Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12486 Şahap Bulak -sA Ekinin İşlevleri 20.02.2012 Oku
8945 Yusuf Tepeli -VIII. Yüzyıldan XV. Yüzyıla Kadar- Dini Metinler ve Türkçe 31.05.2011 Oku
9089 Vahit Zahidoğlu "Kitab-ı Dede Korkut'un Vatikan Nüshası Çok Kötü Bir Nüshadır" mı? 10.06.2011 Oku
9233 Bilal Aktan "Kütahya ve Yöresi Ağızları" Üzerine 23.06.2011 Oku
9194 Yavuz Aslan "Milli Mücadele" Döneminde Türk-Sovyet İlişkilerinde Molokanlar (Malakanlar) Sorunu 21.06.2011 Oku
9251 Sayın Dalkıran "Târih-i Cevdet"te İslâm Mezhepleri 24.06.2011 Oku
9238 Süleyman Tülücü "Türk Dillerinde Akrabalık Adları" İsimli Kitap Üzerine 23.06.2011 Oku
8911 Abdurrahman Tariktaroğlu "Türkçe Sözlük" Üzerine 26.05.2011 Oku
9095 Ebülfez Amanoğlu 10-13. Yüzyıl Uygur Hukuk Vesikalarında Kişi Adları 10.06.2011 Oku
9204 Orhan Kemal Tavukçu 14. Yüzyıl Mevlevi Şâirlerinden Eflâkî Dede'nin Bilinmeyen İki Şiir 21.06.2011 Oku
9120 Zerrin Köşklü 18. Yüzyıl Kütüphanelerinden İki Örnek: İstanbul Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi ve İstanbul

Feyzullah Efendi Kütüphanesi
14.06.2011 Oku
12497 Besim Özcan 1828-29 Osmanlı-Rus Harbi’nde Erzurum Eyaleti’nden Rusya’ya Göçürülen Ermenilerin Geri

Dönüşlerini Sağlama Faaliyetleri
20.02.2012 Oku
9053 Lokman Turan 19. Yüzyıl Divan Şiirinde Yenileşme Temayülleri 08.06.2011 Oku
8835 Tuncer Küçükbatır 19. Yüzyıl Türk ve Alman Toplumlarında Kültür Krizi 05.05.2011 Oku
9246 Tuncer Küçükbatır 19. Yüzyıl Türk ve Alman Yazınında Eski-Yeni Çatışması 24.06.2011 Oku
8836 Türkan Gözütok 19.Yüzyıl Batı Seyahatnamelerinde Ortadoğu ve İstanbul İmgesi: François René de

Chateaubriand Örneği
10.05.2011 Oku
8909 Turgut Karabey Abay Kunanbayoğlu (1845-1904) 26.05.2011 Oku
9245 Mehmet Törenek Abdülhak Hâmid'in Şiirinde Ben'in Görünümü 24.06.2011 Oku
8996 Erdoğan Uludağ Abdülkerim Efendi ve Kıssa-i Salâmân u Absâl Risâlesi 03.06.2011 Oku
17970 Betül Coşkun Adalet Ağaoğlu’nun Hikâyelerinde Bir Eleştiri Vasıtası Olarak İroni 04.11.2013 Oku
9042 Oruc Abdullayev Adet-Ananelerimizin Felsefi Yorumu Üzerine 07.06.2011 Oku
9261 Osman Mert Afgan Aydını ve Yazarı Mahmut Tarzi ve Osmanlı-Türkiye 27.06.2011 Oku
9260 Rahmanhoca İmamhocayev Afgan Aydını ve Yazarı Mahmut Tarzi ve Osmanlı-Türkiye 27.06.2011 Oku
9170 Rahmanhoca İmamhocayev Afganistan ve Türkiye 20.06.2011 Oku
8906 İhsan Sabri Balkaya Afife Fikret'e Göre Feminizm 26.05.2011 Oku
8848 Habib Hüseyinoğlu İdrisi Ahıska Türklerinin Örf ve Adetleri 10.05.2011 Oku
8847 Asıf Hacılı Ahıska Türklerinin Örf ve Adetleri 10.05.2011 Oku
8968 Mehmet Kazar Ahmed Yesevi Hayatı, Halifeleri ve Tarikatı, Eseri ve Mefkûresi 02.06.2011 Oku
9071 Mehmet Kazar Ahmed Yesevî'de Dil ve Şekil Hususiyetleri 08.06.2011 Oku
9068 Kazım Köktekin Ahmed-i Dâi'nin Câmasbnâme Tercümesi ve Dili 08.06.2011 Oku
8845 Efrasiyap Gemalmaz Ahmed-i Yesevî'nin Hikmetlerinin Dili 10.05.2011 Oku
16083 Damla Mimir Ahmedî’nin “Cemşîd u Hurşîd” Mesnevîsinin Sosyal Zemini 03.10.2012 Oku
17974 Mehmet Emin Uludağ Ahmet Arif’in Şiirlerinde Anadolu Sevgisinin Yansımaları 06.11.2013 Oku
9243 Abdulkadir Erkal Ahmet Dursun Natıki ve Divanı Üzerine 23.06.2011 Oku
9080 Banıçiçek Kırzıoğlu Ahmet Haşim 10.06.2011 Oku
6918 Yusuf Ziya Sümbüllü Ahmet Kutsi Tecer'in "Koçyigit Köroğlu"Adlı Oyunu Üzerine Bir İnceleme 27.04.2010 Oku
8834 İrfan Görkaş Ahmet Mithat Efendi ve "Hikmet-i Cedide" 05.05.2011 Oku
12485 Tuncay Böler Ahmet Vefik Paşa ve Türk Diline Katkıları 20.02.2012 Oku
12484 Hanifi Vural Ahmet Vefik Paşa ve Türk Diline Katkıları 20.02.2012 Oku
8844 Turgut Karabey Ahmet Yesevi (477/1083-562/1166) 10.05.2011 Oku
9005 Ahmet Toksoy Akşehir-i Erzincan 03.06.2011 Oku
9081 Hülya Çevirme Alageyik Efsanesi Üzerine Bir İnceleme 10.06.2011 Oku
9006 Alaattin Uca Albayrak Heyeti ve Faaliyetleri 03.06.2011 Oku
9044 Sırrı Akbaba Aldatmalarda Kullanılan Mesajlar (Bir Erzurum Masalının Transactional Analizle İncelenmesi) 07.06.2011 Oku
9117 Alaattin Uca Ali Haydar Bayat'ın "Hüseyinzade Ali Bey" Adlı Eseri Üzerine 14.06.2011 Oku
9205 Sedat Adıgüzel Ali Şir Nevayi, Yaşamı, Edebi Kişiliği ve Eserleri 21.06.2011 Oku
9206 Kâzım Köktekin Ali Şir Nevâyi'nin Türkçeciliği 21.06.2011 Oku
9099 Lezzet Aliyeva Alpamış Batır ve Er Targın Destanlarında Kahraman, Kadın ve At Motifleri Üzerine Bir

