Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
161 Éva Csáki Karaçay-Balkar'da Orta Mongolca Alıntı Fiiller 10.01.2007 Oku
3345 Önal Kaya 'Ali Şir Nevayi'nin Divanları (10.04.2008) 10.04.2008 Oku
13289 Rafilya Gimazova 1895 Yılına Kadar "İş Bubi" Medresesinin Gelişimi Tarihi 27.03.2012 Oku
7637 Levent Kurgun Ad-Cins Ad Hakkında 31.08.2010 Oku
3307 Türkan Kodal Gözütok Ahmet Muhip Dıranas'ın "Ağrı" Şiiri ile Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya Selam" Adlı

Destan-Şiirinin Karşılaştırılması
03.04.2008 Oku
3346 Bilge Özkan Nalbant Ali Şir Nevayi'nin Dest-i Hattı: Türkçe Divanları Arasındaki Yeri 10.04.2008 Oku
853 Talip Yıldırım Ali Şir Nevâyî'nin Eserlerinde Yakın Dostu Hüseyin Baykara 04.01.2007 Oku
13252 Aynur Öz Özcan Alpamış Destanında Mizahî Unsurlar 23.03.2012 Oku
13177 Özen Yaylagül Altay Destanları Temelinde Türk Dilinde Yaşam Evrelerinin Adlandırılması 21.03.2012 Oku
13181 Sabire Arık Ana Hatlarıyla Türk Dili Grameri (tanıtma) 21.03.2012 Oku
3312 Mehmet Vefa Nalbant Anadolu Ağızlarında Beddua Olarak Kullanılan Kızıl Kurt ve Kızzırkot Sözcükleri ve Bu

Sözcüklerin Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler
04.04.2008 Oku
1565 Erdal Aksoy Anadolu'da Yaşayan Karakeçili Yörüklerinin Sosyo-Kültürel Durumlar 03.04.2007 Oku
13284 Cevdet S. Minullin Askerlere ve Ailelerine Yardım İçin Kurulan Geçici Müslüman Komitesi: Teşekkül ve

Faaliyet (1915-1917)
27.03.2012 Oku
13183 İbrahim Arıkan Âşık Ömer Divanından Seçmeler Halk Şiirleri (tanıtma) 21.03.2012 Oku
1644 Özkul Çobanoğlu Atasözleri ve Deyimlerin Yüksek Standart Türkçenin Kurulmasında Yeri 03.04.2007 Oku
13217 Seyran Gayıpov Av Kültürü Bağlamında Azerbaycan Halk Hikâyelerinde Av Sahneleri ve İşlevsel Özellikleri 22.03.2012 Oku
13278 Anıl Yılmaz Baba mı, balbal mı yoksa bediz mi? 23.03.2012 Oku
13201 Tahir Kodal Başbakanlığa Gönderilen Belgeler Işığında Atatürk’ün Vefatından Önceki (4 Eylül-10 Kasım 1938)

Sağlık Durumu
22.03.2012 Oku
13222 Erkin Ekrem Baz Kagan Meselesi 22.03.2012 Oku
13244 Ahmet Gökçimen Berdinazar Hudaynazarov'un Kumlular Romanı Üzerine Toplumbilimsel Bir İnceleme 23.03.2012 Oku
13178 Yasemin Altaylı Bertalan Szemere (1812-1869) ve Utazás Keleten (Doğuda Yolculuk) Adlı Eseri 21.03.2012 Oku
889 Abdülbaki Çetin Bilinmeyen Türkçe Bir Dehname 04.01.2007 Oku
13173 Tilla Deniz Baykuzu Bir Hun Başkenti: T’ung-Wan Ch’eng 21.03.2012 Oku
13196 Semiha Altıer Bir Sanat Hamisi Olarak Muhammed Şiban Han (1451-1510) ve Maveraünnehir’deki Kültür

Politikası
21.03.2012 Oku
13213 Baktıgül Kulamşayeva Cengiz Aytmatov’un Atadan Kalgan Tuyak Hikâyesinde Sıra: Bir Anlatı Bilimsel Zaman

Çözümlemesi
22.03.2012 Oku
13277 Hüseyin Salman Che-koei Kağan Devrinde (611-618) Batı Göktürk Hakanlığı 23.03.2012 Oku
13170 Hakan Uzun Cumhuriyet Gençliğinin Misyonu Çerçevesinde 1933 Yılı Vagon-Li ve Razgrad Olayları 21.03.2012 Oku
13239 Tanju Oral Seyhan Çağatayca İki Zafernâme Tercümesinde Kullanılan Bazı Uzunluk Ölçüsü Birimleri 22.03.2012 Oku
160 Salican Cigitov Çağdaş Kırgız Edebiyatına Dair 05.01.2007 Oku
13233 Aynur Öz Özcan Çağdaş Özbek Edebiyatında Ali Şir Nevayî 22.03.2012 Oku
819 Sema Barutçu Özönder Çöyr Yazıtı 04.01.2007 Oku
13225 Selcan Sağlık Şahin David Crystal’in Language Death Adlı Eserinin Türkçe Baskısı Üzerine (tanıtma) 22.03.2012 Oku
13276 Melek Erdem Dede Dorkut Destanlarının Türkmenistan Varyantının Yazma Nüshalarla İlişkisi Üzerine 23.03.2012 Oku
13174 Fayruza Garipova Dil Siyaseti: Başkurdistan Tecrübesi 21.03.2012 Oku
13190 Berdi Sarıyev Divan’da “Göz” ve “Göz Hastalıkları”yla İlgili Sözcükler Üzerine Bir İnceleme 21.03.2012 Oku
13189 Doğan Aksan Divan’da XI. Yüzyıl Türk Yaşamıyla İlgili Kayıtlar Üzerine 21.03.2012 Oku
851 Özen Yaylagül Divanü Lûgati't-Türk'teki Ad Aktarmalı (Metonymic) Yapılar 05.01.2007 Oku
793 Önal Kaya Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları VI: Doğu Türk Yazı Dili Alanına Ait Bir Tıp Metni 04.01.2007 Oku
13197 Gülsüm Killi Doğu Türkistan Uygur Ağızları (tanıtma) 21.03.2012 Oku
14238 Nuraniye Ekrem Dunhuang Müzik Notaları 30.04.2012 Oku
13268 Yasemin Doğaner Elifba'dan Alfabeye Yeni Türk Harfleri 23.03.2012 Oku
744 İbrahim Arıkan Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi 04.01.2007 Oku
13240 Mehmet Vefa Nalbant Eski Türkçe ķı Ünlemi ve Bunun Anadolu Ağızlarındaki ķı / ġı

