar’ın Ardından 21.06.2012 Oku
17224 Bahri Kuş Funda Kara ve Zebân-ı Türkî (Kélür-Nâme) İnceleme-Metin-Dizin Adlı Eseri 27.03.2013 Oku
19513 Bedri Sarıca Akçik / Ahçik Sözcüğü Üzerine 30.03.2015 Oku
16048 Behice Varışoğlu İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Ödevleri Hakkında Görüşleri 28.09.2012 Oku
15307 Behice Varışoğlu Duygusal Semantik Farklılığa Göre Atatürk Üniversitesindeki Türkçe Öğretmeni Adaylarının

Öğretmenlik Mesleğine Yükledikleri Değerler
20.06.2012 Oku
17214 Berdi Sarıyev Türkmen Sözlükleri ve Sözlükçülüğü Üzerine Yapılan Araştırmalar Hakkında 26.03.2013 Oku
13132 Bilgehan Atsız Gökdağ Irak Türkmen Türkçesinin Şekil Bilgisine Dair Notlar 19.03.2012 Oku
18434 Bora Bayram Postmodernizm ve Eğitim 22.03.2014 Oku
18140 Bozkurt Koç Orta Asya’da Yaşayan Müslümanların Diğer Dinlere Bakışı 20.12.2013 Oku
15304 Bülent Hünerli {-(G)X(n)CA} Zarf-Fiilinin Farklı Bir İşlevi Üzerine [Sistematik Olarak "Karşıtlık-

Kıyaslama" Bildirme]
20.06.2012 Oku
18134 Caner Solak Düşle Gerçeğin Arasında Radyoda Felsefe Yapmak: Behçet Necatigil’in Hayal Hanım’ı 19.12.2013 Oku
16595 Cem Erdem Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri 19.12.2012 Oku
19484 Cengiz Alyılmaz “Türk Dünyası Vatandaşlığı”na Doğru 25.03.2015 Oku
18410 Cengiz Alyılmaz Amirbek Turatoviç Muratov’dan Yenisey’e Sesleniş 18.03.2014 Oku
18120 Cengiz Alyılmaz (Kök)Türk Harfli Eski Türk Yazıtlarının Kırgızlar Açısından Önemi 17.12.2013 Oku
17816 Cengiz Alyılmaz Yorçı Yazıtı 27.09.2013 Oku
17689 Cengiz Alyılmaz Karı Çor Tigin Yazıtı 17.06.2013 Oku
15314 Cengiz Alyılmaz “Kafkas Halkları Folklor, Dil ve Kültür Sempozyumu”nun Ardından 21.06.2012 Oku
16044 Cengiz Gökşen Âşık Şenlik’in İşgal Yıllarında Söylediği Koçaklama ve Destanların Halk Üzerindeki Etkisi 26.09.2012 Oku
18436 Çiğdem Budak Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne İlkokul Programları (1870-1936) 22.03.2014 Oku
16040 Çiğdem Topçu Eski Türkçeden Günümüz Standart Türkiye Türkçesine -(A/I)G+Lıg> -(A/I)Glı(G) Eki 26.09.2012 Oku
17705 Deniz Melanlıoğlu Ortaokul Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Alışkanlıkları: Nitel Bir Araştırma 19.06.2013 Oku
18764 Dinmukhamed Kelesbayev Türk Dünyasının Eğitim Sistemindeki Ortak Mesele: Kalite 11.07.2014 Oku
13123 Dovdoyn Bayar Moğolistan’da Eski Türklere Ait Yeni Arkeolojik Buluntular 19.03.2012 Oku
18758 Elmas Şahin Turanlı’nın Defteri'nde Yeni Lisan Hareketi ve Türklük Mefkûresi 09.07.2014 Oku
17700 Elmas Şahin Ahmet Nedim Servet Tör: Türk'ün Destanı 19.06.2013 Oku
18420 Emek Üşenmez XVI. Yüzyıl Doğu Türkçesi ile Yazılmış Bir Kuran Tefsiri: Tercüme-i Tefsir-i Yakub-i Çerhî (H. 993/M. 1585) 19.03.2014 Oku
18129 Emine Atmaca Litvanya Tatar Türklerine Ait Hamailler ve Nemėžis Köyünde Bulunan İki Hamail 19.12.2013 Oku
17830 Emine Atmaca Vilnius Üniversitesinde “Uluslararası Türk Tarihi ve Kültürü Sempozyumu” Yapıldı 27.09.2013 Oku
17211 Emine Atmaca Kazak Türkçesinde Makal-Meteller ve “Dil” Organ Adıyla Kurulmuş Makallar 26.03.2013 Oku
19493 Emine Atmaca-Ö. Faruk Kral Kazak Türkçesindeki İkilemelerin Sınıflandırılması 26.03.2015 Oku
19563 Emrah Boylu-Önder Çangal Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bosna-Hersekli Öğrencilerin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 07.04.2015 Oku
16588 Engin Çetin Cicianne Sözü Üzerine 19.12.2012 Oku
16597 Enkhbat Avirmed Juan-Juanların Çöküşü ve Dağılışı 19.12.2012 Oku
15318 Erdal Bay Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi 21.06.2012 Oku
19486 Erdal Bay-Servet Demir-Osman Mert Kültürler Arası Eğitim Bağlamında Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi Projesi 25.03.2015 Oku
18125 Ergin Jable Gilan Türk Ağzında Ses Olayları 19.12.2013 Oku
16592 Erhan Durukan Öğretim Yazılımlarının Farklı Aşamalarda Kullanımının Başarıya Etkisi: Dil Bilgisi Öğretimi Örneği 19.12.2012 Oku
15309 Erhan Durukan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir

Aksiyon Araştırması
20.06.2012 Oku
18765 Erol Sakallı Türkçe Popüler Kültür 11.07.2014 Oku
15308 Ersin Gülay Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir

Aksiyon Araştırması
20.06.2012 Oku
18763 Ersoy Topuzkanamış Yazma Stratejileri Öğretiminin Türkçe Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Başarısına Etkisi 11.07.2014 Oku
13142 Fahri Valehoğlu Birinci Rus Devrimi ve Güney Kafkasya'da XX. Yüzyılın İlk Ermeni - Türk Münakaşası 20.03.2012 Oku
17702 Faruk Yıldırım Türkçe Dersi Öğretim Programı Dinleme / İzleme Alanı Amaç ve Kazanımlar Boyutunun Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi 19.06.2013 Oku
13139 Fatih İyiyol Sevdalinkalarda Türk-Boşnak Halk Kültürünün Ortak Unsurları 20.03.2012 Oku
17693 Fatma Albayrak Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarının Metinlerinde Ünlülerin Yazımıyla İlgili Karşılaşılan Farklılıklar 17.06.2013 Oku
15324 Fatma Albayrak Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi 21.06.2012 Oku
15321 Fatma Albayrak “Konya Şehrengizi” ve “Karaman Şehrengizi” Adlı Eserler Üzerine 21.06.2012 Oku
17695 Fatma Karabulut Örtmece Sözlerin Mantığı: Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Karşılaştırmalı Model Analizi 18.06.2013 Oku
[ 1 2 3 4 ]