Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
8362 Nazım Elmas Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiir Estetiğinde Karşıtlık ve Karşılaştırma Tekniği 09.02.2011 Oku
8363 Serpil Ersöz Artvin İli Zeytinlik Köyü Manileri ve Ağız Özellikleri 09.02.2011 Oku
10497 Yusüpcan Yasin Moğol İmparatorluğu Dönemine Kadar Türklerde Tercüme 16.12.2011 Oku
10498 Fikret Türkmen Oğuzların İdari Yapı ve Boy Teskilatlarında Dikotomik Özellik 16.12.2011 Oku
10499 Shoira Usmanova Altay Dillerinde Üst Giysi Adları 16.12.2011 Oku
10500 Münis Cureyava "Kodeks Kumanikus"ta Bilmeceler ve Özbek Folkloründeki Şekilleri 16.12.2011 Oku
10501 Rövşen Alizade Tıva ve Şor Kahramanlık Destanlarında Mitolojik Motifler 16.12.2011 Oku
10502 Erhan Aktaş Altay ve Tıva Türk Destanlarında "Haber Verme" Motifi Üzerine Genel Bir Değerlendirme 16.12.2011 Oku
10503 Muvaffak Duranlı Vatslav Leopold Serosevski'nin "Yakuyskie Rasskazı" Adlı Eseri 16.12.2011 Oku
10504 Şamirza Turdimov Özbek Köroğlu Dairesindeki Sakibülbül Sembolü Üzerine Düşünceler 16.12.2011 Oku
10505 Alimcan İnayet Nimşehit ve Edebi Faaliyetleri Üzerine 16.12.2011 Oku
10506 Maksut Belen XVI. Yüzyıl Nasihatnamelerinden Seçkin Bir Örnek: Hızrî'nin Âb-ı Hayât Mesnevisi 16.12.2011 Oku
10507 Pınar Fedakar Çizgiyi Asanlar: Cille. Türk Mitolojisinin Çizgi Filmde Kullanılması ve Çizgi Filme

Aktarılması
16.12.2011 Oku
10508 Betül Havva Yılmaz Misketle Kültürü Söylemek: Cille. Cordoba Animasyon Ekibi ile Söyleşi 16.12.2011 Oku
10509 Rüçhan Bubur Kazakistan'daki Türbe-Cami Örnekleri 16.12.2011 Oku
10512 Osman Karatay Tuna Bulgar Devletinin İlk Asrı: Balkanlarda Tutunma ve Pekişme (681-803) 19.12.2011 Oku
10513 Abdullah Duman Bîrûnî: İlmî Kişiliği Tarih Anlayışı ve Yöntemi 19.12.2011 Oku
10514 Serkan Acar Petersburg Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Kütüphanesinde Bulunan Kırım Tarihi İle

İlgili Eserlerin Bibliyografyası
19.12.2011 Oku
10515 Giray Saynur Bozkurt Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müslümanlar 19.12.2011 Oku
10516 Nadim Macit Soğuk Savaş Sonrası Rusya'da Ulusal İdeolojinin Oluşumu, Din ve Diplomasi 19.12.2011 Oku
10517 Sevinç Çırak Karadağ Preffered Mate Characteristics in Kyrgyzstan 19.12.2011 Oku
10518 Almaz Hasankızı Folklor Tetkikinde Siyasal ve Kültürel Üstünlük Davası 19.12.2011 Oku
10519 Mamatqul Juraev Özbek Halkbiliminde Kurt Kültüne Ait Halk İnançları 19.12.2011 Oku
10520 Barno Nurmuradova Özbek Halkbiliminde Kurt Kültüne Ait Halk İnançları 19.12.2011 Oku
10521 Latifa Hudaykulova Surhanderya Bölgesi Özbek Sünnet Düğünlerinin Folkloru 19.12.2011 Oku
10522 Rabia Kocaaslan Uçkun Gagauz Halk Kültüründe Geleneksel Kadın ve Erkek Giyimi 19.12.2011 Oku
10523 Rabia Fayzullayeva Özbek Şairi Rauf Parfi Öztürk'ün Şiir Dünyası 19.12.2011 Oku
10524 Taalaybek Abdiev Kırgız Tilindegi Passivdin Ayrım Maseleleri 19.12.2011 Oku
10525 Gülzura Cumakunova Türkçenin Kaynağı Türkçe Olmalı 19.12.2011 Oku
10526 Gülnaze Curayeva Özbek Çocuk Şiirlerinde Hicvî Timsaller Yaratmanın Kendine Özgü Özellikleri 19.12.2011 Oku
10527 Ahmet Dinç Türkmenlerde Kuyumculuk Sanatının ve Takıların Tarihî Gelişimi ve Türkmen Kadını 19.12.2011 Oku
10528 Ramazan Çakır Türkmenlerde Kuyumculuk Sanatının ve Takıların Tarihî Gelişimi ve Türkmen Kadını 19.12.2011 Oku
10529 Nazım Elmas Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiir Estetiğinde Karşıtlık ve Karşılaştırma Tekniği 19.12.2011 Oku
10530 Serpil Ersöz Artvin İli Zeytinlik Köyü Manileri ve Ağız Özellikleri 19.12.2011 Oku
10531 Feyruze H. Garipova XX. Yüzyılın 90'lı Yıllarında ve XXI. Yüzyılın Başında Başkurdistan'da Dil Siyaseti

