Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
6134 Hayrullah Kahya Karamanlıca Bir Kitap Yeñi Hazne ve Dil Özellikleri (İmlâ Özellikleri ve Ses Bilgisi) 01.03.2010 Oku
3290 Mustafa Uğurlu Dede Korkut'u Okumak İstiyorum, Ama... 01.04.2008 Oku
6628 Perihan Ölker Klâsik Edebiyatımızda Manzum Lügat Geleneği ve Mahmûdiyye 01.04.2010 Oku
6627 Hüseyin Kahraman Mutlu Türkçe Öğretiminde Sözlükçülük Tekniği Açısından Tematik Sözlükler 01.04.2010 Oku
6626 Zühal Kültüral Sözlük Bilimi Açısından Dîvânü Lugâti't-Türk 01.04.2010 Oku
6625 Hikmet Koraş Türkiye'de Çağdaş Türk Lehçeleri İle İlgili Sözlük Çalışmaları 01.04.2010 Oku
6624 Erdal Karaman Azerbaycan Sahası Sözlükleri 01.04.2010 Oku
6623 Yunus Kaplan Sâbit'in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyişleri 01.04.2010 Oku
6622 Nadir İlhan Sözlük Hazırlama İlkeleri, Çeşitleri ve Özellikleri 01.04.2010 Oku
6621 Mehmet Hazar Eski Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 01.04.2010 Oku
6620 Gürkan Gümüşatam Kıbrıs Ağzı Üzerine Hazırlanan Sözlükler ve Bu Sözlüklerdeki Yöntem Sorunları 01.04.2010 Oku
17420 Kenan Yavuz Şeyhülislam Bahâyî Efendi’nin Gazelinin Divan Şiirine Yöneltilen Eleştiriler Çerçevesinde İncelenmesi 01.05.2013 Oku
17419 Serdar Yavuz-Ahmet Akkaya-Özcan Bayrak Türkiye’deki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin Türkoloji Kavramına İlişkin Algıları 01.05.2013 Oku
17418 Selim Yılmaz Le Prédicat Modo-Temporel À Valeur Épistémique En Turc (De L’intention À La Réalisation) 01.05.2013 Oku
17417 Mutlu Deveci Mehmet Harmancı’nın Küçürek Öykülerindegündelik Kuşatma Altındaki İnsanın Varoluş Görüngüleri 01.05.2013 Oku
17416 Esra Pektaş Necip Fazıl Kısakürek’in “Kaldırımlar” Şiiri Üzerine Dil Bilimsel Bir Çözümleme 01.05.2013 Oku
17415 Yusuf Tepeli Necip Fazıl Kısakürek’in “Kaldırımlar” Şiiri Üzerine Dil Bilimsel Bir Çözümleme 01.05.2013 Oku
17414 Mehmet Gürbüz Osmanlı Şiirinin Hazineleri: Mecmualar ve Cönkler Çalıştayı 01.05.2013 Oku
17413 İ. Gülsel Sev Türkçede Art Zamanlı Değişmeler (Yüz Hadis Yüz Hikaye Örneği) 01.05.2013 Oku
3743 Mehmet Sait Çalka Nev'i Divanında Musiki Terimleri 01.08.2008 Oku
3742 Mehmet Emin Bars Köroğlu Destanı'nda At, Kadın, Silah 01.08.2008 Oku
3741 Adem Balkaya Oğuz Kağan Destanı'nda Mekan 01.08.2008 Oku
3740 İsmail Avcı Kısa Hikayecilik Geleneği Çerçevesinde Hazini'nin Manzum Şerh-i Hadis-i Erbain Tercümesindeki

Bazı Hikayeler
01.08.2008 Oku
3739 Abdulselam Arvas Kitab-ı Dedem Korkut Poetikasının Bazı Sorunları Üzerine 01.08.2008 Oku
17839 Mehmet Said Arbatlı Yerelden Evrensele İki Yol Arkadaşı: Cengiz Aytmatov ve Kaysın Kuliyev 01.10.2013 Oku
17838 Fundagül Apak Ömer Seyfeddin'in Değiş(tiril)en Andı 01.10.2013 Oku
17837 Ahmet Alver 1970’li Yıllar Türkiye Siyasi Tarihinin Kültürel Belleği: 12 Mart Romanı ‘Yaralısın’da Devlet Güdümlü İşkence ve Mahkumiyet Sorunsalı 01.10.2013 Oku
17836 Işıl Altun Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Dağ Algısı 01.10.2013 Oku
17835 Melek Alpar Bingöl Ağzı ve Folkloru Üzerine Bir İnceleme 01.10.2013 Oku
17834 Ahmet Akkaya 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazım Yanlışları Sıklığı ve Yazım Yanlışlarının Nedenlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 01.10.2013 Oku
17833 Onur Akbaş Antalyalı Genç Kıza Mektup Etrafında Bir Tren Yolculuğu İsimli Hikayede Tanpınar’ın Sanat ve Edebiyat Görüşlerinin İzleri 01.10.2013 Oku
17832 Fatih Acer Popüler Roman ve Gençler Üzerindeki Etkileri- Bursa Örneği- 01.10.2013 Oku
18961 Funda Örge Yaşar Nitel Bir Araştırma: Türkçe Dersinde Beceri Eğitimi 01.10.2014 Oku
