Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12161 Abdullah Gündoğdu Çorum'da Bir Türk Aşireti: Dedesli 13.02.2012 Oku
12122 Abdullah Gündoğdu İki Numaralı Çorum Şer'iyye Sicili'ne Göre Çorum Kazasının Mülki- Taksimatına İlişkin

Yeni Bilgiler
13.02.2012 Oku
12184 Ahmet Kankal Osmanlı Ceza Hukukuyla Alakalı İlginç Bir Belge 13.02.2012 Oku
12164 Ahmet Kankal 16. Yüzyılda İdârî-İktisâdî ve Sosyal Açıdan Kargı Kazası 13.02.2012 Oku
12178 Ali Birinci Ali Kemâli Aksüt'ün Filât Hâtıraları 13.02.2012 Oku
12188 Ali Sarıkoyuncu Emperyalizm ve Zonguldak Kömür Havzası 13.02.2012 Oku
15426 Ali Sönmez Telgrafın Osmanlı İmparatorluğu’nda Yayılması: Çanakkale Telgraf Hattı Örneği 02.07.2012 Oku
15434 Alparslan Demir Gümüşhane Sancağı’nda Doğal Afetler (1888–1910) 02.07.2012 Oku
15410 Alparslan Demir 15-16. Yüzyıl Anadolusunda Nüfus-Toprak İlişkisi (Turhal Kazası Örneği) 02.07.2012 Oku
15357 Alpaslan Demir XV-XVI. Yüzyılda Turhal Kazası’nda Nüfus- Toprak İlişkisi 25.06.2012 Oku
15414 Alpay Bizbirlik Osmanlı-Venedik İlişkileri Ve XVII. Yüzyılın Başlarında Adriyatik Bölgesindeki Sınırlarda

Yaşanan Bazı Sorunlar Üzerine
02.07.2012 Oku
15421 Arzu M. Nurdoğan II. Abdülhamid Döneminde Rumeli’de Maarifin Teftişi 02.07.2012 Oku
15500 Aşkın Koyuncu Bulgaristan’da Osmanlı Maddi Kültür Mirasının Tasfiyesi (1878-1908) 06.07.2012 Oku
15455 Ayşe Pul Osmanlı- Fransız Diplomasisinin İki Mühim Evresi: Girit ve Mısır Seferleri 03.07.2012 Oku
15493 Ayşegül Çalı Akıncı Beyi Evrenos Bey’e Ait Mülknâme 06.07.2012 Oku
15450 Ayten Koç Aydın Reflections of Iatrochemistry In the Eighteenth Century Ottoman Medicine 03.07.2012 Oku
15499 Bekir Koç Islahhanelerin Finans Olanakları ve İç İşleyişleri 06.07.2012 Oku
15356 Cafer Çiftçi Osmanlı Taşrasında Yeniçerilerin Varlığı ve Askerlik Dışı Faaliyetleri 25.06.2012 Oku
12128 Cahit Bilim Tercüme Odası 13.02.2012 Oku
15420 Cevdet Kırpık Şehzade Evliliklerinde Değişim 02.07.2012 Oku
15466 Cevdet Yakupoğlu Bir Sürgün Kahramanı Abdülahad Nuri Bey: Hayatı, Eserleri ve Selçuklu-Beylikler Tarihi

Üzerine Çalışmaları
03.07.2012 Oku
12185 Cezmi Karasu Tanzimat Dönemi Osmanlı Diplomasisine Genel Bir Bakış 13.02.2012 Oku
15462 Emine Erdoğan Özünlü Timar Tevcihâtı ile ilgili Kaynaklarda Yer Alan Kayıtların Karşılaştırılmasına Dair

Bir Deneme
03.07.2012 Oku
15440 Emine Satıcı Tanzimat Dönemi Bursa Eyaletinde İç Güvenliğin Sağlanmasına Yönelik Önlem ve Çabalar

(1839–1867)
02.07.2012 Oku
15452 Erdal Çetintaş Doğu Akdeniz Politikaları Çerçevesinde Avrupalı Devletlerin Yunan İsyanına Desteği; Kamuoyu

Desteği, Diplomatik Destek, Silahlı Destek
03.07.2012 Oku
12190 Erdal İlter Ramgavar Partisi Tarafından II. Meşrutiyet (1908) Meclis-i Mebûsân'ına Sunulan Beyânname ve

Program
13.02.2012 Oku
15358 Erdem Karaca Osmanlı Devleti’nde Birinci Dünya Savaşı Öncesi Şimendiferler (Demiryolları) Meselesi (1913 –

