Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15410 Alparslan Demir 15-16. Yüzyıl Anadolusunda Nüfus-Toprak İlişkisi (Turhal Kazası Örneği) 02.07.2012 Oku
6088 Sıla Şenlen 1580 - 1660 Yılları Arası İngiliz Tiyatrosunda Osmanlı Sultanları 25.02.2010 Oku
15454 Kayhan Orbay 16. ve 17. Yüzyıllarda Bursa Ekonomisi: Sultan Çelebi Mehmed Yeşil İmaret’inin Mali Tarihi

(1553-1650)
03.07.2012 Oku
12211 Üçler Bulduk 16. Yüzyılda Çorum Sancağı-II (Dirlikler) 14.02.2012 Oku
12164 Ahmet Kankal 16. Yüzyılda İdârî-İktisâdî ve Sosyal Açıdan Kargı Kazası 13.02.2012 Oku
15463 Selçuk Seçkin 17. Yüzyılın Önemli Minyatürlü Yazması Vekayi-i ‘Ali Paşa 03.07.2012 Oku
12196 M. Akif Erdoğru 18-19. Yüzyıl Osmanlı Panayırları ve Hafta Pazarlarına Dair Belgeler-I 14.02.2012 Oku
12159 İsmail Engin 1860-1908 Yılları Arasında Osmanlı Devleti'ndeki Pozitivist ve Materyalist Akımlarda

"Kültürel Değişme" Olgusu
13.02.2012 Oku
12208 Serdar Özgüldür 1876 Anayasası'nın Hazırlanmasında Mithat Paşa'nın Rolü ve Fonksiyonu 14.02.2012 Oku
12207 Yavuz Özgüldür 1876 Anayasası'nın Hazırlanmasında Mithat Paşa'nın Rolü ve Fonksiyonu 14.02.2012 Oku
12191 Selda Kaya Kılıç 1876 Anayasasının Bilinmeyen İki Tasarısı 13.02.2012 Oku
15417 Nurşen Gök 19. Yüzyıl Ortalarında Ankara Yahudilerinin Sosyal-İktisadi Durumu 02.07.2012 Oku
15433 Mine Akkuş 19. Yüzyılda Bursa’daki İpek Ticaretini Geliştirmeye Yönelik Bir Kurum: Vapur Kumpanyası Ve

Nizamnamesi
02.07.2012 Oku
15350 Taner Aslan 31 Mart Hadisesi üzerine vilayetlerde çıkan olaylar karşısında alınan tedbirlere ve askerî

faaliyetlere dair yazışmalar
25.06.2012 Oku
15460 Neşe Özden A Few Remarks on the History of Bosnia 03.07.2012 Oku
12157 Musa Çadırcı Abdülhamit'e Sunulan Bir Lâyiha "Heyet-i Teftişiye'nin Geşt ü Güzâr Eylemiş Olduğu

Mahallerin Ahvâliyle Heyet-i Mezkûr'un Harekâtı"
13.02.2012 Oku
15428 Hatice Oruç Administrative Division of the Bosnian Sandjak in the 16th Century 02.07.2012 Oku
15493 Ayşegül Çalı Akıncı Beyi Evrenos Bey’e Ait Mülknâme 06.07.2012 Oku
15461 Yunus Özger Akkoyunlu Dönemi Eseri Olarak Bilinen Bir Osmanlı Camii (Bayburt Hınzeverek/Çatalçeşme Köyü

Camii)
03.07.2012 Oku
12180 İlhan Erdem Akkoyunlu Kaynaklarına Göre Otluk Beli (Başkent) Savaşı 13.02.2012 Oku
12123 M. Akif Erdoğru Akşehir Sancağındaki Dirliklerin III. Murad Devrindeki Durumu ve 1583/991 Tarihli Akşehir

