Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15442 Mehmet Ali Yıldırım Osmanlı’da İlk Çağdaş Zirai Eğitim Kurumu: Ziraat Mektebi (1847-1851) 02.07.2012 Oku
15441 Saadet Tekin Dr. Polliç Bey’in 1918 Tarihli Raporuna Göre Berlin ve Aydın Vilayeti Hapishanelerine Genel

Bir Bakış
02.07.2012 Oku
15440 Emine Satıcı Tanzimat Dönemi Bursa Eyaletinde İç Güvenliğin Sağlanmasına Yönelik Önlem ve Çabalar

(1839–1867)
02.07.2012 Oku
15439 İsmail Kıvrım Kilis ve A‘zaz Voyvodası Daltaban-zâde Mehmed Ali Paşa ve Muhallefâtı 02.07.2012 Oku
15438 Ferhan Karlıdökme Mollaoğlu Sultan I. Bayezid Dönemine Ait Grekçe Bir Anlatı 02.07.2012 Oku
15437 Selim Karahasanoğlu Osmanlı İmparatorluğu’nda 1730 İsyanına Dair Yeni Bulgular: İsyanın Organizatörlerinden

Ayasofya Vaizi İspirîzâde Ahmed Efendi ve Terekesi
02.07.2012 Oku
15436 Yasemin Demircan XV-XVII. Yüzyıllarda Ege Adaları’nda Çeşitli Yönleriyle Küçükbaş Hayvancılık 02.07.2012 Oku
15435 Zeynep Aycibin Osmanlı Devleti’nde Cadılar Üzerine Bir Değerlendirme 02.07.2012 Oku
15434 Alparslan Demir Gümüşhane Sancağı’nda Doğal Afetler (1888–1910) 02.07.2012 Oku
15433 Mine Akkuş 19. Yüzyılda Bursa’daki İpek Ticaretini Geliştirmeye Yönelik Bir Kurum: Vapur Kumpanyası Ve

Nizamnamesi
02.07.2012 Oku
15432 Ertuğrul Önalp Portekiz Kaynaklarına Göre Sefer Reis’in Hint Okyanusu’ndaki Faaliyetleri (1550-1565) 02.07.2012 Oku
15431 Salih Tunç I. Dünya Savaşı Yaklaşırken Osmanlı-Fransız İlişkilerinde Yakınlaşma Girişimleri: Fransa-

Türkiye Dostluk Cemiyeti ve Cemal Paşa’nın Paris Seyahati
02.07.2012 Oku
15430 Kemal Saylan Ordu ve Giresun Yöresinde Madenler ve Maden İşletmeciliği (1860–1914) 02.07.2012 Oku
15429 Hamdi Özdiş Coğrafyanın Azizliği ya da Sınırboyunda Nahiye Olmak: Vakıf Nahiyesi (1879-1914) 02.07.2012 Oku
15428 Hatice Oruç Administrative Division of the Bosnian Sandjak in the 16th Century 02.07.2012 Oku
15427 Şerif Korkmaz Sultan Abdülmecid’in İlk Memleket Gezisi (26 Mayıs-12 Haziran 1844) 02.07.2012 Oku
15426 Ali Sönmez Telgrafın Osmanlı İmparatorluğu’nda Yayılması: Çanakkale Telgraf Hattı Örneği 02.07.2012 Oku
15425 Özkan Keskin Telgrafın Osmanlı İmparatorluğu’nda Yayılması: Çanakkale Telgraf Hattı Örneği 02.07.2012 Oku
15424 Taner Aslan II. Meşrutiyet Dönemi İşçi Hareketleri ve Bu Hareketlerin Meydana Getirdiği Sorunlar Üzerine

Bir Deneme
02.07.2012 Oku
15423 Zeki Arıkan Dr. Abdullah Cevdet Hak Gazetesinde 02.07.2012 Oku
15422 Mustafa Şanal Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dârülmuallimât), Kuruluşu, Okutulan Dersler

ve Kapatılışı (1870–1924)
02.07.2012 Oku
15421 Arzu M. Nurdoğan II. Abdülhamid Döneminde Rumeli’de Maarifin Teftişi 02.07.2012 Oku
15420 Cevdet Kırpık Şehzade Evliliklerinde Değişim 02.07.2012 Oku
15419 Ümüt Akagündüz Osmanlı Devleti’nde Kadınlara Yönelik Tarih Öğretimi Çabaları ve Ali Seydi Bey’in Kızlara

