Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15450 Ayten Koç Aydın Reflections of Iatrochemistry In the Eighteenth Century Ottoman Medicine 03.07.2012 Oku
15451 Necmettin Akgün Dinî Hizmetlerin Gerçekleşmesinde Devletin Rolü Üzerine Bazı Tespitler; Osmanlı Dönemi

Doğu Karadeniz Örneği
03.07.2012 Oku
15452 Erdal Çetintaş Doğu Akdeniz Politikaları Çerçevesinde Avrupalı Devletlerin Yunan İsyanına Desteği; Kamuoyu

Desteği, Diplomatik Destek, Silahlı Destek
03.07.2012 Oku
15453 Ümit Kılıç Sadrazam Lütfi Paşa’nın Dimetoka Vakfı 03.07.2012 Oku
15454 Kayhan Orbay 16. ve 17. Yüzyıllarda Bursa Ekonomisi: Sultan Çelebi Mehmed Yeşil İmaret’inin Mali Tarihi

(1553-1650)
03.07.2012 Oku
15455 Ayşe Pul Osmanlı- Fransız Diplomasisinin İki Mühim Evresi: Girit ve Mısır Seferleri 03.07.2012 Oku
15456 Erkan Tural II. Meşrutiyet Dönemi’nde Maârif-i Umûmiyye Nezâreti’nde Bürokratik Reform 03.07.2012 Oku
12130 Gökçen Alpkaya Tanzimat'ın "Daha Az Eşit" Unsurları: Kadınlar ve Köleler 13.02.2012 Oku
12129 Mesut Aydın Milli Mücadele Yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Lehinde İstanbul'da Faaliyet Gösteren

Gizli Bir Grup: Zabıtan Grubu (27 Ekim 1920-20 Eylül 1921)
13.02.2012 Oku
12128 Cahit Bilim Tercüme Odası 13.02.2012 Oku
12127 Gülnihal Bozkurt Köle Ticaretinin Sona Erdirilmesi Konusunda Osmanlı Devletinin Taraf Olduğu İki

Devletlerarası Anlaşma
13.02.2012 Oku
12126 Nur Bilge Criss Müttefik İşgali Altındaki İstanbul'dan Bir Kesit: 1918-1920 Yıllarında İngiliz-Fransız

Rekabeti ve İdari Sorunlar
13.02.2012 Oku
12125 Mesut Çapa Balkan Savaşı'nda Kızılay (Osmanlı Hilal-i Ahmer) Cemiyeti 13.02.2012 Oku
12124 Yavuz Ercan Osmanlı İmparatorluğunda Gayrimüslimlerin Giyim, Mesken ve Davranış Hukuku 13.02.2012 Oku
12123 M. Akif Erdoğru Akşehir Sancağındaki Dirliklerin III. Murad Devrindeki Durumu ve 1583/991 Tarihli Akşehir

Sancağı İcmal Defteri
13.02.2012 Oku
12122 Abdullah Gündoğdu İki Numaralı Çorum Şer'iyye Sicili'ne Göre Çorum Kazasının Mülki- Taksimatına İlişkin