Ünlemiyle Karşılaştırılması
22.03.2012 Oku
14237 Erdem Uçar Eski Türkçe Hapakslar 30.04.2012 Oku
13209 Serkan Şen Eski Türklerde Maden İşçiliğine Bir Bakış 22.03.2012 Oku
13191 Şahru Pilten Eş Dizimlilik Özellikleri Bakımından Türk Dilinde “Temiz” Sözcükleri 21.03.2012 Oku
13271 Gülşen Seyhan Alışık Fazlullah B. Ruzbihan-i Hunci'nin Yaşamı ve Yavuz Sultan Selim Han'a Yazdığı Türkçe

Manzum Yakarışı
23.03.2012 Oku
13226 Erdoğan Uygur Füyûzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları 22.03.2012 Oku
3317 Maria Stamova Tufar Gagauz Türkçesinin Ses Düzeni 04.04.2008 Oku
13274 Vahit Türk Garib–Nâme'den Birkaç Beyit 23.03.2012 Oku
3311 Erkin Ekrem Gök Türk Hsieh-li Kağan'ın (618-630) Oğlu A-shih-na P'o-luo-men'in Mezar Kitabesi Üzerine 04.04.2008 Oku
13214 Türkan Kodal Gözütok Güney Azerbaycanlı Yazar Samed Behrengi’nin Hikâye ve Masal Dünyası 22.03.2012 Oku
3309 Kamil İşeri Günümüz Dilbilim Çalışmaları (Tanıtma) 03.04.2008 Oku
13230 Gülsüm Killi Hakas Ağız Araştırmaları Tarihi Üzerine 22.03.2012 Oku
212 Gülsüm Killi Hakas Türkçesinde Tabu Sözler ve Örtmece 04.01.2007 Oku
213 Gülsüm Killi Hakas Türkçesindeki Ünlü Uzunlukları ve Oluşma Şartları Üzerine 23.02.2007 Oku
13185 Gülsüm Killi Hakaslarda Destancılık Geleneği I: Araştırma Tarihi ve Kaynaklar 21.03.2012 Oku
3314 Gülsüm Killi Yılmaz Hakaslarda Ölüm ile İlgili Gelenekler 04.04.2008 Oku
13237 Seyran Gayıpov Hasta Kasım'ın Bir Naziresi Üzerine 22.03.2012 Oku
13210 Musa Rahimi Hekim Tilim Han Divanı (tanıtma) 22.03.2012 Oku
13203 Celal Metin II. Meşrutiyet’te Türkçü Ütopya: Yeni Hayat 22.03.2012 Oku
13216 Sinan Uygur İbrahim Temo’nun Bilinmeyen Bir Eseri: Usûl-i Mükâleme 22.03.2012 Oku
13232 Berdi Sarıyev İlk Türkmen gazetesi: Ruzname-yi Mavera-ı Bahr-ı Hazar 22.03.2012 Oku
13227 Berdi Sarıyev İlk Türkmen Kadın Türkoloğu: Prof.Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova 22.03.2012 Oku
13220 Tolga Uzun İran’da Öykülü Resimlerin Dolaşımı: İslâm Edebiyatının Popüler Konularının El Yazmalardan

Tuvallere Taşınması Üzerine Bir Deneme
22.03.2012 Oku
13285 Ravil Emirhanov İsmail Gaspıralı ve Tatar Toplumunda Yenileşme Hareketi (19. yy. sonu-20. yy. başı) 27.03.2012 Oku
13288 Saime Selenga Gökgöz İsmail Gaspıralı'nın "Medeniyet" ve "Millet" Fikri Üzerine Entellektüel

Retoriği
27.03.2012 Oku
13267 Yavuz Akpınar İsmail Gaspıralı'ya Atfedilen Bir Eser: Türkistan Uleması 23.03.2012 Oku
13290 Rustem Muhametşin İşmuhammet Dinmuhammetov (İşmi İşan): Tatar Gelenekçiliğinin Fikri Temsilcisi 27.03.2012 Oku
13253 Erdoğan Uygur Jean Potocki ve Kafkasya Seyahatnamesi: Voyage au Caucase et en Chine 23.03.2012 Oku
[ 1 2 3 ]