Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
2634 Bayram Kodaman Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Çağdaşlaşma Sorunları 03.01.2008 Oku
2642 Mehmet Yastı Doç. Dr. Fatih Kirişçioğlu, Saha Türklerinin Atasözleri /İnceleme-Metin (tanıtma) 04.01.2008 Oku
18297 Döndü Düşünmez Tanzimat Devrinde Kapı Kethüdalığı Müessesesi Hakkında Temel Bilgiler 05.02.2014 Oku
18296 Ali Rıza Gönüllü Osmanlı Devletinin Son Döneminde Meydana Gelen Sel Baskınları (1857-1913) 05.02.2014 Oku
18295 Ali Aslan Topçuoğlu Mecelle Şârihi Ali Haydar Efendi’nin Hayatı ve Hukukçuluğu 05.02.2014 Oku
18294 Ali Üremiş Türkiye Selçuklularında Bazı Sünnî Tasavvuf Hareketleri 05.02.2014 Oku
2677 Ahmet Akşit Türkiye Selçukluları Devrinde Niğde Vilâyetinin Alt Birimleri ve Sınırları 07.01.2008 Oku
18307 Hilal Oytun Altun Türkiye Türkçesindeki Arapça Alıntı Kelimelerde Ünlü Uyumsuzlukları 07.02.2014 Oku
18306 Turgut Baydar +DIr Bildirme Eki Üzerine 07.02.2014 Oku
18305 Süleyman Efendioğlu Erzurumlu Mustafa Darîr, Yüz Hadis Yüz Hikâye'si ve Yeni Nüshaları 07.02.2014 Oku
18304 Muhittin Eliaçık Tezkire Yazarı Rıza ve Nazmen Verilmiş Fetvâları 07.02.2014 Oku
18303 Züriye Çelik Osmanlının Zor Yıllarında Rumeli Göçmenlerinin Türk Basınındaki Sesi: ‘Muhacir’ Gazetesi (1909-1910) 07.02.2014 Oku
263 Zühal Yüksel Kırım Tatarcasında ?Dep? Yapısı ve İşlevleri 07.05.2007 Oku
260 Mehmet Yastı Özkul Çobanoglu, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlügü 07.05.2007 Oku
1247 Sinan Gönen Konya Mânilerinde Geçen Yerleşim Birimlerinin Adlarına Bir Bakış 08.05.2007 Oku
581 Feyzi Ersoy Mogolca ve Türkçede Fiil-Tamlayıcı İlişkileri 08.05.2007 Oku
264 Zühal Yüksel Kırım Türkçesinde ?{-Dı}? Ekinin Kalıplaşması 08.05.2007 Oku
3503 Nuran Özlük Selçuki ve Osmanlı Çinileri İşçiliği 09.05.2008 Oku
5474 H. Mustafa Eravcı Osmanlıların Şark Seferleri ve Konya 10.06.2009 Oku
5473 Ahmet Yılmaz Safâ'nın İbrâhîm Edhem Destânı 10.06.2009 Oku
5472 Bahattin Kahraman Helâkî Dîvânı'nda Göz ve Gözyaşı 10.06.2009 Oku
5471 Yakup Şafak Fars ve Türk Aruzlarında Yeknesak ve Almaşık Vezinler 10.06.2009 Oku
5470 Yusuf Öz Tuhfetü's-seniyye'de "Nevruz" 10.06.2009 Oku
5469 Alim Gür Mehmet Âkif'ten Nükteler 10.06.2009 Oku
5468 Yaşar Semiz I. Dünya Savaşında Mehmet Âkif 10.06.2009 Oku
5467 Yakup Şafak Mehmet Âkif ve Aruz 10.06.2009 Oku
2719 Bilal Aktan Kemal Ümmî Dîvânı'nın Makâlât Adlı Yazması ve Dil Özellikleri 11.01.2008 Oku
2718 Mustafa Toker Gülhanî; Darbü'l-Mesel Adlı Eseri ve Eserde Geçen Türkçe Atasözleri 11.01.2008 Oku
2717 Orhan Yavuz Nüvîsî ve "Şehrengîz-i İstanbul"u 11.01.2008 Oku
2716 Yakup Karasoy Nüvîsî ve "Şehrengîz-i İstanbul"u 11.01.2008 Oku
2715 Cemal Çetin İşlevleri ve Özellikleri Bakımından Konya Menzilleri (XVII.-XVIII. Yüzyıllar) 11.01.2008 Oku
2714 Rehman Seferov Azerbaycan Nüfusunun Yerleşim Özelliklerine İlişkin Bir İnceleme 11.01.2008 Oku
2713 Gürsoy Akça Tanzimattan Cumhuriyete Siyasal ve Hukuksal Yapının Modernleşmesi 11.01.2008 Oku
2712 Himmet Hülür Tanzimattan Cumhuriyete Siyasal ve Hukuksal Yapının Modernleşmesi 11.01.2008 Oku
2711 Diren Çakmak Osmanlı Telif Hukuku İle İlgili Mevzuat 11.01.2008 Oku
2710 Kerim Sarıçelik Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne Karşı Anadolu'nun

Akdeniz kıyılarında Aldığı Bazı Tedbirler
11.01.2008 Oku
2709 Mehmet Temel Atatürk Devrimlerinin Çin Aydınlarınca Algılanışı ve XX. Yüzyılın İlk Yarısındaki Türkiye-Çin

