Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
5753 Hakan Anameriç Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi 08.10.2009 Oku
6083 Günver Güneş II. Meşrutiyet Döneminde İzmir'de Tiyatro Yaşamı 25.02.2010 Oku
6088 Sıla Şenlen 1580 - 1660 Yılları Arası İngiliz Tiyatrosunda Osmanlı Sultanları 25.02.2010 Oku
6407 Günver Güneş II. Meşrutiyet Döneminde İzmir'de Tiyatro Yaşamı 16.03.2010 Oku
12114 Muzaffer Arıkan Türk Deniz Tarihi ile İlgili Belgeleri I 13.02.2012 Oku
12115 Pauliuo Toledo Türk Deniz Tarihi ile İlgili Belgeleri I 13.02.2012 Oku
12116 Yücel Özkaya III. Selim'in İmparatorluk Hakkındaki Bazı Hattı Hümayunları 13.02.2012 Oku
12117 İlber Ortaylı Ottoman Family Law And The StateiIn The Nineteenth' Century 13.02.2012 Oku
12118 Ertuğrul Önalp Bir İspanyol Esiri Gözüyle 1552-1556 Yılları Arasında İstanbul 13.02.2012 Oku
12119 İsrafil Kurtcephe İtalyan Donanmasının Çanakkale Boğazını Geçme Teşebbüsleri 13.02.2012 Oku
12120 Yılmaz Kurt İtalyan Donanmasının Çanakkale Boğazını Geçme Teşebbüsleri 13.02.2012 Oku
12121 İhsan Güneş II. Meşrutiyet Dönemi Hükümet Programları (1908-1918) 13.02.2012 Oku
12122 Abdullah Gündoğdu İki Numaralı Çorum Şer'iyye Sicili'ne Göre Çorum Kazasının Mülki- Taksimatına İlişkin

Yeni Bilgiler
13.02.2012 Oku
12123 M. Akif Erdoğru Akşehir Sancağındaki Dirliklerin III. Murad Devrindeki Durumu ve 1583/991 Tarihli Akşehir

Sancağı İcmal Defteri
13.02.2012 Oku
12124 Yavuz Ercan Osmanlı İmparatorluğunda Gayrimüslimlerin Giyim, Mesken ve Davranış Hukuku 13.02.2012 Oku
12125 Mesut Çapa Balkan Savaşı'nda Kızılay (Osmanlı Hilal-i Ahmer) Cemiyeti 13.02.2012 Oku
12126 Nur Bilge Criss Müttefik İşgali Altındaki İstanbul'dan Bir Kesit: 1918-1920 Yıllarında İngiliz-Fransız

Rekabeti ve İdari Sorunlar
13.02.2012 Oku
12127 Gülnihal Bozkurt Köle Ticaretinin Sona Erdirilmesi Konusunda Osmanlı Devletinin Taraf Olduğu İki

Devletlerarası Anlaşma
13.02.2012 Oku
12128 Cahit Bilim Tercüme Odası 13.02.2012 Oku
12129 Mesut Aydın Milli Mücadele Yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Lehinde İstanbul'da Faaliyet Gösteren

Gizli Bir Grup: Zabıtan Grubu (27 Ekim 1920-20 Eylül 1921)
13.02.2012 Oku
12130 Gökçen Alpkaya Tanzimat'ın "Daha Az Eşit" Unsurları: Kadınlar ve Köleler 13.02.2012 Oku
12131 Seçil Akgün The Emergence of Tanzimat in The Ottoman Empire 13.02.2012 Oku
12132 Muzaffer Arıkan Türk Deniz Tarihi ile İlgili Belgeleri II 13.02.2012 Oku
12133 Pauliuo Toledo Türk Deniz Tarihi ile İlgili Belgeleri II 13.02.2012 Oku
12134 Halil Cin Mağrib Ülkeleri Üzerinde İslam'ın ve Türklerin İdari ve Hukuki Tesirleri 13.02.2012 Oku
12135 Musa Çadırcı Namık Kemal'in Sosyal ve Ekonomik Görüşleri 13.02.2012 Oku
12136 Melek Delilbaşı Hıstory of Preveza in The XVI'th Century According to The Ottoman Taxation Registers 13.02.2012 Oku
12137 Ferit Duka XV.-XVIII. Yüzyıllarda Arnavut Nüfusunun İslamlaşması Süreci Üzerine Gözlemler 13.02.2012 Oku
12138 Yavuz Ercan Seyyid Mehmed Emin Vahîd Efendi'nin Fransa Sefaretnamesl 13.02.2012 Oku
12139 Mehdi İlhan Hutteroth, Wolf Dieter 13.02.2012 Oku
12140 Esin Kahya Osmanlı İmparatorluğunda Deneysel Fizyolojinin Kuruluşu 13.02.2012 Oku
12141 Uygur Kocabaşoğlu Tuna Vilayet Gazetesi 13.02.2012 Oku
12142 Yılmaz Kurt Sis Sancağı (Kozan-Feke) Mufassal Tahrir Defteri Tanıtımı ve Değerlendirilmesi II: Ekonomik

