Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
6914 Didem Ardalı Büyükarman Vatan Kavramının Türk Tiyatro Edebiyatındaki Seyri Üzerine Bir İnceleme 27.04.2010 Oku
6917 Mehmet Törenek Türk Tiyatrosunda Fatih Ve İstanbul'un Fethi 27.04.2010 Oku
6918 Yusuf Ziya Sümbüllü Ahmet Kutsi Tecer'in "Koçyigit Köroğlu"Adlı Oyunu Üzerine Bir İnceleme 27.04.2010 Oku
8000 Holida İmamova Türkiye Türkçesi ile Özbek Türkçesinde Nezaket Anlamı Taşıyan Seslenmeler 04.11.2010 Oku
8001 Mehmet Turgut Berbercan Türk Dili ve Kültürü Açısından Baburname'de Avcılık 04.11.2010 Oku
8002 Kasımcan Sadıkov Kutadgu Bilig'de Gök Bilimiyle İlgili Tespitler 04.11.2010 Oku
8003 İbrahim Halil Tuğluk Divan Şiiri'nde Manzum Tebrik-Nâmeler 04.11.2010 Oku
8004 Hakan Yekbaş Klasik Türk Şiirinde Regâibiyye ve Mehmed Fevzî Efendi'nin Regâibiyyesi 04.11.2010 Oku
8005 Elmas Şahin Balzac ile Esendal'ın Kiracıları Goriot Baba ve Ayaşlı İle Kiracıları Adlı Romanlara

Karşılaştırılmalı Bir Yaklaşım
04.11.2010 Oku
8006 Dilek Çetindaş Yahya Kemal'in Duygu ve Düşünce Dünyasına Annesinin Tesirleri 04.11.2010 Oku
8007 Abdulaziz M. Avdallah Fıkra Türünün Arap ve Türk Edebiyatlarındaki Yeri 04.11.2010 Oku
8008 Sait Uylaş Fıkra Türünün Arap ve Türk Edebiyatlarındaki Yeri 04.11.2010 Oku
8009 İlham Enveroğlu Çağdaş Bozkır Sanatı Çağdaş Kırgız Resim Sanatında Eski Türk Sembolleri 04.11.2010 Oku
8010 Mahmut Enes Soysal Tarihsel Süreçte Bayrak ve Sancaklarımız 04.11.2010 Oku
8011 Alaattin Uca Erzurum'da Milli Mücadele Döneminde Yayınlanan Albayrak Gazetesi'ndeki İlânlar 04.11.2010 Oku
8014 Bahattin Dartman Yazının Keşfi Konusuna Dinî Metin ve Arkeolojik Bulgular Çerçevesinde Yeni Bir Yaklaşım 04.11.2010 Oku
8015 Hüseyin Güfta Mehmed Niyâzî'nin "Taraf-ı Cânândan Uşşâka Hitâb Olarak Kaside" Adlı Eseri Üzerine Bir

Deneme
04.11.2010 Oku
8016 Abdulkadir Erkal Divan Şiirinde Şebistân-ı Hayâl Tarzı Üzerine 04.11.2010 Oku
8018 Ali Tilbe Nedim Gürsel'in Allah'ın Kızları'nda Yapısal ve İzleksel Öğeler 04.11.2010 Oku
8021 Arzu S. Ertane Baydar Kırım Tatar Türkçesi Edebî Dilinde Fiil-Tamlayıcı İlişkisine Dair 04.11.2010 Oku
8022 Bedri Sarıca Evliya Çelebi'ye Göre Van Gölü Çevresinde Türkler ve Türkçe 04.11.2010 Oku
8023 Gencay Zavotçu Sa'dî, Düşüncesi ve Etkileri 04.11.2010 Oku
8025 Soner Akdağ Klâsik Türk Edebiyatı'nda Adına Mesnevîler Yazılan Kadın: "Züleyhâ" 05.11.2010 Oku
8026 Mehtap Erdoğan Türünün Farklı Bir Örneği: Hâkim Mehmed Efendi'nin Müstezâd Nazım Şekliyle Yazdığı Mi

