Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
7637 Levent Kurgun Ad-Cins Ad Hakkında 31.08.2010 Oku
14234 Leyla Gadjieva Relationship Terms in Kumuk Turkish Proverbs 30.04.2012 Oku
14235 Talip Doğan Tikântepe Ağzı Üzerine 30.04.2012 Oku
14236 Rakhat Abdieva Kırgız Türkçesinde Eylemlerin Hal Türlerinin Belirginleşmesinde Ad Durum Eklerinin Etkisi:

Cengiz Aytmatov’un “Cemile” Öyküsü Örneğinde
30.04.2012 Oku
14237 Erdem Uçar Eski Türkçe Hapakslar 30.04.2012 Oku
14238 Nuraniye Ekrem Dunhuang Müzik Notaları 30.04.2012 Oku
1565 Erdal Aksoy Anadolu'da Yaşayan Karakeçili Yörüklerinin Sosyo-Kültürel Durumlar 03.04.2007 Oku
1656 Naciye Güngörmüş Türk ve Macar Dillerinde Yönelme Durumu 03.04.2007 Oku
162 Gülzura Cumakunova Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin Ortak Söz Varlığının Sözlüklere Yansıması 03.04.2007 Oku
1644 Özkul Çobanoğlu Atasözleri ve Deyimlerin Yüksek Standart Türkçenin Kurulmasında Yeri 03.04.2007 Oku
213 Gülsüm Killi Hakas Türkçesindeki Ünlü Uzunlukları ve Oluşma Şartları Üzerine 23.02.2007 Oku
13273 Ömer Zülfe Seyyid Nesimî'nin Tuyuğlarına Ek 23.03.2012 Oku
13274 Vahit Türk Garib–Nâme'den Birkaç Beyit 23.03.2012 Oku
13278 Anıl Yılmaz Baba mı, balbal mı yoksa bediz mi? 23.03.2012 Oku
774 Sadettin Gömeç Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi Çalışmaları: 1993-2003 05.01.2007 Oku
852 Özen Yaylagül Türk Runik Harfli Metinlerde Mental Fiiller 05.01.2007 Oku
222 Aynur Öz Özbek Türkçesinde olumsuz yapıda kullanılan fiiller 05.01.2007 Oku
211 Filiz Kılıç Kırgız Türkçesinde Algısal Delile Dayalılık 05.01.2007 Oku
1640 Sema Aslan Türkiye Türkçesinde Sezdirmeye Dayalı Rica Stratejileri 05.01.2007 Oku
13288 Saime Selenga Gökgöz İsmail Gaspıralı'nın "Medeniyet" ve "Millet" Fikri Üzerine Entellektüel

Retoriği
27.03.2012 Oku
13287 Rafik Muhametşin XX. Yüzyıl Başında Tatarlarda Öğretim Sisteminin Durumu ve Problemleri 27.03.2012 Oku
13289 Rafilya Gimazova 1895 Yılına Kadar "İş Bubi" Medresesinin Gelişimi Tarihi 27.03.2012 Oku
13290 Rustem Muhametşin İşmuhammet Dinmuhammetov (İşmi İşan): Tatar Gelenekçiliğinin Fikri Temsilcisi 27.03.2012 Oku
13291 Leysen Minullina Tatar Matbu Kalendarları Tarihinden 27.03.2012 Oku
13292 Zeynep Günal Yelena A. Gan'ın Sanatında Kırım Tatarları 27.03.2012 Oku
13281 Michael Khodarkovsky Moskova Hakimiyet İdeolojisi içinde Kazan ve bir Rus İmparatorluğunun Kuruluşu 27.03.2012 Oku
13282 Abdullah Gündoğdu Kasım Hanlığı ve Sayın Bulat (Simeon Begbulatoviç) Han 27.03.2012 Oku
13283 Celal Metin Yusuf Akçura ve I. Dünya Savaşı'nda Rusya'daki Türk Esirleri 27.03.2012 Oku
13284 Cevdet S. Minullin Askerlere ve Ailelerine Yardım İçin Kurulan Geçici Müslüman Komitesi: Teşekkül ve

Faaliyet (1915-1917)
27.03.2012 Oku
13285 Ravil Emirhanov İsmail Gaspıralı ve Tatar Toplumunda Yenileşme Hareketi (19. yy. sonu-20. yy. başı) 27.03.2012 Oku
13286 Filiz Kılıç Kırgızistan Tatar Türklüğü ve Dil Durumları 27.03.2012 Oku
1390 Çulpan Zaripova Çetin Tatar Türklerinin Düğün Geleneği 18.12.2006 Oku
13267 Yavuz Akpınar İsmail Gaspıralı'ya Atfedilen Bir Eser: Türkistan Uleması 23.03.2012 Oku
13268 Yasemin Doğaner Elifba'dan Alfabeye Yeni Türk Harfleri 23.03.2012 Oku
13269 Muhammet Yelten Pârs-Name'deki Ki'li Birleşik Cümleler Üzerine 23.03.2012 Oku
13270 Kemal Yavuz Leylâ ve Mecnûn Hikâyesinin Edebiyattaki Yeri 23.03.2012 Oku
13271 Gülşen Seyhan Alışık Fazlullah B. Ruzbihan-i Hunci'nin Yaşamı ve Yavuz Sultan Selim Han'a Yazdığı Türkçe

