Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
636 Sibel Kocaer Argo ve Toplumsal Cinsiyet 23.02.2007 Oku
639 Gülnaz Kurt İletişim Aracı Olarak Yabancı Dil Öğretiminde ve Öğreniminde Beden Dilinin Yeri ve Önemi 29.09.2006 Oku
1311 Aydın SefaAkay Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tarih Araştırmalarında Kaynak Olma Özelliği 28.09.2006 Oku
1377 İlhan Başgöz Atasözleri Hakkında Atasözleri ya da Atasözlerinin Toplumsal Anlamı 03.10.2006 Oku
1456 Esther Jacobson Şamanlık Geleneği 04.10.2006 Oku
1493 Ezgi Metin Kent Folkloruna Bir Örnek: Doktor Folkloru 23.02.2007 Oku
1510 Nebi Özdemir Sanal Dünyanın Köy Monografileri 20.02.2007 Oku
1513 Serdar Öztürk Pertev Naili Boratav'ın Türk İletişim Tarihi Araştırmalarına Katkıları 28.09.2006 Oku
1531 Robert A.Segal Joseph Campbell'in Mit Teorisi 04.10.2006 Oku
1541 Aslı Uçar Ekşi Sözlük: Format Sözlükçüleri Gözetliyor 23.02.2007 Oku
1558 Naciye Yıldız Kırgız Türklerinde İş Türküleri 29.09.2006 Oku
1581 Mine Baran Halk Mimarisinin Halkbilimi Bağlamında Değerlendirilmesine Harran Evleri Örneği 10.04.2007 Oku
1822 Nebi Özdemir Türk Edebiyatı ve Medya 28.09.2006 Oku
1872 Süleyman Yıldız Türk ve Alman Toplumlarında Kültürel İlişkiler, İmgeler ve Medya 17.07.2007 Oku
1924 Altan Çetin Memluk Devletinde Yemek Kültürüne Genel Bir Bakış 04.09.2007 Oku
1925 Gülnisa Aynakulova Kırgızlarda Evlilik ve Evlenme Törenleri 04.09.2007 Oku
1926 Mehmet Aça Tıva Destan ve Masallarının Araştırılmasında Tür Sorunu 04.09.2007 Oku
1982 Fırat Caner Retorik ve Basmakalıp Figürler 20.09.2007 Oku
1983 Ali Özgün Öztürk Bir Kırgız Destanı: Mendirman 20.09.2007 Oku
1984 Ernest Jones Psikanaliz ve Folklor (Çev. Banu Yılmaz) 20.09.2007 Oku
1985 Robert A. Georges Eğlence ve Oyunlar (Çev. Derya Filiz Korkmaz) 20.09.2007 Oku
1986 Albert Bates Lord Ballad: Metni Sabitlik, Çeşitlilik ve Ezbercilik (Çev. Dr. Adem Koç) 20.09.2007 Oku
1987 Jan Harold Brunvand Bilmeceler ve Diğer Sözlü Bulmacalar (Çev. Kadriye Türkan) (20.09.2007) 20.09.2007 Oku
1988 Tina Karina Ramnarine Finlandiya?da Milli Kimliğin Gelişimi ve Folklor (Çev. Selcan Gürçayır) 20.09.2007 Oku
1989 Süleyman Yıldız Kimlik ve Ulusal Kimlik Kavramlarının Toplumsal Niteliği 20.09.2007 Oku
1990 Gülnisa Aynakulova Gregoryen Kıpçaklar ve Oniki Hayvanlı Türk Takvimi Üzerine 20.09.2007 Oku
1991 Mustafa Sever Ziya Gökâlp?in Masallarında Tipler 20.09.2007 Oku
1992 M. Öcal Oğuz Folklor: Ortak Bellek veya Paylaşılan Deneyim 20.09.2007 Oku
1993 İrinça İusiumbeli Gagauz Türklerinin Mitolojisi Üzerine Bir Deneme 21.09.2007 Oku
1994 Özen Yaylagül Eski Türkçede Nezaket İfadeleri 21.09.2007 Oku
1995 Alessandro Porteli Sözlü Tarihi Farklı Yapan Şey (Çev. Dr. Kürşat Korkmaz) 21.09.2007 Oku
1996 Salih Demirbilek Kutadgu Bilig'de At Kültürü 21.09.2007 Oku
1997 Aziz Kılınç Sözlü Ürünlerin Geleceğe Taşınmasında Ortamların Rolü ve Bir Örnek 21.09.2007 Oku
1998 Ruken Alp Kolej Öğrencileri Arasında Oluşan Jargon Üzerine Bir İnceleme 21.09.2007 Oku
