Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15075 Cemal Güzel Emilé Meyerson'ın bilim tasarımı 07.06.2012 Oku
15076 Tuğçe Erdal Erkek ağızlı türkülerde kadın imajı 07.06.2012 Oku
15063 Banu Öztürk 1908 meşrutiyeti ve müzik 07.06.2012 Oku
15058 İlker Özdemir Kültürel iletişimin önemi 06.06.2012 Oku
15060 Meryem Bulut Mardin'de evlilikler 07.06.2012 Oku
15051 Birsen Karaca Oğuz Atay'ın yarattığı tutunamayanlar tipinin evrensel genleri (tutunamayanlar'ın Rus

edebiyatındaki gereksiz insan ve küçük insan tipleriyle akrabalıkları)
05.06.2012 Oku
15034 Esra Uslu Kağızmanlı Aşık Cemal hoca'da eğitim 01.06.2012 Oku
13875 Dilek Yağcıoğlu Kıbrıs'ta çokdillilik Olgusu 21.04.2012 Oku
13856 Aslı Üntak Manner Adverbs in Turkish [özet] 20.04.2012 Oku
13844 Kamil İşeri Sözcükbilime Giriş (tanıtma) [özet] 20.04.2012 Oku
8332 Hasan Gültekin Hasan Gültekin 20.01.2011 Oku
13585 Zeynep Erk Emeksiz Negation in Turkish [özet] 09.04.2012 Oku
12080 Eduard Alan Bulut Türkiye’de İnternet Yasakları 10.02.2012 Oku
12081 Aykut Arıkan Bilgisayar Destekli Türkçe Tabanlı Medya İçerik Çözümleme Sistemi – 107K209 Projesi: Bir Olgu

İncelemesi
10.02.2012 Oku
13538 Erol Teymur Klasik Türk şiirinde Derviş tipi 08.04.2012 Oku
13562 Asude Bilgin Eleştirel Düşünme ve Öğretimi 08.04.2012 Oku
13561 Erkan Şenşekerci Eleştirel Düşünme ve Öğretimi 08.04.2012 Oku
7798 Oktay Saydam Yazında "Dekonstrüksiyon" Kavramı 14.10.2010 Oku
7840 Tahir Balcı ''Çevredilbilim''e Doğru 14.10.2010 Oku
7848 Ali Berat Alptekin Türk Halk Şiirinde Enver Paşa 15.10.2010 Oku
8827 Muhlise Coşkun Ögeyik Metindilbilim Ölçütleriyle Yabancı Dil Sınavlarının Değerlendirilmesi: Üds Sınavından

Örnek Bir Betimleme Çalışması
05.05.2011 Oku
13628 Zeynep Akdeniz Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-I 11.04.2012 Oku
8828 Özge Can Bakırlı Anadili Türkçe Olan Öğrencilerde '?sEyDI' ve '?DIysE' Koşul Tümcelerine Yönelik Bilinç

Uyandırma Etkinlikleri Önerisi
05.05.2011 Oku
13630 Serkan Acar Kazan adının kökeni 11.04.2012 Oku
13631 Yakup Çetin Gönüllü okuma 11.04.2012 Oku
10313 Pelin Ekşi Altay Dillerinde Dönüşlülük Eki 02.12.2011 Oku
10130 Sinan Çakır Comparative Analysis of Two Factors That İnfluence The Attention of The Hearers While Decoding

The Language İnput in Yheir Mind
18.11.2011 Oku
15007 Nedret Kuran-Burçoğlu XIX. yüzyıl İstanbul kültür tarihinden bir kesit: osmanbey semti ve kurucusu;

basmâbeyinci, matbaacı Osman Zeki bey ve torunu ressam Vildan hanım
01.06.2012 Oku
15009 Ferhat Aslan Süleymaniye camii efsaneleri 01.06.2012 Oku
15010 İsmail Taşpınar Avrupalı seyyahlar gözüyle osmanlı döneminde İstanbul'daki gayrimüslimler ve dinî

hayatlarına dair tespitler: xvı - xıx. yüzyıllar arası
01.06.2012 Oku
10265 Ayşe Ülkü Oğuzhan Börekçi Erken Cumhuriyet dönemi Türk Romanının Toplumsal ve Siyasal İşlevi Üzerine Bir

İnceleme: "Yeşil Gece" ve "Yaban"
30.11.2011 Oku
13827 Filiz Çetintaş Yıldırım Zamansal içerme ilişkilerini belirginleştiren ulaç eklerinin belirteç

tümceciklerinde ve temel tümcedeki eylem kılınışları ile etkileşimleri
20.04.2012 Oku
7891 Nesrin Güllüdağ Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları 19.10.2010 Oku
11964 Pınar Al Elektronik Bilgi Kaynaklarının Seçimi 09.02.2012 Oku
11963 Umut Al Elektronik Bilgi Kaynaklarının Seçimi 09.02.2012 Oku
7932 Nehir Sert Yabancı Dille Eğitim 22.10.2010 Oku
7881 Özler Çakır Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki

Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
19.10.2010 Oku
7875 Ülkü Çelik Şavk Kırım Tatarcasında İkilemeler 18.10.2010 Oku
7995 Tuna Ertem Müzikal Roman 03.11.2010 Oku
7865 Kubilay Aktulum Göstergebilim 18.10.2010 Oku
8061 Gökay Yıldız Atatürk ve Üniversite Reformu 10.11.2010 Oku
7996 Ahmet Cüneyt Issı Turgut Uyar'ın "Göğe Bakma Durağı" Şiirinde Tema'ya (MATRİS) Ulaşma Serüveninin

'Ontolojik Analiz Metodu'yla Takibi
03.11.2010 Oku
7973 M. Celal Varışoğlu Hüsn ü Aşk'ta Kozmografya 02.11.2010 Oku
7859 Mine Yazıcı Çeviribilimde İnceleme Alanları 18.10.2010 Oku
11993 Mehmet Toplu Türk Kütüphaneciliğinin Kişisel, Kurumsal ve Entelektüel Bilgi Birikimini Derleme Çalışmaları

ve Elektronik Erişim Olanakları
09.02.2012 Oku
7832 Mustafa Koç Cumhuriyet Döneminde Türkçe Etrafında Oluşturulan Dil Tezlerinin Osmanlı Kökeni: Feraizcizade

Mehmed Şakir'in Persenk Açıklaması
14.10.2010 Oku
7968 Adnan İnce "Kuyu Cadısı" ve Düşündürdükleri 02.11.2010 Oku
7813 Hikmet Koraş Özbek Türkçesinde -gän/-kän, -kän Sıfat-Fiil Eki, Yapım Ekiyle Genişlemiş ?gänlig/-känlig, -

känlig Şekli ve Türkiye Türkçesinde Kullanışlara Karşılık Gelen Şekiller
14.10.2010 Oku
7835 Meral Öztürk Vocabulary Teaching 14.10.2010 Oku
7824 Seda Gökmen Uzamsal Sözcükler-Konum Sözcükleri 14.10.2010 Oku
7789 Ruhi Kara Âşık Müslim Kumru Seyrani 13.10.2010 Oku
7874 Erol Güngördü Türkçe'nin Unutulmuş Ekleri: +lı- 18.10.2010 Oku
7912 Perihan Ölker Birince Kelimesi Üzerine 20.10.2010 Oku
7837 M. Z. Zekiyev Mişerler, Başkurtlar ve Dilleri 14.10.2010 Oku
7903 Seyfi Başkan Geleneksel Doğu Karadeniz Evleri 20.10.2010 Oku
7982 Gökhan Tunç Müşahedat Postmodern Bir Roman mı? 03.11.2010 Oku
7855 Gülçin Yahya Kaçar Rumeli Türküleri 15.10.2010 Oku
7864 Halime Yücel Reklamlarda Yabancı Dil Kullanımı 18.10.2010 Oku
8036 Nida Bayındır Atatürk ve Halk Eğitimi 10.11.2010 Oku
14993 Nihal Ökten Dans ve Hareket 01.06.2012 Oku
15039 Mehmet Yılmaz Battal-Nâme, Sasonlu Tavit ve Digenis akritas destanlarındaki kahramanların lord raglan'ın

geleneksel kahraman kalıbına göre değerlendirilmesi
05.06.2012 Oku
13833 Neslihan Kansu Yetkiner İncelik Kuramı ve Yüz Olgusu Bağlamında Çeviri Çalışmalarında İşlevsel-

Edimbilimsel Eleştiri Yöntemi Uygulanması [özet]
20.04.2012 Oku
13835 Cem Değer Türkçe'de Özne Ad Öbeği ve Boş Artgönderim Kullanımının Türkçe'yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen

Öğrencilerdeki Gelişimsel Görünümleri [özet]
20.04.2012 Oku
13834 Serkan Koç Türkçe'de Özne Ad Öbeği ve Boş Artgönderim Kullanımının Türkçe'yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen

Öğrencilerdeki Gelişimsel Görünümleri [özet]
20.04.2012 Oku
13829 Bekir Savaş A linguistic analysis of Nazım Hikmet's poetry as a sign of translatability of poems [özet] 20.04.2012 Oku
14992 Münir Cerrahoğlu Türk ve Yunan mitolojisinde "Şekil Değiştirme/Kuş Donuna Girme" motifinin mukayesesi 01.06.2012 Oku
14994 Selçuk Uygun Türkiye'de sözlü tarih araştırmaları ve öğretmen eğitiminde sözlü tarih yönteminin

kullanımı
01.06.2012 Oku
15067 Ozan Tunca Devlet konservatuvarı oyunculuk sanat dalı özel yetenek sınavlarının müziksel işitme ve şan

boyutu için bir test geliştirme çalışması
07.06.2012 Oku
15068 Kadriye Türkan Giyim kuşamla ilgili tespitler: Atatürk'ün giysi tercihleri üzerine bir değerlendirme 07.06.2012 Oku
15048 Refiye Okuşluk Şenesen Türk halk kültüründe bolluk ve bereketle ilgili inanç ve uygulamalarda eski Türk

kültürü izleri
05.06.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]