Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15037 Nil Ünsal İspanya'dan bir kara roman: Plenilunio 01.06.2012 Oku
15036 Necmi Akyalçın Türkçe deyimler sözlüklerine alınmış, deyim olmayan kimi söz öbeklerine ilişkin bir

değerlendirme
01.06.2012 Oku
15035 Gülnaz Kurt Turizm ve otelcilik meslek yüksekokullarında hedefe yönelik yabancı dil öğretimi 01.06.2012 Oku
15034 Esra Uslu Kağızmanlı Aşık Cemal hoca'da eğitim 01.06.2012 Oku
15033 Seval Yinilmez Akagündüz Çok yönlü bir fikir adamınnın geçmişe bakışı: Sabahattin Eyuboğlu ve tarih 01.06.2012 Oku
15032 Ümüt Akagündüz Çok yönlü bir fikir adamınnın geçmişe bakışı: Sabahattin Eyuboğlu ve tarih 01.06.2012 Oku
15031 Cumhur Aslan Türk edebiyatında Aydın Sorunsalı:Oya Baydar'da süreklilik, kopuş ve yeniden kurgulama 01.06.2012 Oku
15030 Olcay Öztunalı Kanarya Adalı Şair Andrés Sénchez Robayna'nın şiirinde 'İçselleştirilmiş doğa' 01.06.2012 Oku
15029 Yüksel Şahin Geleneksel kadın giyimi tekniğinde modanın etkisi 01.06.2012 Oku
15028 Okan Alayi Yusuf ve Züleyha hikayesinin epizot tahlili ve motif yapısı 01.06.2012 Oku
15027 Tolgahan Çoğulu Klasik gitar için yapılmış türkü düzenlemelerinde ve bestelerde bağlama çalım teknikleri 01.06.2012 Oku
15026 Adem Palabıyık Theodor W. Adorno'da Şen Sanatın Sosyolojisi Üzerine 01.06.2012 Oku
15025 Sezai Coşkun Mehmet Akif'in şiirinde eleştiri vasıtası olarak Hiciv-İroni kullanımı ve eleştiri

konuları
01.06.2012 Oku
15024 Meryem Kaçan Erdoğan Tereke kayıtlarına göre XVIII. yüzyılın ortalarında rusçuk'ta sosyo-ekonomik ve

kültürel hayat
01.06.2012 Oku
15023 Seyfullah Çevik Stratejik doğal kaynak olarak su ve Türkiye'nin konumunun değerlendirilmesi 01.06.2012 Oku
15022 Muhammed Karataş Stratejik doğal kaynak olarak su ve Türkiye'nin konumunun değerlendirilmesi 01.06.2012 Oku
15021 Alkan Akıncı Leo Brouwer'in bestecilik dili ve dönemleri 01.06.2012 Oku
15020 Zeynep Gülçin Özkişi Leo Brouwer'in bestecilik dili ve dönemleri 01.06.2012 Oku
15019 Ruhi Ayangil Salt devletçilik döneminde radyonun Türk makam müziği yayınları (1936-1964) 01.06.2012 Oku
15018 Esra Berkman Salt devletçilik döneminde radyonun Türk makam müziği yayınları (1936-1964) 01.06.2012 Oku
15017 Durmuş Tatlıoğlu Hindistan'daki tarih ve dini yapıya sosyolojik bir bakış 01.06.2012 Oku
15016 Elif Sanem Güleç Kerem ile Aslı hikayesinin halk hikayeleri motif yapısı bakımından Kerem operasıyla

karşılaştırılması
01.06.2012 Oku
15015 Özlem Ercan Divan şiirinde "Kağıd" redifli gazeller 01.06.2012 Oku
15014 Bekir Biçer Türk tarih yazıcılığının tarihsel gelişimi 01.06.2012 Oku
15013 Ali Budak Karanlık çökerken neredeydiniz romanında " kimlik sorunları " ve kimlik yapıcı bir mekan

olarak İstanbul
01.06.2012 Oku
15012 Mehmet Canatar Osmanlı döneminden kalan İstanbul vakıflarına ait son tahrir defteri 01.06.2012 Oku
15011 Süleyman Berk İstanbul açıkhava hat müzesi (İstanbul kitâbelerinden seçmeler) 01.06.2012 Oku
15010 İsmail Taşpınar Avrupalı seyyahlar gözüyle osmanlı döneminde İstanbul'daki gayrimüslimler ve dinî

hayatlarına dair tespitler: xvı - xıx. yüzyıllar arası
01.06.2012 Oku
15009 Ferhat Aslan Süleymaniye camii efsaneleri 01.06.2012 Oku
15008 Can Alpgüvenç Üsküdar'daki vâlide sultan külliyeleri 01.06.2012 Oku
15007 Nedret Kuran-Burçoğlu XIX. yüzyıl İstanbul kültür tarihinden bir kesit: osmanbey semti ve kurucusu;

