Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
9810 Emel Esin "Butan-ı Halaç" (M. VII.-X. Yüzyıllarda Halaç Kültürünün Sanat Eserlerinde Akisleri) 25.10.2011 Oku
9735 Abdülkadir İnan "Kitab-ı Dede Korkut" Hakkında 10.10.2011 Oku
9640 Musa Duman "Oğlan" Kelimesi ve "Gençlik" Kavramı Üzerine 23.09.2011 Oku
9837 Kreskai Miklos "Yurd Kurma" Hakkında 28.10.2011 Oku
9646 Azmi Bilgin +lagu / +legü Eki Üzerine 23.09.2011 Oku
9645 Mustafa S. Kaçalin +lagu / +legü Eki Üzerine 23.09.2011 Oku
9772 M. Kaya Bilgegil Abdülhak Hâmid Üzerinde Bidil Te'siri, Bidil'in Bir Mersiyesi ve Makber 14.10.2011 Oku
9763 Nihat Sami Banarlı Ahmedi ve Dâsitan-ı Tevârih-i Mülûk-i Âl-i Osman 14.10.2011 Oku
9788 Nihad M. Çetin Ahmedî'nin "Mirkatü'l-edeb" i Hakkında 21.10.2011 Oku
9789 Nihad M. Çetin Ahmet Haşim'in Kaynakları Hakkında Bir Deneme 21.10.2011 Oku
9873 Abdülkadir İnan Ali Rıza Yılman Yalgın: Cenupta Türkmen Oymakları 02.11.2011 Oku
9770 E. Bertels Ali Şîr Nevâî, Leylî ve Mecnûn 14.10.2011 Oku
9798 Kemal Eraslan Ali Şir Nevayi'nin "Hâlât-ı Pehlevan Muhammed" Risâlesi 25.10.2011 Oku
9778 Sadettin Buluç Anadolu Ağızları Bibliyografyası 17.10.2011 Oku
9811 Semavi Eyice Anadolu Selçuklu Sanatı Çalışmalarının Başlangıcında İki Yabancı: Clement Huart ve Friedrich

Sarre
25.10.2011 Oku
9812 Semavi Eyice Anadolu'da Orta Asya Sanat Geleneklerinin Temsilcisi Olan Bir Eser: Boyalıköy Hanıkahı 25.10.2011 Oku
9733 Nihal H. Anadolu'da Türklere Ait Yer İsimleri 10.10.2011 Oku
9774 Pertev Naili Boratav Anadolu'da ve Türkmenler Arasında Köroğlu Destanının İzlerine Dair Yeni Notlar 14.10.2011 Oku
9881 Mehmet Kaplan Âşık Paşa ve Birlik Fikri 02.11.2011 Oku
9730 Abdülbaki Gölpınarlı Âşık Paşa'nın Şiirleri 07.10.2011 Oku
9861 Helmuth Ritter Ata Binmek, Ok Atmak 31.10.2011 Oku
9632 Reşit Rahmeti Arat Atebetü'l Hakayık'ta "G" ve "Ğ" Seslerine Dâir 22.09.2011 Oku
9862 Helmuth Ritter Ayasofya Kütüphanesinde Tefsir İlmine Ait Arapça Yazmalar 31.10.2011 Oku
9641 Kemal Eraslan Baba İlyâs-i Horâsâni'ye Âit Halvetle İlgili Manzum Bir Risale 23.09.2011 Oku
9660 Ali Alparslan Babur'un İcad Ettiği "Baburi Yazısı" ve Onunla Yazılmış olan Kur'an - I 28.09.2011 Oku
9661 Ali Alparslan Babur'un İcad Ettiği Baburî Yazı - II 28.09.2011 Oku
9850 Hikmet İlaydın Behram-ı Gûr Menkabeleri (Mîr Alî Şîr Nevâî ile Hâtifî'nin eserleri arasında müşterek bazı