Deneme
10.06.2011 Oku
9098 Orhan Söylemez Alpamış Batır ve Er Targın Destanlarında Kahraman, Kadın ve At Motifleri Üzerine Bir

Deneme
10.06.2011 Oku
9035 Sedat Adıgüzel Anneme Mektuplar Romanının Edebiyat Sosyolojisi Açısından İncelenmesi 07.06.2011 Oku
8091 İbrahim Halil Tuğluk Antakyalı Mustafa Şehdî ve Gazelleri 12.11.2010 Oku
8090 Bahir Selçuk Antakyalı Mustafa Şehdî ve Gazelleri 12.11.2010 Oku
9118 Lale Bağırova Ara Söz ve Ara Kelime Gruplarının Gramatik (Dilbilgisel) Mahiyeti ve Oluşumyolu Hakkında 14.06.2011 Oku
9001 Dündar Alikılıç Arşiv ve Arşivcilik 03.06.2011 Oku
8865 Hayrettin Rayman Âşık Huzûrî 12.05.2011 Oku
17081 Adem Balkaya Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Kalenderî Türü 15.02.2013 Oku
12493 Arzu Tören Âşık Veysel’in Şiirlerinde Eğitim 20.02.2012 Oku
12492 Ruhi Kara Âşık Veysel’in Şiirlerinde Eğitim 20.02.2012 Oku
8842 İbrahim İnci Atatürk Dönemi Türkiye'sinde Toprak Mülkiyet Dağılımı ile İlgili Bazı Düzenlemeler 10.05.2011 Oku
9015 Yavuz Şen Atatürk, Cumhuriyet ve Türk Müziği 06.06.2011 Oku
8980 Selami Kılıç Atatürk'ün Büyük Özlemi Türk Dünyası'nda Kültür Birliği 02.06.2011 Oku
9077 Gürsoy Solmaz Avnik Kalesi 10.06.2011 Oku
9244 Ahmet Uğur Nalcıoğlu Avusturyalı Orientalist Hammer-Purgstall'da Osmanlı Şiiri 23.06.2011 Oku
8985 Orhan Söylemez Aytmatov'un Kassandra Damdası ve Düşündürdükleri 02.06.2011 Oku
18199 Vefa Savaşkan Azerbaycan Eğitimcilerinden İsmail Bey Gutgaşınlı ve Avrupa Etkisinde Yazılan İlk Hikayesi: Reşit Bey ve Saadet Hanım 10.01.2014 Oku
9188 Seyran Kurbanov Azerbaycan Halısında Renklerin Uygulanması 21.06.2011 Oku
9075 Emin Efendiyev Azerbaycan Halk Yazarı İlyas Efendiyev (1914-1996) 10.06.2011 Oku
8941 Alaattin Uca Azerbaycan Milli Uyanışının Gerçekleşmesinde Zeynil Abidin Tagiyev, Mirza Fethali Ahundzade ve

Hasan Bey Zerdabi'nin Hizmetleri
31.05.2011 Oku
9159 İrfan Murat Yıldırım Azerbaycan Modern Hikâye ve Romanına Halk Edebiyatı Tesirleri ve Yusuf Vezir

Çemenzeminli
20.06.2011 Oku
8832 Erdal Karaman Azerbaycan Sahasında Hazırlanan İlk Rusça-Türkçe Sözlük 05.05.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]