Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12437 Suphi Özsüer Vygotsky’nin Yeniden Değerlendirilmesi 17.02.2012 Oku
12436 Mustafa Ergün Vygotsky’nin Yeniden Değerlendirilmesi 17.02.2012 Oku
12435 Yılmaz Yıldırım Jürgen Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramı 17.02.2012 Oku
12434 İbrahim Mazman How to Understand Modernity? A Debate Concerning the Constitution of Self and the Public

Sphere in Modern Era
17.02.2012 Oku
12433 Şefik Deniz Öznelcilik ve Eleştirisi 17.02.2012 Oku
12432 Himmet Hülür Bilimde Yöntemciliğin Reddi ve Çoğulculuk: Feyerabend’in Epistemolojik Dadaizmi 17.02.2012 Oku
12431 Ahmet Yaramış Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılmasının Çorum ve Çevresindeki Yansıması 17.02.2012 Oku
12430 Mehmet Güneş Karahisâr-ı Sâhib A’yânı Molla-Zâde Hacı Ahmed Ağa’ya Ait Bir Tereke Defteri 17.02.2012 Oku
12429 Abdurrahman Ateş Nadir Şah Afşar’ın Ölümünden Sonra İran’da Hâkimiyet Mücadeleleri ve Osmanlı Devleti’nin

İran Politikası
17.02.2012 Oku
12428 Mehmet Kaygana Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat’ta Kadın ve Problemleri 17.02.2012 Oku
12427 Bayram Çetinkaya Ad Aktarması Yapısındaki Öfke Göstergeleri 17.02.2012 Oku
12426 Jale Gülgen Reşad Ekrem Koçu’nun Tarihî Romancılığı 17.02.2012 Oku
12425 Abdullah Şengül Reşad Ekrem Koçu’nun Tarihî Romancılığı 17.02.2012 Oku
12424 İlhan Ekinci Osmanlı Devleti’nde Marmara’da Kabotaj Tartışmaları 17.02.2012 Oku
12423 M. Yaşar Ertaş Ahmed Eflâki’ye Göre Denizli’de İlk Mevleviler 17.02.2012 Oku
12422 Naci Şahin XIX. Yüzyıl Sonrasında Anadolu’ya Yapılan Göç Hareketleri ve Anadolu Coğrafyasındaki Sosyo-

Kültürel Etkileri
17.02.2012 Oku
12421 Ahmet Yaramış Osmanlı Ordusunda Çocuk Askerler Meselesi (Talimhane-i Sıbyan) 17.02.2012 Oku
12420 Mehmet Kaygana Acımak Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi 17.02.2012 Oku
12419 Yusuf Tepeli Ölçünlü Türkiye Türkçesinde Eş Biçimli Biçim Birimlerinden/ Yapılardan “Ar” (Ar/Er) 17.02.2012 Oku
12418 Abdullah Şengül Safahat’ta Yer Alan Güzel Sanatlar Üzerine Bir İnceleme 17.02.2012 Oku
12417 Jale Gülgen Reşat Ekrem Koçu’nun İki Eseri: Osmanlı Padişahları ve Aşık Şair ve Padişahlar (tanıtma) 17.02.2012 Oku
12416 Ekrem Memiş Dinlerin Buluştuğu Nokta: Anadolu 17.02.2012 Oku
12415 C. Yılmaz Madran The Nature of the Quest Tarih (Arayışın Doğası) 17.02.2012 Oku
12414 Ömer Özkan Bir Tedavi Bitkisi Olarak Gül’ün Divan Şiirindeki Görünümleri 17.02.2012 Oku
12413 Abdullah Şengül Anadolu’da Nevruz Kutlamaları ve Emirdağ-Karacalar Örneği 17.02.2012 Oku
12412 A. İrfan Aypay Klasik Türk Şiirinde Nevruzun İşlenişi 17.02.2012 Oku
12411 Şinsasi Öztürk Pierre Bourdieu’s Theory of Social Action 17.02.2012 Oku
12410 Talip Kabadayı Platon ve Farabi’de İdeal Devlet 17.02.2012 Oku
12409 Fatma Sahan The Passive Morpheme in Kazakh 17.02.2012 Oku
12408 Nesrin Sis “Nuh Tufanı” Romanında Geçen Türkmen Gelenekleri Üzerine Bir Değerlendirme 17.02.2012 Oku
12407 Abdullah Şengül Osman Attilâ’nın Şiirlerinde Tema-II Toplumsal Temalar 17.02.2012 Oku
12406 Sadık Sarısaman Milli Mücadele Tarihi Araştırmalarında Mahkeme Kayıtlarının Kaynak Olarak Kullanılması ve

Afyonkarahisar Örneği
17.02.2012 Oku
12405 Sadık Sarısaman Mahkeme Kayıtlarına Göre Cumhuriyetin İlk Yıllarında İltizam Problemi: Afyonkarahisar

