Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
92 Yücel Özkaya Cumhuriyetin İlanı ve Rejim Olarak Eğitime Katkıları 01.05.2007 oku
73 Utkan Kocatürk Cumhuriyetin Anlamı, Önemi ve Milletimize Kazandırdıkları 01.05.2007 oku
49 İsmet Giritli Atatürk ve Cumhuriyet 01.05.2007 oku
21 Gülnihal Bozkurt Sevr'i Bilmek Lozan'ı Anlamak 01.05.2007 oku
6633 Fatih M. Dervişoğlu Bir Sivas Kongresi Bibliyografyası Denemesi 02.04.2010 oku
122 Semih Yalçın Cumhuriyetin İlanında Emeği Geçenler 02.05.2007 oku
94 Latife Öztoprak Atatürk, Sanat, Sanatçı ve Resim 02.05.2007 oku
93 İzzet Öztoprak Atatürk, Çağdaşlaşma ve Dış Dünyadaki Etkileri 02.05.2007 oku
88 Ahmet Özgiray Lozan?dan Cumhuriyet Rejimine Giden Yol 02.05.2007 oku
83 Taciser Onuk Cumhuriyetin 80. Yılında Atatürk ve Ulusallıktan Evrenselliğe Türk Kadını 02.05.2007 oku
60 Tülin Günşen İçli Cumhuriyet Döneminde Kadının Sosyal Konumu 02.05.2007 oku
112 Hüseyin Tosun Bir Modernleşme Projesi Olarak Türkiye?de Cumhuriyet 03.05.2007 oku
28 Neşe Çetinoğlu Cumhuriyet Kavramı ve Atatürk?ün Cumhuriyet Anlayışı 03.05.2007 oku
22 Gülnihal Bozkurt Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 03.05.2007 oku
3666 Hilmi Gürses Atatürk'ün Türk Toplumuna Bakış Açısı ve Gençliğin Bu Bakış İçerisindeki Yeri 04.07.2008 oku
3665 Cemal Enginsoy Çok Yönlü Tarihi Kişiliği İle Atatürk 04.07.2008 oku
3664 Utkan Kocatürk Atatürk's Concept of "Youth" and the Characteristics of The Atatürkist Youth 04.07.2008 oku
3663 Feridun Ergin Birinci Dünya Savaşı'nda ve Atatürk Döneminde Fiyatlar ve Gelirler 04.07.2008 oku
3662 Turhan Feyzioğlu Milli Kurtuluş Önderi Atatürk ve Milletlerarası Etkisi 04.07.2008 oku
3661 İsmet Giritli Samsun'da Başlayan ve İzmir'de Biten Yolculuk (1919-1922) 04.07.2008 oku
3660 Yılmaz Altuğ Atatürk And Building of a Modern Nation State 04.07.2008 oku
3658 Suat İlhan The Universality of Atatürk 04.07.2008 oku
3657 İsmet Giritli Atatürkçü Çağdaşlaşmanın Türk Toplumundaki Sonuçları 04.07.2008 oku
3656 Utkan Kocatürk Türk Toplumunda Çağdaşlaşma Gereği 04.07.2008 oku
3655 Suat İlhan Türk Kurtuluş Hareketinin Safhaları ve Çağdaşlaşmaya Etkileri 04.07.2008 oku
3654 M. Vehbi Tanfer Atatürk ve Atatürkçülük 04.07.2008 oku
3653 İsmet Giritli Atatürkçülük İdeolojisi 04.07.2008 oku
3652 Mehmet Özgüneş Devlet Adamı Olarak Atatürk 04.07.2008 oku
3651 Utkan Kocatürk Atatürk'ün Üniversite Reformu İle İlgili Notları 04.07.2008 oku
3650 Sadi Irmak Atatürk'ü Anarken 04.07.2008 oku
3780 Ali Güler Milli Mücadele'de Kara Harp Okulu: Fotoğraflarla Ankara Abidinpaşa Köşkü Sınıf-ı Muhtelife Zabit

Namzetleri Talimgahı
07.08.2008 oku
3779 Zekeriya Türkmen İstanbul'un İşgali ve İşgal Dönemindeki Uygulamalar (13 Kasım 1918-16 Mart 1920) 07.08.2008 oku
113 Hüseyin Tosun Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti?ne İlişkin Yurt Dışından Haberler ve Yorumlar 08.05.2007 oku
42 Yasemin Tümer Erdem Atatürk Dönemi Arkeoloji Çalışmalarından Biri: Sultanahmet Kazısı 08.05.2007 oku
32 Fatih M. Dervişoğlu Bir Sivas Kongresi Bibliyografyası Denemesi 08.05.2007 oku
5672 Serap Taşdemir "Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü" 10.07.2009 oku
5670 Mehmet Okur Mondros Mütarekesi Sonrasında Osmanlı Devleti'nde Bulunan Alman ve Avusturya Vatandaşlarının

