Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
17773 A. Merthan Dündar Şehzade Abdülkerim Efendi’nin Japonya’nın Desteğiyle Türkistan İmparatoru Olma Meselesi Üzerine 02.09.2013 Oku
6913 A. Mevhibe Coşar Geleneksel Türk Gölge Oyununda Ana Tipler ve Dil Yergisi 26.04.2010 Oku
2415 A. Tuba Ökse Eski Önasya?dan Günümüze Yeni Yıl Bayramları, Bereket ve Yağmur Yağdırma Törenleri 14.12.2007 Oku
18330 Adem Balaban Hoca Ahmed Yesevi, Yunus Emre ve Mevlana Üçgeninde İnsan Sevgisi ve Hoşgörü 19.02.2014 Oku
17578 Ahmet Ağır Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel’inde Kimlik Oluşturma Süreçleri 27.05.2013 Oku
18441 Ahmet Balcı Çocuklara Kıraat Dergisi 24.03.2014 Oku
2900 Ahmet Cüneyt Issı Safahat'taki İsyanı "Arbede" Başlığı Altında Okumak 06.02.2008 Oku
13152 Ahmet Demir İlhan Berk'in Şiirlerinde Toplumcu Gerçekçiliğin İzdüşümü 20.03.2012 Oku
13154 Ahmet Dinç 18. Asır Türkmen Şairi Azadi’nin Türkmenlerin İktisadi ve Toplumsal Hayatına Dair Görüşleri 20.03.2012 Oku
5947 Ahmet Gökçimen Türkmenistan'da Bir Yağmur İyesi "Burkut Ata" 15.02.2010 Oku
3774 Ahmet Karadoğan Türkiye Türkçesinde Yeni Bir Sıfat-fiil Eki: -I 07.08.2008 Oku
17790 Ahmet Murat Taşer Alkan, Haluk (2011). Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Hayat ve Kurumlar: Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan. 12.09.2013 Oku
16181 Ahmet Pehlivan Öğretmen Adaylarının Anadolu Ağızlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 30.10.2012 Oku
1832 Ahmet Şimşek Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi 31.01.2007 Oku
15662 Ainur Nogayeva ABD, Rusya ve Çin’in Nüfuz Mücadelesinde Orta Asya: Araçlar ve Süreçler 01.08.2012 Oku
3775 Alev Sınar Edebi Eserlerin Sadeleştirilerek Yeniden Yayımı Üzerine Uygulamalı Bir Örnek: Nesl-i Ahîr 07.08.2008 Oku
16186 Ali Ata Yiğit Çanakkale Savaşlarının Ortaya Çıkardığı Stratejik Bir Zorunluluk: Osmanlı-Bulgar Hudut Tashihi Antlaşması 30.10.2012 Oku
19249 Ali Çelikkaya Azerbaycan’da Petrol Dışı Vergi Sisteminin Gelişimi ve Reform Önerileri 13.01.2015 Oku
8344 Ali Fuat Bilkan Halide Edip Adıvar'ın Hindistan'daki Konferansları 08.02.2011 Oku
1716 Ali Özgün Öztürk Prof.Dr. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri 09.05.2007 Oku
13159 Ali Şamil Hüseyinoğlu Azerbaycan Edebiyatı Tarihinin Yeni Metotla Yazılmasında Emin Abid’in Rolü 20.03.2012 Oku
2887 Ali Yıldırım Düşmek İmajı ve Şeyh Galib'in Düşüşü 05.02.2008 Oku
13149 Alpaslan Aliağaoğlu Edebî Miras Turizmi ve Türkiye'de Edebî Mekânlar 20.03.2012 Oku
14044 Arzu Kılıçlar Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunların Akademik Başarılarına Etkisi:

