Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Abdulla Oripov’un Şiirlerinde Özbek Kimliği ve Özbekistan Link
İmge ve Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde “Su” İmgesi Link
Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirine Dair Bazı Tespitler Link
Türk Saz Şiiri Bibliyografyasına Ek Link
'Sevgilerde' Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi Link
"Berzah" ve Serbest Şiirimiz Üzerine Düşünceler Link
"Divan Şiirinde Okçuluk Terimleri"ne Ekler Link
"Her vadide inşâd-ı şi're muktedir idi" Osmanlı Müellifleri'nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri Link
"Hoşça Bak Zâtına Kim / Âlem-i Kübrâsın Sen" Nazire Geleneği İçinde Şeyh Gâlib'in Meşhur

Şiiri
Link
"Karacaoğlan 'ın Bir Şiiri Üzerine Çeşitlemeler" in Halk Şiiri Geleneği ile İlişkisi Üzerine

Notlar
Link
"Mitoloji ve Şiir"in İzinde Ahmet Midhat Efendi'nin Mitolojiye Dair Görüşleri Link
"Peyami Safa" İmzalı Bir Şiir Link
"Sessiz Gemi" Şiirinin Anlambilimsel/Göstergebilimsel İncelenmesi Link
"Siyâh-bahâr? Tamlamasının Bir Üslup Özelliği Olarak Divan Şiirinde Yer Alması Link
"Şiir-Efsane-Menkıbe İlişkisi ve Niyâzî-i Mısrî'nin Menkıbelerine Göre Bazı Şiirlerinin

Hikâyesi"
Link
"Türk Şiirinde Erguvan" Üzerine Bir Deneme Link
[Sözlü Şiir Ortamında] İzleyici, Bağlam ve İşlev Link
13. Yüzyılda Anadolu'da Şiir Türünün Gelişmesi Link
14. Yüzyıl Mevlevi Şâirlerinden Eflâkî Dede'nin Bilinmeyen İki Şiir Link
15. Yüzyıl Divan Şiirinde Halk Kültürü Link
16. Yüzyıl Divan Şairi Cinânî'nin Hediye Konulu İki Şiiri Link
16. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinde Tıp ilmi Link
16. Yüzyıl Şairi Râhî'nin Çağatayca Şiirleri Link
16. Yüzyıldaki Bazı Divân Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar Link
16. yy. Çağatay Şairi Sânî- Efserî’nin Şiirlerinde Ubeydullah Han Link
17. Yüzyıl Anadolu Sahası Türk Saz Şairlerinin Şiirlerinde Hikaye Kahramanları Link
17. Yüzyıl Divan Şairi Zârî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Şiirleri Link
17. Yüzyıl Sebk-i Hindî Şairlerinden Nâilî ve Fehîm'in Şiirlerinde Somutlaştırma veya

Alışılmamış Bağdaştırmalar
Link
17. Yüzyıl Türk Halk Kültürü ve Karacaoğlan'ın Şiir Çevresi Link
18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim'in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk

Söyleyişleri
Link
1897 Türk-Yunan Savaşının Basında Yer Alan Şiirlere Yansımaları Link
19. Aşır Şairlerinden Kütahyalı Ârifî ve Bilinmeyen Şiirleri Link
19. Yüzyıl Divan Şiirinde Yenileşme Temayülleri Link
19. Yüzyılda Yaşamış Bektâşî Bir Âşık: Kastamonulu Âşık Kemâlî ve Yayınlanmamış Şiirleri Link
1920'lerin Unutulmuş Türkmen Şairi Abdülhekim Kulmuhammedovíun Şiirleri Link
1940 Sonrası Türk Şiirinde Ölüm Link
1980 Sonrası Âşık Şiirinde Siyasi Söylemler Link
1991'de Türk Şiiri Link
1993'e Girerken Türk Şiirine Genel Bir Bakış Link
20. Yüzyıl Kırım Tatar Şiirinde Ant Etme Motifi Link
61. Ölüm Yıldönümünde Sabahattin Ali'yi Anmak: Yazgısını Seven Adam ve Şiirinde "Ölüm"ü

