Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
16077 Sedat Adıgüzel Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasında Aktarma Üzerine Bazı Problemler 01.10.2012 Oku
16076 Leyla Raupova Yapısal Dilbiliminde Birleşik Cümlelerle İlgili Sorunlar 01.10.2012 Oku
16075 Ersen Ersoy XVI. Asır Osmanlı Sahası Şairlerinden Subhî’nin (Ö. 1548/49) Çağatayca Şiirleri 01.10.2012 Oku
16074 Aziz Merhan Türkçe ve Özbekçe Eşsesli Sözcük Karşılaştırması 01.10.2012 Oku
18179 Ali Turan Karabulut Türk Halk Bilgisi Derneği Tarafından Yayımlanan Halk Bilgisi Haberleri Dergisi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme 02.01.2014 Oku
18178 Betül Coşkun Kadınların İtiraf Vasıtası Olarak Mektup Hikayeler-Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 02.01.2014 Oku
18177 Sinan Çitçi Bir Devlet Adamı Olarak Faik Ali Ozansoy 02.01.2014 Oku
8989 Funda Kara Sözlük Bilimi Açısından "Türkçe Sözlük" 02.06.2011 Oku
8988 Efrasiyap Gemalmaz Standart Türkiye Türkçesi (STT) İçin Dil Bilgisi Uygulamalarında Kullanılacak İşaret ve

Kısaltmalar
02.06.2011 Oku
8987 Babek Osmanoğlu Kurbanov Üzeyir Hacıbeyov Yaratıcılığının Estetik Özellikleri 02.06.2011 Oku
8986 Ayşe Yılmaz Sovyet Rejimi Kıskacındaki İki Türk Yazarının Etkileşimi: Cengiz Aytmatov ve Tahavi Ahtanov 02.06.2011 Oku
8985 Orhan Söylemez Aytmatov'un Kassandra Damdası ve Düşündürdükleri 02.06.2011 Oku
8984 Alaattin Uca Yusuf Hikmet Bayur'un Hayatı, Fikirleri ve Eserleri 02.06.2011 Oku
8983 Sebahat Söylemez Türk Eğitim Sistemi Üzerine Bir Kitap ve Düşündürdükleri: "Eğitim Yerelleşsin mi?" 02.06.2011 Oku
8982 Esin Derinsu Dayı Cumhuriyetimizin Temellerinin Atıldığı Eruzurum Kongresi Üzerine Bir Eser "Bütünüyle

Erzurum Kongresi"
02.06.2011 Oku
8981 Nesrin Sarıahmetoğlu Sumgait Olaylarının Düşündürdükleri 02.06.2011 Oku
8980 Selami Kılıç Atatürk'ün Büyük Özlemi Türk Dünyası'nda Kültür Birliği 02.06.2011 Oku
8979 Hüseyin Bulut Erzurum Umûmi Kongresine Katılan Erzincan Murahhasları 02.06.2011 Oku
8978 Hasan Şahin Kırım Harbi (1853-1856) Öncesinde Erzurum Eyâletinde Doğu Anadolu Kafkas Sınırında Meydana

Gelen Karışıklıklar
02.06.2011 Oku
8977 Kamil Aydın Günümüz Anglo-Amerikan Popüler Roman ve Gezi Yazılarında Türk İmgesi 02.06.2011 Oku
8976 Emel Kefeli Gelişen Teknoloji Karşısında Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları 02.06.2011 Oku
8975 Mehmet Törenek Hikâyeciliğimize Düşen Cemre: Küçük Şeyler 02.06.2011 Oku
8974 Mustafa Özdemir Geleneksel Türk Halk Şiirinde Doğa 02.06.2011 Oku
8973 Klaus Detlev Wannig Geleneksel Türk Halk Şiirinde Doğa 02.06.2011 Oku
8972 İ. Güven Kaya Beypazarılı Ma'azoğlu Hasan'ın "Feth-i Kal'a-i Selâsil" Hikâyesi 02.06.2011 Oku
8971 Gencay Zavotçu Mevlânâ'ya Ait Olduğu Düşünülen Küçük Bir Mesnevî: Bülbül-Nâme 02.06.2011 Oku
8970 Abdulkadir Erkal Celâli'nin Mir-i 'Alem Adlı Mesnevisi 02.06.2011 Oku
8969 Erdoğan Uludağ Dîvân Edebiyatı Türlerinden Sâkînâmeler ve Şeyhülislâm Bahâyî'nin Sâkînâmesi 02.06.2011 Oku
8968 Mehmet Kazar Ahmed Yesevi Hayatı, Halifeleri ve Tarikatı, Eseri ve Mefkûresi 02.06.2011 Oku
8967 Lütfi Sezen Erzurum'da Sosyal ve Kültürel Değişmeler 02.06.2011 Oku
8966 Banıçiçek Kırzıoğlu Edebî Metinlerde Sözcük ve Kavram Alanları 02.06.2011 Oku
8965 Efrasiyap Gemalmaz Stt'nde Fiillerden Geçici İsim Yapımı 02.06.2011 Oku
8964 Yakup Topal Geleneksel Türkiye Âşıklar Yarışması (1990-1996) Adlı Kitap Üzerine 02.06.2011 Oku
8963 Süleyman Tülücü V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri 02.06.2011 Oku
8962 Babek Osmanoğlu Kurbanov Azerbaycan'ın Ressamlık Sanatı 02.06.2011 Oku
8961 Selami Kılıç Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa'nın Batı Anadolu Gezisi ve Karşılama Törenleri 02.06.2011 Oku
8960 Erol Kaya Misâk-ı Milli'nin Sınırları 02.06.2011 Oku
8959 Alaattin Uca Ziya Gökalp ve Ona Türkçülüğü Aşılayan Adam: Hüseyinzâde Ali Bey 02.06.2011 Oku
8958 Lütfi Sezen Savaş Yıllarında Anadolu İnsanı ve Yozgatlı Hacı Hayrettin Efendi 02.06.2011 Oku
8957 Banıçiçek Kırzıoğlu Üç Şiir Bir Yorum /La Dans Serpantin, Endülüs'te Raks, Bir Yaz Gecesi Hâtirası\ 02.06.2011 Oku
8956 Yakup Çelik Bitmemiş Bir Destan: Kuyucaklı Yusuf 02.06.2011 Oku
8955 Orhan Söylemez Manas-Ata'nın Karları 02.06.2011 Oku
8954 Cengiz Aytmatov Manas-Ata'nın Karları 02.06.2011 Oku
8953 Cevat Yerdelen Divan Edebiyatı Kaynaklarından Şehname 02.06.2011 Oku
8952 A. Fikret Kılıç Dede Korkut Kitabı'ndan "Dirse Han Oğlı Buğaç Han Boyı" Adlı Hikâyenin Tema ve Yapı

