Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
14658 Metin Özarslan -Ölümünün Ellinci Yılında- Erzurum Türkülerine Ses Veren Sanatkâr hâfız Faruk Kaleli 18.05.2012 Oku
3929 Funda Işıl Şimşek 'Fakelore' Kavramı ve Nasreddin Hoca 14.10.2008 Oku
2007 Roy Porter 'Jargon' Kavramı Hakkında (Çev. Dr. Kerim Demirci) 21.09.2007 Oku
2006 Peter Burke 'Jargon' Kavramı Hakkında (Çev. Dr. Kerim Demirci) 21.09.2007 Oku
17130 Gülşah Durmuş "Alageyik"ten Yaralı Geyik'e Metinsel-Aşkınlık (Transtextualite) İlişkileri 25.02.2013 Oku
15798 Aslı Uçar "Âşık" Şah Sanem ve "Âşık" Aslı'nın Sesleri ve Suskunlukları 07.09.2012 Oku
8286 Ezgi Ulusoy Aranyosi "Atasözü Neydi, Ne Oldu? 05.01.2011 Oku
15701 Ahmet Güneyli "İncircinin Dediği" Adlı Kıbrıs Türk Masalının Kişilerarası İletişim Çatışmaları Açısından

Çözümlenmesi
11.08.2012 Oku
15577 Gökhan Tunç "Kalp Gözü", Efsane ve İkincil Sözlü Kültür 18.07.2012 Oku
4250 Nurdan Tuhfe Toçoğlu "Karikatür'e Beddua": Yeni Bir Kargış mı? 19.12.2008 Oku
6405 Nurseli Gamze Korkmaz "Kolsuz Hanım" Üzerine Yazılı Kültür ve Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Bir

Çalışma
15.03.2010 Oku
19359 Abdulselam Arvas "Kurmanbek Destanı"nın Varyant ve Versiyonları Üzerine Bir Araştırma 11.02.2015 Oku
15643 Eylem Saltık "Oyuncu Şair" Sunay Akın ve Oyuncaklara Yenilen Dünya 30.07.2012 Oku
17133 Tuna Yıldız "Piyasadan Endüstriye, Melodramdan Mitolojiye" Sinemanın Yarım Kalan Hikâyesi: 1950-1980 Yılları Arasında Türk Sineması Eleştirisi 26.02.2013 Oku
15696 Mehmet Aça "Reşideddin Oğuznamesi"nde Kadın 10.08.2012 Oku
15574 Erkan Erginci "Sine-masal Bir Yolculuk: Tunç Okan'ın Otobüs'ü ve Anlatılarda 'Evden Uzaklaşma'

Motifi"
18.07.2012 Oku
3922 Nagihan Gür "Sosyal Haydut" Düzleminden "Halk Kahramanı" Statüsüne Bir Yükseliş: Köroğlu ve

Sergüzeşti
13.10.2008 Oku
15689 Yasemin Tufan "Uyumsuzluk Kuramı" Bağlamında Sanal Ortamda Temel Fıkraları 09.08.2012 Oku
15573 Neslihan Demirkol "Yeni Köyle"e Eski adet": Masal Anlatan Dizi Ekmek Teknesi 18.07.2012 Oku
19603 Evrim Ölçer Özünel "Yeni Miras"lar ve Uluslararası Sözleşmelerde Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri 28.04.2015 Oku
7207 Yeliz Özay 10 Yıl Sonra Dede Korkut Oğuznameleri ve Notlar 14.05.2010 Oku
19608 Metin Ekici 100. Yılında Türk Halk Bilimi Çalışmaları ve Türkiye Kültür Politikalarına Eleştirel Bir Bakış 30.04.2015 Oku
14024 Namık Aslan 15.yy Tekke Şairlerinden Kemal Ümmî‘nin Bir Destanı 25.04.2012 Oku
15342 Şener Demirel 16. Yüzyıl Divan Şairlerinden Tatavlı Mahremî ve Şütür-Nâmesi 21.06.2012 Oku
15804 İ. Hakkı Aksoyak 17. Yüzyıldan Tescilli Bir Köçek: Behzat 07.09.2012 Oku
15678 Zeynel Özlü 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Gaziantep Mutfağı 09.08.2012 Oku
14817 Kadir Güler 19. Aşır Şairlerinden Kütahyalı Ârifî ve Bilinmeyen Şiirleri 25.05.2012 Oku
4985 Ali Osman Öztürk 1909 Adana-Ermeni Olaylarına Bir Tanık: Kibaroğullarının Ağıtı 27.03.2009 Oku
14899 İsmail Görkem 1927 yılında Türk Yurdu‘nda Neşredilen “(Özbek) Halk Edebiyatı Nasıl Toplanmalı” İsimli Yazı

Münasebetiyle
29.05.2012 Oku
11373 Gülser Oğuz 61 Numaralı Edirne Şer'iye Siciline Göre 17. Yüzyılda Edirneli Kadınların Giyim Kuşam

