Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Tarih’ten Mesnevi’ye Bir Koşuklaştırma Örneği: Âşık Molla Rahim’in Manzum Hazret-i Yusuf Kıssası Link
"Aşık Garib"in Türkmen ve Uygur Varyantları Üzerine Link
"Âşık" Şah Sanem ve "Âşık" Aslı'nın Sesleri ve Suskunlukları Link
"Eksik" Bir Âşık: Leylâ Link
17. Yüzyıl Âşık Edebiyatı Üzerine Notlar - 6: Âşık İbrahim ve Âşık Nev'î Link
17. Yüzyıl Saz Şâiri Âşık Ömer Üzerine Bazı Mülâhazalar Link
17. Yüzyıl Saz Şâiri Âşık Ömer ve Dili Üzerine Link
17. Yüzyıldan Günümüze Malatyalı Âşıklar Link
18. Yüzyıldan Günümüze Zileli Âşıklar Zinciri Link
19. Yüzyıl Aşıklık Geleneğinde Aşık Erzurumlu Emrah'ın Yeri Link
19. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Ortadoğu'nun Sosyal Tarihine Bir Kaynak: Aşık Esrari'nin Vehhabi

Destanı
Link
19. Yüzyılda Yaşamış Bektâşî Bir Âşık: Kastamonulu Âşık Kemâlî ve Yayınlanmamış Şiirleri Link
1940'larda Çukurova'da Derlenmiş Türküler ve Âşık Deyişleri Link
1950-1975 Yılları Arasında Yazılan Âşık Destanlarında "Namus" Kavramı Link
1980 Sonrası Âşık Şiirinde Siyasi Söylemler Link
20. Yüzyıl Âşıklık Geleneğinde Gezginci Bir Âşık: Âşık Talibî Coşkun Link
Adana Âşıklık Geleneği ve Âşık Fasılları Link
Adana Âşıklık Geleneğinde ?Karacaoğlan Çığırma? Link
Adana Âşıklık Geleneğinde Kayserili Bir Âşık: Âşık Derdiderya Link
Adana Âşıklık Geleneğinin Yeniden Yapılanmasında Sıvaslı Âşıkların Etkisi Link
Adanalı Âşık Veli Link
Adanalı Âşıkların Mektup Şiirleri Link
Adanalı Âşıkların Şiirlerinde Kıbrıs Barış Harekatı Link
Afyonkarahisarlı Aşıkların Şiirlerinde Kıbrıs Link
Ahmed Paşa'nın "Elimden Ne Gelir" Redifli İki Gazeli ve Divan Edebiyatında Çaresiz Âşık

İmajı
Link
Akdağ Madeni Çocuk Oyunları : Aşık Oyunu Link
Ali Şîr Nevâyî'nin Divanlarında Mektuplaşma: Âşıktan Sevgiliye, Sevgiliden

Âşığa
Link
Andırın Beşbucaklı Âşık Halil Link
Anekdotlarındaki Mesajlar Bakımından Latîfî ve Âşık Çelebi Tezkirelerinin Tenkidi Link
Arapgirli Âşık Fehmi Gür Link
Araştırmalar: Âşık Nev'i Link
Âşık Ali Baki ve Adana Methiyesi Link
Âşık Ali Cemali Repertuvarından Parçaların Performans Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi Link
Âşık Ali Rehmanî‘nin Ardından Link
Âşık Ali Sultan Link
Âşık Ali‘nin Edebî Mirası Link
Âşık Ataroğlu ve Şiirleri Link
Âşık Bilal Ceyhan ve Şiirleri Link
Âşık Budala Link
Âşık Cemali Link
Âşık Davut Sularî - Hayatı, Sanatı, Şiirleri ve Sularî ile Son Sohbet Link
Aşık Demli ve Oğlu Ali Said Coşkun Link
Âşık Derdiyar?ın Çift Kafiyeli Şiirleri Link
Âşık Dertli ve Sosyal İçerikli Şiirleri Üzerinde Bir Tahlil Denemesi Link
Âşık Dertli‘nin Tarikati Meselesi Link
Âşık Deryâmî’nin Şiirlerinde Türk Halk Kültürü Unsurları Link
Âşık Edebiyatı Link
Aşık Edebiyatı Bütünü İçinde Sivas'ta ve Adana'da Aşıklık Geleneğinin Ortak ve Farklı Yanları Link
Âşık Edebiyatı Çalışmalarının Değerlendirilmesi -Öneriler Katkılar- Link
Âşık Edebiyatı Dediğin, Bir Sarp Kale.. Link
Âşık Edebiyatı Metinlerinin Tahlili Üzerine Düşünceler Link
Âşık Edebiyatı Şiir Şekillerinden Sicilleme Üzerine Düşünceler Link
Âşık Edebiyatı, Halk Kültürü Çalışmalarıyla Ahmet Kutsi Tecer Link
Âşık Edebiyatına Yapılan Saygısızlık Link
Aşık Edebiyatında Dede Mahlası ve Dede Mahlaslı Şairler Link
Âşık Edebiyatında Divan Söyleme Geleneği ve Tuluat Divan Link
Âşık Edebiyatında Kelime Başı Kafiyeli Şiirler Ve Sefil Selimî'den Örnekler Link
Âşık Edebiyatında Mahlas Alma Geleneği Link
Âşık Edebiyatında Mısra Değişiklikleri ve Seyranî'nin Şiirlerinden Örnekler Link
Âşık Edebiyatında Yedekli Şiir Şekilleri Link
Âşık Edebiyatında Yeni Şekiller Link
Âşık Edebiyatının Sivas?taki İlk Temsilcileri Link
Âşık Efgan Didari ve Hikayesi Link
Âşık Efkârî'de Övgü ve Yergi Link
Âşık Erzurumlu Emrah ile Divan Şairi Kastamonulu Feride Hanım’ın Şiir Sohbetleri Link
Âşık Esrarî'nin Vehhâbî Destanı Link
Âşık Ferrahi'nin Sanatı Link
Âşık Feymani Link
Âşık Figani'de Klasik Türk Şiirinin Etkileri Link
Âşık Gamgüder'in Üslûbunda Klâsik Türk Şiirinin Etkisi Link
Âşık Garip Hikâyesinde Aşk-Âşık-Sevgili Link
Aşık Geleneği İçinde Ermeni Aşık Sarkis Zeki Link
Âşık Gufrânî'nin Cihâd-ı Ekber Destanı'nın Tahlili Link
Âşık Hasretî ve Şiirleri Link
Âşık Huzûrî Link
Âşık Hüseyin Araştırmalarına Katkılar 1 Link
Âşık Hüseyin Araştırmalarına Katkılar: 2 Link
Âşık Hüseyin'in Bir Deyişmesi Link
Âşık İsmetî İle Kapı Güzeli Hikâyesi Bağlamında Türk Halk Hikâyelerinin Değişim ve Dönüşüm

