Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
2895 İsrafil Babacan 16. Asırda Osmanlı Sahası Şâirleri Hakkında Yazılmış "Tezkire-i Mecâlis-i Şu'arâ-yı Rûm"

Adlı Tanınmayan Bir Tezkire
05.02.2008 Oku
13156 Nyyazmyrat Halow 18. Asır Türkmen Şairi Azadi’nin Türkmenlerin İktisadi ve Toplumsal Hayatına Dair

Görüşleri
20.03.2012 Oku
13155 Güngör Turan 18. Asır Türkmen Şairi Azadi’nin Türkmenlerin İktisadi ve Toplumsal Hayatına Dair Görüşleri 20.03.2012 Oku
13154 Ahmet Dinç 18. Asır Türkmen Şairi Azadi’nin Türkmenlerin İktisadi ve Toplumsal Hayatına Dair Görüşleri 20.03.2012 Oku
14048 Zeynel Özlü 19. Yüzyılda Düzce Kazasına Göçler 26.04.2012 Oku
17775 Yüksel Nizamoğlu 1917 Yılında Hicaz Cephesi: Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Programı 02.09.2013 Oku
18449 Hülya Pilancı 7-9 Yaş Arasındaki Türk Çocuklarında Kelime Çağrışımını Etkileyen Sosyoekonomik Değişkenler 25.03.2014 Oku
19259 Ela Burcu Uçel-Alev Katrinli A Qualitative Inquiry from the Aegean Region: Changing Ruling Class in Business Circles 15.01.2015 Oku
15662 Ainur Nogayeva ABD, Rusya ve Çin’in Nüfuz Mücadelesinde Orta Asya: Araçlar ve Süreçler 01.08.2012 Oku
5774 Gülhan Atnur Abdullah Tukay'ın Şiirlerinde Efsane ve Masal Unsurları 11.11.2009 Oku
14053 Z. Seçkin Gökbudak Ahmed Adnan Saygun’un Çoksesli Müzikte/Türk Çoksesli Müziği’nde Ulusalcılığa İlişkin

Kodları
26.04.2012 Oku
14052 Seyit Yöre Ahmed Adnan Saygun’un Çoksesli Müzikte/Türk Çoksesli Müziği’nde Ulusalcılığa İlişkin Kodları 26.04.2012 Oku
17790 Ahmet Murat Taşer Alkan, Haluk (2011). Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Hayat ve Kurumlar: Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan. 12.09.2013 Oku
7947 Birsen Şahin Almanya'daki Türk Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonunun Kuşaklar Arası Karşılaştırması:

Kültürleşme
25.10.2010 Oku
4428 İbrahim Ahmet Aydemir Altay Tuvaları - Altaylarda Unutulmuş Bir Türk Halkı 28.01.2009 Oku
2886 Figen Güner Dilek Altay Türkçesinde Ölüm Kavramını Anlatan Sözler ve Söz Kalıpları 05.02.2008 Oku
7914 Eyüp Bacanlı Altay Türkçesindeki -atan Ekinin Görünüş-Zamansal ve Kiplik Anlamları 20.10.2010 Oku
18442 Mine Baran amir Yaylası’ndan Ulupamir Köyü’ne: Kırgızlarda Sosyo-Kültürel Yaşam ve Mekânın Dili 24.03.2014 Oku
4429 Volkan Coşkun Ana Dili Eğitiminde Parçalarüstü Birimlerin Önemi ve Teknoloji Destekli Olarak Kavratılması 28.01.2009 Oku
2477 Koray Özcan Anadolu-Türk Kent Tarihinden Bir Kesit: Selçuklu Döneminde Anadolu-Türk Kent Model(ler)i 24.12.2007 Oku
2468 Koray Özcan Anadolu'da Selçuklu Dönemi İdare Sisteminin Mekânsal Örgütlenmeleri: Selçuklu İdarî Birim