Sancağı İcmal Defteri
13.02.2012 Oku
12178 Ali Birinci Ali Kemâli Aksüt'ün Filât Hâtıraları 13.02.2012 Oku
15498 İlay İleri Ali Kuşçu and His Contributions to Mathematics and Astronomy 06.07.2012 Oku
12149 Seçil Akgün Amerikalı Misyonerlerin Anadolu'ya Bakışları 13.02.2012 Oku
12201 Selda Kaya Kılıç Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa (1838-1899) (tanıtma) 14.02.2012 Oku
15446 Ertan Gökmen Aydın Vilayeti İdâdî Mektepleri 03.07.2012 Oku
15497 Ertan Gökmen Aydın Vilayeti’nde Sıbyan Mekteplerinin İptidâi Mekteplere Dönüştürülmesi 06.07.2012 Oku
12162 Esin Kahya Aykut Kazancıgil 13.02.2012 Oku
12125 Mesut Çapa Balkan Savaşı'nda Kızılay (Osmanlı Hilal-i Ahmer) Cemiyeti 13.02.2012 Oku
12118 Ertuğrul Önalp Bir İspanyol Esiri Gözüyle 1552-1556 Yılları Arasında İstanbul 13.02.2012 Oku
15495 Zeynep Dörtok Abacı Bir Sorun Çözme Yöntemi Olarak Sulh: 18. Yüzyıl Bursa Kadı Sicillerinden Örnekler ve

Düşündürdükleri
06.07.2012 Oku
15466 Cevdet Yakupoğlu Bir Sürgün Kahramanı Abdülahad Nuri Bey: Hayatı, Eserleri ve Selçuklu-Beylikler Tarihi

Üzerine Çalışmaları
03.07.2012 Oku
12166 Mustafa Balcıoğlu Birinci Dünya Savaşı Başlarında Romantik Bir Türk-Alman Projesi -Rauf Bey Müfrezesi- 13.02.2012 Oku
12165 İsrafil Kurtcephe Birinci Dünya Savaşı Başlarında Romantik Bir Türk-Alman Projesi -Rauf Bey Müfrezesi- 13.02.2012 Oku
15443 Turgay Akkuş Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Bursa’da Sevk ve İskân Uygulamaları ve Sonuçları 03.07.2012 Oku
12189 Kenan Ziya Taş Bolu Sancağındaki Candaroğulları Vakıfları 13.02.2012 Oku
15500 Aşkın Koyuncu Bulgaristan’da Osmanlı Maddi Kültür Mirasının Tasfiyesi (1878-1908) 06.07.2012 Oku
12179 Osman Çetin Bursa Şer'iyye Sicilleri Işığında Osmanlılarda İlk Tıp Fakültesi Bursa Darüşşifası ve Tıbbî

Faaliyetler
13.02.2012 Oku
12168 Ertuğrul Önalp Cervantes’in Türklere Esir Düşmesi ve Esaretinin Eserlerine Yansıması 13.02.2012 Oku
12152 Yahya Akyüz Cevdet Paşa'nın Özel Öğretim ve Tanzimat Eğitimine İlişkin Bir Lâyihası 13.02.2012 Oku
15411 Osman Safa Bursalı Christianity under Islam in Jerusalem: The Question of the Holy Sites in Early Ottoman

Times
02.07.2012 Oku
15429 Hamdi Özdiş Coğrafyanın Azizliği ya da Sınırboyunda Nahiye Olmak: Vakıf Nahiyesi (1879-1914) 02.07.2012 Oku
12156 Üçler Bulduk Çorum Sancağının Osmanlı İdarî Teşkilatındaki Yeri -1 13.02.2012 Oku
12161 Abdullah Gündoğdu Çorum'da Bir Türk Aşireti: Dedesli 13.02.2012 Oku
12216 Yılmaz Kurt Çorumlu Kazası Kişi Adları (XVI. Yüzyıl) 14.02.2012 Oku
12160 Mustafa Ergün Die Deutsch-Türkischen Erzıehungsbeziehungen Wahrend Des Ersten Weltkrieges 13.02.2012 Oku
15451 Necmettin Akgün Dinî Hizmetlerin Gerçekleşmesinde Devletin Rolü Üzerine Bazı Tespitler; Osmanlı Dönemi