ve Toplum Şuuru
19.12.2011 Oku
10532 Vildan Koçoğlu-Gündoğdu Tuva Türkçesindeki Ünlü Uzunluklarına Dair 19.12.2011 Oku
10533 Şergiyye Heziyeva Tarihi Süreç İçinde Türkiye'de Âşıklık ve Âşıklık Geleneği 19.12.2011 Oku
10534 Cabbar İşankul Rüya ve Bilmece 19.12.2011 Oku
10535 Osman Karatay Suvarlar: Doğu Avrupa'nın Esrarengiz Kavmi 19.12.2011 Oku
10536 Şahide Keramova Lirik Kahraman Tahlilinde Zaman Duygusu 19.12.2011 Oku
10537 Gürol Pehlivan Anadolu'da Tabu İle İlgili Bir Tâbir: Düşmez 19.12.2011 Oku
10538 Funda Selçuk Şirin Ulus Devlet İnşasında Bir Aydın: Falih Rıfkı Atay 19.12.2011 Oku
10539 Abdullah Temizkan Albay Teofil Lapinski ve Lehistan Lejyonunun Kafkasya'daki Faaliyetleri 19.12.2011 Oku
10540 Mehmet Temizkan On Sekizinci Yüzyılın Şartları İçinde Mahtumkulu 19.12.2011 Oku
10541 Zeynep Şimşek Umaç Gaziantep Çepni Ağzının Türkiye Türkçesi Ana Ağız Gruplarını Belirleyen Özellikler

Bakımından Değerlendirilmesi
19.12.2011 Oku
10542 Boris Yakoyleviç Vladimirtsov Eski Türkçedeki Ötüken Yiş Kelimesi Üzerine 20.12.2011 Oku
10543 N. Seyidov Türkmen Atasözlerinin Araştırılma ve Yayınlanma Tarihi: Bibliyografik Bir Bakış 20.12.2011 Oku
10544 Muvaffak Duranlı "Janna Mongeyevna Yuşa, Obryadovaya Poyeziya Tuvintsev- Struktura i Semantika"

(tanıtma)
20.12.2011 Oku
10545 Namiq Abbasov Medeniyyet Siyaseti ve Menevi Deyerlerin Kulturoloji Mahiyyeti 20.12.2011 Oku
10546 Anar Ağalar-Zade M.Ö. V- I. Binlerde Yakındoğu-Anadolu-Kafkasya Üçgeninde Kavimler Göçü, Ticari-Kültürel

İlişkiler ve Etkileşimler
20.12.2011 Oku
10547 Emine Atmaca Kazak Türkçesinde "Göz" Organ İsmiyle Kurulmuş Deyimlerin Yapı ve Anlam Özellikleri 20.12.2011 Oku
10548 Serpil Ersöz Nazilli (Aydın) Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar 20.12.2011 Oku
10549 Burak Gökbulut Batı Trakya Ve Kıbrıs Türklerinin Millî Benliklerinin Korunmasında Edebiyatın Etkisi 20.12.2011 Oku
10550 Mustafa Yeniasır Batı Trakya Ve Kıbrıs Türklerinin Millî Benliklerinin Korunmasında Edebiyatın Etkisi 20.12.2011 Oku
10551 Alimcan İnayet Çağdaş Uygur Edebiyatında Bir Hikâye: Çenıkış 20.12.2011 Oku
10552 Hasan Kara Fransız ve İngiliz Seyyahlara Göre 19. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Astrahan Şehri 20.12.2011 Oku
10553 Alper Başer Fransız ve İngiliz Seyyahlara Göre 19. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Astrahan Şehri 20.12.2011 Oku
10554 Ahmet Karaçavuş Richard L. Chambers'ın "The Encümen-i Daniş And Ottoman Modernization" Adlı Makalesinin

Değerlendirme ve Çevirisi
20.12.2011 Oku
10555 Mustafa Özbaş Rus Şarkiyat Çalışmalarının Temelleri: Rus Tarihinin Başlangıcından 15. Yüzyıla Kadar 20.12.2011 Oku
10556 Sadettin Özçelik Dede Korkut Metinleri Üzerinde Tespitler (2) 20.12.2011 Oku
10557 Abdullah Temizkan Kuzey Kafkasya Müridizmi, Müridizmin Yayılma Stratejisi ve Feodal Beylerle İlişkileri 20.12.2011 Oku
10558 Fikret Türkmen Türkmenistan'da Mizah Tipleri 20.12.2011 Oku
10559 Nurlana Aliyeva Anar ve Mirza Celil 20.12.2011 Oku
10560 Mustafa Gültekin Özbek Halk Edebiyatı Bibliyografyası 20.12.2011 Oku
10561 Yusuf Ayönü İzmir'de Türk Hâkimiyetinin Başlaması 20.12.2011 Oku
10562 Naile Asker Ünlü Azeri Aşık Kör Nasip 20.12.2011 Oku
10563 Turhan Çetin Beypazarı'nda Turist-Yerli Halk Etkileşimi ve Turizmin Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik

Etkileri
20.12.2011 Oku
10564 Dinara Duisebayeva Muhtar Avezov'un "Abay Yolu" Adlı Romanı ile Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" Adlı

Eserinde Örnek İnsan Tipi
20.12.2011 Oku
10565 Muvaffak Duranlı Sibirya Türk Topluluklarının Beslenme Kültüründe Kandık 20.12.2011 Oku
10566 Ali Erol Abbas Sehhet'in Kaleminden "Yeni Şiir" 20.12.2011 Oku
[ 1 2 ]