Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
9767 Wilhelm Barthold Orta Asya'da Moğol Fütuhatına Kadar Hristiyanlık 14.10.2011 Oku
9735 Abdülkadir İnan "Kitab-ı Dede Korkut" Hakkında 10.10.2011 Oku
9765 Wilhelm Barthold Kutadgu Bilig'in Zikrettiği Buğra Han Kimdir? 14.10.2011 Oku
9761 Necib Asım Yazıksız Uygur Yazısıyla "Hibetü'l-Hakâyık"ın Diğer bir Nüshası 13.10.2011 Oku
9766 Wilhelm Barthold Orta Asya'da İslâmiyetin İntişar Ettiği Zamana Ait Bir Âbide 14.10.2011 Oku
9757 Abdullah Battal Taymas Kazan Yurdunda Bulunmuş Tarihî Bir Vesika: Sahib Giray Han Yarlığı 13.10.2011 Oku
9736 Abdülkadir İnan Türk Rivayetlerinde "Bozkurt" 10.10.2011 Oku
9733 Nihal H. Anadolu'da Türklere Ait Yer İsimleri 10.10.2011 Oku
9722 Ahmet Caferoğlu Mirza Şefi' Hakkında Notlar 07.10.2011 Oku
9829 Franz Taeschner Osmanlılarda Coğrafya 27.10.2011 Oku
9760 Zeki Velidi Togan Harezm'de Yazılmış Eski Türkçe Eserler 13.10.2011 Oku
9853 Hamid Zübeyr Koşay Hacı Bektaş Tekkesi 31.10.2011 Oku
9878 Josef Strzygowski Türkler ve Orta Asya Sanatı Meselesi 02.11.2011 Oku
9832 Heinrich Glück Türk Sanatının Dünyadaki Mevkii 28.10.2011 Oku
9729 Abdülbaki Gölpınarlı Menâkib-i Hâce-i Cihan 07.10.2011 Oku
9741 Nimet Akdes Kurat Bizansın Son ve Osmanlıların İlk Tarihçileri 10.10.2011 Oku
9652 Hasan Abdullahoğlu Temir Kutluğ Yarlığı 26.09.2011 Oku
9753 Ali Nihat Tarlan Bir İmlâ Hususiyeti 12.10.2011 Oku
9868 İsmail Hakkı Uzunçarşılı Kıbrıs Fethi ile Lepant (İnebahtı) Muharebesi Sırasında Türk Devletile Venedik ve

Müttefiklerinin Faaliyetine Dâir Bazı Hazinei Evrak Kayıtları
02.11.2011 Oku
9873 Abdülkadir İnan Ali Rıza Yılman Yalgın: Cenupta Türkmen Oymakları 02.11.2011 Oku
9726 Ahmet Caferoğlu Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahları 07.10.2011 Oku
9754 Ali Nihat Tarlan Şeyhi'nin Dili Hakkında 12.10.2011 Oku
9861 Helmuth Ritter Ata Binmek, Ok Atmak 31.10.2011 Oku
9859 Ragıb Hulusi Özdem Dil Mükemmeliği ve Dil Mükemmelleştirme Görünceleri - I 31.10.2011 Oku
9743 Nimet Akdes Kurat Eski Slavca'daki Türkçe Sözlere Dair 10.10.2011 Oku
9651 Hasan Abdullahoğlu Birinci Mengili Giray Han Yarlığı 26.09.2011 Oku
9718 Reşit Rahmeti Arat Türlü Cehennemler Üzerine Uygurca Parçalar 05.10.2011 Oku
9717 Wilhelm Bang Türlü Cehennemler Üzerine Uygurca Parçalar 05.10.2011 Oku
9732 Abdülbaki Gölpınarlı Yunus Emre'de Öz Türkçe Kelimeler 07.10.2011 Oku
9854 Şerif Hulusi Kurbanoğlu Ferhengnâmei Sadi'nin Üçüncü Nushası ve Velet Çelebi-Kilisli Rifat Neşrile