Yeni Bilgiler
13.02.2012 Oku
12121 İhsan Güneş II. Meşrutiyet Dönemi Hükümet Programları (1908-1918) 13.02.2012 Oku
12120 Yılmaz Kurt İtalyan Donanmasının Çanakkale Boğazını Geçme Teşebbüsleri 13.02.2012 Oku
12119 İsrafil Kurtcephe İtalyan Donanmasının Çanakkale Boğazını Geçme Teşebbüsleri 13.02.2012 Oku
12118 Ertuğrul Önalp Bir İspanyol Esiri Gözüyle 1552-1556 Yılları Arasında İstanbul 13.02.2012 Oku
12117 İlber Ortaylı Ottoman Family Law And The StateiIn The Nineteenth' Century 13.02.2012 Oku
12116 Yücel Özkaya III. Selim'in İmparatorluk Hakkındaki Bazı Hattı Hümayunları 13.02.2012 Oku
12115 Pauliuo Toledo Türk Deniz Tarihi ile İlgili Belgeleri I 13.02.2012 Oku
12114 Muzaffer Arıkan Türk Deniz Tarihi ile İlgili Belgeleri I 13.02.2012 Oku
12195 Yahya Akyüz İlkögretimin Yenileşme Tarihinde Bir Adım: Nisan 1847 Talimatı 14.02.2012 Oku
12196 M. Akif Erdoğru 18-19. Yüzyıl Osmanlı Panayırları ve Hafta Pazarlarına Dair Belgeler-I 14.02.2012 Oku
12197 Necdet Hayta Rodos ile 12 Ada'nın İtalyanlar Tarafından İşgali ve İşgalden Sonra Adaların Durumu (1912-

1918)
14.02.2012 Oku
12198 M. Metin Hülagü Topal Osman Nuri Paşa Hayatı ve Faaliyetleri (1840-1898) 14.02.2012 Oku
12199 Miguel Angel De Bunes Ibarra XVI. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve İspanyol Monarşisi: Akdeniz'in Öteki

Ucunun İspanya'dan Görünümü
14.02.2012 Oku
12210 Mehmet Kocaoğlu The Revolt of Cavallan Mehmet Ali Pasha 14.02.2012 Oku
12209 İsrafil Kurtcephe Osmanlı Parlementosu ve Türk-İtalyan Savaşı (1911-1912) 14.02.2012 Oku
12208 Serdar Özgüldür 1876 Anayasası'nın Hazırlanmasında Mithat Paşa'nın Rolü ve Fonksiyonu 14.02.2012 Oku
12207 Yavuz Özgüldür 1876 Anayasası'nın Hazırlanmasında Mithat Paşa'nın Rolü ve Fonksiyonu 14.02.2012 Oku
12206 Kenan Ziya Taş Erzincan Cami ve Mescidleri, 1690-1730 14.02.2012 Oku
12205 M. Emin Yolalıcı Maarif Salnamelerine Göre; Trabzon Vilayetinde Eğitim ve Öğretim Kurumları 14.02.2012 Oku
12204 Hasan Yüksel Kafkas Göçmen Vakıfları 14.02.2012 Oku
12203 Seçil Akgün Ord. Prof. Enver Ziya Karal'ın Yapıtları ve Yaşam Öyküsü 14.02.2012 Oku
12202 Hamiyet Sezer Prof. Dr. Şerafettin Turan'ın Yaşamı ve Yapıtları 14.02.2012 Oku
12201 Selda Kaya Kılıç Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa (1838-1899) (tanıtma) 14.02.2012 Oku
12211 Üçler Bulduk 16. Yüzyılda Çorum Sancağı-II (Dirlikler) 14.02.2012 Oku
12212 Kemal Çiçek Osmanlılar'dan Önce Akdeniz Dünyasında Yapılan Tahrirler Hakkında Bazı Gözlemler 14.02.2012 Oku
12213 M. Metin Hülagü İngilizlerin Hicaz İsyanına Maddi Yardımları 14.02.2012 Oku
12214 Mehmet Karagöz Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri ve Batı Medeniyetine Giriş Gayretleri (1700-1839) 14.02.2012 Oku
12215 Mehmet Kocaoğlu Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı (1831-1841) 14.02.2012 Oku
12216 Yılmaz Kurt Çorumlu Kazası Kişi Adları (XVI. Yüzyıl) 14.02.2012 Oku
12217 Zekeriya Türkmen Osmanlı Devletinde Kapitülasyonların Uygulanışına Toplu Bir Bakış 14.02.2012 Oku
15443 Turgay Akkuş Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Bursa’da Sevk ve İskân Uygulamaları ve Sonuçları 03.07.2012 Oku
15444 Necmettin Akgün XIX. Yüzyıl Başlarında İstanbul Merkezli Osmanlı Deniz Taşımacılığı 03.07.2012 Oku
15445 Ömer Düzbakar Osmanlı Toplumunda Çok Eşlilik: 1670-1698 Yılları Arasında Bursa Örneği 03.07.2012 Oku
15446 Ertan Gökmen Aydın Vilayeti İdâdî Mektepleri 03.07.2012 Oku
15447 İlay İleri Osmanlı Devleti’nde Azınlıkların Eğitimi(II. ve III. Bölümler) 03.07.2012 Oku
15448 Erdoğan Keleş Kırım Savaşı’nda (1853-1856) Karadeniz ve Boğazlar Meselesi 03.07.2012 Oku
15449 Ertuğrul Önalp Hadım Süleyman Paşa’nın 1538 yılındaki Hindistan Seferi 03.07.2012 Oku
15457 Yasemin Avcı Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Döneminde “Otoriter Modernleşme” ve Kadının Özgürleşmesi Meselesi 03.07.2012 Oku
15458 Ömer İşbilir Savaş ve Bölgesel Ekonomi: İran Savaşlarında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu 03.07.2012 Oku
15459 Ferhan Karlıdökme Mollaoğlu Laonikos Chalkokondyles’in Hayatı ve “Tarih”i 03.07.2012 Oku
15460 Neşe Özden A Few Remarks on the History of Bosnia 03.07.2012 Oku
15461 Yunus Özger Akkoyunlu Dönemi Eseri Olarak Bilinen Bir Osmanlı Camii (Bayburt Hınzeverek/Çatalçeşme Köyü