Bakımından Tahlili
02.06.2011 Oku
8951 Erdoğan Uludağ Lâmi'î'nin Salâmân u Absâl Adlı Mesnevisi 02.06.2011 Oku
8950 Abdulkadir Erkal Lami'i'nin Ferhad u Şirin Mesnevisi 02.06.2011 Oku
8949 Mehmet Takkaç Yabancı Dil Öğretiminde Temel Becerilerin Geliştirilmesi İçin Edebiyat Metinlerinin

Kullanımı
02.06.2011 Oku
8948 Hacı Ömer Beydoğan Bilimsel Düşünme Sürecinde Türkçe'nin Durumu 02.06.2011 Oku
8947 Cengiz Alyılmaz Teknoloji ve Dil 02.06.2011 Oku
8946 Muhsine Börekçi Türk Eğitim Sisteminde Öğretimin Konusu ve Öğretim Dili Olarak Türkçe 02.06.2011 Oku
9009 Şenol Kantarcı Dünden Bugüne Balkanlarda Ne Değişti? 03.06.2011 Oku
9008 Hüseyin Bulut Kurucu Meclis'te Erzincan Milletvekilleri 03.06.2011 Oku
9007 Cemil Kutlu Vladivostok Asinara Hattında 1030 Türk 03.06.2011 Oku
9006 Alaattin Uca Albayrak Heyeti ve Faaliyetleri 03.06.2011 Oku
9005 Ahmet Toksoy Akşehir-i Erzincan 03.06.2011 Oku
9004 Babek Osmanoğlu Kurbanov Ressamın Hayat Salnamesi 03.06.2011 Oku
9003 Alisa İsaoğlu Ahmedov Sanatta Estetik ve Ahlaki Cihetlerin Karşılıklı İlişkisi 03.06.2011 Oku
9002 Mustafa Cihan Felsefe ve Hoşgörü Üzerine 03.06.2011 Oku
9001 Dündar Alikılıç Arşiv ve Arşivcilik 03.06.2011 Oku
9000 Hasan Çiftçi Klâsik İslâm Edebiyatında Hiciv ve Mizah 03.06.2011 Oku
8999 Abdulkadir Erkal Sümmani'nin Aşık Edebiyatına Olan Etkisi 03.06.2011 Oku
8998 Maksut Yiğitbaş İlk Romantiğimiz: Ahmet Midhat Efendi 03.06.2011 Oku
8997 Selami Ece Türk Edebiyatında Mihr ü Vefâ Mesnevisi 03.06.2011 Oku
8996 Erdoğan Uludağ Abdülkerim Efendi ve Kıssa-i Salâmân u Absâl Risâlesi 03.06.2011 Oku
8995 Cevat Yerdelen Eski Türk Edebiyatında Türkler 03.06.2011 Oku
8994 Ömer Selim Yusuf Ziya [Ortaç]ıIn "Nöbetçi ve Yıldız" Adlı Şiirinin Almanca Tercümesi Üzerinde Bir

İnceleme
03.06.2011 Oku
8993 Yavuz Şen Türk Halk Müziğinde Çokseslilik 03.06.2011 Oku
8992 Nimet Yıldırım Ferîdûn-i Muşîrî ve Şiiri 03.06.2011 Oku
8991 Cahit Aksu Mehter Müziği 03.06.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]