1914)
25.06.2012 Oku
15448 Erdoğan Keleş Kırım Savaşı’nda (1853-1856) Karadeniz ve Boğazlar Meselesi 03.07.2012 Oku
15359 Erdoğan Keleş Kırım Savaşı’nın (1853-1856) Finansmanı ve Buna Dair Bir Defterin Değerlendirmesi 25.06.2012 Oku
15456 Erkan Tural II. Meşrutiyet Dönemi’nde Maârif-i Umûmiyye Nezâreti’nde Bürokratik Reform 03.07.2012 Oku
15497 Ertan Gökmen Aydın Vilayeti’nde Sıbyan Mekteplerinin İptidâi Mekteplere Dönüştürülmesi 06.07.2012 Oku
15446 Ertan Gökmen Aydın Vilayeti İdâdî Mektepleri 03.07.2012 Oku
15449 Ertuğrul Önalp Hadım Süleyman Paşa’nın 1538 yılındaki Hindistan Seferi 03.07.2012 Oku
15432 Ertuğrul Önalp Portekiz Kaynaklarına Göre Sefer Reis’in Hint Okyanusu’ndaki Faaliyetleri (1550-1565) 02.07.2012 Oku
12168 Ertuğrul Önalp Cervantes’in Türklere Esir Düşmesi ve Esaretinin Eserlerine Yansıması 13.02.2012 Oku
12145 Ertuğrul Önalp XVI. Yüzyıla Kadar Türkiye ve Bazı İslam Ülkelerinde Bulunan İspanyol Gezginleri 13.02.2012 Oku
12118 Ertuğrul Önalp Bir İspanyol Esiri Gözüyle 1552-1556 Yılları Arasında İstanbul 13.02.2012 Oku
12183 Esin Kahya Ömer Şifaî 13.02.2012 Oku
12163 Esin Kahya Hacı Paşa 13.02.2012 Oku
12162 Esin Kahya Aykut Kazancıgil 13.02.2012 Oku
12140 Esin Kahya Osmanlı İmparatorluğunda Deneysel Fizyolojinin Kuruluşu 13.02.2012 Oku
15361 Faruk Söylemez Malatya Mutasarrıfı Rişvanzade Ömer Paşa’nın Muhallefâtı 25.06.2012 Oku
15459 Ferhan Karlıdökme Mollaoğlu Laonikos Chalkokondyles’in Hayatı ve “Tarih”i 03.07.2012 Oku
15438 Ferhan Karlıdökme Mollaoğlu Sultan I. Bayezid Dönemine Ait Grekçe Bir Anlatı 02.07.2012 Oku
12137 Ferit Duka XV.-XVIII. Yüzyıllarda Arnavut Nüfusunun İslamlaşması Süreci Üzerine Gözlemler 13.02.2012 Oku
12130 Gökçen Alpkaya Tanzimat'ın "Daha Az Eşit" Unsurları: Kadınlar ve Köleler 13.02.2012 Oku
12155 Gülnihal Bozkurt Review of The Ottoman Legal System 13.02.2012 Oku
12127 Gülnihal Bozkurt Köle Ticaretinin Sona Erdirilmesi Konusunda Osmanlı Devletinin Taraf Olduğu İki

Devletlerarası Anlaşma
13.02.2012 Oku
6407 Günver Güneş II. Meşrutiyet Döneminde İzmir'de Tiyatro Yaşamı 16.03.2010 Oku
6083 Günver Güneş II. Meşrutiyet Döneminde İzmir'de Tiyatro Yaşamı 25.02.2010 Oku
5753 Hakan Anameriç Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi 08.10.2009 Oku
12134 Halil Cin Mağrib Ülkeleri Üzerinde İslam'ın ve Türklerin İdari ve Hukuki Tesirleri 13.02.2012 Oku
15429 Hamdi Özdiş Coğrafyanın Azizliği ya da Sınırboyunda Nahiye Olmak: Vakıf Nahiyesi (1879-1914) 02.07.2012 Oku
12202 Hamiyet Sezer Prof. Dr. Şerafettin Turan'ın Yaşamı ve Yapıtları 14.02.2012 Oku
12204 Hasan Yüksel Kafkas Göçmen Vakıfları 14.02.2012 Oku
15428 Hatice Oruç Administrative Division of the Bosnian Sandjak in the 16th Century 02.07.2012 Oku
12192 Hüsamettin Mehmedov Osmanlı Dönemi Gence-Karabağ Eyaletinde Vakıflar (16. Yüzyılın Sonları) 13.02.2012 Oku
15496 İbrahim Erdoğdu Sancaktan Mukâta’aya Geçiş Sürecinde Harput Sancağında Ehl-i Örf Taifesi 06.07.2012 Oku
15351 İbrahim Ethem Çakır Uşak Kazâsı (1676 tarihli Avârız Defterine göre) 25.06.2012 Oku
12121 İhsan Güneş II. Meşrutiyet Dönemi Hükümet Programları (1908-1918) 13.02.2012 Oku
15498 İlay İleri Ali Kuşçu and His Contributions to Mathematics and Astronomy 06.07.2012 Oku
15447 İlay İleri Osmanlı Devleti’nde Azınlıkların Eğitimi(II. ve III. Bölümler) 03.07.2012 Oku
12117 İlber Ortaylı Ottoman Family Law And The StateiIn The Nineteenth' Century 13.02.2012 Oku
12180 İlhan Erdem Akkoyunlu Kaynaklarına Göre Otluk Beli (Başkent) Savaşı 13.02.2012 Oku
12159 İsmail Engin 1860-1908 Yılları Arasında Osmanlı Devleti'ndeki Pozitivist ve Materyalist Akımlarda

"Kültürel Değişme" Olgusu
13.02.2012 Oku
15418 İsmail Güven Osmanlı Devleti’nde Kadınlara Yönelik Tarih Öğretimi Çabaları ve Ali Seydi Bey’in Kızlara

Mahsûs Târîh-i Osmânî Adlı Eseri
02.07.2012 Oku
15439 İsmail Kıvrım Kilis ve A‘zaz Voyvodası Daltaban-zâde Mehmed Ali Paşa ve Muhallefâtı 02.07.2012 Oku
12209 İsrafil Kurtcephe Osmanlı Parlementosu ve Türk-İtalyan Savaşı (1911-1912) 14.02.2012 Oku
12165 İsrafil Kurtcephe Birinci Dünya Savaşı Başlarında Romantik Bir Türk-Alman Projesi -Rauf Bey Müfrezesi- 13.02.2012 Oku
12143 İsrafil Kurtcephe Rodos ve Oniki Ada'nın İtalyanlarca İşgali 13.02.2012 Oku
[ 1 2 3 ]