Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
7840 Tahir Balcı ''Çevredilbilim''e Doğru 14.10.2010 Oku
7920 F. Gülay Mirzaoğlu "Güdüşlü'nün Çeşmesi": Bir Türkünün Yaratılış Hikâyesi Bağlamında Tema, İcrâ ve

Müzikal Yapı
21.10.2010 Oku
7968 Adnan İnce "Kuyu Cadısı" ve Düşündürdükleri 02.11.2010 Oku
10457 Yiğit Bener "Sözcüklerden Asla Yeterince Sakınmayız" ...Çevirilerden de! 13.12.2011 Oku
13535 Arzu S. Ertane Baydar +/A- Ekinin Kırım Tatar Türkçesindeki kullanılışı üzerine 08.04.2012 Oku
15041 Betül Mutlu 15. Yüzyılda hıtay'da bir Timurlu Sefir: Gıyaseddin Nakkaş'ın hıtay hözlemleri 05.06.2012 Oku
13564 Ömer Düzbakar 17. Yüzyıl Bursa Şer'yye Sicillerine Göre Konut ve Konut Terminolojisi 08.04.2012 Oku
13534 Serdar Genç 1835 yılı esnaf sayımı çerçevesinde Edremit esnaf teşkilatı 08.04.2012 Oku
15074 Ahmet Şamil Gürler 1893 Şikago Dünya fuarı'nda Osmanlı hipodrumu ve şirket-i hamidiye 07.06.2012 Oku
8086 Alsu Kamalieva 19.Yüzyılın İkinci Yarısında Kazan Tatar Edebiyatı ve Maarifetçilik Hareketi 12.11.2010 Oku
15063 Banu Öztürk 1908 meşrutiyeti ve müzik 07.06.2012 Oku
13824 Özcan Demirel 2001 Avrupa Diller Yılı ve Türkçe Öğretimi [özet] 20.04.2012 Oku
11997 Asiye Şermin Dengiz 2004 İlköğretim Programı'nda Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarına İlişkin

Öğretmen Görüşleri
10.02.2012 Oku
11998 Bülent Yılmaz 2004 İlköğretim Programı'nda Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen

Görüşleri
10.02.2012 Oku
10259 Sevim Nilay Işıksalan 2005 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği 29.11.2011 Oku
11985 N. Hanzade Uralman 21. Yüzyıla Girerken Bir Bilgi Kurumu Olarak Müze 09.02.2012 Oku
13828 Nazlı Baykal 6'ya 5 mi, 10'a 1 mi?: Politik söylem çözümlemesi [özet] 20.04.2012 Oku
8331 Hilal Erkazancı A Cognitive-Poetic Approach to Translating Typographical Iconicity in Pattern Poems 19.01.2011 Oku
13829 Bekir Savaş A linguistic analysis of Nazım Hikmet's poetry as a sign of translatability of poems [özet] 20.04.2012 Oku
13876 Şükriye Ruhi A Relevance-Theoretic Approach to Word Meaning: An Investigation Within the Context of

"Karşı" a Poem by O.Veli Kanık
21.04.2012 Oku
7992 Nil Göksel A.H. Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Adlı Romanında Saçma ve Gerçeklik Kavramları 03.11.2010 Oku
7961 Hayrettin Ayaz Abdülhak Hâmid'in Dilinden Alt-Kültür Eleştirisi 02.11.2010 Oku
15066 Mustafa Kol Absürd bir tiyatro dili: Jean Tardieu, "Gişe" 07.06.2012 Oku
13553 Hasan Basri Öcalan Açıkbaş Mahmud Efendi ve Risale-i Nurbahşiyyesi 08.04.2012 Oku
13848 Didar Akar Açıklayıcı Metinlerde Bağlılık Oluşturma Yöntemi Olarak Göndergelerin Gelişimsel İzleği

[özet]
20.04.2012 Oku
13847 Dilara Koçbaş Açıklayıcı Metinlerde Bağlılık Oluşturma Yöntemi Olarak Göndergelerin Gelişimsel İzleği

[özet]
20.04.2012 Oku
13850 A. Müge Tunçer Afazili ve Sağlıklı Türk Yetişkinlerinden Resim Betimleme Yöntemi ile Alınan Dil

Örneklerinin Karşılaştırılması [özet]
20.04.2012 Oku
13849 İlknur Maviş Afazili ve Sağlıklı Türk Yetişkinlerinden Resim Betimleme Yöntemi ile Alınan Dil Örneklerinin

Karşılaştırılması [özet]
20.04.2012 Oku
8087 Minara Aliyeva Esen Ahıska Türklerinde Kişi Adları 12.11.2010 Oku
7937 Mehmet Önal Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi" Hakkında Bir İnceleme 25.10.2010 Oku
7795 Ece Korkut Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiir Dili ve Evreni 13.10.2010 Oku
13831 Ümit Deniz Turan Akademik Metinlerde Eski Bilgi Sözceleri [özet] 20.04.2012 Oku
15057 Fesun Koşmak Alman yazar Heinrich Böll'ün kısa hikayelerinde II. Dünya savaşı'nın izleri 06.06.2012 Oku
10313 Pelin Ekşi Altay Dillerinde Dönüşlülük Eki 02.12.2011 Oku
7860 N. N. Tıdıkova Altay Kahramanlık Destanındaki Kadın İsimlerinin Dil Bakımından Tahlili 18.10.2010 Oku
7898 Yusuf Turan Günaydın Amasyalı Bir Bektaşî Şairi Ali Bâki Gül ve Balık Destanı 19.10.2010 Oku
15059 Hatice Öz An analysis of interactivty possibities in online journalism 07.06.2012 Oku
7793 İlker Aydın Anadili Dersinin Etkinlik Alanları ve Dilbilgisi 13.10.2010 Oku
8828 Özge Can Bakırlı Anadili Türkçe Olan Öğrencilerde '?sEyDI' ve '?DIysE' Koşul Tümcelerine Yönelik Bilinç