Mahsûs Târîh-i Osmânî Adlı Eseri
02.07.2012 Oku
15418 İsmail Güven Osmanlı Devleti’nde Kadınlara Yönelik Tarih Öğretimi Çabaları ve Ali Seydi Bey’in Kızlara

Mahsûs Târîh-i Osmânî Adlı Eseri
02.07.2012 Oku
15417 Nurşen Gök 19. Yüzyıl Ortalarında Ankara Yahudilerinin Sosyal-İktisadi Durumu 02.07.2012 Oku
15416 Mehmet Gel Kuruluş Devri Osmanlı “Fakı” Zümresinin Tipik Bir Öncüsü: Tursun Fakı 02.07.2012 Oku
15415 Yasemin Tümer Erdem Osmanlı Eğitim Sisteminde Teftiş 02.07.2012 Oku
15414 Alpay Bizbirlik Osmanlı-Venedik İlişkileri Ve XVII. Yüzyılın Başlarında Adriyatik Bölgesindeki Sınırlarda

Yaşanan Bazı Sorunlar Üzerine
02.07.2012 Oku
15413 Nilüfer Alkan Günay Osmanlı Taşrasında Bir Yetki Alanı: Haremeyn-i Şerifeyn Teftiş Vekâleti Görevi ve

Kapsamı
02.07.2012 Oku
15412 Yahya Akyüz Tanzimattan Cumhuriyete Okullarda Yazı Öğretimine Bir Bakış 02.07.2012 Oku
15411 Osman Safa Bursalı Christianity under Islam in Jerusalem: The Question of the Holy Sites in Early Ottoman

Times
02.07.2012 Oku
15410 Alparslan Demir 15-16. Yüzyıl Anadolusunda Nüfus-Toprak İlişkisi (Turhal Kazası Örneği) 02.07.2012 Oku
15467 Melek Delilbaşı Varayım Gideyim Urumeli’ne Türk Edebiyatı’nın Balkan Boyutu 03.07.2012 Oku
15466 Cevdet Yakupoğlu Bir Sürgün Kahramanı Abdülahad Nuri Bey: Hayatı, Eserleri ve Selçuklu-Beylikler Tarihi

Üzerine Çalışmaları
03.07.2012 Oku
15465 Mehmet Yetişgin The Ottoman Way of Governing Multi-Ethnic and Multi-Religious Communities 03.07.2012 Oku
15464 Sıla Şenlen Dramatic Representation of the Battle of Ankara and Bayezid I’s Captivation by Tamerlane 03.07.2012 Oku
15463 Selçuk Seçkin 17. Yüzyılın Önemli Minyatürlü Yazması Vekayi-i ‘Ali Paşa 03.07.2012 Oku
15462 Emine Erdoğan Özünlü Timar Tevcihâtı ile ilgili Kaynaklarda Yer Alan Kayıtların Karşılaştırılmasına Dair

Bir Deneme
03.07.2012 Oku
15461 Yunus Özger Akkoyunlu Dönemi Eseri Olarak Bilinen Bir Osmanlı Camii (Bayburt Hınzeverek/Çatalçeşme Köyü

Camii)
03.07.2012 Oku
15460 Neşe Özden A Few Remarks on the History of Bosnia 03.07.2012 Oku
15459 Ferhan Karlıdökme Mollaoğlu Laonikos Chalkokondyles’in Hayatı ve “Tarih”i 03.07.2012 Oku
15458 Ömer İşbilir Savaş ve Bölgesel Ekonomi: İran Savaşlarında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu 03.07.2012 Oku
15457 Yasemin Avcı Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Döneminde “Otoriter Modernleşme” ve Kadının Özgürleşmesi Meselesi 03.07.2012 Oku
15456 Erkan Tural II. Meşrutiyet Dönemi’nde Maârif-i Umûmiyye Nezâreti’nde Bürokratik Reform 03.07.2012 Oku
15455 Ayşe Pul Osmanlı- Fransız Diplomasisinin İki Mühim Evresi: Girit ve Mısır Seferleri 03.07.2012 Oku
15454 Kayhan Orbay 16. ve 17. Yüzyıllarda Bursa Ekonomisi: Sultan Çelebi Mehmed Yeşil İmaret’inin Mali Tarihi