basmâbeyinci, matbaacı Osman Zeki bey ve torunu ressam Vildan hanım
01.06.2012 Oku
15006 Arif Bilgin Osmanlı döneminde İstanbul mutfak kültürü 01.06.2012 Oku
15005 Ernest Wolf-Gazo Cultural life in 20th century İstanbul and the german exile scholars 01.06.2012 Oku
15004 Alain Servantie Culture in İstanbul as seen by western europeans 01.06.2012 Oku
15003 Salim Aydüz İstanbul'un gümüş şehri: Tophane ve Tophâne-i Âmire 01.06.2012 Oku
15002 Fuat Sezgin İslâm bilim ve teknoloji tarihine bir bakış 01.06.2012 Oku
15001 Ayhan Bıçak Dünya tarihi ve dünya kenti anlayısları çerçevesinde İstanbul 01.06.2012 Oku
15000 Feridun M. Emecen Fetih sonrası İstanbul'u: cumhuriyet dönemine kadar kısa bir tarihçe 01.06.2012 Oku
14999 Birsel Küçüksipahioğlu Osmnalı öncesi İstanbul Tarihi 01.06.2012 Oku
14998 Mehmet Yazıcı Kavalcık köyü örneğinde Alevilerde isim seçme ve ad koyma geleneği 01.06.2012 Oku
14997 Ali Budak Osmanlı Devleti'nde modernleşme aracı olarak gazeteler 01.06.2012 Oku
14996 Faruk Bal İlk Osmanlı-İspanya barış ve ticaret antlaşması 01.06.2012 Oku
14995 Recep Uslu Cahit Öney'in müzik yazıları ve fikirleri 01.06.2012 Oku
14994 Selçuk Uygun Türkiye'de sözlü tarih araştırmaları ve öğretmen eğitiminde sözlü tarih yönteminin

kullanımı
01.06.2012 Oku
14993 Nihal Ökten Dans ve Hareket 01.06.2012 Oku
14992 Münir Cerrahoğlu Türk ve Yunan mitolojisinde "Şekil Değiştirme/Kuş Donuna Girme" motifinin mukayesesi 01.06.2012 Oku
14991 Aslı Yazıcı Sartre'in fenomenolojik duygu kuramı 01.06.2012 Oku
14990 Zeki Uyanık Ardahan ili Alevilerinde kendini tanımlama,ibadet ve öteki algısı 01.06.2012 Oku
14989 Ali Erol Hüseyin Cavid'in eserlerinde "Batı medeniyeti" kavramı 01.06.2012 Oku
14988 Gökhan Karsan Attila İlhan Türk Devrimine diyalektik ilgisi: Kesintisiz Devrim ve tamamlanmamış proje

fikri
01.06.2012 Oku
14987 İsa Kayaaşp Divan edebiyatında şiir-şuur ilişkisi 01.06.2012 Oku
14986 Osman Mutluel İslam estetiğine genel bir yaklaşım 01.06.2012 Oku
10306 Hiclal Demir XVIII. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı Şairleinden Laziki-zade Feyzullah Nafiz ve Divan'ı

Üzerine
01.12.2011 Oku
10305 Cemal Saraç Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri İçin Diksiyon Lüks mü İhtiyaç mı? 01.12.2011 Oku
10304 Cemal Saraç Öğretmen ve Öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminden Beklentileri 01.12.2011 Oku
10303 Bahadır Gücüyeter Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Dinleme Eğitimi 01.12.2011 Oku
7975 Fuat Boyacıoğlu Andre Gide ve Yeni Romancılarda Romanesk Karşıtlığı ve Erken Anlatı Tekniği 02.11.2010 Oku
7974 Alpay Doğan Yıldız Eski Bir Bahçenin Yeniden Düzenlenişi ya da Fuzuli'nin Hikaye-i Leyla ve Mecnun'u

Sunuşu
02.11.2010 Oku
7973 M. Celal Varışoğlu Hüsn ü Aşk'ta Kozmografya 02.11.2010 Oku
7972 Fuat Boyacıoğlu Geleneksel Romana Karşı Roman: Anti Roman 02.11.2010 Oku
7970 Fatma Acun Milli Mücadele ve Atatürk Dönemi Kaynaklarının Toplu Değerlendirmesi 02.11.2010 Oku
7968 Adnan İnce "Kuyu Cadısı" ve Düşündürdükleri 02.11.2010 Oku
7967 Selma Baş Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Öykülerinde Nesne-İnsan İlişkisi 02.11.2010 Oku
7965 Alev Sınar Bir Şehrin Edebiyata Yansıyan Acı Hikayesi: Milli Mücadelede Bursa 02.11.2010 Oku
7964 Celal Aslan Sait Faik Abasıyanık'ın Öykülerinde Otobiyografik Anlatım 02.11.2010 Oku
7963 Mutlu Deveci Ferit Edgü'nün Öykülerinde Kendiliğe Çağrı ve Uyanış İzleği 02.11.2010 Oku
7961 Hayrettin Ayaz Abdülhak Hâmid'in Dilinden Alt-Kültür Eleştirisi 02.11.2010 Oku
7960 Mustafa Kurt Varoluşçuluğun Türk Edebiyatına Girişi ve İlk Etkileri 02.11.2010 Oku
7959 Nuran Özlük Tarık Bugra'nın Konusu Anadolu'da Geçen Roman ve Hikâyelerinde Görülen Yazarlar, Eserler ve

Kahramanlar
02.11.2010 Oku
7958 Selçuk Çıkla Şiir ve Hikâye Çevresinde Oluşan İki Tür: Manzum Hikâye ve Öykü-Şiir 02.11.2010 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]