Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
8428 Ertan Örgen 1940 Sonrası Türk Şiirinde Ölüm 08.03.2011 Oku
8427 Sedat Maden Aşk-ı Memnû ve Madam Bovary Romanlarında Kadınların Yönlendirdiği Olay Örgüsü 08.03.2011 Oku
8426 Hikmet Koraş Esarette Sürgüne Ağıt ve Özbek Şiirinde Millî Roantizmin Yeniden Doğuşu 08.03.2011 Oku
8425 Abdurrahman Kolcu Balkan Türklerinin II. Dünya Savaşında Yaşadığı Trajedi Üzerine Bir Roman: Dri-na'da Son

Gün
08.03.2011 Oku
8424 Beyhan Kanter Tevfik Fikret'in "Şermin"den Önceki Şiirlerinde Çocuk Teminin İşlenişi 08.03.2011 Oku
8423 Gönül Gökdemir Kıbrıs Türk Edebiyatında Bir Postmoder-nist Roman: Raşit Pertev'in Gelincik Meseli Romanı

Üzerine
08.03.2011 Oku
8422 Gunesh Bashirova Kıbrıs Türk Edebiyatında Bir Postmoder-nist Roman: Raşit Pertev'in Gelincik Meseli Romanı

Üzerine
08.03.2011 Oku
8421 Serkan Şen Derleme Sözlüğüne Göre Türkiye Türkçesi Ağızlarında Meslek İcracısı Adları 08.03.2011 Oku
8420 İbrahim Şahin Sunakata (Sıgnak) Oykoniminin Geçmişi, Bugünü ve Kökeni Üzerine 08.03.2011 Oku
8419 Mahmut Sarıkaya Teklik İkinci Kişi Emir Çekimlerinin Anadolu ve Azerbaycan Ağızlarındaki Değişik Örnekleri

Üzerine
08.03.2011 Oku
8418 Mustafa kalkan Kırgızların Diğer Orta Asya Kavimleri ile Olan Etnik Temasları 08.03.2011 Oku
8417 Mehmet Gürbüz Zarif Bir İstanbul Beyefendisi: Safiye Sultanzâde Mehmet Rezmî'nin Dîvânı ve Edebî

Kişiliği
08.03.2011 Oku
8416 Ahmet Büyükakkaş 16. Yüzyıl Şairi Râhî'nin Çağatayca Şiirleri 08.03.2011 Oku
8415 Çağatay Üstün Eski Bir Türk İçeceği: Kımız (Koumıss) 08.03.2011 Oku
8414 Seda Özbek Mehmet Akif'in Kitap Tenkitleri 08.03.2011 Oku
8376 Nezahat Özcan Fatih-Harbiye Ramanı'ında Bir Kültür Sonu Olarak Batılılaşma 10.02.2011 Oku
8375 Akartürk Salman Türkmen Türkçesinde Hal Eklerini Biribirinin Yerine Kullanılması 10.02.2011 Oku
8374 Hikmet Koraş -MACA/-MECE Eki Üzerine Bir Deneme 10.02.2011 Oku
8373 M. Ziya Bağrıaçık Dürri'nin Tarih Manzumelerinde Lale Devri 10.02.2011 Oku
8372 Bekir Çınar Dîvân Şiirinde Adâlet 10.02.2011 Oku
8371 Mahmut Sarıkaya Azerbaycan Türkçesinde Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman Çekimleri İle Güney Azerbaycan

Türkçesindeki Örnekleri
10.02.2011 Oku
8370 Ali İhsan Kolcu Yahya Kemâl'in Kitaplarına Girmemiş İlk Şiirleri 10.02.2011 Oku
8369 Özay Karadağ Sivas'taki Okullar Örneği Çerçevesinde Eğitim Sürecinde Ana Dili Kullanma Becerisinin

Gelişimi Üzerine Bir Araştırma
10.02.2011 Oku
8368 Nazım H. Polat Sığırcızade Hayri'nin Beş Şiiri 10.02.2011 Oku
8367 Yaşar Kalafat Sivas Yöresi Örnekleri İle Türk Halk İnançlarında Aşermek/ Yeriklemek 10.02.2011 Oku
8366 Faruk Çolak XVI. Yüzyıl Sivas'ında Olağanüstü Hamilelik ve Fil Ata Miti 10.02.2011 Oku
8365 Erdoğan Önder Folklor Sosyolojisi Açısından Sivas Halayları 10.02.2011 Oku
8364 Doğan Kaya Yaralı Mahmut İle Mahbup Hanım 10.02.2011 Oku
8436 Faruk Çolak Nasreddin Hoca'yla İlgili Bazı Anlatma­larda Mitolojik Unsurlar 10.03.2011 Oku
8435 H. Dilek Batislam Tarih ve Kültür Kaynağı Olarak Hasb-i Hâller 10.03.2011 Oku
8434 Adnan İnce Abdî'nin Gül ü Nevrûz Mesnevîsi 10.03.2011 Oku
8433 Ünal Zal Gurbannazar Ezizov: Mezar Taşına Bile Tahammül Edilemeyen Bir Şair 10.03.2011 Oku
8432 Kaplan Üstüner XIV ve XV. Yüzyıl Divanlarında Tasavvuf 10.03.2011 Oku
8431 Ayşe Melda Üner Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Romanlarında "Şık" Delikanlılar 10.03.2011 Oku
8430 Müberra Bağcı Tayfur Ataç ve Tiyatro 10.03.2011 Oku
8429 Fatih Sakallı Ayhan Kırdar'ın Şiir Dünyası 10.03.2011 Oku
8455 Bekir Çınar Bir Hiciv Örneği: Tarzi'nin Zille-Nâmesi 14.03.2011 Oku
8454 H. Dilek Batislam 16. Yüzyıl Divan Şairi Cinânî'nin Hediye Konulu İki Şiiri 14.03.2011 Oku
8453 Kaplan Üstüner Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Menşeü'l-İnşâ Adlı Eserinin Yayımı Üzerine (tanıtma) 14.03.2011 Oku
8452 Salih Özkan 1923 Tarihli Türk-Rum Nüfus Mübadelesinin Niğde'nin Demografik Yapısına Etkisi 14.03.2011 Oku
8451 Mustafa Kalkan Sovyetler Döneminde Kazakların Göç Hareketleri ve Anadolu'da (Altay Köyü'nde) İskân