Ülkelerine Gönderilme Meselesi
10.07.2009 oku
5668 Sibel Akgün Atatürk İlke ve İnkılaplarının Kıbrıs'a ve Kıbrıs Türk Kadınlarına Yansımaları 10.07.2009 oku
2183 Rahmi Çiçek Atatürkçü Düşünce İçinde Milli Egemenlik Kavramı Konulu Panel Konuşması 10.11.2007 oku
2182 Sadık Tural Atatürk'ün Yapılandırmayı İstediği Hukukun Gereği 10.11.2007 oku
2181 Hasan Özyurt Atatürkçü Düşünce İçinde Milli Egemenlik Kavramı Konulu Panel Konuşması 10.11.2007 oku
2180 Kadir Kasalak Kuva-yı Milliye'nin Askeri Açıdan Etüdü 10.11.2007 oku
2179 Zeki Hafızoğulları İzmir-İktisat Kongresi Görüşler ve Değerlendirmeler 10.11.2007 oku
2178 Mustafa Yılmaz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri ve Bu Konuda Yapılan Araştırmalar 10.11.2007 oku
2177 Yücel Atilla Şehirli Atatürk, Milli Birlik ve Beraberlik 10.11.2007 oku
97 Hayrettin Parlakyıldız Cumhuriyet ve Atatürk Devrimleri 11.05.2007 oku
65 Reşat Kaynar Atatürk Düşüncesinde Ulusçuluk ve Çağdaşlaşma 11.05.2007 oku
53 Osman Gümüşçü Osmanlı'dan Cumhuriyete Geçiş ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Halk Sağlığı 11.05.2007 oku
34 Rahmi Doğanay Atatürk'ün Askeri Yaşamında Suriye Günleri 11.05.2007 oku
31 Esin Dayı Atatürk İlkeleri, Atatürk?ün Siyasi ve Askeri Kişiliği 11.05.2007 oku
25 Salim Cöhce Atatürkçü Düşünce Sistemi 11.05.2007 oku
23 Derya Bozoklu Atatürk Döneminde Bankacılık Sistemine ve Gelişimine Genel Bir Bakış 11.05.2007 oku
12 Mukaddes Arslan Atatürk İlkeleri İle İlgili Bibliyografya Denemesi 11.05.2007 oku
3688 İsmet Giritli Ulusal Egemenlik ve Atatürk 11.07.2008 oku
3687 M. Vehbi Tanfer Atatürk'ün Milli Mücadele'de Halkın Birlik ve Gücünü Toplaması ve Bugüne Uyarlaması 11.07.2008 oku
3686 Yücel Özkaya Türk ve Dünya Basınında Çanakkale Savaşları 11.07.2008 oku
3685 Azmi Süslü Çanakkale Zaferi ve Atatürk 11.07.2008 oku
3684 Ünsal Yavuz Atatürk'te Ulusal ve Evrensel Boyutlarıyla Barış Kavramı 11.07.2008 oku
3683 Mehmet Önder Müzeler ve Atatürk 11.07.2008 oku
3682 Abdurrahman Çaycı Atatürk ve Tarih Boyutu İçinde Çağdaşlaşma 11.07.2008 oku
3681 Yılmaz Altuğ Foreign Policy of Atatürk 11.07.2008 oku
2109 Semih Yalçın Osmanlı?dan Cumhuriyet?e Geçiş ve 19 Mayıs Ruhu 15.10.2007 oku
107 M. Vehbi Tanfer Atatürk ve Barış 18.05.2007 oku
104 Yücel Atilla Şehirli Atatürk İlkelerinin Sürekliliğini Sağlamak Görevi ve Bu Görevde Gençliğin Rolü 18.05.2007 oku
64 Fahri Kayadibi Atatürk?ün Eğitim Hedeflerinin Neresindeyiz? 18.05.2007 oku
51 Zafer Gölen Atatürk'ün Tarih Anlayışı 18.05.2007 oku
26 Ömer Çakır Türk Edebiyatında Mustafa Kemal (Atatürk) İsminin Yer Aldığı İlk ?Manzum? ve ?Mensur? Esere Dair

18.05.2007 oku
14 Sait Aşgın Atatürkçü Düşüncenin Tarihsel Gelişimine Bir Bakış 18.05.2007 oku
2121 Abdülkadir Yuvalı Atatürk ve Milli Mücadele 18.10.2007 oku
2120 Nezahat Demirhan Türkiye Cumhuriyeti'nin Onuncu Yıl Kutlamaları 18.10.2007 oku
[ 1 2 ]