(1553-1650)
03.07.2012 Oku
15453 Ümit Kılıç Sadrazam Lütfi Paşa’nın Dimetoka Vakfı 03.07.2012 Oku
15452 Erdal Çetintaş Doğu Akdeniz Politikaları Çerçevesinde Avrupalı Devletlerin Yunan İsyanına Desteği; Kamuoyu

Desteği, Diplomatik Destek, Silahlı Destek
03.07.2012 Oku
15451 Necmettin Akgün Dinî Hizmetlerin Gerçekleşmesinde Devletin Rolü Üzerine Bazı Tespitler; Osmanlı Dönemi

Doğu Karadeniz Örneği
03.07.2012 Oku
15450 Ayten Koç Aydın Reflections of Iatrochemistry In the Eighteenth Century Ottoman Medicine 03.07.2012 Oku
15449 Ertuğrul Önalp Hadım Süleyman Paşa’nın 1538 yılındaki Hindistan Seferi 03.07.2012 Oku
15448 Erdoğan Keleş Kırım Savaşı’nda (1853-1856) Karadeniz ve Boğazlar Meselesi 03.07.2012 Oku
15447 İlay İleri Osmanlı Devleti’nde Azınlıkların Eğitimi(II. ve III. Bölümler) 03.07.2012 Oku
15446 Ertan Gökmen Aydın Vilayeti İdâdî Mektepleri 03.07.2012 Oku
15445 Ömer Düzbakar Osmanlı Toplumunda Çok Eşlilik: 1670-1698 Yılları Arasında Bursa Örneği 03.07.2012 Oku
15444 Necmettin Akgün XIX. Yüzyıl Başlarında İstanbul Merkezli Osmanlı Deniz Taşımacılığı 03.07.2012 Oku
15443 Turgay Akkuş Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Bursa’da Sevk ve İskân Uygulamaları ve Sonuçları 03.07.2012 Oku
15500 Aşkın Koyuncu Bulgaristan’da Osmanlı Maddi Kültür Mirasının Tasfiyesi (1878-1908) 06.07.2012 Oku
15499 Bekir Koç Islahhanelerin Finans Olanakları ve İç İşleyişleri 06.07.2012 Oku
15498 İlay İleri Ali Kuşçu and His Contributions to Mathematics and Astronomy 06.07.2012 Oku
15497 Ertan Gökmen Aydın Vilayeti’nde Sıbyan Mekteplerinin İptidâi Mekteplere Dönüştürülmesi 06.07.2012 Oku
15496 İbrahim Erdoğdu Sancaktan Mukâta’aya Geçiş Sürecinde Harput Sancağında Ehl-i Örf Taifesi 06.07.2012 Oku
15495 Zeynep Dörtok Abacı Bir Sorun Çözme Yöntemi Olarak Sulh: 18. Yüzyıl Bursa Kadı Sicillerinden Örnekler ve

Düşündürdükleri
06.07.2012 Oku
15494 Mehmet Demirtaş Osmanlı Başkenti’nde Dilenciler ve Dilencilerin Toplum Hayatına Etkileri 06.07.2012 Oku
15493 Ayşegül Çalı Akıncı Beyi Evrenos Bey’e Ait Mülknâme 06.07.2012 Oku
15492 Yahya Akyüz Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin 160. Yılında Darülmuallimîn’in İlk Yıllarına Toplu ve Yeni Bir

Bakış
06.07.2012 Oku
15491 Yavuz Ercan Türkiye’de Azınlık Sorununun Kökeni (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gayrimüslimler) 06.07.2012 Oku
5753 Hakan Anameriç Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi 08.10.2009 Oku
12194 Mahmut H. Şakiroğlu Pioneer of Photography in The Ottoman Empire (tanıtma) 13.02.2012 Oku
[ 1 2 3 ]