Edilişleri
14.03.2011 Oku
8450 Hasan Bağcı Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatıma ve Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik Tutumlarının

Değerlendirilmesi
14.03.2011 Oku
8449 Mehmet Aça Güney Sibirya Türklerinde Ava Destancı ve Masalcı Götürme Geleneği 14.03.2011 Oku
8448 Nihat Yazılıtaş İsmailîler Tarihi İçin Önemli Bir Eser ve İki Çevirisi 14.03.2011 Oku
8447 Hikmet Koraş Türk Lehçeleri Grameri (tanıtma) 14.03.2011 Oku
8446 Erol Ülgen Bir Kore Şehidimiz ve Ardından Yazılanlar 14.03.2011 Oku
8445 İbrahim Tüzer "Üç Frenk Havası''ndan Modern İnsana Ölüm ve İsmet Özel 14.03.2011 Oku
8444 Ahmet Tanyıldız Uzun Firdevsî ve "Münâzara-i Seyf ü Ka­lem''i 14.03.2011 Oku
8443 Yaşar Kaya Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları 14.03.2011 Oku
8442 Mustafa Talas Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları 14.03.2011 Oku
8441 Oğuz Öcal "Dönemeçte" Romanında Yapı ve Tema 14.03.2011 Oku
8440 Adnan Karabeyoğlu Orhon Yazıtları'nda bol- ve er- Fiilleri Üzerine 14.03.2011 Oku
8464 Nevzat Topal Karamanoğulları Döneminde Aksaray'da İskân ve Mahalleler 15.03.2011 Oku
8461 Serdar Sarısır Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyografyası Denemesi 15.03.2011 Oku
8460 Oğuz Öcal Burhan Cahit Morkaya'nın 1925-1928 Yılları Arasında Neşrettiği Yedi Romanı 15.03.2011 Oku
8459 Bilginer Onan Ses Olgusunun Denetlenebilirliği Bağlamında Dil Becerilerinin Geliştirilmesinde Etkili Olduğu

Düşünülen Fonolojik Yönlendiriciler: Noktalama İşaretleri
15.03.2011 Oku
8458 Atabey Kılıç Yazarı Bilinmeyen Dînî-Tasavvufî Bir Eser: "Hakikat-i Muhammediyye" 15.03.2011 Oku
8457 Rıfat Günday Maupassant'ın Güzel-Dost (Bel-Ami) ve Safa'nın Sözde Kızlar Romanlarında Bir Ahlak Sorunu

Olarak Evlilik Dışı İlişki
15.03.2011 Oku
8468 Ertuğrul Aydın Prof. Dr. Ömer Faruk Akün ile İlgili Hatıralar 16.03.2011 Oku
8467 Birol Emil Prof. Dr. Ömer Faruk Akün 16.03.2011 Oku
8466 M. Orhan Okay Köprülü Mektebinin Son Temsilcisi: Ömer Faruk Akün 16.03.2011 Oku
8465 Erol Ülgen Türklük Bilimi ve Türk Edebiyatı Tarihine Adanan Bir Ömür: Prof. Dr. Ömer Faruk Akün 16.03.2011 Oku
8391 Şerif Aktaş Dilin Doğru ve Güzel Kullanımı Üzerine 17.02.2011 Oku
8390 M. Sani Adıgüzel Kaşgarlı Mahmut'un Türkçe Öğretim Yöntemi 17.02.2011 Oku
8389 Vahit Türk Lehçeler Arası İlişkiler ve Oğuz Türkçesinde Bir Nevâî Eseri 17.02.2011 Oku
8388 Pelin Ekşi Türkiye'de Nogayca Çalışmalarına Genel Bir Bakış 17.02.2011 Oku
8387 Faruk Çolak Yerle İlgili Bazı Atasözleri ve Deyimlerin Mitolojik Bağlantısı 17.02.2011 Oku
8386 Dilek Çetindaş Hüzünlü Bir Aşkın Biyografik Okuması: Şükûfe Nihal ve Yakut Kayalar 17.02.2011 Oku
8385 Şerife Çağın II. Meşrutiyet Döneminde İzmir'de Çıkmış Olan Mizah Gazeteleri -Edeb Yahu- 17.02.2011 Oku
8384 Salahaddin Bekki Saraybosna ve Anadolu'daki Bazı Türkülerin Benzerlikleri Üzerine 17.02.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 ]