Kültürü
24.01.2012 Oku
15702 Güven Mengü A Dichotic Listening Test on Voiceless "th" 11.08.2012 Oku
13880 Fikret Türkmen Abdullah Tukay'ın (1886-1913) Yetiştiği Çevre ve Halk Kültürü 21.04.2012 Oku
13413 Fatma Özkan Abdullah Tukay'ın Halk Edebiyatı ile İlgili Düşünceleri 02.04.2012 Oku
15115 İsmet Çetin Abdullah Yusupov 08.06.2012 Oku
19385 İ. Hakkı Aksoyak Acâ'ib Edebiyatı'ndan Bir Örnek: Üsküdarlı Sırrî'nin Hikâye-i Garîbü'l-Âsâr'ı 18.02.2015 Oku
13923 Ahmet Oğuz Afyon'dan Derlenen Üç Efsane 22.04.2012 Oku
15137 Ahmet Oğuz Afyon‘da Yunan İşgali : Gazilerin Dilinden Kurtuluş Savaşı ve Yunan Mezalimi 08.06.2012 Oku
13399 İsmet Alpaslan Ağrı'dan Derlenmiş Karakoyun Efsanesi 31.03.2012 Oku
6406 Meriç Kurtuluş Ağrıdağı Efsanesi'nden Sözlü Edebiyata "Metinlerarası" Bir Yolculuk 15.03.2010 Oku
14932 Fatma S. Kutlar Ahmed-i Bican ‘ın Manzum Cevher-nâmesi 29.05.2012 Oku
13879 Işılay Işıktaş Sava Ahmet Bican Ercilasun'un "Gülnar" ve "2BA Beden Beyin Akımı" Adlı Romanlarında

Türk Destanlarının İzleri
21.04.2012 Oku
15164 Kadir Alper Ahmet Talât Onay‘ın “Çankırı Şairleri”ne Ek : Çankırılı Bilinmeyen Birkaç Şair : Rüyetî, Nailî

Baba, Necâti, Vehbî
11.06.2012 Oku
13992 Bahriye Çeri Ahmet Vefik Paşa ve Atasözlerimiz 25.04.2012 Oku
17245 Emine Çakır Akademik Dünyanın Kentsel İmgelerinden Mitolojik Simgelerine Üniversite Logoları 02.04.2013 Oku
14709 Hasan Avni Yüksel Akdağ Madeni Çocuk Oyunları : Aşık Oyunu 22.05.2012 Oku
14962 İsmet Çetin Akmescid‘den Türkü Sesi 30.05.2012 Oku
14007 Pertev Naili Boratav Ali Rıza Önder – Yaşayan Anadolu Efsaneleri 25.04.2012 Oku
4249 Öykü Terzioğlu Alkış ve Kargışların, Sözlü Kültürdeki Yerleşik Kodların Aktarımını ve Yeniden Üretimini

Kolaylaştıran Biçimsel Özellikleri
19.12.2008 Oku
13942 Sevengül Karasubaşı Alman Edebiyatında Halk Hikayesi 24.04.2012 Oku
13422 Archer Taylor Alman Folklor Çalışmalarının Özellikleri 02.04.2012 Oku
15676 Hüseyin Arak Alman Halk Kahramanı Kral Rother ile Türk Kahramanı Seyyid Battal Gazi'nin Tarihsel

Gerçekliği
09.08.2012 Oku
14644 Max Luthi Almanya‘da Masal : Ad, Kavram ve Önemli Çalışmaları 18.05.2012 Oku
15560 Şerife Yıldız Almanya‘daki Türklerde Sosyal Yaşam, Dil, Kültür ve Edebiyatla İlgili Gelişmeler 15.07.2012 Oku
13408 Ahmet Bican Ercilasun Alp Er Tunga'ya Ait Bazı Sözler 02.04.2012 Oku
17118 Bülent Akın Alpamış Destanında Hz. Ali Tasavvuru 25.02.2013 Oku
17119 Ana Kılıç Alpamış ve Prens Marko Destanlarında Kahramanın Erginlenmesi 25.02.2013 Oku
14678 Abdıkerim Muratoy Alplara Mahsus Evlilik 18.05.2012 Oku
14677 Burul Kıdırbayeva Alplara Mahsus Evlilik 18.05.2012 Oku
13445 Ülkü Çelik Altay Bilmecelerinden Örnekler 02.04.2012 Oku
15639 Ferah Türker Altay Türklerinin Anlatmalarında Mitik Bir Varlık: Celbegen 30.07.2012 Oku
14028 İbrahim Dilek Altay Türklerinin Atasözlerinde At 25.04.2012 Oku
14649 Mehmet Aça Altay Türklerinin Kahramanlık Destanı : Alıp Manas 18.05.2012 Oku
15613 Gökşen Buğra Alternatif Bir Cumhuriyet, Din ya da Yaşama Biçimi: Fenerbahçe Kulübü ve Taraftar Grubu 23.07.2012 Oku
15651 Mustafa Dinç Anadolu Köy Seyirlik Oyunları Bağlamında Çanakkale İli Dümrek Köyü "Oturtma" Eğlencesi 30.07.2012 Oku
19642 Kadriye Türkan Anadolu Masallarında Çok Eşlilik 14.05.2015 Oku
14820 Metin Ekici Anadolu Sahası Köroğlu Anlatmalarında Kadın Tipler 25.05.2012 Oku
14710 Yaşar Kalafat Anadolu Türk Halk İnanç Araştırmalarının Problemleri Üzerine 22.05.2012 Oku
15698 Ünsal Yılmaz Yeşildal Anadolu-Türk Folklorunda Geyik 10.08.2012 Oku
15697 Zekeriya Karadavut Anadolu-Türk Folklorunda Geyik 10.08.2012 Oku
2077 Bekir Şişman Anadolu?da Yaşayan Halk İnançlarının Menşei Üzerine Bir Araştırma 02.10.2007 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son