İlişkilerine Yansıması
11.01.2008 Oku
2708 H. Gamze Demirel 16. Yüzyıl Şairlerinden Fazlî'nin "Gül ü Bülbül Mesnevisi"ndeki Şahıs Kadrosunun

Tasavvufî Açıdan Değerlendirilmesi
11.01.2008 Oku
2707 Semra Tunç On Altıncı Yüzyıl Divan Şairi Mânî ve Şiirleri 11.01.2008 Oku
5485 Ahmet Sevgi Gül-i Sad-berg'in Yeni Bir Nüshası Üzerine... 11.06.2009 Oku
5484 Aziz Ayva Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU'nun Efsâne Araştırmaları 11.06.2009 Oku
5483 Şener Demirel 16. Yüzyıl Dîvan Şâirlerinden Behiştî ve Heft-Peyker Mesnevîsinin Tematik Açıdan

İncelenmesi
11.06.2009 Oku
5482 Mahmut Kaplan Manzûm Nasîhat-nâmelerde Yer Alan Konular 11.06.2009 Oku
5481 Ahmet Sevgi Azmî'nin Hadîs-i Erbaîn Tercümesi 11.06.2009 Oku
4509 Mehmet Nadir Özdemir Abbasi Halifeleri ile Büyük Selçuklu Sultanları Arasındaki Münasebetler 12.02.2009 Oku
4508 Çağatay Benhür 1920'li Yıllarda Türk-Sovyet İlişkileri: Kronolojik Bir Çalışma 12.02.2009 Oku
4507 Nuran Özlük Anadolu'da Selçuk Sanatı 12.02.2009 Oku
4506 Şerife Uzun Cem Sultan'ın Türkçe Divanı'nda Hacca Dair Unsurlar 12.09.2009 Oku
4505 Erol Çöm Şemseddîn-i Sivâsî'nin İbret-Nümâ Adlı Mesnevisi 12.09.2009 Oku
4504 Meheddin İspir Şeyhî Divanı'nındaki Kasidelerin Edebî Türler ve Tarzlar Açısından İncelenmesi I (Dinî

Türler)
12.09.2009 Oku
4503 Yakup Karasoy Vasfî'nin Bilinmeyen Bir Mersiyesi 12.09.2009 Oku
5493 Birgül Toker Şâkir Ahmed Paşa ve Tertîb-i Nefîs Mesnevîsi 13.06.2009 Oku
5492 Mehmet Kırbıyık Ferrî Mehmed'in Bir Gazelinin Şerhine Dâir 13.06.2009 Oku
5491 Süleyman Büyükkarcı Türkiye'deki Avusturya Okullarında Eğitim 13.06.2009 Oku
5490 Selçuk Ünlü Viyana Edebiyatçı Kahvehâneleri ve Kahvehane Edebiyatçıları 13.06.2009 Oku
5489 Ahmet Sevgi Osmanlı'da Devlet Adamı 13.06.2009 Oku
5488 Süleyman Büyükkarcı Osmanlı Devleti'nde İran Okulları 13.06.2009 Oku
5487 Yakup Şafak Mecmûa-i Muallim'in Basılamayan Yazıları ve "İrşâdât-ı Gazâli" 13.06.2009 Oku
5486 Bahattin Kahraman Necâti'nin Kasım Paşa'ya Sunduğu Kaside 13.06.2009 Oku
14541 Bahadır Çokamay Türklerde Bakır Çalgı Olarak Boru'nun İlk Kullanımı ve Tarihçesi 14.05.2012 Oku
14540 Mine İrden Türk Musikisinde Nazariyatçılara ve Bestekârlara Göre Çargâh Makamının Karşılaştırılması 14.05.2012 Oku
14539 Aycan Özçimen Türk Musikisinde Nazariyatçılara ve Bestekârlara Göre Çargâh Makamının Karşılaştırılması 14.05.2012 Oku
14538 Yusuf Akbulut Zeki Arif Ataergin'in Dilkeşhaveran makamında Bestelemiş Olduğu 2 eserin Makam, Usûl ve

Ezgisel Yönden İncelenmesi
14.05.2012 Oku
14537 Alper Akdeniz Zeki Arif Ataergin'in Dilkeşhaveran makamında Bestelemiş Olduğu 2 eserin Makam, Usûl ve

Ezgisel Yönden İncelenmesi
14.05.2012 Oku
14536 Selahattin Çavuş Wikileaks Haberlerinin Türk Basınındaki Söylemi 14.05.2012 Oku
14535 Rengim Sine Wikileaks Haberlerinin Türk Basınındaki Söylemi 14.05.2012 Oku
14534 Mustafa Şeker Wikileaks Haberlerinin Türk Basınındaki Söylemi 14.05.2012 Oku
14533 Rengim Sine Haber Söylem Üretimindeki İdeolojik Etki: Wikileaks Haberleri 14.05.2012 Oku
14532 İbrahim Toruk Haber Söylem Üretimindeki İdeolojik Etki: Wikileaks Haberleri 14.05.2012 Oku
14531 Mihrican Aylanç Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Uygulamalarında Karşılaştıkları

Sorunlar: Bilgilendirici ve Öğretici Metinler Örneği
14.05.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]