Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
9632 Reşit Rahmeti Arat Atebetü'l Hakayık'ta "G" ve "Ğ" Seslerine Dâir 22.09.2011 Oku
9633 Reşit Rahmeti Arat Fatih Sultan Mehmed'in Yarlığı 22.09.2011 Oku
9634 Reşit Rahmeti Arat Türk Şivelerinin Tasnifi 22.09.2011 Oku
9635 Reşit Rahmeti Arat Türkçe Turfan metinleri VIII 22.09.2011 Oku
9636 Reşit Rahmeti Arat Türkçede Cihet Mefhûmu ve Bunun İle İlgili Tâbirler 22.09.2011 Oku
9637 Hasan Akay Cenab Şahabeddin'in Güzellik Felsefesi 23.09.2011 Oku
9638 M. Fatih Andı Safahât-Birinci kitab'ın Devrinde Uyandırdığı Akisler 23.09.2011 Oku
9639 Hayati Develi Dua ve Yas Motifi Olarak "baş aç-" Tabiri 23.09.2011 Oku
9640 Musa Duman "Oğlan" Kelimesi ve "Gençlik" Kavramı Üzerine 23.09.2011 Oku
9641 Kemal Eraslan Baba İlyâs-i Horâsâni'ye Âit Halvetle İlgili Manzum Bir Risale 23.09.2011 Oku
9642 Halil Ersoylu Fal, Fal-nâme ve Bir Çiçek Falı: "Der Aksâm-ı Ezhâr" 23.09.2011 Oku
9643 Şeyma Güngör Fuzuli'nin Türkçe Gazellerinde Çağın Sosyal Hayatı ve Manevî Özellikleri 23.09.2011 Oku
9644 Nedim İpek Kafkaslar'daki Nüfus Hareketleri 23.09.2011 Oku
9645 Mustafa S. Kaçalin +lagu / +legü Eki Üzerine 23.09.2011 Oku
9646 Azmi Bilgin +lagu / +legü Eki Üzerine 23.09.2011 Oku
9647 Mustafa Özkan Kuruluşunun 70. Yılında Türkiyat Enstitüsü 23.09.2011 Oku
9648 M. A. Yekta Saraç Emri'nin Hayatı ve Edebi Kişiliği 23.09.2011 Oku
9649 Ahmet Atilla Şentürk Klasik Osmanlı Edebiyatında Tipler 23.09.2011 Oku
9650 Hatice Tören Ta'bir-name 23.09.2011 Oku
9651 Hasan Abdullahoğlu Birinci Mengili Giray Han Yarlığı 26.09.2011 Oku
9652 Hasan Abdullahoğlu Temir Kutluğ Yarlığı 26.09.2011 Oku
9653 M. Münir Aktepe Damad İbrahim Paşa Devrinde Lâleye Dair Bir Vesika 26.09.2011 Oku
9654 M. Münir Aktepe Hoca Sa'deddin Efendi'nin Tâcü't-Tevarih'i ve Bunun Zeyli Hakkında 26.09.2011 Oku
9655 M. Münir Aktepe Vak'anüvis Raşid Mehmed Efendi'nin Eşref Şah Nezdindeki Elçiliği ve Buna Tekaddüm Eden

Siyasi Muhabereler
26.09.2011 Oku
9656 M. Münir Aktepe XIV. ve XV. Asırlarda Rumeli'nin Türkler Tarafından İskânına Dair 26.09.2011 Oku
9657 Ömer Faruk Akün Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Mîrâhur Sarı Süleyman Ağa Mücâdelesi ile İlgili Bir Konuşma

