Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
8537 Ali Akar -GAn Sıfat-Fiil Eki 24.03.2011 Oku
8374 Hikmet Koraş -MACA/-MECE Eki Üzerine Bir Deneme 10.02.2011 Oku
10631 Murat Atar "Afganistan Özbekçesi?Türkçe Sözlük" (tanıtma) 26.12.2011 Oku
10724 Ersoy Topuzkanamış "Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi", "Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi" 28.12.2011 Oku
8587 Nazım H. Polat "Dilek" Mecmuası 30.03.2011 Oku
8441 Oğuz Öcal "Dönemeçte" Romanında Yapı ve Tema 14.03.2011 Oku
8582 Mahmut Sarıkaya "Felsefî-Bediî Fikir Tarixinde Şexsiyyet Konsepsiyası" 30.03.2011 Oku
8483 Seyfullah Türkmen "Kurlugan" Kelimesi Üzerine 18.03.2011 Oku
10632 Dilek Erenoğlu "Merdani Rahimi'nin, Kaşkay Türkçesi Sözlükleri" (tanıtma) 26.12.2011 Oku
10640 Neşe Demirci "Mitoloji ve Şiir"in İzinde Ahmet Midhat Efendi'nin Mitolojiye Dair Görüşleri 27.12.2011 Oku
8521 Nazım H. Polat "Musavver Erganun" Dergisi 23.03.2011 Oku
10716 Duygu Uçgun "Özel Öğretim Yöntemleri" Dersinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Katkısı 28.12.2011 Oku
10665 Hacı Çoban "Sikkelerin Işığında Eski Çağ Tarihi" (tanıtım) 27.12.2011 Oku
8532 Nedim Bakırcı "Türk Gölge Oyunu / Karagöz" 24.03.2011 Oku
10633 Ali Yol "Türk Ninnileri" (tanıtma) 26.12.2011 Oku
8572 Hasan Bağcı "Türkçe Öğretimi Bibliyografyası" Yayımlandı 28.03.2011 Oku
10723 Adem Özbek "Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Konuşmalar" 28.12.2011 Oku
8445 İbrahim Tüzer "Üç Frenk Havası''ndan Modern İnsana Ölüm ve İsmet Özel 14.03.2011 Oku
10671 Seval Şahin "Yeni Kitab" Dergisi Üzerine 27.12.2011 Oku
10627 Burhan Paçacıoğlu +sıra-/+sire- Ekinin Morfolojik Yapısı ve İşlevleri Üzerine 26.12.2011 Oku
10688 Ahmet Balcı 1338 (1922) İlköğretim Türkçe Dersi Programı 27.12.2011 Oku
8454 H. Dilek Batislam 16. Yüzyıl Divan Şairi Cinânî'nin Hediye Konulu İki Şiiri 14.03.2011 Oku
8416 Ahmet Büyükakkaş 16. Yüzyıl Şairi Râhî'nin Çağatayca Şiirleri 08.03.2011 Oku
8488 Yavuz Bayram 16. Yüzyildaki Bazı Divan Şairlerinin "Şaire ve İlhama Dair" Görüşleri 18.03.2011 Oku
8452 Salih Özkan 1923 Tarihli Türk-Rum Nüfus Mübadelesinin Niğde'nin Demografik Yapısına Etkisi 14.03.2011 Oku
8428 Ertan Örgen 1940 Sonrası Türk Şiirinde Ölüm 08.03.2011 Oku
10702 Mehmet Kurudayıoğlu 2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders

Kitaplarının Kelime Hazinesi
28.12.2011 Oku
10701 Özay Karadağ 2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının

Kelime Hazinesi
28.12.2011 Oku
10676 M. Sait Tüzel 21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı ve Türkçe Eğitimi 27.12.2011 Oku
10675 Mehmet Kurudayıoğlu 21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı ve Türkçe Eğitimi 27.12.2011 Oku
10629 Nevzat Topal 509/1115 Tarihli Sultan İbrahim Vakfı, Şeyh Torasan Zaviyesi ve Türbesi 26.12.2011 Oku
10628 Halil İbrahim Şahin A. N. Samoyloviç ve Hocalı Molla'nın Türkmen Folkloruyla İlgili Çalışmaları Üzerine

