Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
14678 Abdıkerim Muratoy Alplara Mahsus Evlilik 18.05.2012 Oku
13379 Abdulkerim Abdulkadiroğlu Kemâli Baba ve Sofuzâde'nin Onun Bir Mısraını Terbî'i 30.03.2012 Oku
14027 Abdullah Murat Tilav Sudan Çıkan At 25.04.2012 Oku
14684 Abdullah Şengül Halkevleri Bünyesinde Giresun‘da Yayınlanan Aksu Dergisi 18.05.2012 Oku
19359 Abdulselam Arvas "Kurmanbek Destanı"nın Varyant ve Versiyonları Üzerine Bir Araştırma 11.02.2015 Oku
7216 Abdulselam Arvas Folklor Üzerine Yazılara Dair 14.05.2010 Oku
16245 Abdülkadir Dağlar Nâbî'den Ermeni Aşuğ Hakkî Mosis'e Mizahî Mektup 05.11.2012 Oku
15109 Abide Doğan syan Günlerinde Aşk Üzerine 08.06.2012 Oku
13993 Abuzer Akbıyık Şanlıurfa‘da Hoyrat ve Mani Okuma Geleneği ve Çağdaş Hoyrat ve Maniler 25.04.2012 Oku
13954 Abuzer Akbıyık Şanlıurfa Folklorundan Seçmeler 24.04.2012 Oku
19398 Adem Balkaya Halk Anlatılarında Kuyunun İşlevselliği Üzerine Bir Okuma 20.02.2015 Oku
14904 Adem Koç Aşık Demli ve Oğlu Ali Said Coşkun 29.05.2012 Oku
13893 Adem Koç The Significance and Compatibility of the Traditional Clothing-Finery Culture of Women in Kütahya

in terms of Sustainability
21.04.2012 Oku
19654 Adhamcan A. Ashirov-Nurettin Hatunoğlu Özbekistan'da Mevsimsel Bayramlar ve Özel Günler 15.05.2015 Oku
14005 Adrienne L. Kaeppler Dans 25.04.2012 Oku
2008 Ahme tKaradoğan Türk Ad Biliminde Renk Kültü 21.09.2007 Oku
14841 Ahmet Arif Turan Nevruz Bayramı ve Kültürümüzdeki Yeri 25.05.2012 Oku
15172 Ahmet Aytaç Buldan Mekikli Dokumaları 11.06.2012 Oku
14740 Ahmet Aytaç Yeşilyurt Mekikli Dokumaları 23.05.2012 Oku
15801 Ahmet Bican Ercilasun Türk Kültürüne Eleştiri 07.09.2012 Oku
15148 Ahmet Bican Ercilasun Muallim Cevdet ve Oğuzname 11.06.2012 Oku
15103 Ahmet Bican Ercilasun Salur Kazan Kimdir? 08.06.2012 Oku
14667 Ahmet Bican Ercilasun Deli Dumrul ile Kazakların Korkut Atası Arasında Bir Mukayese 18.05.2012 Oku
13408 Ahmet Bican Ercilasun Alp Er Tunga'ya Ait Bazı Sözler 02.04.2012 Oku
15561 Ahmet Güneş Bir İmar Düzeni ve Hayır Kurumu Olarak Osmanlılarda İmaret 15.07.2012 Oku
15701 Ahmet Güneyli "İncircinin Dediği" Adlı Kıbrıs Türk Masalının Kişilerarası İletişim Çatışmaları Açısından

Çözümlenmesi
11.08.2012 Oku
17117 Ahmet keskin Oğuz Kağan Destan Metninde Kahramanın Takdimi 25.02.2013 Oku
15107 Ahmet Mermer XV. Yüzyılda Yazılmış Bilinmeyen Bir Nazîre Mecmûası ve Aydınlı Visâli ‘nin Bilinmeyen

Şiirleri
08.06.2012 Oku
14968 Ahmet Mermer Eşrefoğlu ve Bir Şathiyyesinin Şerhi 30.05.2012 Oku
15642 Ahmet Oğuz Sözlü Tarih Çerçevesinde Kore Gazilerinin Kore Savaşıyla İlgili Hatıraları 30.07.2012 Oku
15137 Ahmet Oğuz Afyon‘da Yunan İşgali : Gazilerin Dilinden Kurtuluş Savaşı ve Yunan Mezalimi 08.06.2012 Oku
15125 Ahmet Oğuz Yunan İşgalinin Kültürel Etkisi : Nazik Türküsünün Afyon Varyantı 08.06.2012 Oku
14958 Ahmet Oğuz XIX. Yüzyıl Sonu Osmanlı Belgelerine Göre Dini Bayram ve Nevruz Tebrikleri 30.05.2012 Oku
13923 Ahmet Oğuz Afyon'dan Derlenen Üç Efsane 22.04.2012 Oku
19396 Ahmet Özgür Güvenç Lipogram ve Âşık Şiiri 20.02.2015 Oku
13487 Ahmet Tacemen Bulgar Türklerinde ve Diğer Türklerin Yılbaşı Âdetlerinde Ateş 05.04.2012 Oku
13441 Ahmet Turan Memo-Zin Hikâyesinde “Yer” Motifi 02.04.2012 Oku
13887 Ahmet Yıldız İlköğretim Okulları Seçmeli Halk Kültürü Dersi Öğretim Programlarının Sınıflar Düzeyinde