Doğu Karadeniz Örneği
03.07.2012 Oku
15452 Erdal Çetintaş Doğu Akdeniz Politikaları Çerçevesinde Avrupalı Devletlerin Yunan İsyanına Desteği; Kamuoyu

Desteği, Diplomatik Destek, Silahlı Destek
03.07.2012 Oku
15423 Zeki Arıkan Dr. Abdullah Cevdet Hak Gazetesinde 02.07.2012 Oku
15441 Saadet Tekin Dr. Polliç Bey’in 1918 Tarihli Raporuna Göre Berlin ve Aydın Vilayeti Hapishanelerine Genel

Bir Bakış
02.07.2012 Oku
15464 Sıla Şenlen Dramatic Representation of the Battle of Ankara and Bayezid I’s Captivation by Tamerlane 03.07.2012 Oku
12188 Ali Sarıkoyuncu Emperyalizm ve Zonguldak Kömür Havzası 13.02.2012 Oku
12206 Kenan Ziya Taş Erzincan Cami ve Mescidleri, 1690-1730 14.02.2012 Oku
15362 Nalan Turna Geç Dönem Osmanlı İstanbul’unda Han Yöneticileri-Odabaşılar 25.06.2012 Oku
15434 Alparslan Demir Gümüşhane Sancağı’nda Doğal Afetler (1888–1910) 02.07.2012 Oku
12163 Esin Kahya Hacı Paşa 13.02.2012 Oku
15449 Ertuğrul Önalp Hadım Süleyman Paşa’nın 1538 yılındaki Hindistan Seferi 03.07.2012 Oku
12136 Melek Delilbaşı Hıstory of Preveza in The XVI'th Century According to The Ottoman Taxation Registers 13.02.2012 Oku
12151 Murat Uluğtekin Hilal-i Ahmer ve Trablusgarp Savaşı 13.02.2012 Oku
12150 Seçil Akgün Hilal-i Ahmer ve Trablusgarp Savaşı 13.02.2012 Oku
12139 Mehdi İlhan Hutteroth, Wolf Dieter 13.02.2012 Oku
15431 Salih Tunç I. Dünya Savaşı Yaklaşırken Osmanlı-Fransız İlişkilerinde Yakınlaşma Girişimleri: Fransa-

Türkiye Dostluk Cemiyeti ve Cemal Paşa’nın Paris Seyahati
02.07.2012 Oku
12193 Yücel Özkaya II. Abdulhamid'e Güzel Sanatlar Hakkında Sunulan Layiha 13.02.2012 Oku
15421 Arzu M. Nurdoğan II. Abdülhamid Döneminde Rumeli’de Maarifin Teftişi 02.07.2012 Oku
12171 Muhiddin Tuş II. Mahmud Döneminde Sivas'ta Esnaf Teşkilâtı ve Üretim Tüketim İlişkileri (tanıtma) 13.02.2012 Oku
12121 İhsan Güneş II. Meşrutiyet Dönemi Hükümet Programları (1908-1918) 13.02.2012 Oku
15424 Taner Aslan II. Meşrutiyet Dönemi İşçi Hareketleri ve Bu Hareketlerin Meydana Getirdiği Sorunlar Üzerine

Bir Deneme
02.07.2012 Oku
6407 Günver Güneş II. Meşrutiyet Döneminde İzmir'de Tiyatro Yaşamı 16.03.2010 Oku
6083 Günver Güneş II. Meşrutiyet Döneminde İzmir'de Tiyatro Yaşamı 25.02.2010 Oku
15456 Erkan Tural II. Meşrutiyet Dönemi’nde Maârif-i Umûmiyye Nezâreti’nde Bürokratik Reform 03.07.2012 Oku
[ 1 2 3 ]