hususiyetler hakkında)
31.10.2011 Oku
9779 Sadettin Buluç Bir Eserin İki Yazma Nüshası 17.10.2011 Oku
9753 Ali Nihat Tarlan Bir İmlâ Hususiyeti 12.10.2011 Oku
9651 Hasan Abdullahoğlu Birinci Mengili Giray Han Yarlığı 26.09.2011 Oku
9741 Nimet Akdes Kurat Bizansın Son ve Osmanlıların İlk Tarihçileri 10.10.2011 Oku
9712 Oktay Aslanapa Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan Zamanından Kalan Eserler 05.10.2011 Oku
9875 İbrahim Kafesoğlu Büyük Selçuklu Veziri Nizamü'l-Mülk'ün Eseri, Siyasetname ve Türkçe Tercümesi 02.11.2011 Oku
9637 Hasan Akay Cenab Şahabeddin'in Güzellik Felsefesi 23.09.2011 Oku
9867 İsmail Hakkı Uzunçarşılı Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya Dair 02.11.2011 Oku
9857 Hasan Ortekin Codex Cumanicus'un Menşe Meselesi Hakkında 31.10.2011 Oku
9794 Wolfram Eberhard Çin Kaynaklarına Göre Orta ve Garbi Asya Halklarının Medeniyeti 25.10.2011 Oku
9653 M. Münir Aktepe Damad İbrahim Paşa Devrinde Lâleye Dair Bir Vesika 26.09.2011 Oku
9775 Pertev Naili Boratav Dede Korkut Hikâyelerindeki Tarihi Olaylar ve Kitabın Te'lif Tarihi 14.10.2011 Oku
9882 Mehmet Kaplan Dede Korkut Kitabında Kadın 02.11.2011 Oku
9859 Ragıb Hulusi Özdem Dil Mükemmeliği ve Dil Mükemmelleştirme Görünceleri - I 31.10.2011 Oku
9860 Ragıb Hulusi Özdem Dil Mükemmelliği ve Dil Mükemmelleştirme Görünceleri - II 31.10.2011 Oku
9756 Abdullah Battal Taymas Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi 13.10.2011 Oku
9827 Faruk Sümer Döğerlere Dair 27.10.2011 Oku
9639 Hayati Develi Dua ve Yas Motifi Olarak "baş aç-" Tabiri 23.09.2011 Oku
9780 Sadettin Buluç Elvan Çelebi'nin Menâkıb-nâmesi 17.10.2011 Oku
9648 M. A. Yekta Saraç Emri'nin Hayatı ve Edebi Kişiliği 23.09.2011 Oku
9858 Hasan Ortekin Eski Rus Tarihinde Karakalpaklar'ın Rolü 31.10.2011 Oku
9743 Nimet Akdes Kurat Eski Slavca'daki Türkçe Sözlere Dair 10.10.2011 Oku
9877 Juten Oda Eski Uygurca Bir Vesikanın Budizmle İlgili Küçük Bir Parçası 02.11.2011 Oku
9803 Hasan Eren Etimoloji Araştırmaları 25.10.2011 Oku
9768 M. Cavid Baysun Evliya Çelebi'ye Dâir Notlar 14.10.2011 Oku
9808 Halil Ersoylu Fal, Fal-nâme ve Bir Çiçek Falı: "Der Aksâm-ı Ezhâr" 25.10.2011 Oku
9642 Halil Ersoylu Fal, Fal-nâme ve Bir Çiçek Falı: "Der Aksâm-ı Ezhâr" 23.09.2011 Oku
9633 Reşit Rahmeti Arat Fatih Sultan Mehmed'in Yarlığı 22.09.2011 Oku
9854 Şerif Hulusi Kurbanoğlu Ferhengnâmei Sadi'nin Üçüncü Nushası ve Velet Çelebi-Kilisli Rifat Neşrile

Mukayesesi
31.10.2011 Oku
9643 Şeyma Güngör Fuzuli'nin Türkçe Gazellerinde Çağın Sosyal Hayatı ve Manevî Özellikleri 23.09.2011 Oku
9819 Osman Fikri Sertkaya Göktürk Tarihinin Meseleleri: Tonyukuk Âbidesi Üzerine Üç Not 27.10.2011 Oku
9871 Abdülkadir İnan Güvey 02.11.2011 Oku
9853 Hamid Zübeyr Koşay Hacı Bektaş Tekkesi 31.10.2011 Oku
9826 M. Fuad Sezgin Hadis Musannefatının Mebdei ve Ma'mer B. Raşid'in "Cami"i 27.10.2011 Oku
9760 Zeki Velidi Togan Harezm'de Yazılmış Eski Türkçe Eserler 13.10.2011 Oku
9769 M. Cavid Baysun Hasan-Beyzade Ahmed Paşa 14.10.2011 Oku
9662 Robert Anhegger Hezarfen Hüseyin Efendi'nin Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Mülâhazaları 28.09.2011 Oku
9716 Ahmed Ateş Hicrî VI.-VIII. (XII.-XIV.) Asırlarda Anadolu'da Farsça Eserler 05.10.2011 Oku
9654 M. Münir Aktepe Hoca Sa'deddin Efendi'nin Tâcü't-Tevarih'i ve Bunun Zeyli Hakkında 26.09.2011 Oku
9820 Osman Fikri Sertkaya Horezmi'nin Muhabbet-nâme'sinin İki Yeni Yazma Nüshası Üzerine 27.10.2011 Oku
9731 Abdülbaki Gölpınarlı Hurûfilik ve Mîr-i 'alem Celal Bik'in Bir Mektubu 07.10.2011 Oku
9713 Ahmed Ateş İbn Sina, Risâlat al-İksîr 05.10.2011 Oku
9866 Hilmi Ziya Ülken İbn Sina'nın Tıbba Dâir Bir Münakaşası 02.11.2011 Oku
[ 1 2 3 ]