Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
13180 A. Deniz Abik Şemsettin Sami’nin Canlandırılmasını Önerdiği Doğu Türkçesi Kelimeleri ve Eski Kelimeler

Üzerine
21.03.2012 Oku
13282 Abdullah Gündoğdu Kasım Hanlığı ve Sayın Bulat (Simeon Begbulatoviç) Han 27.03.2012 Oku
13266 Abdureşit Celil Qarluq Sarı Uygurların Türkiye Türklerine Yönelik Tutumları 23.03.2012 Oku
889 Abdülbaki Çetin Bilinmeyen Türkçe Bir Dehname 04.01.2007 Oku
3306 Ahmet Demir Toplumcu Gerçekçi Objektiften Yansıyan Bir Anadolu Fotoğrafı: Bacayı İndir Bacayı Kaldır 03.04.2008 Oku
13244 Ahmet Gökçimen Berdinazar Hudaynazarov'un Kumlular Romanı Üzerine Toplumbilimsel Bir İnceleme 23.03.2012 Oku
13278 Anıl Yılmaz Baba mı, balbal mı yoksa bediz mi? 23.03.2012 Oku
13275 Arif Acaloğlu Türk Destan Geleneğinin Tarihî Kökenlerine Dair 23.03.2012 Oku
222 Aynur Öz Özbek Türkçesinde olumsuz yapıda kullanılan fiiller 05.01.2007 Oku
13252 Aynur Öz Özcan Alpamış Destanında Mizahî Unsurlar 23.03.2012 Oku
13233 Aynur Öz Özcan Çağdaş Özbek Edebiyatında Ali Şir Nevayî 22.03.2012 Oku
154 Aysel Baytok Kırgız Türkçesinde Evet/Hayır Soruları 04.01.2007 Oku
13219 Aysu Ata Rabgûzî'nin Kısasü'l-Enbiyâ'sında Nazmın Gücü 22.03.2012 Oku
13213 Baktıgül Kulamşayeva Cengiz Aytmatov’un Atadan Kalgan Tuyak Hikâyesinde Sıra: Bir Anlatı Bilimsel Zaman

Çözümlemesi
22.03.2012 Oku
13202 Bekir Koç Midhat Paşa’nın İlk Sadaretinde Vilayetlere Gönderdiği Önemli Bir Emirname ve Bazı Düşünceler 22.03.2012 Oku
13232 Berdi Sarıyev İlk Türkmen gazetesi: Ruzname-yi Mavera-ı Bahr-ı Hazar 22.03.2012 Oku
13227 Berdi Sarıyev İlk Türkmen Kadın Türkoloğu: Prof.Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova 22.03.2012 Oku
13190 Berdi Sarıyev Divan’da “Göz” ve “Göz Hastalıkları”yla İlgili Sözcükler Üzerine Bir İnceleme 21.03.2012 Oku
3346 Bilge Özkan Nalbant Ali Şir Nevayi'nin Dest-i Hattı: Türkçe Divanları Arasındaki Yeri 10.04.2008 Oku
13249 Bülent Gül Moğolistan'daki Türk Yazıtları Üzerine Yeni Bir Eser: Mongolın Runi Biçgiin Baga Dursgaluud

(tanıtma)
23.03.2012 Oku
13207 Caner Kerimoğlu Türkiye Türkçesi Gramerciliğinde Çokluk ve İstek Kategorileri 22.03.2012 Oku
13283 Celal Metin Yusuf Akçura ve I. Dünya Savaşı'nda Rusya'daki Türk Esirleri 27.03.2012 Oku
13203 Celal Metin II. Meşrutiyet’te Türkçü Ütopya: Yeni Hayat 22.03.2012 Oku
13284 Cevdet S. Minullin Askerlere ve Ailelerine Yardım İçin Kurulan Geçici Müslüman Komitesi: Teşekkül ve

Faaliyet (1915-1917)
27.03.2012 Oku
1390 Çulpan Zaripova Çetin Tatar Türklerinin Düğün Geleneği 18.12.2006 Oku
13189 Doğan Aksan Divan’da XI. Yüzyıl Türk Yaşamıyla İlgili Kayıtlar Üzerine 21.03.2012 Oku
13231 Elvina Abduvaliyeva Er Kırım Türkçesi Ağız Araştırmalarının Tarihi 22.03.2012 Oku
13169 Emine Kolaç Küreselleşmenin Türkçeye Etkileri 21.03.2012 Oku
1565 Erdal Aksoy Anadolu'da Yaşayan Karakeçili Yörüklerinin Sosyo-Kültürel Durumlar 03.04.2007 Oku
14237 Erdem Uçar Eski Türkçe Hapakslar 30.04.2012 Oku
13260 Erdoğan Atmış Toros Yörüklerinin Dağlık Kültürü : Kültürel ve Ekonomik Yaklaşımlar 23.03.2012 Oku
13253 Erdoğan Uygur Jean Potocki ve Kafkasya Seyahatnamesi: Voyage au Caucase et en Chine 23.03.2012 Oku
13250 Erdoğan Uygur Molla Nasreddin Dergisinde Felyetonlar 23.03.2012 Oku
13226 Erdoğan Uygur Füyûzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları 22.03.2012 Oku
13234 Erkin Ekrem Sarı Uygurların Kökeni 22.03.2012 Oku
13222 Erkin Ekrem Baz Kagan Meselesi 22.03.2012 Oku
3311 Erkin Ekrem Gök Türk Hsieh-li Kağan'ın (618-630) Oğlu A-shih-na P'o-luo-men'in Mezar Kitabesi Üzerine 04.04.2008 Oku
13245 Eva Csaki Middle Mongolian loan verbs as they appear in Karachay-Balkar 23.03.2012 Oku
161 Éva Csáki Karaçay-Balkar'da Orta Mongolca Alıntı Fiiller 10.01.2007 Oku
13187 Eyüp Bacanlı Türkçe Fiil, Slav Türü Bitmiş Görünüş Bildirebilir mi? 21.03.2012 Oku
516 Eyüp Bacanlı Türkçedeki Dolaylılık İşaretleyicilerinin Pragmatik Anlamları 05.01.2007 Oku
13242 Fahri Atasoy Kültürler Üzerinde Bilişim Devriminin Etkileri 22.03.2012 Oku
13204 Fahri Temizyürek Yabancı Dil Öğretiminde Kültürel Ögeler 22.03.2012 Oku
13223 Farhad Mazlum Zavarag Performatives, Phonetic Repertoire, Phonological Processes, Socio-emotional and