Mukayesesi
31.10.2011 Oku
9860 Ragıb Hulusi Özdem Dil Mükemmelliği ve Dil Mükemmelleştirme Görünceleri - II 31.10.2011 Oku
9774 Pertev Naili Boratav Anadolu'da ve Türkmenler Arasında Köroğlu Destanının İzlerine Dair Yeni Notlar 14.10.2011 Oku
9730 Abdülbaki Gölpınarlı Âşık Paşa'nın Şiirleri 07.10.2011 Oku
9742 Nimet Akdes Kurat Peçeneklere Dair Araştırmalar 10.10.2011 Oku
9869 İsmail Hakkı Uzunçarşılı Sadrazam Halil Hamid Paşa 02.11.2011 Oku
9850 Hikmet İlaydın Behram-ı Gûr Menkabeleri (Mîr Alî Şîr Nevâî ile Hâtifî'nin eserleri arasında müşterek bazı

hususiyetler hakkında)
31.10.2011 Oku
9776 Pertev Naili Boratav Köroğlu'na Ait Notlara İlave 17.10.2011 Oku
9858 Hasan Ortekin Eski Rus Tarihinde Karakalpaklar'ın Rolü 31.10.2011 Oku
9857 Hasan Ortekin Codex Cumanicus'un Menşe Meselesi Hakkında 31.10.2011 Oku
9763 Nihat Sami Banarlı Ahmedi ve Dâsitan-ı Tevârih-i Mülûk-i Âl-i Osman 14.10.2011 Oku
9870 İsmail Hakkı Uzunçarşılı Vezir Hakkı Mehmed Paşa (1747-1811) 02.11.2011 Oku
9633 Reşit Rahmeti Arat Fatih Sultan Mehmed'in Yarlığı 22.09.2011 Oku
9867 İsmail Hakkı Uzunçarşılı Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya Dair 02.11.2011 Oku
9865 Helmuth Scheel Türk Tarihinin Tetkiki Bakımından Türkçe Vesikaların Ehemmiyeti 02.11.2011 Oku
9836 Lajos Ligeti Türkçede Uzun Vokaller 28.10.2011 Oku
9794 Wolfram Eberhard Çin Kaynaklarına Göre Orta ve Garbi Asya Halklarının Medeniyeti 25.10.2011 Oku
9833 M. Tayyib Gökbilgin Macaristan'daki Türk Hâkimiyeti Devrine Ait Bazı Notlar 28.10.2011 Oku
9756 Abdullah Battal Taymas Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi 13.10.2011 Oku
9714 Ahmed Ateş Metin Tenkidi Hakkında 05.10.2011 Oku
9863 Helmuth Ritter Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve Etrafındakiler 31.10.2011 Oku
9728 H. Adnan Erzi Osmanlı Devletinin Kurucusunun İsmi Meselesi 07.10.2011 Oku
9778 Sadettin Buluç Anadolu Ağızları Bibliyografyası 17.10.2011 Oku
9862 Helmuth Ritter Ayasofya Kütüphanesinde Tefsir İlmine Ait Arapça Yazmalar 31.10.2011 Oku
9716 Ahmed Ateş Hicrî VI.-VIII. (XII.-XIV.) Asırlarda Anadolu'da Farsça Eserler 05.10.2011 Oku
9783 Behçet Gönül İstanbul Kütüphanelerinde Al-Şakâik al-Numaniya Tercüme ve Zeyilleri 19.10.2011 Oku
9771 Rifat Bilge İstanbul Kütüphânelerinde Bulunan Bâznâmeler 14.10.2011 Oku
9835 M. Tayyib Gökbilgin XVI. Asır Başlarında Osmanlı Devleti Hizmetindeki Akkoyunlu Ümerâsı 28.10.2011 Oku
9770 E. Bertels Ali Şîr Nevâî, Leylî ve Mecnûn 14.10.2011 Oku
9632 Reşit Rahmeti Arat Atebetü'l Hakayık'ta "G" ve "Ğ" Seslerine Dâir 22.09.2011 Oku
9663 Robert Anhegger Türk Edebiyatında Ağustosböceği ile Karınca Hikâyesi 28.09.2011 Oku
9803 Hasan Eren Etimoloji Araştırmaları 25.10.2011 Oku
9805 Hasan Eren Türkçe Qarman Kelimesi Hakkında 25.10.2011 Oku
9882 Mehmet Kaplan Dede Korkut Kitabında Kadın 02.11.2011 Oku
9758 Andreas Tietze XVI. Asır Türk Şiirinde Gemici Dili (Âgehi Kasidesi ve Tahmisleri) 13.10.2011 Oku
9871 Abdülkadir İnan Güvey 02.11.2011 Oku
9828 Faruk Sümer Yıva Oğuz Boyuna Dâir 27.10.2011 Oku
9727 Haydar Ali Diriöz Kutb ül-Alevi'nin Barak Baba Risalesi Şerhi 07.10.2011 Oku
9895 Karoly Czegledy İltavar Unvanı, Volga Bulgarları ile İslâvların X. Asırdaki Münasebeti Meselesine Dâir 08.11.2011 Oku
9764 Ömer Lütfi Barkan Tarihî Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi 14.10.2011 Oku
9713 Ahmed Ateş İbn Sina, Risâlat al-İksîr 05.10.2011 Oku
[ 1 2 3 ]