Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
17095 A. A. Yoldaşev Türk Dillerinde Sesleniş Sözcükleri 15.02.2013 Oku
8952 A. Fikret Kılıç Dede Korkut Kitabı'ndan "Dirse Han Oğlı Buğaç Han Boyı" Adlı Hikâyenin Tema ve Yapı

Bakımından Tahlili
02.06.2011 Oku
8073 A. İrfan Aypay Nâ'ilî'nin Bir Gazelinin Şerhini Okurken 11.11.2010 Oku
8007 Abdulaziz M. Avdallah Fıkra Türünün Arap ve Türk Edebiyatlarındaki Yeri 04.11.2010 Oku
9243 Abdulkadir Erkal Ahmet Dursun Natıki ve Divanı Üzerine 23.06.2011 Oku
9202 Abdulkadir Erkal Elias John Wilkinson Gibb ve Abdülhak Hamid'e Yazdığı İki Mektup 21.06.2011 Oku
9180 Abdulkadir Erkal Divan Edebiyatı'nda Hazaniyye ve Nev'inin 'Hazaniyye-i Latife'e İsimli Kasidesi 21.06.2011 Oku
9084 Abdulkadir Erkal Kıyafetnâmeler Üzerine 10.06.2011 Oku
9050 Abdulkadir Erkal Türk Edebiyatı'nda Hilye ve Cevri'nin "Hilye-i Çâr Yâr-ı Güzin"i 07.06.2011 Oku
9020 Abdulkadir Erkal Mir-i Alem Mesnevisinin Şairi Calâli Hakkında 07.06.2011 Oku
8999 Abdulkadir Erkal Sümmani'nin Aşık Edebiyatına Olan Etkisi 03.06.2011 Oku
8970 Abdulkadir Erkal Celâli'nin Mir-i 'Alem Adlı Mesnevisi 02.06.2011 Oku
8950 Abdulkadir Erkal Lami'i'nin Ferhad u Şirin Mesnevisi 02.06.2011 Oku
8926 Abdulkadir Erkal Dilbilim Üzerine 27.05.2011 Oku
8016 Abdulkadir Erkal Divan Şiirinde Şebistân-ı Hayâl Tarzı Üzerine 04.11.2010 Oku
9267 Abdullah Bulut Râsih'in Gemi ve Gemicilikle İlgili Bir Tarih Manzumesi 27.06.2011 Oku
9157 Abdullah Bulut Rasih'in Okçulukla İlgili Bir Manzumesi 20.06.2011 Oku
8095 Abdullah Eren Bâkî Divanı'nda Kırmızı Renk 12.11.2010 Oku
9135 Abdullah Şahin Edebî Bir Tür Olarak Klâsik Edebiyatımızda Esmâ-i Hüsnâ'lar 20.06.2011 Oku
17084 Abdulselam Arvas XIX. yy. Osmanlı Sosyo-Ekonomisinin Âşık Edebiyatına Yansımaları Hakkında Bir Deneme 15.02.2013 Oku
9069 Abdurrahman Tariktaroğlu Türk Dilinde Özel Yazılımlı Kelimeler 08.06.2011 Oku
8911 Abdurrahman Tariktaroğlu "Türkçe Sözlük" Üzerine 26.05.2011 Oku
19287 Abdülbaki Çetin Şeyh Mahmud Bin Edhem ve Tuhfetü’l-Edeb’i 21.01.2015 Oku
9234 Abdülbaki Çetin Letâyifü'l-Kudsiyye'ye Dair Yazarı, Sunulduğu Kişi ve Telift Arihi Hakkında Düşünceler 23.06.2011 Oku
9200 Abdülbaki Çetin Bir Noktalama İşareti Olarak Kat' 21.06.2011 Oku
17081 Adem Balkaya Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Kalenderî Türü 15.02.2013 Oku
9108 Adem Ceyhan Süleyman Nahîfî'nin Mevlıdü'n-Nebî Mesnevîsi 13.06.2011 Oku
17079 Adem Çatak Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Nafs Kavramına Getirdiği Metaforik Yaklaşımlar 15.02.2013 Oku
9156 Adnan Karaismailoğlu Osmanlı Dönemi Türk Şiirinin İran Edebiyatı ile Münasebeti Üzerine Düşünceler 20.06.2011 Oku
8101 Ahad Emirçupani Farsça Deyim ve Atasözlerinde Âb-ı Hayât ve Türk Edebiyatına Yansımaları 12.11.2010 Oku
9172 Ahmed Uzun Sanayi Tarilimize İlişkin Bir Eser ve Tahlili 21.06.2011 Oku
9174 Ahmet Akçataş Metinde Anlam Bağları Üzerine 21.06.2011 Oku
16090 Ahmet Ali Gazel Müstecabizâde İsmet Bey’in Midilli Sürgünü ve Sürgünden Kurtulma Girişimleri 05.10.2012 Oku
9192 Ahmet Ali Gazel İkinci Meşrutiyet Dömende Lynch İmtiyazı Meselesi ve Hüseyin Hilmi Paşa'nın İstifası 21.06.2011 Oku
12495 Ahmet Özgür Güvenç Dede Korkut Kitabı’nda Mizah 20.02.2012 Oku
8029 Ahmet Özgür Güvenç Bazı Halk Anlatılarında Kırk Yiğit'in İhaneti Üzerine Bir Değerlendirme 05.11.2010 Oku