Zabtı
26.09.2011 Oku
9658 Ömer Faruk Akün Nâmık Kemal'in Kitap Halindeki Eserlerinin İlk Neşirleri 26.09.2011 Oku
9659 Ömer Faruk Akün Şinâsi'nin Fatih Tezkeresi Baskısındaki Yeni Biyografik Bilgiler 26.09.2011 Oku
9660 Ali Alparslan Babur'un İcad Ettiği "Baburi Yazısı" ve Onunla Yazılmış olan Kur'an - I 28.09.2011 Oku
9661 Ali Alparslan Babur'un İcad Ettiği Baburî Yazı - II 28.09.2011 Oku
9662 Robert Anhegger Hezarfen Hüseyin Efendi'nin Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Mülâhazaları 28.09.2011 Oku
9663 Robert Anhegger Türk Edebiyatında Ağustosböceği ile Karınca Hikâyesi 28.09.2011 Oku
9712 Oktay Aslanapa Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan Zamanından Kalan Eserler 05.10.2011 Oku
9713 Ahmed Ateş İbn Sina, Risâlat al-İksîr 05.10.2011 Oku
9714 Ahmed Ateş Metin Tenkidi Hakkında 05.10.2011 Oku
9715 Ahmed Ateş Türk Halk Hikâyelerinde İbn Sina 05.10.2011 Oku
9716 Ahmed Ateş Hicrî VI.-VIII. (XII.-XIV.) Asırlarda Anadolu'da Farsça Eserler 05.10.2011 Oku
9717 Wilhelm Bang Türlü Cehennemler Üzerine Uygurca Parçalar 05.10.2011 Oku
9718 Reşit Rahmeti Arat Türlü Cehennemler Üzerine Uygurca Parçalar 05.10.2011 Oku
9719 Harold Bowen İlk Selçuklu Vezirlerine Dair Bazı Notlar 05.10.2011 Oku
9720 Ahmet Caferoğlu Türk Onomastiğinde "At" Kültü 05.10.2011 Oku
9721 Ahmet Caferoğlu İlk Anadolu Vatan Kültürü Kurucuları 05.10.2011 Oku
9722 Ahmet Caferoğlu Mirza Şefi' Hakkında Notlar 07.10.2011 Oku
9723 Ahmet Caferoğlu Osmanlı İmparatorluğu Onomastiğinde "Epitheta Ornantia" nın Karakteristik Çizgileri 07.10.2011 Oku
9724 Ahmet Caferoğlu Pallacı, Tahtacı ve Çepni Dillerine Dâir 07.10.2011 Oku
9725 Ahmet Caferoğlu Türkçede "V" Morfemi 07.10.2011 Oku
9726 Ahmet Caferoğlu Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahları 07.10.2011 Oku
9727 Haydar Ali Diriöz Kutb ül-Alevi'nin Barak Baba Risalesi Şerhi 07.10.2011 Oku
9728 H. Adnan Erzi Osmanlı Devletinin Kurucusunun İsmi Meselesi 07.10.2011 Oku
9729 Abdülbaki Gölpınarlı Menâkib-i Hâce-i Cihan 07.10.2011 Oku
9730 Abdülbaki Gölpınarlı Âşık Paşa'nın Şiirleri 07.10.2011 Oku
9731 Abdülbaki Gölpınarlı Hurûfilik ve Mîr-i 'alem Celal Bik'in Bir Mektubu 07.10.2011 Oku
9732 Abdülbaki Gölpınarlı Yunus Emre'de Öz Türkçe Kelimeler 07.10.2011 Oku
9733 Nihal H. Anadolu'da Türklere Ait Yer İsimleri 10.10.2011 Oku
9735 Abdülkadir İnan "Kitab-ı Dede Korkut" Hakkında 10.10.2011 Oku
9736 Abdülkadir İnan Türk Rivayetlerinde "Bozkurt" 10.10.2011 Oku
9737 Abdülkadir Karahan Kendi El Yazısı Hâtıratına Göre Niyazî-i Mısrî'nin Bazı Mistik Görüşleri 10.10.2011 Oku
9738 Abdülkadir Karahan Kırk Hadis Tercümelerine Umumî Bir Bakış ve Ankaralı İsmail Rüsûhî'nin Tercüme-i

Hadîs-i Erbaîn'i
10.10.2011 Oku
9739 Ali Fehmi Karamanlıoğlu Seyf-i Sarâya'nin Gülistan Tercümesi'nin Yayımı Üzerine 10.10.2011 Oku
9740 Ali Fehmi Karamanlıoğlu Seyf-i Sarâyî'nin Gülistan Tercümesi'nin Dil Husûsiyetleri 10.10.2011 Oku
9741 Nimet Akdes Kurat Bizansın Son ve Osmanlıların İlk Tarihçileri 10.10.2011 Oku
9742 Nimet Akdes Kurat Peçeneklere Dair Araştırmalar 10.10.2011 Oku
9743 Nimet Akdes Kurat Eski Slavca'daki Türkçe Sözlere Dair 10.10.2011 Oku
9749 Fevziye Abdullah Tansel Muallim Naci ile Recaizâde Ekrem Arasındaki Münakaşalar ve Bu Münakaşaların Sebep

Olduğu Edebî Hâdiseler
12.10.2011 Oku
9750 Fevziye Abdullah Tansel Namık Kemal'in Midilli'de Yazdığı Manzum ve Mensur Eserler 12.10.2011 Oku
9751 Fevziye Abdullah Tansel Samî Paşazâde Sezai 12.10.2011 Oku
9752 Fevziye Abdullah Tansel Süleyman Hüsnü Paşa ile Namık Kemal'in Münasebat ve Muhaberatı 12.10.2011 Oku
9753 Ali Nihat Tarlan Bir İmlâ Hususiyeti 12.10.2011 Oku
9754 Ali Nihat Tarlan Şeyhi'nin Dili Hakkında 12.10.2011 Oku
9755 Abdullah Battal Taymas Kırımlı Bekir Çobanzade'nin Şiirleri 13.10.2011 Oku
[ 1 2 3 ]