Yapı
13.02.2012 Oku
12143 İsrafil Kurtcephe Rodos ve Oniki Ada'nın İtalyanlarca İşgali 13.02.2012 Oku
12144 Victor Morales Lezcano İspanya ve Türkiye: Birbirlerini Tanımamazlıktan Yakınlaşmaya Doğru 13.02.2012 Oku
12145 Ertuğrul Önalp XVI. Yüzyıla Kadar Türkiye ve Bazı İslam Ülkelerinde Bulunan İspanyol Gezginleri 13.02.2012 Oku
12146 Yücel Özkaya XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısına Ait Sosyal Yaşantıyı Ortaya Koyan Bir Belge 13.02.2012 Oku
12147 Mehmet Ali Ünal XVI. Yüzyılda Mazgird, Pertek Ve Sağman Sancakbeyileri -Pir Hüseyin Bey Oğullar 13.02.2012 Oku
12148 Nesimi Yazıcı Vakayi-i Mısriye Üzerine Birkaç Söz 13.02.2012 Oku
12149 Seçil Akgün Amerikalı Misyonerlerin Anadolu'ya Bakışları 13.02.2012 Oku
12150 Seçil Akgün Hilal-i Ahmer ve Trablusgarp Savaşı 13.02.2012 Oku
12151 Murat Uluğtekin Hilal-i Ahmer ve Trablusgarp Savaşı 13.02.2012 Oku
12152 Yahya Akyüz Cevdet Paşa'nın Özel Öğretim ve Tanzimat Eğitimine İlişkin Bir Lâyihası 13.02.2012 Oku
12153 Muzaffer Arıkan Türk Deniz Tarihi ile İlgili Belgeler HI N. İspanya, Kuzey Afrika ve Barbaros Hayrettin

Paşa
13.02.2012 Oku
12154 Pauliuo Toledo Türk Deniz Tarihi ile İlgili Belgeler HI N. İspanya, Kuzey Afrika ve Barbaros Hayrettin

Paşa
13.02.2012 Oku
12155 Gülnihal Bozkurt Review of The Ottoman Legal System 13.02.2012 Oku
12156 Üçler Bulduk Çorum Sancağının Osmanlı İdarî Teşkilatındaki Yeri -1 13.02.2012 Oku
12157 Musa Çadırcı Abdülhamit'e Sunulan Bir Lâyiha "Heyet-i Teftişiye'nin Geşt ü Güzâr Eylemiş Olduğu

Mahallerin Ahvâliyle Heyet-i Mezkûr'un Harekâtı"
13.02.2012 Oku
12158 Ömer Demirel Sivas Çeşmeleri 13.02.2012 Oku
12159 İsmail Engin 1860-1908 Yılları Arasında Osmanlı Devleti'ndeki Pozitivist ve Materyalist Akımlarda

"Kültürel Değişme" Olgusu
13.02.2012 Oku
12160 Mustafa Ergün Die Deutsch-Türkischen Erzıehungsbeziehungen Wahrend Des Ersten Weltkrieges 13.02.2012 Oku
12161 Abdullah Gündoğdu Çorum'da Bir Türk Aşireti: Dedesli 13.02.2012 Oku
12162 Esin Kahya Aykut Kazancıgil 13.02.2012 Oku
12163 Esin Kahya Hacı Paşa 13.02.2012 Oku
12164 Ahmet Kankal 16. Yüzyılda İdârî-İktisâdî ve Sosyal Açıdan Kargı Kazası 13.02.2012 Oku
12165 İsrafil Kurtcephe Birinci Dünya Savaşı Başlarında Romantik Bir Türk-Alman Projesi -Rauf Bey Müfrezesi- 13.02.2012 Oku
12166 Mustafa Balcıoğlu Birinci Dünya Savaşı Başlarında Romantik Bir Türk-Alman Projesi -Rauf Bey Müfrezesi- 13.02.2012 Oku
12167 Yuzo Nagata Manisa Şeri Mahkeme Sicil Defterlerinden Bir Kaç Not 13.02.2012 Oku
12168 Ertuğrul Önalp Cervantes’in Türklere Esir Düşmesi ve Esaretinin Eserlerine Yansıması 13.02.2012 Oku
12169 Mahmut H. Şakiroğlu Nurhan Atasoy-Julian Raby, İznik Seramikleri 13.02.2012 Oku
12170 Mehmet Seyitdanlıoğlu Tanzimat Dönemi İmar Meclisleri 13.02.2012 Oku
12171 Muhiddin Tuş II. Mahmud Döneminde Sivas'ta Esnaf Teşkilâtı ve Üretim Tüketim İlişkileri (tanıtma) 13.02.2012 Oku
12172 Nesimi Yazıcı Tanzimatta Haberleşme ve Kara Taşımacılığı 13.02.2012 Oku
12173 Selma Yel Yakup Şevki Paşa'nın Erzurum'dan Ayrılışının Sebepleri ve İstanbul İle Ankara Arasında İrtibat

Tesis Etmeye Çalışması
13.02.2012 Oku
12174 Muzaffer Arıkan Venedik'teki Papalık Sefareti Belgelerine Göre Türkler (1533-1569) 13.02.2012 Oku
12175 Paulino Toledo Venedik'teki Papalık Sefareti Belgelerine Göre Türkler (1533-1569) 13.02.2012 Oku
12176 Seçil Akgün Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika-19.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğundaki Misyoner

Okulları
13.02.2012 Oku
12177 Zeki Arıkan Montaigne ve Türkler 13.02.2012 Oku
12178 Ali Birinci Ali Kemâli Aksüt'ün Filât Hâtıraları 13.02.2012 Oku
12179 Osman Çetin Bursa Şer'iyye Sicilleri Işığında Osmanlılarda İlk Tıp Fakültesi Bursa Darüşşifası ve Tıbbî

Faaliyetler
13.02.2012 Oku
[ 1 2 3 ]