8071 Ahmet Sevgi Bâkî'nin "Ancak" Redifli Gazeline Yazılan Tahmis ve Tesdisler 11.11.2010 Oku
9005 Ahmet Toksoy Akşehir-i Erzincan 03.06.2011 Oku
17078 Ahmet Topal Klasik Türk Şiirinde "Şam-ı Şerif" 15.02.2013 Oku
9244 Ahmet Uğur Nalcıoğlu Avusturyalı Orientalist Hammer-Purgstall'da Osmanlı Şiiri 23.06.2011 Oku
9255 Alaattin Uca Vergi Hukuku Tarihimizden Bir Sayfa: Varlık Vergisi Kanunu Ve Eleştirilen Yönleri 24.06.2011 Oku
9224 Alaattin Uca Çanakkale Zaferi Osmanlı Parlamentosu'nda Nasıl Yankı Buldu? 23.06.2011 Oku
9193 Alaattin Uca Erzurumluların Serdengeçti Türküsü 21.06.2011 Oku
9117 Alaattin Uca Ali Haydar Bayat'ın "Hüseyinzade Ali Bey" Adlı Eseri Üzerine 14.06.2011 Oku
9065 Alaattin Uca Milli Mücadele'nin Ünlü Simalarında Hüseyin Rauf Orbay'ın Bilinmeyen Bir Yönü 08.06.2011 Oku
9032 Alaattin Uca Cumhuriyet'e Nasıl Gelindi ve Cumhuriyet Neler Getirdi? 07.06.2011 Oku
9006 Alaattin Uca Albayrak Heyeti ve Faaliyetleri 03.06.2011 Oku
8984 Alaattin Uca Yusuf Hikmet Bayur'un Hayatı, Fikirleri ve Eserleri 02.06.2011 Oku
8959 Alaattin Uca Ziya Gökalp ve Ona Türkçülüğü Aşılayan Adam: Hüseyinzâde Ali Bey 02.06.2011 Oku
8942 Alaattin Uca Hüseyinzade Ali Turan Bey'in "Abd-i Gılaf ve Mahfaza" Adlı Hikâyesi 31.05.2011 Oku
8941 Alaattin Uca Azerbaycan Milli Uyanışının Gerçekleşmesinde Zeynil Abidin Tagiyev, Mirza Fethali Ahundzade ve

Hasan Bey Zerdabi'nin Hizmetleri
31.05.2011 Oku
8920 Alaattin Uca Türk Toplumunda Milliyet ve Milliyetçilik Fikrinin Tarihi Gelişimi 27.05.2011 Oku
8011 Alaattin Uca Erzurum'da Milli Mücadele Döneminde Yayınlanan Albayrak Gazetesi'ndeki İlânlar 04.11.2010 Oku
17089 Ali Kafkaysyalı Karapapak Türkleri 15.02.2013 Oku
8944 Ali Osman Gündoğan Bilim Dili Olarak Türkçe 31.05.2011 Oku
17954 Ali Osman Solmaz Sinanoğlu’nun Ümîdü’l- Müznibîn Adlı Eseri ve Eserde Vesiletü’n-Necât’ın İzleri 31.10.2013 Oku
8083 Ali Osman Solmaz Gül ü Hüsrev'e Yeniden Bakmak 12.11.2010 Oku
17979 Ali Servet Öncü Tevfik Paşa Hükümeti’nin Programı ve Meclis-i Mebusan’daki Müzakereleri 11.11.2013 Oku
8018 Ali Tilbe Nedim Gürsel'in Allah'ın Kızları'nda Yapısal ve İzleksel Öğeler 04.11.2010 Oku
18179 Ali Turan Karabulut Türk Halk Bilgisi Derneği Tarafından Yayımlanan Halk Bilgisi Haberleri Dergisi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme 02.01.2014 Oku
9003 Alisa İsaoğlu Ahmedov Sanatta Estetik ve Ahlaki Cihetlerin Karşılıklı İlişkisi 03.06.2011 Oku
8872 Amanjol Kaliev Türkiye Türkçesiyle Kazak Türkçesi'ndeki Sıfat-Fiillerin Benzerlikleri ve Farklılıkları 12.05.2011 Oku
18170 Apdülkerim Dinç Halit Fahri Ozansoy'un Oyunlarında Halk Kültüründen Gelen Unsurlar 26.12.2013 Oku
9130 Arif Yıldırım Karslı Davud (Davud-i Karsî) Efendinin İrade-i Cüz'iyye Anlayışı 16.06.2011 Oku
18213 Arzu S. Ertane Baydar Yazılı Anlatım Becerisi Kazandırma Çalışmalarında Anlatım Türlerinin Önemi 15.01.2014 Oku
16078 Arzu S. Ertane Baydar Şakir Selim’in Edebî Şahsiyetine Dair Notlar 03.10.2012 Oku
9133 Arzu S. Ertane Baydar Türkiye Türkçesinde Kelime Grupları 20.06.2011 Oku
8021 Arzu S. Ertane Baydar Kırım Tatar Türkçesi Edebî Dilinde Fiil-Tamlayıcı İlişkisine Dair 04.11.2010 Oku
12493 Arzu Tören Âşık Veysel’in Şiirlerinde Eğitim 20.02.2012 Oku
8847 Asıf Hacılı Ahıska Türklerinin Örf ve Adetleri 10.05.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]