Turizm Öğrencileri Örneği
26.04.2012 Oku
19250 Ayabek Bayniyazov-Canar Bayniyazova Kazakistan’da Kıpçak Sözlükleri ve XVIII-XX. Yüzyıllar Arası Sözlük Çalışmaları 13.01.2015 Oku
19253 Ayşe Çolpan Kavuncu Özbekistan’da Merkez-Yerel İlişkisi: Taşkent Mahalleleri Üzerine Bir Deneme 13.01.2015 Oku
2891 Ayşegül Akdemir Divan Şiirinde "Cünûn" ve "Mecnûn" Kavramları ile Bu Kavramların Fehîm-i Kadîm Dîvânı

'ndaki Kullanımı
05.02.2008 Oku
17777 Aytül Özüm Onat Kutlar’ın İshak ve Bilge Karasu’nun Göçmüş Kediler Bahçesi’ndeki Büyülü Gerçekçi Öğeler 03.09.2013 Oku
5782 Aziz Merhan Atabetü'l-Hakayık'ta Birleşik Eylemler 11.11.2009 Oku
1687 Bağdagül Musa Yabancı Dillerin Türkçenin Söz Dizimi Üzerindeki Etkisi 20.04.2007 Oku
5783 Bahir Selçuk Nergisî'nin Meşâkku'l-Uşşâk'ında Osmanlı Toplum Hayatından Yansımalar 11.11.2009 Oku
2467 Belkıs Altuniş Gürsoy Türk Modernleşmesinde Sefir ve Sefaretnamelerin Rolü 19.12.2007 Oku
15657 Bestami S. Bilgiç Kosova Türkleri: ‘Sıradışı’ Bir Türk Diasporası 01.08.2012 Oku
7947 Birsen Şahin Almanya'daki Türk Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonunun Kuşaklar Arası Karşılaştırması:

Kültürleşme
25.10.2010 Oku
14051 Bülent Aras Türkiye'de Ulusal Güvenlik Kültürü: Araştırma Merkezleri Üzerine Niteliksel Bir Araştırma 26.04.2012 Oku
14041 Bülent Gül tarı- Fiili ve Türevleri Üzerine 26.04.2012 Oku
17776 Bülent Özkan Yöntem ve Uygulama Açısından “Türkiye Türkçesi Söz Varlığının Derlem Tabanlı Sözlüğü” 02.09.2013 Oku
18331 Bünyamin Çağlayan Hoca Ahmed Yesevi, Yunus Emre ve Mevlana Üçgeninde İnsan Sevgisi ve Hoşgörü 19.02.2014 Oku
18445 Cafer Gariper Necip Fazıl’da ve Ahmet Hâşim’de Başın Aykırılığı ve Horlanışı 24.03.2014 Oku
19256 Cahit Gelekçi Avusturya’da Yaşayan Türklerin Türkiye ile Bağları ve Evlilik Göçü 15.01.2015 Oku
16995 Celal Erdönmez Tanzimat Devrinde Bazı Kıbrıs Rumlarının Yunan Vatandaşlığına Geçmelerinden Kaynaklanan Hukukî Meseleler 31.01.2013 Oku
2478 Cengiz Anık Bilgi Sosyolojisine Göre Bilginin İşlevi ve Bir Model Denemesi 24.12.2007 Oku
2472 Cengiz Hüseynzade Azerbaycan Türkçesinde Teklik-Çokluk Kategorisi Üzerine 24.12.2007 Oku
16989 Cenk Akbıyık-Adnan Karadüz-S. Sadi Seferoğlu Öğrencilerin İnternet Ortamında Kullandıkları Yazılı Sohbet Dili Üzerine Bir Araştırma 31.01.2013 Oku
14046 Cihan Seçilmiş Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunların Akademik Başarılarına Etkisi:

Turizm Öğrencileri Örneği
26.04.2012 Oku
18446 Cihat Göktepe İngiliz Güvenlik ve Dış Politikasında Kıbrıs (1945-1974) 25.03.2014 Oku
11943 Çiğdem Usta Geleneksel Türk Gölge Oyununda Ana Tipler ve Dil Yergisi 26.04.2010 Oku
18452 Dânâ Moldabaeva Enver Paşa’nın Orta Asya’daki Milli Mücadeleye Verdiği Desteğin Moskova Arşivlerinde Belgelenmesi 25.03.2014 Oku
16994 Derya Duman Medyada “Doğru” Türkçe Tartışmaları Üzerine: Betimleyici-Kuralcı Yaklaşımlar ve Ötesi 31.01.2013 Oku
13164 Ebru Burcu Yılmaz Kaptanın Aynasından Yansıyanlar Romancı Yönüyle Attila İlhan (tanıtma) 20.03.2012 Oku
8345 Ebru Burcu Yılmaz Hikâye ve Romanlarda Sembol Dilinin Görüntüleri Üzerine Bir Değerlendirme 08.02.2011 Oku
19259 Ela Burcu Uçel-Alev Katrinli A Qualitative Inquiry from the Aegean Region: Changing Ruling Class in Business Circles 15.01.2015 Oku
13158 Emel Kaya Gözlü Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Tıp Metinlerindeki İki Terim Üzerine Tespitler: Çignemek

ve Çeynemek
20.03.2012 Oku
4958 Emin Özdemir Kazak Kültürel Hayatında Tatarların Etkisi ve Kazak Ceditçiliğinin Gelişimi 24.03.2009 Oku
19255 Emine Erdoğan Özünlü Osmanlı ve Kırgız Konargöçerlerinde Yurt 13.01.2015 Oku
2884 Emine Yılmaz Muslimische Quellen über die Ungarn vor der Landnahme, Das ungarische Kapitel der Ğaihani-

Tradition (tanıtma)
05.02.2008 Oku
16177 Erdal Çoban Orta Çağ Macarları Arasında Doğulu Müslüman Gruplar 30.10.2012 Oku
8343 Erhan Aydın Eski Türk Yazıtlarındaki Çıntan Igaç 'Sandal Ağacı' Üzerine 08.02.2011 Oku
2835 Erhan Aydın Köl Tigin Yazıtının Kuzey Yüzünün 6. Satırında Bir Düzeltme Denemesi ve Bir Öneri 30.01.2008 Oku
19252 Erhan Aydın-Erkin Ariz Xi’an Yazıtı Üzerinde Yeni Okuma ve Anlamlandırmalar 13.01.2015 Oku
17774 Erol Köroğlu Sahnenin Dışındakiler’i Tamamlamak: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Kurtuluş Savaşı Anlatıları Türü 02.09.2013 Oku
15663 Ertuğrul Tarcan-Ergin Sait Varol-Kemal Kantarcı-Talat Fırlar Kazak Akademisyenlerin Bilgi Teknolojilerini

Kabulü Üzerine Bir Araştırma
01.08.2012 Oku
17778 Esra Sazyek Elif Şafak'ın Romanlarında Çokkültürlülük Aracı Olarak Tasavvuf 03.09.2013 Oku
7914 Eyüp Bacanlı Altay Türkçesindeki -atan Ekinin Görünüş-Zamansal ve Kiplik Anlamları 20.10.2010 Oku
5786 Eyüp Bacanlı Yayın Değerlendirme: Türkoloji Tarihinde Samoyloviç ve Eserleri 11.11.2009 Oku
2883 Fatih Arslan Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Trajik Durum (tanıtma) 05.02.2008 Oku
1686 Fatma Özkan Yabancı Dillerin Türkçenin Söz Dizimi Üzerindeki Etkisi 20.04.2007 Oku
2886 Figen Güner Dilek Altay Türkçesinde Ölüm Kavramını Anlatan Sözler ve Söz Kalıpları 05.02.2008 Oku
5785 Fikret Türkmen Mehmed Emin Efendi'nin Seyahatnamesi'ne Göre Eski Bir Türk Şehri: Dehistan 11.11.2009 Oku
14038 Firdevs Canbaz Yumuşak Ütopya, Karşı-Ütopya ve Türk Edebiyatında Ütopya Geleneği 26.04.2012 Oku
[ 1 2 3 4 ]