Dinamikleri
Link
Âşık Kadimî Link
Âşık Kaptanî?nin Sivas Konulu Şiirleri Link
Âşık Karaoğlan?ın Şiirlerinde Babalar Link
Âşık Kemter Baba ve Bazı Düzeltmeler Link
Âşık Mehmet Demirci‘nin Ali ile Fatma Hikâyesi Link
Âşık Mehmet Yakıcı'nın Destanlarında İşlediği Konular Link
Âşık Merâkî ‘de Dil ve Poetika Link
Âşık Mevlüt İhsani Hayatı ve Hikayeciliği Link
Âşık Murat Çobanoğlu Üzerine Link
Âşık Musikisi ve Beste Formları Üzerine Bir İnceleme Link
Âşık Müslim Kumru Seyrani Link
Âşık Ömer, Gevheri ve Âşık İzzet Özkan'ın "Sakınırım" Redifli Semaide Buluşması Link
Âşık Ömer'in Bilinmeyen İki Yaşnamesi Link
Âşık Ömer'in Yayımlanmamış Şiirleri Link
Âşık Paşa Link
Âşık Paşa ve "Garipname" Üzerine Kemal Yavuz ile Söyleşi Link
Âşık paşa ve Alî Şîr Nevâyî'de Türkçe sevgisi ve Türkçenin gücü Link
“Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu” 1-2 Kasım 2013 Tarihlerinde Kırşehir’de Düzenlendi Link
Âşık Paşa ve Birlik Fikri Link
Aşık Paşa'nın Dil Üzerine Düşünceleri ve Türkçeye Hizmetleri Link
Âşık Paşa'nın Fakr-nâme ve Vasf-ı hal Mesnevileri Link
Âşık Paşa'nın Garîb-Nâme'sinde İnsan Bedeniyle İlgili Benzetmeler Link
Aşık Paşa'nın Garib-namesi'nde ve Kazak Kültüründe Aile Link
Âşık Paşa'nın Garib-namesi'nden Hareketle Anadolu Türk Kültürü ve Kazak Kültürünün Çocuk

Konusunda Karşılaştırılması
Link
Âşık Paşa'nın Şiirleri Link
Aşık Paşanın Tasavvuf Risalesi Link
Âşık Paşazâde'ninTevârih-i Âl-i Osmân Adlı Eserine Göre Türklerde Yer Adı Verme Geleneği Link
Âşık Püryanî'nin Karşılaşmaları Link
Âşık Ruhsatî'nin Tarikatı Üzerine Düsünceler Link
Âşık Sefil Selimî ve Son Şiirleri Link
Âşık Senlik Hakkında Azerbaycan‘da Yapılan Araştırmalar Link
Âşık Sümmani Hakkında Yazılan Son Kitap Üzerine Bazı Dikkatler Link
Âşık Sümmani'de Dil, Edebiyat, Sanat Link
Âşık Sümmânî'nin "Dilber Senin" Redifli Şiirlerinden Hareketle Bazı Tespitler Link
Aşık Sümmani'nin Atışmalarında İlim Link
Âşık Şem’î’nin Şiirlerinde Divan Edebiyatı Tesirlerine Dair Tespitler Link
Âşık Şenlik’in İşgal Yıllarında Söylediği Koçaklama ve Destanların Halk Üzerindeki Etkisi Link
Âşık Şenlik‘in Salsal Destanı Hakkında Link
Âşık Şeref Taşlıova Link
Âşık Şevki ‘nin Hikâyeciliği Link
Âşık Şiiri Geleneğinde Dil, Üslup, Motif ve Metin Merkezli Anlama - Açıklama Üzerine

Düşünceler
Link
[ 1 2 3 4 ]