'Râciyesi
05.11.2010 Oku
8027 İsa Çelik Türk Tasavvuf Düşüncesinde Ölüm 05.11.2010 Oku
8028 Süheyla Sarıtaş Halk Anlatılarında Hayat Hikâyesi Unsuru 05.11.2010 Oku
8029 Ahmet Özgür Güvenç Bazı Halk Anlatılarında Kırk Yiğit'in İhaneti Üzerine Bir Değerlendirme 05.11.2010 Oku
8031 Şerif Aktaş Edebî Metin ve Özellikleri 08.11.2010 Oku
8032 İsmail Parlatır Macaristan'da Türk Kültürünün İzleri 08.11.2010 Oku
8034 Gönül Ayan Yûsuf Hakkı Üsküdarî ve Divanı 08.11.2010 Oku
8069 Selami Sönmez Ebû'l-Kâsım Mahmûd Zemahşerî ve Eseri Mukaddimetü'l-Edeb'in Didaktik Değeri 11.11.2010 Oku
8070 Turan Karataş Poetik Düşünüşün Klasik Şiirde Dile Getirilişi: Bâkî Divanı Örneği 11.11.2010 Oku
8071 Ahmet Sevgi Bâkî'nin "Ancak" Redifli Gazeline Yazılan Tahmis ve Tesdisler 11.11.2010 Oku
8072 Hasan Kavruk Hatıraları Işığında Niyâzî-i Mısrî 11.11.2010 Oku
8073 A. İrfan Aypay Nâ'ilî'nin Bir Gazelinin Şerhini Okurken 11.11.2010 Oku
8074 Pervin Çapan Tezkirelerin Işığında Şiire Has Bir Yapı Unsuru Olarak Mânâ Üzerine Değerlendirmeler 11.11.2010 Oku
8082 Tuncay Böler Onmak Fiili Üzerine 12.11.2010 Oku
8083 Ali Osman Solmaz Gül ü Hüsrev'e Yeniden Bakmak 12.11.2010 Oku
8084 Melike Gökcan Türkdoğan Yusuf u Züleyha Mesnevilerinde Sosyal Hayatın Yansımaları 12.11.2010 Oku
8090 Bahir Selçuk Antakyalı Mustafa Şehdî ve Gazelleri 12.11.2010 Oku
8091 İbrahim Halil Tuğluk Antakyalı Mustafa Şehdî ve Gazelleri 12.11.2010 Oku
8092 Mahmut Kaplan Müellifi Meçhul Bir Ögüt-Nâme 12.11.2010 Oku
8094 Avni Gözütok Rabgûzî, Kısasu'l-Enbiyâ: XIX. Yüzyıla Ait Bir Kazan Yazması 12.11.2010 Oku
8095 Abdullah Eren Bâkî Divanı'nda Kırmızı Renk 12.11.2010 Oku
8096 Kenan Erdoğan Birrî Divanı'nda Manisa ve Şairin Sosyal Çevresi 12.11.2010 Oku
8099 Servet Tiken Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Kültürel Bir Sembol: Akrep 12.11.2010 Oku
8100 Işıl Altun Kocaeli'de Türbelerle İlgili İnanış ve Uygulamalara Örnek: "Sultan Baba" 12.11.2010 Oku
8101 Ahad Emirçupani Farsça Deyim ve Atasözlerinde Âb-ı Hayât ve Türk Edebiyatına Yansımaları 12.11.2010 Oku
8102 D. Graç Eski Türk Dönemine Ait Dağ Keçisi Damgalarının Tarihlendirilmesi ve Anlamlandırılması Üzerine 12.11.2010 Oku
8103 Fatih Ünal Türk Tarihinin Kaynaklarından Câmiü't-Tevârih ve Müellifi Kadir Ali Beg Hakkında 12.11.2010 Oku
8105 Dilek Erenoğlu Mehmet Kaplan'ın Dil Üzerine Görüşleri 12.11.2010 Oku
8159 Murat Öztürk Divan Edebiyatı Aynasında Memurlar 06.12.2010 Oku
8831 Faruk Gürbüz Fiilleri Sıfat-fiil Yapan Ekler midir, Kullanım mı? 05.05.2011 Oku
8832 Erdal Karaman Azerbaycan Sahasında Hazırlanan İlk Rusça-Türkçe Sözlük 05.05.2011 Oku
8833 Recep Demir Hamdî'nin Yûsuf u Züleyhâ Mesnevisinde Tercüme ve Yerli Söylem 05.05.2011 Oku
8834 İrfan Görkaş Ahmet Mithat Efendi ve "Hikmet-i Cedide" 05.05.2011 Oku
8835 Tuncer Küçükbatır 19. Yüzyıl Türk ve Alman Toplumlarında Kültür Krizi 05.05.2011 Oku
8836 Türkan Gözütok 19.Yüzyıl Batı Seyahatnamelerinde Ortadoğu ve İstanbul İmgesi: François René de

Chateaubriand Örneği
10.05.2011 Oku
8837 Yaşar Türkben Nurettin Topçu'ya Göre Spinoza'nın Hürriyet Anlayışı 10.05.2011 Oku
8838 Yunus Kaplan Türk Hamam Kültürünün Divan Şiirine Yansımaları 10.05.2011 Oku
8839 Ayşe Fersahoğlu Eroğlu Habibzâde Ahmet Kemal'in Kahramanlık Temalı Ninni Şiirleri 10.05.2011 Oku
8840 Reyhan Keleş Türk Edebiyatında Nasihat 10.05.2011 Oku
8841 Şergiyye Heziyeva Kars Âşıklık Geleneği ve Badeli Âşık 10.05.2011 Oku
8842 İbrahim İnci Atatürk Dönemi Türkiye'sinde Toprak Mülkiyet Dağılımı ile İlgili Bazı Düzenlemeler 10.05.2011 Oku
8843 Nebahat Oran Arslan Güney Kafkasya'dan Türkiye'ye Gelen Muhacir ve Mültecilerin Durumu (1921-1945) 10.05.2011 Oku
8844 Turgut Karabey Ahmet Yesevi (477/1083-562/1166) 10.05.2011 Oku
8845 Efrasiyap Gemalmaz Ahmed-i Yesevî'nin Hikmetlerinin Dili 10.05.2011 Oku
8846 Hüseyin Akyüz Eğitici Bir Şahsiyet Olarak Ahmed Yesevî 10.05.2011 Oku
8847 Asıf Hacılı Ahıska Türklerinin Örf ve Adetleri 10.05.2011 Oku
8848 Habib Hüseyinoğlu İdrisi Ahıska Türklerinin Örf ve Adetleri 10.05.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]