Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Çukurova Âşıklık Geleneğinde Atışma
Bağdaşıklık ve Tutarlılık Bakımından Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri Link
XIX. Yüzyıl Azerbaycan Sahası Âşıklarından Kızılvengli Âşık Alı Link
Âşık Tarzı Kültür Geleneğinde Günümüz Kadın Âşıkları Link
Âşık Edebiyatında Mahlas Alma Geleneği Link
Âşık Edebiyatında Yedekli Şiir Şekilleri Link
Âşık Edebiyatında Yeni Şekiller Link
Edebiyatımızda Âşık Kolları ve Şenlik Kolu Link
Âşık Püryanî'nin Karşılaşmaları Link
Âşık Şiirinde Ayakla İlgili Problemler Link
Âşık Şiirinde Değişmeler Ve Süreklilik Sefil Selimi Örneği Link
Âşık Şiirinde Kafiye ve Redif Link
Âşık Şiirinde Karı-Koca Bağlamında Sevgi, Hasret ve Geçimsizlik Link
Âşık Talibî Coşkun Link
Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde İstanbul Link
Âşık Veysel'in Şiirlerinde Yöresel Kelimeler ve Deyimler Link
Âşık Feymani Link
Giresun'da Âşık Tarzı Şiir Geleneği Link
Âşık Ruhsatî'nin Tarikatı Üzerine Düsünceler Link
Âşık Edebiyatı Şiir Şekillerinden Sicilleme Üzerine Düşünceler Link
Âşık Edebiyatında Kelime Başı Kafiyeli Şiirler Ve Sefil Selimî'den Örnekler Link
Âşık Veysel Konusunda Dr: Doğan Kaya ile Yapılmış Röportaj Link
Erzurum'da Aşık Kahvesi Geleneği Link
Üstad Âşık: Âşık Şemşir Link
XX. Asır Güney Azerbaycan'ın Âşık Muhiti ve Bazı Sorunları Link
Sümmani'nin Aşık Edebiyatına Olan Etkisi Link
Âşık Huzûrî Link
Kars Âşıklık Geleneği ve Badeli Âşık Link
Âşık Veysel’in Şiirlerinde Eğitim Link
Güney Azerbaycan Türkleri'nden Âşıklarla Yapılan Düğün Törenlerindeki Bazı

Gelenekler ve Özgün Özellikler
Link
Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Kalenderî Türü Link
XIX. yy. Osmanlı Sosyo-Ekonomisinin Âşık Edebiyatına Yansımaları Hakkında Bir Deneme Link
Aşık Veli'nin Yeni Bulunan Şiirleri Link
Aşık Edebiyatında Dede Mahlası ve Dede Mahlaslı Şairler Link
İran Tükleri Âşık Muhitlerinden Kumsave Âşık Muhiti Link
Kırkağaçlı Âşık Mustafa Remzî'nin Yunan İşgali İle İlgili Yazdığı Dört Şiiri Link
Halk Şairleri ve Âşıklık Geleneği Link
Âşık Garip Hikâyesinde Aşk-Âşık-Sevgili Link
Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Bağdaşıklık ve Tutarlılık Link
Türkçede Kavramsal Karmaşıklar: Düz-Eğretilemece Link
Âşık Paşa'nın Şiirleri Link
Âşık Paşa ve Birlik Fikri Link
Saz ve Âşık Link
Âşık Davut Sularî - Hayatı, Sanatı, Şiirleri ve Sularî ile Son Sohbet Link
Bütün Yönleriyle Âşık Veysel Link
Aşık Paşanın Tasavvuf Risalesi Link
20. Yüzyıl Âşıklık Geleneğinde Gezginci Bir Âşık: Âşık Talibî Coşkun Link
Azerbaycan Muhabbet Destanlarında Hak Âşıklığı Motifi Link
Ünlü Azeri Aşık Kör Nasip Link
Tarihi Süreç İçinde Türkiye'de Âşıklık ve Âşıklık Geleneği Link
Sevgilinin Güzellik Unsurlarından Saç ve Saçın Âşık Üzerindeki Etkisi Link
Âşık Paşazâde'ninTevârih-i Âl-i Osmân Adlı Eserine Göre Türklerde Yer Adı Verme Geleneği Link
Kars Bağlamında Âşık Tarzı Şiir Geleneğinin Sorgulanması Link
Ahmed Paşa'nın "Elimden Ne Gelir" Redifli İki Gazeli ve Divan Edebiyatında Çaresiz Âşık

İmajı
Link
Malya'da Âşık İrfani'den Derlenen Nergis Hikâyesi Link
Âşık Gufrânî'nin Cihâd-ı Ekber Destanı'nın Tahlili Link
Âşık Veysel’in Müziksel Yeteneği Link
Ali Şîr Nevâyî'nin Divanlarında Mektuplaşma: Âşıktan Sevgiliye, Sevgiliden

Âşığa
Link
Divan Şiirinde Ölüm Karşısında Âşıkların İstekleri Link
Modern Kırım-Tatar Edebiyatında Âşık Ömer Link
Maşûk, Âşık ve Rakip Arasındaki Hiyerarşik İlişkiler Link
Dede Korkut Hikâyelerindeki Ozan Tipi Bağlamında Kars Âşıklık Geleneği Link
Çorlulu Zarifî'nin Râhatü'l-Ervâh'inda Aşk Ve Âşık: "Mihr ü Mahabbet ve Işk u Meveddet