Çağırmak Temi
Link
A. Nihat Asya?nın Şiirlerinde Ölüm Kavramının Kullanımları Üzerine Link
Abay Kunanbayulı ve Tabiat Şiirlerinden Seçmeler Link
Abbas Sayar'ın Şiir Dünyası Link
Abbas Sehhet'in Kaleminden "Yeni Şiir" Link
Abdullah Nidaî ve İki Şiiri Link
Abdullah Tukay'ın Şiirlerinde Efsane ve Masal Unsurları Link
Abdurrahim Ötkür’ün Şiirlerinde Hürriyet ve Mücadele Link
Abdülhak Hâmid'in Şiirinde Ben'in Görünümü Link
Abdülhak Hamit Tarhan’ın Kürsî-i İstiğrâk Şiirine Estetik Bir Bakış Link
Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Nâkâfi” Adlı Şiirinin Ontolojik Tahlili Link
Abdülhak Şinasi Hisar'ın Şairliği ve Şiirleri Link
Adana?da Asker Uğurlama - Karşılama Törenleri: Asker Ağıtları, Türküleri, Şiirleri, Manileri Link
Adana'nın Çağdaş Saz Şairlerinin Şiirlerinde İstiklal Savaşı Link
Adanalı Âşıkların Mektup Şiirleri Link
Adanalı Âşıkların Şiirlerinde Kıbrıs Barış Harekatı Link
Afyonkarahisarlı Aşıkların Şiirlerinde Kıbrıs Link
Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâ Bibliyografyası ve Yayınlanmamış Şiirleri Link
Ahmatova'nın Şiirlerinde II. Dünya Savaşı Link
Ahmed Dursun Nâtıkî’nin Mantık Bilimi İle İlgili Bir Şiiri Üzerine Link
Ahmed-i Şamlu’nun Şiirinin Oluşmasında Nazım Hikmet’in Etkisi Link
Ahmet Arif’in Şiirlerinde Anadolu Sevgisinin Yansımaları Link
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiir Dili ve Evreni Link
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiirlerinde Sıfatlar ve Sıfat Takımları Link
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirlerinde İmge Link
Ahmet Hâşim ve Bâki Ayhan T.’nin Birer Şiirinden Hareketle Yüz Yılda Modernizme Eleştirel Bir Bakış Link
Ahmet Haşim'in Bir Günün Sonunda Arzu Şiiri Üzerine Düşünceler Link
Ahmet Haşim'in Şiirlerinde Ateşin Dili Link
Ahmet Kutsi Tecer'in Şiirlerinde İmajlar Link
Ahmet Muhip Dıranas'ın "Ağrı" Şiiri ile Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya Selam" Adlı

Destan-Şiirinin Karşılaştırılması
Link
Ahmet Muhip Dıranas'ın "Gece" Şiiri Üzerine Bir Çözümleme Link
Ahmet Oktay’ın “Orpheus ile Eurydike’den” 1 ve Rainer M.Rilke’nin “Orpheus, Eurydike, Hermes”2 Adlı Şiirlerinde Ölüm Sorunsalı Link
Ahmet Paşa, Necâtî Bey, Fuzûlî, Hayâlî ve Bâkî Divanlarına Göre Divan Şiirinde Meyve Link
Ahmet Talât Onay'a Göre Nedim'in Şiirlerinde Tasavvuf Link
Ahmet Talat Onay'ın Kurtuluş Savaşı ve Atatürk ile İlgili Şiirleri Link
Akşemseddin'in Dinî-Tasavvufî Şiirleri Link
Alaşehirli Makalî Mustafa Bey ve Mecmualardaki Bazı Şiirleri Link
Alevi Cem Ritüelinde Canlandırılan Kırklar Söylencesinin 'Şiir-Müzik-Dans' ile