Organizasyonları (ve Evrimi)
19.12.2007 Oku
19254 Salim Çonoğlu Ata Govşudov’un Ferman Romanında Millî Kimliğin Yeniden İnşası Sürecinde Millî Kültür Unsurları 13.01.2015 Oku
5782 Aziz Merhan Atabetü'l-Hakayık'ta Birleşik Eylemler 11.11.2009 Oku
17769 İlker Aydın Attribution in Turkish with Dependency Tree Analyses 26.08.2013 Oku
17580 Özlem Aktaş-Çağdaş Can Birant-Belgin Aksu-Yalçın Çebi Automated Synonym Dictionary Generation Tool for Turkish (ASDICT) 27.05.2013 Oku
15653 Umut Al Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’nin Yayın ve Atıf Performansı 01.08.2012 Oku
19256 Cahit Gelekçi Avusturya’da Yaşayan Türklerin Türkiye ile Bağları ve Evlilik Göçü 15.01.2015 Oku
3772 Ramazan Korkmaz Aytmatov Anlatılarında Aşkın Eriştirici ve Dönüştürücü Gücü 07.08.2008 Oku
13159 Ali Şamil Hüseyinoğlu Azerbaycan Edebiyatı Tarihinin Yeni Metotla Yazılmasında Emin Abid’in Rolü 20.03.2012 Oku
2472 Cengiz Hüseynzade Azerbaycan Türkçesinde Teklik-Çokluk Kategorisi Üzerine 24.12.2007 Oku
19249 Ali Çelikkaya Azerbaycan’da Petrol Dışı Vergi Sisteminin Gelişimi ve Reform Önerileri 13.01.2015 Oku
16178 Mehmet Merdan Hekimoğlu Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesinin Hukuki Boyutları 30.10.2012 Oku
7918 Kutlay Yağmur Batı Avrupa'da Uygulanan Dil Politikaları Kapsamında Türkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi 20.10.2010 Oku
19251 Zehra Arslan Batum Göçmenleri (1914-1930) 13.01.2015 Oku
3895 Gülmira Sadiyeva Beyin Hasarı Geçiren Türk Hastaların Dil Bozukluklarının Dilbilim Açısından İncelenmesi 25.09.2008 Oku
2478 Cengiz Anık Bilgi Sosyolojisine Göre Bilginin İşlevi ve Bir Model Denemesi 24.12.2007 Oku
17587 İ. Baran Uslu-Nurettin Demir-H. Gökhan İlk-A. Egemen Yılmaz Bilgisayar Bir Metni Vurgulu Okuyabilir mi? 27.05.2013 Oku
17578 Ahmet Ağır Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel’inde Kimlik Oluşturma Süreçleri 27.05.2013 Oku
2885 Lokman Baran Çağdaş Uygur Edebiyatının Oluşması ve Gelişmesi 05.02.2008 Oku
16186 Ali Ata Yiğit Çanakkale Savaşlarının Ortaya Çıkardığı Stratejik Bir Zorunluluk: Osmanlı-Bulgar Hudut Tashihi Antlaşması 30.10.2012 Oku
17789 Nermin Yazıcı Çocuk Edebiyatı ve Edebiyat Eleştirisi: Çocuk Kalbi Romanında Anlatının Biçimlenişi ve Söylemsel Niyetler 12.09.2013 Oku
18441 Ahmet Balcı Çocuklara Kıraat Dergisi 24.03.2014 Oku
2891 Ayşegül Akdemir Divan Şiirinde "Cünûn" ve "Mecnûn" Kavramları ile Bu Kavramların Fehîm-i Kadîm Dîvânı

'ndaki Kullanımı
05.02.2008 Oku
17579 Özlem Başarır Diyarbekir Voyvodası Mustafa Ağa’nın Terekesi Üzerine Bazı Düşünceler 27.05.2013 Oku
17788 Himmet Umunç Doğu ve Ötekilik: İngiliz Seyahatnamelerinde Türk Kimliği (Lady Montagu ve Richard Chandler) 12.09.2013 Oku
2470 Mehmet Aydın Dünya Dillerinden Örnekleriyle Dilbilgisinin Temel Kavramları, Türkçe Üzerine Tartışmalar