Uyandırma Etkinlikleri Önerisi
05.05.2011 Oku
10264 Gülhan Atnur Anadolu, Tatar (Kazan) ve Başkurt Türklerinin Masallarında İnsan Yeme (Yamyamlık) Motifi 30.11.2011 Oku
7988 Mutlu Deveci Anahtar Romanının Yapı ve Tema Bakımından İncelenmesi 03.11.2010 Oku
13832 Çiler Hatipoğlu Analysis of the Social Meanings of the Second Person Pronoum SEN in Turkish [özet] 20.04.2012 Oku
13570 Doğan Bıçkı Analysis of Urban Poverty by Cultural Factors: An Overview on Bursa Case 09.04.2012 Oku
7975 Fuat Boyacıoğlu Andre Gide ve Yeni Romancılarda Romanesk Karşıtlığı ve Erken Anlatı Tekniği 02.11.2010 Oku
13598 Mustafa Safran Anlatı Bağlamında Tarihyazımının sorunları 10.04.2012 Oku
14990 Zeki Uyanık Ardahan ili Alevilerinde kendini tanımlama,ibadet ve öteki algısı 01.06.2012 Oku
12094 Hasan Koç Arşivcilikte Genel Tasnif Sistemi ve Bileşenleri 10.02.2012 Oku
12093 Fatih Rukancı Arşivcilikte Genel Tasnif Sistemi ve Bileşenleri 10.02.2012 Oku
13559 Nurullah Ulutaş Asaf Halet'in Şiirlerinde Tasavvufi Tema 08.04.2012 Oku
13870 Yeşim Aksan Aspectual Properties of Turkish Denominal Verbs 20.04.2012 Oku
7789 Ruhi Kara Âşık Müslim Kumru Seyrani 13.10.2010 Oku
13589 Metin Karaörs Âşık paşa ve Alî Şîr Nevâyî'de Türkçe sevgisi ve Türkçenin gücü 10.04.2012 Oku
15042 Münir Cerrahoğlu Âşıkların sosyokültürel hayattaki yeri ve önemi bir örneklem olarak derdiçok 05.06.2012 Oku
8039 Yaşar Semiz Atatürk Çiftlikleri ve Bunların Hazineye Devri 10.11.2010 Oku
13533 Mine Akkuş Atatürk dönemi Bursasında tıp çalışmaları-1 08.04.2012 Oku
8063 Hakan Uzun Atatürk Dönemi Modernleşme Sürecinin Osmanlı Modernleşme Sürecinden Farklı Yönleri 10.11.2010 Oku
8055 Esra Sarıkoyuncu Değerli Atatürk Dönemi Türk-Yunan Siyasi İlişkileri 10.11.2010 Oku
8062 Yüksel Kaştan Atatürk Döneminde Sanayileşme ve Karabük Demirçelik İşletmeleri 10.11.2010 Oku
8036 Nida Bayındır Atatürk ve Halk Eğitimi 10.11.2010 Oku
8061 Gökay Yıldız Atatürk ve Üniversite Reformu 10.11.2010 Oku
8048 Durdu Mehmet Burak Atatürk'ün Eğitim Anlayışı ve Kıbrıslı Mehmet Efendi'nin Eğitimine Katkıları 10.11.2010 Oku
8037 İrfan Kalaycı Atatürk'ün Kalkınma Modeli (AKM): Günümüz Sanayisi İçin Kazanımlar 10.11.2010 Oku
8044 Feridun Ata Atatürk'ün Milli Hakimiyet Anlayışı ve Bunun Yansımaları 10.11.2010 Oku
8041 Şarika Gedikli Berber Atatürk'ün Milli Medeniyet Ufku 10.11.2010 Oku
8059 Ahmet Şimşek Atatürk'ün Mirasının Aktarılmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları Üzerine Bir

Deneme
10.11.2010 Oku
11972 Yaşar Tonta Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf yapılan Kaynaklar 09.02.2012 Oku
11971 Umut Al Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf yapılan Kaynaklar 09.02.2012 Oku
10460 İrem Soydal Atıf Dizinlerindeki Türkiye Adresli Dergiler Üzerine Bir Değerlendirme 13.12.2011 Oku
10459 Umut Al Atıf Dizinlerindeki Türkiye Adresli Dergiler Üzerine Bir Değerlendirme 13.12.2011 Oku
14988 Gökhan Karsan Attila İlhan Türk Devrimine diyalektik ilgisi: Kesintisiz Devrim ve tamamlanmamış proje

fikri
01.06.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]