Beyânındadur"
Link
Nazan Bekiroğlu'nun Lâ-Sonsuzluk Hecesi Romanında Âşık ve Maşuk Üzerine Link
Fütûhî'nin Nâz u Niyâz'ı ve Nâz u Niyâz'da Âşık-Mâşuk Link
Meşâkku'l-'Uşşâk'ta Âşık, Maşûk ve Aşkın Gücü Link
İki Farklı Kültürün Âşık Kadın Kahramanları: Leyla Ve Züleyha Link
Âşık Sümmânî'nin "Dilber Senin" Redifli Şiirlerinden Hareketle Bazı Tespitler Link
M. Şevket Esendal’ın Eşek Adlı Öyküsünde Bağlaşıklık ve Bağdaşıklık Görünümleri Link
Âşık Şem’î’nin Şiirlerinde Divan Edebiyatı Tesirlerine Dair Tespitler Link
Bağdaşıklık ve Dede Korkut Hikâyeleri'nde Bağdaşıklık Görünümleri Link
Divan Şiirinin Alegorik Âşık ve Maşuklarından Gül ü Bülbül Link
Şarkı Sözlerinden Hareketle Dilde Bağdaşıklık Sorunları Link
Anekdotlarındaki Mesajlar Bakımından Latîfî ve Âşık Çelebi Tezkirelerinin Tenkidi Link
XX. Yüzyıl Âşık Edebiyatında Aktüel Şiir Değerlendirmesi Link
Sözlü Tarih-Folklor İlişkisi Bağlamında Üç Âşık Destanı Link
Oedipus Kompleksi Bağlamında Divan Şiirinde Âşık-Maşûk-Rakîb İlişkisine Bakış Link
Âşık Paşa'nın Garib-namesi'nden Hareketle Anadolu Türk Kültürü ve Kazak Kültürünün Çocuk

Konusunda Karşılaştırılması
Link
Azerbaycan Aşık Edebiyatında Bir Şiir Türüne Adını Veren "Geraylı/Keraylı" Kelimesinin

Kökeni Üzerine Bir Araştırma
Link
Aşık Paşa'nın Garib-namesi'nde ve Kazak Kültüründe Aile Link
Adana Âşıklık Geleneğinin Yeniden Yapılanmasında Sıvaslı Âşıkların Etkisi Link
Adana Âşıklık Geleneğinde ?Karacaoğlan Çığırma? Link
Günümüz Adana Âşıklık Geleneğinde Ölüm, Mezar Teması Link
Günümüz Adanalı Âşıkların Dini-Tasavvufi Şiirleri Link
Günümüz Adana Âşıklık Geleneğinde Mizah Link
Adana Âşıklık Geleneğinde Kayserili Bir Âşık: Âşık Derdiderya Link
Adanalı Âşıkların Şiirlerinde Kıbrıs Barış Harekatı Link
Çukurova'da Salavatçılık Geleneği ve Âşıkların Pehlivan Salavatlamaları Link
Adana Âşıklık Geleneği ve Âşık Fasılları Link
Adanalı Âşık Veli Link
Kıbrıslı Türk Âşıklar ve Rum Halk Edebiyatına Katkıları Link
Âşık Ali Baki ve Adana Methiyesi Link
1940'larda Çukurova'da Derlenmiş Türküler ve Âşık Deyişleri Link
Birbiriyle Yakın Münasebeti Olan Çukurova Aşıklarının Şiirlerinde Atasözleri ve Deyimler

Nasıl İşlenmiştir
Link
Tanınmayan Bir Aşık : Hacı Ali Şen Link
Aşık Edebiyatı Bütünü İçinde Sivas'ta ve Adana'da Aşıklık Geleneğinin Ortak ve Farklı Yanları Link
Elektronik Kültür Ortamında Aşık Tarzı Şiir Geleneği Bağlamında Çukurova Aşıkları Üzerine

Tespitler
Link
Karacaoğlan ile Âşık Kerem'in Şahsiyet ve Eser Bakımından Benzerlikleri Üzerine Bir

Değerlendirme
Link
Yazma Bir Âşık Garîb Hikâyesi Üzerine Notlar Link
Halk Ozanı Âşık Mahmut, Osman Esen Link
Adanalı Âşıkların Mektup Şiirleri Link
Geleneksel Kültürümüzde ve Âşıkların Dilinde Sayılar Link
Türkçe Metinlerde Bağdaşıklık ve Tutarlılık Link
"Eksik" Bir Âşık: Leylâ Link
Nizamî, Hâtifî ve Celilî'nin Leylâ ve Mecnûn'unda Âşıkların Haberleşmesi Link
Divan Şiirinde Âşık, Sevgili, Rakip Üçlüsü ve Ölüm Link
Baki Divanı'nda Âşık İle İlgili Bazı Anlam Unsurları Link
Emlek Yöresinde Âşıklık Geleneği Link
Âşık Veysel İçin Küçük Notlar Link
Aşık Tarzı Türk Halk Edebiyatında Üslup Link
Prizrenli Aşık Ferki'nin Destanları Link
İran Türkleri Âşık Muhitleri Link
Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı Link
Ceyhanlı Âşık Karamehmet?in Yalanlamaları Link
Âşık Derdiyar?ın Çift Kafiyeli Şiirleri Link
Âşık Efgan Didari ve Hikayesi Link
Âşık Ali Sultan Link
Âşıklığa Başlama Link
İrsiyet, Âşıklık ve Dört Âşık Link
Başlangıçtan Günümüze Âşık Edebiyatı Link
[ 1 2 3 4 ]