1999 Seda Uyanık Metalaştırılan Kültür 21.09.2007 Oku
2000 Nilüfer Yeşil Tiyatrodan Ekranlara Aktarılan Gölge Oyunu: Pepsi'nin Reklam Dizisinde "Biz" 21.09.2007 Oku
2001 Nilay Özer Zincirleme Masallarda Yapı ve İşlev 21.09.2007 Oku
2002 William R. Bascom Halkbilimi, Sözlü Sanat ve Kültür (Çev. Nilgül Aytuzlar) 21.09.2007 Oku
2003 Roger D. Abrahams Halkbilimini Etnolojik ve Sosyolojik Yönleriyle Açıklamak (Çev. Ayça Yavuz) 21.09.2007 Oku
2004 Alan Dundes Halkbilimi Çalışma Yöntemleri 21.09.2007 Oku
2005 Fuzuli Bayat Sözlü Kültür Bağlamında Eski Türk Yazıtları 21.09.2007 Oku
2006 Peter Burke 'Jargon' Kavramı Hakkında (Çev. Dr. Kerim Demirci) 21.09.2007 Oku
2007 Roy Porter 'Jargon' Kavramı Hakkında (Çev. Dr. Kerim Demirci) 21.09.2007 Oku
2008 Ahme tKaradoğan Türk Ad Biliminde Renk Kültü 21.09.2007 Oku
2009 Osman Kemal Kayra Atasözlerinde Anlam Kaymaları, Zamana Bağlı Anlam ve Coğrafi Mekan Kayıpları 21.09.2007 Oku
2010 Hülya Kasapoğlu Çengel Fu-yü Kırgızcasının Temel Söz Varlığı 21.09.2007 Oku
2016 M. Öcal Oğuz Küreselleşme ve Ulusal Kalıt Kavramları Arasında Türk Halkbilimi 24.09.2007 Oku
2017 Hülya Taş Erzurum Ağzı ve Argo 24.09.2007 Oku
2018 Nebi Özdemir Bilim ve Teknolojideki Gelişmelerin Köy Seyirlik Oyunlarına Etkisi 24.09.2007 Oku
2019 Raffaele Pettazzoni Mitin Gerçekliği (Çev. Mete Taşlıova) 24.09.2007 Oku
2028 Hülya Dündar Vladimir Propp ve Masalın Biçimbilimi 25.09.2007 Oku
2031 Nebi Özdemir Türkiye'de Siyasal Parti Kültürü 25.09.2007 Oku
2032 Damla Erlevent Faruk Nafiz Çamlıbel ?in Şiiri ve Gelenekten Yararlanma Sorunu 25.09.2007 Oku
2034 Asa Briggs Kültür (Çev. Sevim Kebeli) 26.09.2007 Oku
2035 Nebi Özdemir Divanlardan Yansıyan Görüntüler 26.09.2007 Oku
2068 Sedat Şahin Uygur Türklerinde Karikatür 01.10.2007 Oku
2075 Ali Özgün Öztürk Bir Kırgız Destanı: Mendirman 02.10.2007 Oku
2076 Yeliz Özay Az Gittik Uz Gittik Masal Diyarına Girdik 02.10.2007 Oku
2077 Bekir Şişman Anadolu?da Yaşayan Halk İnançlarının Menşei Üzerine Bir Araştırma 02.10.2007 Oku
2089 Ülkü Çelik Şavk Manas ve Maaday-Kara?da Sayılar 03.10.2007 Oku
2091 Metin Ergun Türk Agaç Kültü İnancının Dede Korkut Hikâyelerindeki Yansımaları 04.10.2007 Oku
2093 Ensar Aslan Halk Hikâyelerinde İmtihan Motifi Kompleksi 04.10.2007 Oku
2094 Leonard Feinberg Mizahın Sırrı 04.10.2007 Oku
2098 Zeynep Zafer Bulgaristan Türklerinin İki Türküsünde Göç Konusu 08.10.2007 Oku
2099 Mehmet Aça Türk Halk Geleneğindeki Doğum Sonrası Uygulamalara Bir Örnek : "Tuzlama" 08.10.2007 Oku
2100 Alimcan İnayet Epik Kahramanların Devlere Has Özellikleri Üzerine 08.10.2007 Oku
2101 Ensar Aslan Masal Araştırmaları ve Korkak Ali Masalı Üzerinde Bir İnceleme 08.10.2007 Oku
2147 Ali Yakıcı Dede Korkut Kitabı'nda Görülen Ozan Tiplerinin Türkiye Sahası Âşıklık Geleneğinin Oluşumuna

Etkisi
02.11.2007 Oku
2148 Aziz Kılınç Üstünlük Kuramı Bağlamında Harp ve Mizah 02.11.2007 Oku
2149 David J. Hufford Halk Hekimleri (Çev. Yard. Doç. Dr. Mustafa Sever) 02.11.2007 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son