Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca

Bilimsel Yayınlar
Link
Arap Lehçelerindeki Türkçe Kelimeler Link
Aşkın Dili: Oğuz Lehçesi Link
Bartın ve Yöresi Ağızlarındaki Lehçe Tabakalaşması Link
Bazı Arap Lehçelerinde Kullanılan Türkçe Sonekler Üzerine Yeni Bir İnceleme Link
Bazı Çalı Meyveleri ile Üzümsü Meyvelerin Kuzey-Batı Türk Lehçelerine Has İsimleri Link
Birincil Uzun Ünlülerin Oğuz Grubu Türk Lehçelerindeki Ses Bilgisi Görünümleri ve Bu

Ünlülerle İlgili Ses Olayları
Link
Birleşik Zarf-Fiil Kavramı ve Çağdaş Türk Lehçelerindeki Görünümleri Link
Cumhuriyet Döneminde Ağız ve Lehçeler Üzerinde Yapılan Çalışmalar Link
Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Bilgisayar Merkezli Çeviri Çalışmaları Link
Çağdaş Türk Lehçelerinde Bir Tekrar Fiili Yapma Eki: -gıla- / -gıla- / Link
Çağdaş Türk Lehçelerinin Söz Varlığındaki Ortaklığa Karşılaştırmalı Bir Bakış Link
Dede Korkut Hikâyelerinde Adı Geçen Hayvanlar ve Bu Hayvanların Diğer Türk Lehçelerindeki Adlandırılışları Link
Divânü Lügâti't-Türk'teki Tek Heceli Fiillerin Oğuz ve Kıpçak Grubu Türk Lehçelerindeki

Durumuna İstatiktiksel Bir Bakış
Link
Eski Türkçe -qına Ekinin Türk Lehçelerinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Kullanımı

Üzerine
Link
Eski Türkçe Yazıtlar ve Yazıtların Türk Lehçelerinin Şekillenmesindeki Rolü Üzerine Link
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Çağdaş Türk Lehçelerine "dahi" Sözcüğü Link
Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü Öğrencileri Üzerinde Kelime Hazinesi Araştırması Link
Günümüz Türk Lehçelerinde Gereklilik Link
Halid Said?e Göre Osmanlı, Özbek, Kazak Lehçelerinde Şekil/Zaman Ekleri ve Bu Eklerin Şu

Andaki Durumu
Link
İlk Türk Lehçeleri Sözlüğü: Divanu Lugati't-Türk'te Lehçelerin Söz Varlığına Bir Bakış Link
Kafkasya'da Konuşulan Türk Lehçeleri Link
Kafkasya'da Türk Lehçelerinin Fonksiyonları Link
Karahanlı Türkçesi Yazı Dili Hangi Lehçeye Dayanıyordu? Link
Karay Türkçesinin Kendisine Has Özellikleri ve Türk Lehçeleri Arasındaki Yeri Link
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü Link
Kaşgari'den Notlar III : Oğuz Lehçesi Üzerine Link
Kâşgarlı Mahmud’un Kayıtlarında İdil Boyu Türk Lehçeleri Link
Kıpçak Grubu Türk Lehçelerinde Bol- Yardımcı Fiilinin İktidar ve İmkan Bildirmesi Üzerine Link
Kumuk ve Balkar Lehçeleri Sözlüğü'nün Bir Tahlili Link
Kutadgu Bilig'in Dilinde Lehçelerin Özellikleri: "denk çiftler" Link
Kuzey Grubu Türk Lehçelerindeki Edatlar Üzerine Kapsamlı Bir Çalışma Link
Lehçe Bilimi ve Dil Haritaları Link
Lehçe Oluşma Şartları ve Evreleri Bakımından Eski Türkiye Türkçesi Link
Lehçe-i Osmânî'deki Atasözleri Link
Lehçeden Lehçeye Aktarma Sorunlarına Ek: İmlâ ve Noktalama Hataları Link
Lehçeler Arası İlişkiler ve Oğuz Türkçesinde Bir Nevâî Eseri Link
Lehçelerin Yayılma Tarzı ve Türk Dil ve Lehçelerinin Tasnifi Meselesi Link
Mickiewicz' in Lehçeye Çevirdiği " Gavur " da Türk Motifleri Link
Moğol Lehçeleri ve Bu Alanla İlgili Yeni Bir Eser Üzerine Link
Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde İletişim Fiilleri Link
Oğuzca Olmayan Türk Lehçelerindeki Oğuzca Unsurlar ve Bunlara Teorik Bir Yaklaşım Link
Orta Asya ve İdil-Ural Bölgesi Türk Lehçelerinde Belirsizlik Yapısı Link
Rus Dili ve Türk Lehçelerinde Kaleme Alınan Kaynakların Türkiye’deki Halk Bilimi Araştırmalarına

