Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde ve Öykülerinde İmgeler, Üslûp ve Tematik İlgiler Link
İmge ve Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde “Su” İmgesi Link
Namık Kemal’in Tiyatrolarında Hece Ölçüsü İle Yazılan Şiirlere Bir Bakış Link
Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin’in Şiirlerinde Melankoli Link
Dıranas Şiirinde Biçim Denemeleri Link
Doğal Ritm ce Ezgilerin Şiire Yansıması Link
Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Ölümü Hatırlatan Kadın” Şiirinin Anlambilimsel Çözümlemesi Link
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Çocukluk ve Çocukluğa Duyulan Özlem Link
Çocuk Edebiyatı Kitaplarında Şiirin Yeri Link
Edgar Allan Poe’nun “Annabel Lee” Adlı Şiirinin Melih Cevdet Anday Tarafından Yapılan Çevirisine Eleştirel Bir Çözümleme Link
Türk Çocuk Şiirlerinde “Anne” Metaforu Link
İkinci Yeni Şiirinde Öteki Dünya: Ortadoğu ve Afrika Link
Divan Şiirinde Papağan Link
Necip Fazıl Kısakürek’in “Muhasebe” Şiiri Üzerine Anlambilimsel/Göstergebilimsel Bir Çözümleme Link
Divan Şiirinde Teknolojik Bir Alet: Usturlab Link
Necip Fazıl’ın Ütopyasında Şiir ve Şair Link
Bir Şiir Mecmuası Hakkında Link
Cumhuriyetin 80. Yılında Divan Şiiri Üzerine Düşünceler Link
Melih Cevdet Anday'ın Şiirlerinde Bireysel Öznenin Belleksel Varoluşu Bağlamında Zaman

İzleği
Link
Hâmidî'nin Türkçe Şiirleri Link
Behçet Necatigîl'în Şiirleri Link
Hâşim'in Şiirinde Renkler Link
Şeyh Gâlib'in Şiirlerinde Bir Anlatım Özelliği Link
Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Şiirlerinde Işık ve Renk Unsuru Link
II. Meşrutiyet'in İlânı ve Şiirimizdeki Yankısı Link
Şeyh Galip'tn Şiirlerinde III. Selim ve Nizam-ı Cedit Link
Bugünkü İsveç Şiiri Link
Hugo Von Hofmannsthal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiirlerinde Rüya Estetiği Link
Horatius'un Lirik Şiirlerinde Iuppiter Link
Ahmatova'nın Şiirlerinde II. Dünya Savaşı Link
Fuzûlî'nin Bilinmiyen Şiirlerinden Birkaçı Link
Fuzûli'nin Bilinmeyen Birkaç Şiiri Link
Bugünkü İngiliz Şiiri Link
M. S. 4-5. Asırlarda Çin'in Şimalinde Hanedan Kuran Türklerin Şiirleri Link
Bukolik Şiirin Menşei Üzerinde Araştırmalar Link
XIX. Yüzyıl Divan Şiiri Link
Selçuklu Türklerine Yazılmış Bazı Arapça Şiirler Link
Endülüs Şiirine Genel Bir Bakış Link
Arap Şiirinde Rumiyyat Link
Stephen Spender ve Modern İngiliz Şiirindeki Yeri Link
Modern İngiliz Şiirinde Bazı Primitivizm ve Anarkizm Cereyanları Link
Nef'i'nin Bilinmeyen Birkaç Şiiri Link
İngiltere'de Yazılmış İlk Türkçe Şiirler Link
M. S. IV-V. Yüz Yıllarda Çin'in Kuzeyinde Hanedan Kuran Türklerin Şiirleri Link
Tahsin Nahit ve Şiiri Link
Baudelaire'de Şiir Link
Tang Dönemi Şiiri: Üç Şiir, Üç Şair; Li Bai, Lu Zhaolın ve Shi Juanwu Link
Sicilya Sanat Şiiri’nden Boccaccio’ya kadın kavramı Link
Czesław Milosz’un şiiri Link
Polonya şiirinde aşkın serüveni -I Orta Çağ’dan Realizm’e Link
Macar Epik Şiir Geleneğinin Kökenleri Link
Sarah Kırsch’in Şiirlerinde Tabiat Betimlemesi Link
Apollo Grubu: Bir Modern Arap Şiiri Ekolü Link
Klasik Arap Şiirinde Didaktik Şiirler Link
Cahit Sıtkı Tarancı'dan İtalyancaya Çevrilmiş Şiirler Link
Recaî-Zâde Mahmut Ekrem’in “Nefrîn” Ve Tevfik Fikret’in “Sis” Adlı Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Link
Türk Şiirinde Nazire Geleneği ve Kul Himmet'in Şiirlerinde Nazirecilik Link
Şiirin Sultanı Baki Link
Milli Kütüphanede Bulunan 06 Mil Yz A 1793 Numaralı Şiir Mecmuası Üzerine Link
Ahmet Hâşim ve Bâki Ayhan T.’nin Birer Şiirinden Hareketle Yüz Yılda Modernizme Eleştirel Bir Bakış Link
Sezai Karakoç’un “Masal” Adlı Şiirine Göstergebilimsel Bir Yaklaşım Link
Gerçek Bir Şiir Hırsızı Şerîfî ve Çalıntı Divanı Link
İslam’da Şiir ve Şair Algısına Dair Kimi Tespitler Link