18960 Haluk Öner Taşrada Varoluş: Hasan Ali Toptaş’ın Gölgesizler Romanı Üzerine Bir İnceleme 01.10.2014 Oku
18959 Gamze Öksüz Rus Dili Öğretiminde Karşılaşılan Ana Dil Kaynaklı Girişim Hataları 01.10.2014 Oku
18958 Alparslan Oymak Refi Cevat Ulunay’ın Eleştirmenliği 01.10.2014 Oku
18957 Emin Onuş Kültür ve Edebiyat Zemininde Kıbrıs’a İslâmî Bir Bakış 01.10.2014 Oku
8157 Oktay Berber Muhâkemetü'l-Lügateyn'deki Türk Ordu Teşkilatına Ait Terimlerin Karşılaştırmalı İncelemesi 01.12.2010 Oku
8156 Nedim Bakırcı Hıdırellez ve Niğde'de Unutulan Bir Gelenek: Niğde Cumaları 01.12.2010 Oku
8155 İsrafil Babacan Necâtî'nin Gazellerinde Bazı Somutlayıcı Anlatım Yolları 01.12.2010 Oku
8154 Gülhan Atnur Türkiye'de İlk Derleme Gezilerinde Uygulanan Yöntemler ve Karşılaşılan Güçlükler 01.12.2010 Oku
8153 Faysal Okan Atasoy İstiklal Marşı'nın Noktalaması 01.12.2010 Oku
8152 Semra Alyılmaz İbrahim Terzioğlu ve "Keçiören Şehrengizi" 01.12.2010 Oku
19144 Yeşim Işık İki Milli Şair: Mehmet Âkif Ersoy-Mirza Muhammed Taki Melikü’ş-şuara Bahar 01.12.2014 Oku
19143 H. Özgür İnnalı-İbrahim Seçkin Aydın İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okur Öz Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 01.12.2014 Oku
19142 Kayhan İnan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İranlıların Yazılı Anlatımlarının Hata Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi 01.12.2014 Oku
19141 Hikmet Feridun Güven “Garîb” Redifli Gazellerin Şekil ve Anlam İlişkileri Üzerine Bir İnceleme 01.12.2014 Oku
19140 Ahmet Zeki Güven Bektaşi Fıkralarında Yaratıcı Düşünme 01.12.2014 Oku
19139 Neslihan Günaydın Dorian Gray’in Portresi’ndeki Saygın Görüntü Ardındaki Yozlaşma Büyüsü 01.12.2014 Oku
5846 Nevzat Özkan Irak Türk Edebî Dilinin Tarihî Gelişimi 02.02.2010 Oku
5845 Vahit Türk Türkülerde Eski (Arkaik) Sözler 02.02.2010 Oku
5844 Zeki Kaymaz Babur'dan Günümüze Aşık Oyunundan Bir Ad: Çik 02.02.2010 Oku
5843 Ramazan Korkmaz Sınırları İhlal Edilen Doğanın İntikamı: Tepegöz 02.02.2010 Oku
5842 Gürer Gülsevin Rumeli Türkçesi Çerçevesinde Türk ve Balkan Dillerinin Etkileşimi 02.02.2010 Oku
5841 Mustafa Argunşah Türk Edebiyatında Selimnameler 02.02.2010 Oku
5840 Leyla Karahan Dil Bilgisi Öğretiminde Bütün-Parça İlişkisinin Önemi 02.02.2010 Oku
5839 Dursun Yıldırım Türkler, Coğrafya ve Anayurtlar 02.02.2010 Oku
5838 Ahmet Bican Ercilasun Dîvânü Lügati't-Türk ve Uygurlar 02.02.2010 Oku
5836 Tuncer Gülensoy Türkiye Türkçesinde Yaşayan "Küçük","Kiçik", "Kiçi" ve "Keçi" Sözcükleri 02.02.2010 Oku
6645 Gökhan Ölker Rumca-Türkçe Manzum Sözlük Tuhfetü'l-Uşşak 02.04.2010 Oku
6643 Furkan Öztürk Diliçi Çeviride Şiirsellik ve Neşatî'nin Bir Gazeli 02.04.2010 Oku
6642 Furkan Öztürk Osmanlı Edebiyatı Metin Neşri Çalışmalarında İmlâ ve Çevriyazı Tercihleri 02.04.2010 Oku
6641 Fikret Uslucan Dergâh Mecmuası'nda Bir İmlâ Tartışması 02.04.2010 Oku
6639 Feridun Tekin Ortak Dil Bağlamında Terim Birliği Açısından Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Edebiyat

Terimleri Üzerine Bir Karşılaştırma
02.04.2010 Oku
6637 Fatma S. Kutlar Arpaemînizâde Sâmî'nin 'Ta'kid' Örneği Beyti Üzerine 02.04.2010 Oku
6635 Fatih Usluer Misâlî'nin Miftâhu'l Gayb'ı Metin ve Açıklama 02.04.2010 Oku
6634 Fatih Usluer Aşk Mesnevîlerinde Cinsellik Mazmunları 02.04.2010 Oku
6632 Fatih Erbay Halid Said Hocayev'in "Yeni Elifba Yollarında Eski Duygu ve Hatıralarım" Adlı Eseri 02.04.2010 Oku
17436 Sezer Özyaşamış Şakar Güvâhî'nin Tazarru'-nâme'si ve Dil Özellikleri 02.05.2013 Oku
17435 Hasan Şener Hayriyye-i Nābī’de Aktarılan Değerler 02.05.2013 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son