Örneği
17.02.2012 Oku
12404 Murat Başar İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinde Çeviri Metni Okuma Hızı ve Anlama İlişkisi 17.02.2012 Oku
12403 Hüseyin Anılan Bazı Değişkenler Açısından Türkçe Dersinde Okuduğunu Anlama 17.02.2012 Oku
12402 Zekerya Batur Yanlış Okuma Tutum ve Davranışları 17.02.2012 Oku
12401 Salih Gülerer Yanlış Okuma Tutum ve Davranışları 17.02.2012 Oku
12400 Cüneyt Akar Sekizinci Sınıf Türkçe Programındaki Dilbilgisi Hedeflerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 17.02.2012 Oku
12399 Zekerya Batur Sekizinci Sınıf Türkçe Programındaki Dilbilgisi Hedeflerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 17.02.2012 Oku
12398 Cemil Yücel Sekizinci Sınıf Türkçe Programındaki Dilbilgisi Hedeflerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 17.02.2012 Oku
12397 H. Mustafa Eravcı Saruhanoğullarının Demirci Kolunun Siyasi ve Kültürel Faaliyetleri Hakkında Bir Tetkik 17.02.2012 Oku
12396 Abdullah Şengül Osman Attilâ’nın Şiirlerinde Tema I ‘Ben’ e Yönelik Temalar 17.02.2012 Oku
12395 Erdoğan Boz Türkiye Türkçesinde Kişi Adı Olarak Meyve Adları 17.02.2012 Oku
12394 Talip Kabadayı Descartes ve Rüya Argümanı 17.02.2012 Oku
12393 Metin Ceylan Bursalı Lâmi Çelebi’nin Münşeatından Seçilmiş Farsça Beyit ve Rub âiler 17.02.2012 Oku
12392 Salim Küçük Cinsiyet Ayrımlı Atasözlerinde Kadın ve Erkek Kimliği 17.02.2012 Oku
12391 Ramazan Gülendam Desired and Portrayed Characteristics of Women in Modern Turkish Literature: 1960-1980 17.02.2012 Oku
12390 Mehmet Sarı Mehmet Âkif Ersoy’un Bir Şiirinde Karamsarlık ve Ümit 17.02.2012 Oku
12389 İsmail Acun The Internet in Education 17.02.2012 Oku
12388 Barış Metin Afyonkarahisar’da Millet Mekteplerinin Açılışı ve Afyonkarahisar Basınında Yansımaları 17.02.2012 Oku
12387 Sadiye Tutsak Milli Mücadele Yıllarında Ankara Hükümeti’nin İlmiye Medreselerini Canlandırma Çabası 17.02.2012 Oku
12386 Süleyman Karataş Osmanlı Eğitim Sisteminde Batılılaşma 17.02.2012 Oku
12385 Mehmet Yapıcı Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 17.02.2012 Oku
12384 İsmail Aydoğan Öğretim Ortamında Düşüncenin Gücü 17.02.2012 Oku
12383 Mustafa Şanal Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinin Pedagojik Formasyon Anlayışı 17.02.2012 Oku
12382 Kenan Çağan Entelektüel İmgesi Üzerine 17.02.2012 Oku
12381 Celalettin Vatandaş Toplumsal Bir Değer Olarak “Yardımlaşma” ve Dilenciler 17.02.2012 Oku
12380 Zafer Cirhinlioğlu Post-Modern Çözülüş ve Sağlık 17.02.2012 Oku
12379 Mustafa Sever Masallarda Dış Can (Canın Beden Dışında Saklanması) 17.02.2012 Oku
12378 Hilmi Uçan Adalet Ağaoğlu'nun "Yüksek Gerilim" ve "Bi Sevmekten... Bi Ölümden" Adlı Kısa Öykülerinin

Göstergebilimsel Bir İncelemesi
17.02.2012 Oku
12377 Abdullah Şengül Tahkiyeli Eserlerde “Model Şahıs” Meselesi ve Ömer Seyfettin’in Hikâyelerindeki Model

Şahıslar Üzerine Bir İnceleme
17.02.2012 Oku
12376 Erdoğan Boz Makedonya ve Kosova Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Ünlü Olayları 17.02.2012 Oku
12375 İsmail Çiftçioğlu Karamanlı Dönemi Şehnâme Yazarları ve Eserleri Üzerine 17.02.2012 Oku
12374 M. Kemal Karaman Tanımlamalarının Yansıttığı Biçimiyle Eğitim Teknolojisi Alanı 17.02.2012 Oku
12373 Lütfi Özav Sivaslı ve Çevresinde Kır Konutları 17.02.2012 Oku
12372 Köksal Alver Türk Sosyolojisinde 'Kırılma'ya da Yeni Yönelim: 1940'lı Yıllar Örneği 17.02.2012 Oku
12371 Mehmet Zahir Yıldırım 1724-1727 İran Seferleri Sırasında Askeri Hazırlıklar ve Aksaklıklar 17.02.2012 Oku
12370 Hasan Duran Birleşmiş Milletler ve Barışın Korunması 17.02.2012 Oku
12369 Mustafa Güler Ahi Resul Zâviyesi ve Hisarcık'a Ait Belgeler 17.02.2012 Oku
12368 Hilmi Uçan Adalet AĞAOĞLU'NUN "Yüksek Gerilim" ve"Bi Sevmekten... Bi Ölümden" Adlı Kısa Öykülerin

Göstergebilimsel Bir İncelemesi
17.02.2012 Oku
[ 1 2 3 ]