Camii)
03.07.2012 Oku
15462 Emine Erdoğan Özünlü Timar Tevcihâtı ile ilgili Kaynaklarda Yer Alan Kayıtların Karşılaştırılmasına Dair

Bir Deneme
03.07.2012 Oku
15463 Selçuk Seçkin 17. Yüzyılın Önemli Minyatürlü Yazması Vekayi-i ‘Ali Paşa 03.07.2012 Oku
15464 Sıla Şenlen Dramatic Representation of the Battle of Ankara and Bayezid I’s Captivation by Tamerlane 03.07.2012 Oku
15465 Mehmet Yetişgin The Ottoman Way of Governing Multi-Ethnic and Multi-Religious Communities 03.07.2012 Oku
15466 Cevdet Yakupoğlu Bir Sürgün Kahramanı Abdülahad Nuri Bey: Hayatı, Eserleri ve Selçuklu-Beylikler Tarihi

Üzerine Çalışmaları
03.07.2012 Oku
15467 Melek Delilbaşı Varayım Gideyim Urumeli’ne Türk Edebiyatı’nın Balkan Boyutu 03.07.2012 Oku
15491 Yavuz Ercan Türkiye’de Azınlık Sorununun Kökeni (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gayrimüslimler) 06.07.2012 Oku
15492 Yahya Akyüz Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin 160. Yılında Darülmuallimîn’in İlk Yıllarına Toplu ve Yeni Bir

Bakış
06.07.2012 Oku
15493 Ayşegül Çalı Akıncı Beyi Evrenos Bey’e Ait Mülknâme 06.07.2012 Oku
15494 Mehmet Demirtaş Osmanlı Başkenti’nde Dilenciler ve Dilencilerin Toplum Hayatına Etkileri 06.07.2012 Oku
15495 Zeynep Dörtok Abacı Bir Sorun Çözme Yöntemi Olarak Sulh: 18. Yüzyıl Bursa Kadı Sicillerinden Örnekler ve

Düşündürdükleri
06.07.2012 Oku
15496 İbrahim Erdoğdu Sancaktan Mukâta’aya Geçiş Sürecinde Harput Sancağında Ehl-i Örf Taifesi 06.07.2012 Oku
[ 1 2 3 ]