Bir Değerlendirme
26.12.2011 Oku
8499 Ramis Karabulut Abbas Sayar'ın Şiir Dünyası 18.03.2011 Oku
8434 Adnan İnce Abdî'nin Gül ü Nevrûz Mesnevîsi 10.03.2011 Oku
8498 Abdullah Ecehan Abdulhak Hamid Hakkında 18.03.2011 Oku
8541 Yaşar Kalafat Ahi Türbeleri Etrafında Oluşan Halk İnançları 24.03.2011 Oku
8522 Nezahat Özcan Ahmet Cemil ile Mümtaz'ın Benzerlikleri 23.03.2011 Oku
8571 Nazım H. Polat Ahmet Cevdet Paşa ve Türkçenin Öğretimi 28.03.2011 Oku
8538 Ahmet Bozdoğan Ahmet Midhat'a Atfedilen Bir Eser: "Hükm-i Dil" ve Manastırlı Mehmet Rıfat 24.03.2011 Oku
10645 Derya Kılıçkaya Albay Chabert ile Akif Bey'in Karşılaştırılması 27.12.2011 Oku
8577 Osman Yıldız Ali Rıza Seyfi Seyfioğlu 30.03.2011 Oku
10684 Gökhan Arı Altıncı ve Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazdığı Hikâye Edici Metinlerin Değerlendirilmesi 27.12.2011 Oku
10686 M. Akif Çeçen Ana Dili Eğitiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Yeri ve Önemi 27.12.2011 Oku
10685 Gıyasettin Aytaş Ana Dili Eğitiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Yeri ve Önemi 27.12.2011 Oku
10669 Alptekin Yavaş Anadolu Selçuklu Banilerinin Politik Yaşamlarıyla Mimari Faaliyetleri Arasındaki

İlişkiler
27.12.2011 Oku
10639 Hacı Çoban Arami Göçleri 27.12.2011 Oku
8528 Aslıhan Dinçer Âşık Veysel'in Şiirlerinde Alışılmamış Bağdaştırmalar 23.03.2011 Oku
8427 Sedat Maden Aşk-ı Memnû ve Madam Bovary Romanlarında Kadınların Yönlendirdiği Olay Örgüsü 08.03.2011 Oku
8430 Müberra Bağcı Tayfur Ataç ve Tiyatro 10.03.2011 Oku
8470 Ömer Faruk Akün Atalar Sözüne Dair 17.03.2011 Oku
10692 Kemalettin Deniz Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe

ve Türk Kültürü Öğretim Programı
27.12.2011 Oku
10693 Başak Uysal Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve

Türk Kültürü Öğretim Programı
27.12.2011 Oku
8429 Fatih Sakallı Ayhan Kırdar'ın Şiir Dünyası 10.03.2011 Oku
8371 Mahmut Sarıkaya Azerbaycan Türkçesinde Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman Çekimleri İle Güney Azerbaycan

Türkçesindeki Örnekleri
10.02.2011 Oku
8425 Abdurrahman Kolcu Balkan Türklerinin II. Dünya Savaşında Yaşadığı Trajedi Üzerine Bir Roman: Dri-na'da Son

Gün
08.03.2011 Oku
10709 Bilginer Onan Beynin Bilişsel İşlevleri Üzerine Yapılan Araştırmalar ve Ana Dili Eğitimine Yansımaları 28.12.2011 Oku
8584 Faruk Çolak Bir Anadolu-Türk Efsanesinin Oğuz Kağan ve Göç Destanlarıyla İlişkisi 30.03.2011 Oku
8477 Bilal Kırımlı Bir Aşk Romanı: Huzur veya Ben Neyim ve Bu Hâl Neyin Nesi? 17.03.2011 Oku
8579 Ziya Avşar Bir Başka Yönden Nedîm 30.03.2011 Oku
10681 Esma Dumanlı Kadızade Bir Eleştirmen Olarak Fethi Naci 27.12.2011 Oku
8455 Bekir Çınar Bir Hiciv Örneği: Tarzi'nin Zille-Nâmesi 14.03.2011 Oku
8519 Recep Karaatlı Bir İsim Tamlamasında İyelik Ekinin Düşmesi Üzerine Bir Görüş 23.03.2011 Oku
8446 Erol Ülgen Bir Kore Şehidimiz ve Ardından Yazılanlar 14.03.2011 Oku
8566 Ahmet Balcı Bir Okuma Materyali Olarak Çocuk Dergileri ve "Çocuklara Rehber" 28.03.2011 Oku
8469 Ömer Faruk Akün Bir Türk Edebiyatı Tarihi Yazılabilir mi? 17.03.2011 Oku
8502 Kılıç Osmanov Bozkır Kavimlerinden Azlar 18.03.2011 Oku
10664 M. Zyromski Bucak'taki Gagauzların Hayatında Din 27.12.2011 Oku
10663 J. Hatlas Bucak'taki Gagauzların Hayatında Din 27.12.2011 Oku
8460 Oğuz Öcal Burhan Cahit Morkaya'nın 1925-1928 Yılları Arasında Neşrettiği Yedi Romanı 15.03.2011 Oku
8494 Abdurrahman Kolcu Cenab Şahabeddin'in Bütün Şiirlerine Katkı 18.03.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 ]