(tanıtma)
19.12.2007 Oku
2887 Ali Yıldırım Düşmek İmajı ve Şeyh Galib'in Düşüşü 05.02.2008 Oku
17771 Mustafa Acar Economic Implications of Turkey’s Regional Integration with its Neighborhood 26.08.2013 Oku
17770 Levent Aydın Economic Implications of Turkey’s Regional Integration with its Neighborhood 26.08.2013 Oku
3775 Alev Sınar Edebi Eserlerin Sadeleştirilerek Yeniden Yayımı Üzerine Uygulamalı Bir Örnek: Nesl-i Ahîr 07.08.2008 Oku
13150 Mehmet Narlı Edebî Miras Turizmi ve Türkiye'de Edebî Mekânlar 20.03.2012 Oku
13149 Alpaslan Aliağaoğlu Edebî Miras Turizmi ve Türkiye'de Edebî Mekânlar 20.03.2012 Oku
17586 Sadettin Eğri Edebiyatta Bedîiyyeler ve Bir Kasîde-i Masnû’a İncelemesi 27.05.2013 Oku
17778 Esra Sazyek Elif Şafak'ın Romanlarında Çokkültürlülük Aracı Olarak Tasavvuf 03.09.2013 Oku
18452 Dânâ Moldabaeva Enver Paşa’nın Orta Asya’daki Milli Mücadeleye Verdiği Desteğin Moskova Arşivlerinde Belgelenmesi 25.03.2014 Oku
18451 Haziretali Tursun Enver Paşa’nın Orta Asya’daki Milli Mücadeleye Verdiği Desteğin Moskova Arşivlerinde Belgelenmesi 25.03.2014 Oku
13158 Emel Kaya Gözlü Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Tıp Metinlerindeki İki Terim Üzerine Tespitler: Çignemek

ve Çeynemek
20.03.2012 Oku
756 Han-Woo Choi Eski Korecede Türkçe Ödünç Kelimeler 06.10.2006 Oku
2415 A. Tuba Ökse Eski Önasya?dan Günümüze Yeni Yıl Bayramları, Bereket ve Yağmur Yağdırma Törenleri 14.12.2007 Oku
7943 Salim Küçük Eski Türk Kültüründe Renk Kavramı 25.10.2010 Oku
13162 Hatice Şirin User Eski Türk Yazıtlarında Politik ve Askerî Terimlerden Örnekler 20.03.2012 Oku
8343 Erhan Aydın Eski Türk Yazıtlarındaki Çıntan Igaç 'Sandal Ağacı' Üzerine 08.02.2011 Oku
849 Hatice Şirin User Eski Türkçede Bazı Unvanların Yapısı Üzerine 31.01.2007 Oku
18454 Özen Yaylagül Eski Uygur Türkçesi ve Batı Orta Türkçesiyle Yazılmış Tıp Metinlerindeki Fiiller 25.03.2014 Oku
5779 Hacer Tokyürek Eski Uygur Türkçesinde "Ölüm" Kavramı ile İlgili İfadeler 11.11.2009 Oku
17780 Hacer Tokyürek Eski Uygur Türkçesinde “KöŊül” Sözü 03.09.2013 Oku
2877 Tuba Işınsu İsen Durmuş Fahriyeler Işığında Osmanlı Şiirinde İdeal Şairin Portresi 04.02.2008 Oku
7944 Nezir Temur Folklor-İdeoloji Bağlamında Sovyetler Birliği Dönemi Folklor Politikaları ve Bu Politikaların

Kırgız Folkloruna Etkileri
25.10.2010 Oku
11943 Çiğdem Usta Geleneksel Türk Gölge Oyununda Ana Tipler ve Dil Yergisi 26.04.2010 Oku
6913 A. Mevhibe Coşar Geleneksel Türk Gölge Oyununda Ana Tipler ve Dil Yergisi 26.04.2010 Oku
[ 1 2 3 4 ]