Karşılaştırılması
21.04.2012 Oku
16263 Alaattin Canbay Türk Müziği Yorumunda Zamansal Dinamik Biçimlendirme 05.11.2012 Oku
15124 Alaattin Uca Delikli Taştan Geçmek Öksürüğe Şifa mıdır? 08.06.2012 Oku
14716 Alan Dundes Doku, Metin ve Konteks 22.05.2012 Oku
14686 Alan Dundes Halk Kimdir 18.05.2012 Oku
3933 Alan Dundes Nisan Aptalı ve Nisan Balığı: Ritüel Şakaların Bir Teorisine Doğru (Çev. Aysun İmirgi-Seval

Kasımoğlu Ünver)
14.10.2008 Oku
2154 Alan Dundes Bilmeceler (Çev. Ezgi Metin) 05.11.2007 Oku
2152 Alan Dundes Aynadaki Kanlı Mary: Ergenlik Öncesi Korkunun Bir Ritüel Olarak Yansıması (Çev. Selcan

Gürçayır)
05.11.2007 Oku
2150 Alan Dundes Antropolog ve Folklorda Karşılaştırmalı Metot ( Çev. Seval Kasımoğlu-Ferya Çalış) 03.11.2007 Oku
2004 Alan Dundes Halkbilimi Çalışma Yöntemleri 21.09.2007 Oku
19365 Alaybey Karaoğlu Folklorik Unsurların Resme Yansıması ve Yaşatılması Bağlamında Bazı Düşünceler 11.02.2015 Oku
15605 Albert B. Lord Yugoslav Epik Halk Şiiri 18.07.2012 Oku
1986 Albert Bates Lord Ballad: Metni Sabitlik, Çeşitlilik ve Ezbercilik (Çev. Dr. Adem Koç) 20.09.2007 Oku
1995 Alessandro Porteli Sözlü Tarihi Farklı Yapan Şey (Çev. Dr. Kürşat Korkmaz) 21.09.2007 Oku
15683 Alev Çakmakoğlu Kuru Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Hz. Ali Yazıları 09.08.2012 Oku
15147 Ali A. Çınar Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı ile Söyleşi 11.06.2012 Oku
15114 Ali Abbas Çınar Türk Destanlarında Alp Tipi At 08.06.2012 Oku
14931 Ali Abbas Çınar Farabî Felsefesi ve Ahmet Yesevî ‘nin Kültür Kimliğine Etkisi 29.05.2012 Oku
14707 Ali Abbas Çınar Türk Kültürünün Yazılı Kaynaklarından Baytarnameler 22.05.2012 Oku
13496 Ali Abbas Çınar Azerbaycan'da Folklor Faaliyetleri 05.04.2012 Oku
13476 Ali Abbas Çınar Özbekistan'da Folklor Faaliyetleri 04.04.2012 Oku
13439 Ali Abbas Çınar Kazakistan‘da Folklor Faaliyetleri 02.04.2012 Oku
15152 Ali Akar Muğla ‘da Ağız Tabakalaşması 11.06.2012 Oku
13411 Ali Berat Alptekin Manas'in Balalarıyla 7 Gün 02.04.2012 Oku
13394 Ali Berat Alptekin Kazak Folkloru ve Halk Edebiyatı Hakkında Doç. Dr. Şakir İbrayev ile Bir Sohbet 31.03.2012 Oku
10061 Ali Berat Alptekin Batı Versiyonlarında Köroğlu 16.11.2011 Oku
8297 Ali Berat Alptekin Türk Halk Hikâyelerinde Halk Hekimliği 06.01.2011 Oku
4986 Ali Berat Alptekin Türk Masal ve Halk Hikâyelerinde Görmeyen Gözün Tedavi Edilmesi Motifi Üzerine 27.03.2009 Oku
13477 Ali Çelik Trabzon, Bakü, Merv, Kızıl-Orda, Jambil ve Gagauz Düğünlerinde Gelin-Güvey Motifi 04.04.2012 Oku
13466 Ali Çelik Trabzon Yöresi Ağıtları 04.04.2012 Oku
13381 Ali Çelik Trabzon Manilerinde Sosyal Hayat -2 30.03.2012 Oku
14834 Ali Duymaz Sihir Şiirlerinin Bir Türü Olarak Alkışlar 25.05.2012 Oku
14683 Ali Duymaz Tekerlemelerin Kökeninde Şamanizm Unsurları 18.05.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son