Communicative Development of a Monolingual Azerbaijani Turkish Child
22.03.2012 Oku
13215 Fatma Açık Şeytanat Romanında Geleneksel ve Folklorik Unsurlar 22.03.2012 Oku
13174 Fayruza Garipova Dil Siyaseti: Başkurdistan Tecrübesi 21.03.2012 Oku
13235 Feride Baktıbaykızı Sahipova Kazak Boy Örgütlenmeleri 22.03.2012 Oku
13286 Filiz Kılıç Kırgızistan Tatar Türklüğü ve Dil Durumları 27.03.2012 Oku
211 Filiz Kılıç Kırgız Türkçesinde Algısal Delile Dayalılık 05.01.2007 Oku
13256 Gülsüm Killi Saha Cumhuriyetinde Dil Durumu ve Saha Türkçesinin Konumu 23.03.2012 Oku
13230 Gülsüm Killi Hakas Ağız Araştırmaları Tarihi Üzerine 22.03.2012 Oku
13197 Gülsüm Killi Doğu Türkistan Uygur Ağızları (tanıtma) 21.03.2012 Oku
13185 Gülsüm Killi Hakaslarda Destancılık Geleneği I: Araştırma Tarihi ve Kaynaklar 21.03.2012 Oku
213 Gülsüm Killi Hakas Türkçesindeki Ünlü Uzunlukları ve Oluşma Şartları Üzerine 23.02.2007 Oku
212 Gülsüm Killi Hakas Türkçesinde Tabu Sözler ve Örtmece 04.01.2007 Oku
3314 Gülsüm Killi Yılmaz Hakaslarda Ölüm ile İlgili Gelenekler 04.04.2008 Oku
13229 Gülsün Mehmet Yeterlilik Kategorisi ve Salar Türkçesindeki Görünümü 22.03.2012 Oku
13186 Gülsün Mehmet Sarı Uygur Türkçesinde Soluklu Ünlüler ve Eski Türkçe Ünlü Sistemi ile Bağlantısı 21.03.2012 Oku
13271 Gülşen Seyhan Alışık Fazlullah B. Ruzbihan-i Hunci'nin Yaşamı ve Yavuz Sultan Selim Han'a Yazdığı Türkçe

Manzum Yakarışı
23.03.2012 Oku
13264 Gülşen Seyhan Alışık Şeybânîler Dönemi için Kaynak Araştırmaları: Mihman-Name-i Buhara II 23.03.2012 Oku
13261 Gülzura Cumakunova Türkçeyi Türkçeyle Anlatmak: Türkçe-Kırgızca Sözlük'ün Neşrinden Sonra 23.03.2012 Oku
13236 Gülzura Cumakunova Kırgızların Mitolojik İçerikli Destanlarından Kococaş Destanı 22.03.2012 Oku
13176 Gülzura Cumakunova Kırgız ve Türkmen Türkçelerinde Atçılık Terminolojisi 21.03.2012 Oku
162 Gülzura Cumakunova Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin Ortak Söz Varlığının Sözlüklere Yansıması 03.04.2007 Oku
13170 Hakan Uzun Cumhuriyet Gençliğinin Misyonu Çerçevesinde 1933 Yılı Vagon-Li ve Razgrad Olayları 21.03.2012 Oku
13247 Hasan Açıkgöz Türk Filolojisi ve Yazı Tarihi (tanıtma) 23.03.2012 Oku
13258 Hayati Yılmaz Mahdum Kulı'nın Divanının Nüshaları ve Türkmenbaşı Milli Elyazmaları Enstitüsü 400-E

Numarada Kayıtlı "A Nüshası"nda Bulunmayan Şiirleri
23.03.2012 Oku
13277 Hüseyin Salman Che-koei Kağan Devrinde (611-618) Batı Göktürk Hakanlığı 23.03.2012 Oku
13183 İbrahim Arıkan Âşık Ömer Divanından Seçmeler Halk Şiirleri (tanıtma) 21.03.2012 Oku
744 İbrahim Arıkan Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi 04.01.2007 Oku
[ 1 2 3 ]