Kazandırılması Sorunu
Link
Şimdiki Zaman Ekinin Güney-Batı Türk Lehçelerinde Kullanılışı Üzerine Link
Tarihî Lehçelerden Günümüze At Donları ve Nişane Adları Link
Tarihî Türk Lehçeleri - Eski Anadolu Türkçesi Dersleri Link
Tarihi Türk Lehçeleri Metinlerinin Transkripsiyonlanmasında Kapalı é / i Meselesi Link
Tarihî Türk Lehçeleri ve Özbek Türkçesinde Zaman ve Mekânda Sınırlama Görevi Üstlenen

Yapılar
Link
Tarihi Türk Lehçelerinde "ber-/bir-" Yardımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller ve

Anlamları Üzerine
Link
Tarihî Türk Lehçelerinde Renk Adlandırmaları Link
Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Gelecek zaman Ekleri Üzerine Bir Deneme Link
Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Zaman Kavramı Taşıyan -a/e, ı/i -o/ö, -u/ü, -y Zarf-Fiil

Ekleri
Link
Tarihi ve Çağdaş Türk lehçelerinin Etimoloji Çalışmaları Üzerine Dilbilimsel Bir Yöntem

Denemesi
Link
Türk Dillerinde Ön Vokallerin Düzleşmesi ve Karaimcenin Halicz-Luck Lehçesinde ö > e ve ü >

i Değişmeleri
Link
Türk Lehçe ve Şiveleri Link
Türk Lehçeleri Arasında Aktarma Meseleleri ve "İki Ağaç" Şiir Kitabı Üzerine Link
Türk Lehçeleri Arasında Benzer Kelimelerin Eş Değerlik Durumu Link
Türk Lehçeleri Arasında Geliştirilecek Çeviri Yazılımlarının Güçlükleri ve Kolaylıkları Link
Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği Link
Türk Lehçeleri Arasında Sözcük Alış Verişi ve Söz Varlığı Değişimi: Osmaniye Tatar Ağzı

Örneği
Link
Türk Lehçeleri Sözlüklerinde Somutlaştırma Yoluyla Yapılmış Renk Adları Link
Türk Lehçelerinde Görülen +DIRIK Eki Üzerine Bir Deneme Link
Türk Lehçelerinde Kelime Başı Konsonantlarının Düşmesi Link
Türk Lehçelerinde Zaman Kavramı Taşıyan -°p Zarf-Fiil Eki Link
Türk Lehçelerinin Meydana Gelişinde Genel Temayüllerin Koyulaşması ve Körlenmesi Link
Türk Lehçelerinin Mukayeseli Tarihi Araştırmalarına Kısa Bir Bakış Link
Türk Lehçelerinin Sınıflandırılmasında Bazı Kriterler Link
Türkçede İyelik Eklerinin Ele Alınışı ve Çağdaş Lehçelerde Kullanılışı Link
Türkçenin Diğer Türk Dil ve Lehçeleriyle Olan İlişkilerine Kısa Bir Göz Atış Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Çağdaş Kıpçak Grubu Türk Lehçeleriyle Ortaklık Gösteren Söz

Varlıkları
Link
Türkiye'de Çağdaş Türk Lehçeleri İle İlgili Sözlük Çalışmaları Link
Wilhelm Radloff Kırgız Lehçesini Neden Söz Başı /y-/ Tarafında Bir Türk Lehçesi Olarak

Göstermiştir?
Link
XIII-XV. Yüzyıllarda Mısır'da Oğuz-Türkmen ve Kıpçak Lehçeleri ve "Halis Türkçe" Link