Manzum Yakarışı
23.03.2012 Oku
13272 Tanju Seyhan Oral Türk-Sovyet Ekonomik İlişkileri ve Uzman Heyetler (1923-1938) 23.03.2012 Oku
13275 Arif Acaloğlu Türk Destan Geleneğinin Tarihî Kökenlerine Dair 23.03.2012 Oku
13276 Melek Erdem Dede Dorkut Destanlarının Türkmenistan Varyantının Yazma Nüshalarla İlişkisi Üzerine 23.03.2012 Oku
13277 Hüseyin Salman Che-koei Kağan Devrinde (611-618) Batı Göktürk Hakanlığı 23.03.2012 Oku
160 Salican Cigitov Çağdaş Kırgız Edebiyatına Dair 05.01.2007 Oku
13257 Selcan Sağlık Şahin Türkmen Düğün Geleneği 23.03.2012 Oku
744 İbrahim Arıkan Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi 04.01.2007 Oku
13261 Gülzura Cumakunova Türkçeyi Türkçeyle Anlatmak: Türkçe-Kırgızca Sözlük'ün Neşrinden Sonra 23.03.2012 Oku
516 Eyüp Bacanlı Türkçedeki Dolaylılık İşaretleyicilerinin Pragmatik Anlamları 05.01.2007 Oku
13262 Nihal Yetkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Politik Eleştiri Söyleminde Değer İndirgemenin Pragmatik

Bir Analizi
23.03.2012 Oku
1692 Mustafa Öner Türkçede İsimden Fiil Yapımı Üzerine Notlar 05.01.2007 Oku
851 Özen Yaylagül Divanü Lûgati't-Türk'teki Ad Aktarmalı (Metonymic) Yapılar 05.01.2007 Oku
13263 Talip Yıldırım Ubeydu'llah Han'ın İki Eseri: Salavat-name ve Gayret-name 23.03.2012 Oku
13264 Gülşen Seyhan Alışık Şeybânîler Dönemi için Kaynak Araştırmaları: Mihman-Name-i Buhara II 23.03.2012 Oku
13265 Üçler Bulduk Türkistan'dan Satış Senedi Örnekleri: Mülkiyet, İdeoloji ve Dil 23.03.2012 Oku
13266 Abdureşit Celil Qarluq Sarı Uygurların Türkiye Türklerine Yönelik Tutumları 23.03.2012 Oku
1768 Oğuz Cebeci Kaybolmuş İstanbul'un Peşinde: Selim İleri'nin Gramofon Hala Çalıyor Romanında Dil ve Zaman 04.01.2007 Oku
13253 Erdoğan Uygur Jean Potocki ve Kafkasya Seyahatnamesi: Voyage au Caucase et en Chine 23.03.2012 Oku
13254 Melek Erdem Türkmen Türkçesinde Hareket Fiillerinin "İstem"e Göre Anlam Değişmeleri 23.03.2012 Oku
13255 Mağfiret Kemal Yunusoğlu Türkiye Türkçesi Bilgisayar Metaforları 23.03.2012 Oku
13256 Gülsüm Killi Saha Cumhuriyetinde Dil Durumu ve Saha Türkçesinin Konumu 23.03.2012 Oku
13258 Hayati Yılmaz Mahdum Kulı'nın Divanının Nüshaları ve Türkmenbaşı Milli Elyazmaları Enstitüsü 400-E

Numarada Kayıtlı "A Nüshası"nda Bulunmayan Şiirleri
23.03.2012 Oku
13260 Erdoğan Atmış Toros Yörüklerinin Dağlık Kültürü : Kültürel ve Ekonomik Yaklaşımlar 23.03.2012 Oku
13259 Sezgin Özden Toros Yörüklerinin Dağlık Kültürü : Kültürel ve Ekonomik Yaklaşımlar 23.03.2012 Oku
819 Sema Barutçu Özönder Çöyr Yazıtı 04.01.2007 Oku
13250 Erdoğan Uygur Molla Nasreddin Dergisinde Felyetonlar 23.03.2012 Oku
13251 Kişimcan Eşenkulova Türkistan'da Eğitim Konusunun Ekim İhtilali Öncesi İdil-Ural Tatar Basınında

Akisleri
23.03.2012 Oku
13252 Aynur Öz Özcan Alpamış Destanında Mizahî Unsurlar 23.03.2012 Oku
212 Gülsüm Killi Hakas Türkçesinde Tabu Sözler ve Örtmece 04.01.2007 Oku
1701 Muna Yüceol Özezen Türkiye Türkçesi Yazın Dilinde Teşekkür Kalıpları 04.01.2007 Oku
154 Aysel Baytok Kırgız Türkçesinde Evet/Hayır Soruları 04.01.2007 Oku
853 Talip Yıldırım Ali Şir Nevâyî'nin Eserlerinde Yakın Dostu Hüseyin Baykara 04.01.2007 Oku
13243 Leyla Tagizade Sosyalist Realizm: Kökeni, Oluşum Süreci ve Kavramı 23.03.2012 Oku
[ 1 2 3 ]