İlişkisi
Link
Alevi-Bektaşi Şiir Dünyasından "Âb-ı Hayât"a Bir Bakış Link
Alevî-Bektâşî Şiirinde Âdâb ve Erkân Link
Alevi-Bektaşi Şiirinde Hz. Muhammed Sevgisi Link
Ali Akbaş'ın Masal Çağı Adlı Şiir Kitabında Fikir Unsurları Link
Ali Ekecik’in Göçüyor Kalbim Adlı Kitabındaki Şiirlere Yönelik Bir Söylem Çözümleme Denemesi Link
Ali Fuat Bilkan, Osmanlı Şiirine Modern Yaklaşımlar Link
Ali Şir Nevai ve XVII. Yüzyıl Azerbaycan Lirik Şiiri Link
Anadolu Halk Şairlerinin Şiirlerinde Türkmenler Link
Anadolu Sahası Halk Şiirinde Kafiye: Tespitler ve Öneriler Link
Anadolu ve Azerbaycan Sahaları Halk Şiirinde Tür ve Şekil Meselesi Link
Anadolu'da Klasik Türk Şiirinin Başlangıcı Link
Anday Şiirinde Nesnenin Yadsınması ve Anlamın İtilmesi İzleğinin Poetik Söyleme Dönüşümü Link
Anılarla Şiirsel Bir Yolculuk: Nedim Gürsel ile Sağsalim Kavuşsak Link
Anlamanın Tarihsel Dönüşümü Işığında Halk Şiirine Okur Odaklı Bir Yaklaşım Denemesi Link
Anonim Halk Şiiri Üzerine Link
Anonim Halk Şiiri Üzerine.. Link
Apollo Grubu: Bir Modern Arap Şiiri Ekolü Link
Ara Nesil Şairi Mehmet Celal'in Müşterek Şiirleri Link
Arap Şiirinde Rumiyyat Link
Arap ve Fars Şiiri Bağlamında Gazel Türünden Gazel Nazım Şekline Geçiş Link
Arketipsel Bakış Açısıyla Edip Cansever’in Şiirlerinin İncelenmesi Link
Aruzda Yeni Şiirin Sesi Link
Asaf Halet Çelebi ve Heinrich Heine’nin Şiirlerinde Kan İzleği Link
Âsaf Hâlet Çelebi'nin "Sidharta" Şiiri Link
Asaf Halet Çelebi'nin Nurusiyah Şiirine Bir Bakış Link
Asaf Hâlet Çelebi'nin Şiirlerinde Çocuk, Masal ve Tekerleme Link
Asaf Hâlet Çelebi’nin Kunâla Adlı Şiirinin Anlam ve Âhenk Unsurları Ekseninde Tahlili Link
Asaf Halet Çelebi’nin Şiirinde Geleneğin İzleri Link
Asaf Halet'in Şiirlerinde Tasavvufi Tema Link
“Aslı ve Kerem Destanı”nın Türkmen Varyantından Şiirler Link
Âşık Ataroğlu ve Şiirleri Link
Âşık Bilal Ceyhan ve Şiirleri Link
Âşık Davut Sularî - Hayatı, Sanatı, Şiirleri ve Sularî ile Son Sohbet Link
Âşık Derdiyar?ın Çift Kafiyeli Şiirleri Link
Âşık Dertli ve Sosyal İçerikli Şiirleri Üzerinde Bir Tahlil Denemesi Link
Âşık Deryâmî’nin Şiirlerinde Türk Halk Kültürü Unsurları Link
Âşık Edebiyatı Şiir Şekillerinden Sicilleme Üzerine Düşünceler Link
Âşık Edebiyatında Kelime Başı Kafiyeli Şiirler Ve Sefil Selimî'den Örnekler Link
Âşık Edebiyatında Mısra Değişiklikleri ve Seyranî'nin Şiirlerinden Örnekler Link
Âşık Edebiyatında Yedekli Şiir Şekilleri Link
Âşık Erzurumlu Emrah ile Divan Şairi Kastamonulu Feride Hanım’ın Şiir Sohbetleri Link
Âşık Figani'de Klasik Türk Şiirinin Etkileri Link
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son