Rahmetî-i Tebrizî ve Türkçe Şiirleri Link
Divan Şiirinde Geçen Göz Hastalıklarının Klâsik Dönem Tıp Metinleri Ekseninde Değerlendirilmesi Link
Klâsik Türk Şiirinde “Kılıç Duası” Link
Şiir Dilinde Anlam Çağrışımları Link
Fuzûlî Şiirinin Vezni Link
Sultan II. Bayezid’in Farsça Şiirleri Üzerine Link
Bir Eskatoloji Miti olan Tufandan Klasik Türk Şiirinde Şarap Metaforuna Link
Edirneli Şevkî Divanı Üzerine Değerlendirme ve Şevkî’nin Farsça Şiirleri Link
16. yy. Çağatay Şairi Sânî- Efserî’nin Şiirlerinde Ubeydullah Han Link
Atasözleri ve Deyimlerin Dîvân Şiirinde Kullanımı ile Dîvânların Bu Söz Varlıklarımız Bakımından Önemi Link
Nâbi’nin Şiir ve Diğer Edebî Konular Hakkındaki Görüşleri Link
Divan Şiirinde Giyim Kuşam Üzerine Bir Deneme Link
Sebk-i Hindî Şiirinde Yeni-Orijinal Yapı ve Terkipler Link
Divan Şiirinde Güneşin Sevgili Tipine Yansıması Hakkında Bir Değerlendirme Link
Stilistik Açıdan “Öncelemeler” ve Fuzulî’nin Şiirlerinde “Yüklem Öncelemesi” Link
Metin Tesisinde Şiir Mecmualarının Katkısına Bir Örnek: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu 5214 Numaralı Mecmua ve Muhtevası Link
Klasik Türk Şiirinde Estetik Bir Unsur Olarak Çiçekler Link
Manisa'da Kadılık Yapan Şâir İki Vehbî'nin İki Şiiri Link
Türk Şiirinde Folklora Dönüşte Meyve: Cahit Külebi ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Şiirlerinde Meyve İmgesinin Kullanılması Link
Yahya Kemal' in Bütün Şiirlerine Katkı Link
Divan Şiiri'nde Hâl Dili Link
Kemal Tahir'in Şairliği ve Şiirleri Link
"Her vadide inşâd-ı şi're muktedir idi" Osmanlı Müellifleri'nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri Link
Modern Türk Şiirinde Mitolojiye Bağlı Kaynaklanma Sorunu Link
Türk Lehçeleri Arasında Aktarma Meseleleri ve "İki Ağaç" Şiir Kitabı Üzerine Link
İsmet Özel'in "Bir Yusuf Masalı" Adlı Şiirinin Saussure'cü Bağlamda Yapısal Çözümlemesi Link
Şiir Tahlilinde Yöntem Link
Osmanlı Sosyal Hayatında Şiir: Divan Şiirinde Afnâmeler ve Cem Sultan’ın Kerem Kasidesi Link
Mükemmeliyetçiliğin Yarım Bıraktığı Şiirler Link
[Sözlü Şiir Ortamında] İzleyici, Bağlam ve İşlev Link
Nergis Biray, Ahmet Baytursınulı Şiirleri Üzerinde Dil ve Üslûp İncelemesi Link
Kazak Şiirlerinde "Gece" Link
Ahmed-i Şamlu’nun Şiirinin Oluşmasında Nazım Hikmet’in Etkisi Link
Divan Şiiri-Osmanlı Klasik Musikisi İlişkisi ve 18. Yüzyıl Divan Şiirinden Örnekler Link
Hamit Zübeyr Koşay’ın Kazan Türkçesi Birkaç Şiiri Link
Sabahattin Eyuboğlu’nun Şiir Görüşü Link
Enver Baki'nin Öykü ve Şiir Kitapları Üzerine Link
Âşık Edebiyatında Yedekli Şiir Şekilleri Link
Âşık Şiirinde Ayakla İlgili Problemler Link
Âşık Şiirinde Değişmeler Ve Süreklilik Sefil Selimi Örneği Link
Âşık Şiirinde Kafiye ve Redif Link
Âşık Şiirinde Karı-Koca Bağlamında Sevgi, Hasret ve Geçimsizlik Link
Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde İstanbul Link
Âşık Veysel'in Şiirlerinde Yöresel Kelimeler ve Deyimler Link
Divan Şiiri ve XIX. Yüzyıl Halk Şiirinde Güzel Tasviri Link
Giresun'da Âşık Tarzı Şiir Geleneği Link
Halk Şiirinde Biçim ve Tür Link
Âşık Edebiyatı Şiir Şekillerinden Sicilleme Üzerine Düşünceler Link
Çok Kafiyeli Şiirler Üzerine Yeni Düşünceler Link
Âşık Edebiyatında Kelime Başı Kafiyeli Şiirler Ve Sefil Selimî'den Örnekler Link
Türk Halk Şiirinde Ölüm Sonrası Dilekler Link
Asaf Halet Çelebi ve Heinrich Heine’nin Şiirlerinde Kan İzleği Link
Avusturyalı Orientalist Hammer-Purgstall'da Osmanlı Şiiri Link
Abdülhak Hâmid'in Şiirinde Ben'in Görünümü Link
Tatar Halk Şiirinde Nazım Türü Olarak Beyit ve Sak-Sok Beyiti Link
Yunus Emre'nin Bir Şiirinin Göstergebilim Açısından İncelenmesi Link
Yadgar Abid ve Bazı Şiirlerinden Örnekler Link
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son