Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
3682 Abdurrahman Çaycı Atatürk ve Tarih Boyutu İçinde Çağdaşlaşma 11.07.2008 oku
2121 Abdülkadir Yuvalı Atatürk ve Milli Mücadele 18.10.2007 oku
88 Ahmet Özgiray Lozan?dan Cumhuriyet Rejimine Giden Yol 02.05.2007 oku
5622 Ahmet Vehbi Ecer Atatürkçü Düşüncedeki Laiklikte Din Hizmetlerinin Yeri 26.06.2009 oku
2024 Ahmet Vehbi Ecer Atatürkçü Düşüncedeki Laiklik Türkiye Gerçeklerine Uygundur 24.09.2007 oku
3780 Ali Güler Milli Mücadele'de Kara Harp Okulu: Fotoğraflarla Ankara Abidinpaşa Köşkü Sınıf-ı Muhtelife Zabit

Namzetleri Talimgahı
07.08.2008 oku
2119 Ali Tuna Atatürk Hakkında Özbekistan'da Yayınlanan Bir Kitap: "Türk Halkının Büyük Evladı Atatürk" 18.10.2007 oku
7 Alparslan Aliağaoğlu Atatürkçü Düşünce ve Turizm 30.04.2007 oku
15 Aygün Attar Ulus Devlete Geçiş Süreci ve Türkiye Cumhuriyetinin Üniter Yapısı 30.04.2007 oku
2022 Ayhan Doğan I. Dünya Savaşı?nda ?Kop Savunması? ve Ulusal Birliğimiz Açısından Önemi 24.09.2007 oku
2127 Ayten Sezer Mısır Basınında Atatürk ve İnkılâpları 19.10.2007 oku
3685 Azmi Süslü Çanakkale Zaferi ve Atatürk 11.07.2008 oku
2117 Berna Türkdoğan Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri - Atatürkçü Düşünce Işığında 18.10.2007 oku
116 Berna Türkdoğan Atatürk, Cumhuriyet ve Demokrasi 30.04.2007 oku
5614 Bilal N. Şimşir Cumhuriyetin İlk Çeyrek Yüzyılında Türk Diplomatik Temsilcilikleri ve Temsilcileri (1920-

1950)
26.06.2009 oku
3665 Cemal Enginsoy Çok Yönlü Tarihi Kişiliği İle Atatürk 04.07.2008 oku
109 Cemalettin Taşkıran Çanakkale Savaşlarının Önemi ve Sonuçları 30.04.2007 oku
2130 Cezmi Eraslan Understanding of Atatürk?s Foreign Policy, Peace at Home, Peace in the World and Accession of

Hatay to Turkey
22.10.2007 oku
23 Derya Bozoklu Atatürk Döneminde Bankacılık Sistemine ve Gelişimine Genel Bir Bakış 11.05.2007 oku
108 Ersoy Taşdemirci Atatürkçü Düşünce Sisteminde Laikliğin Yeri ve Önemi 31.05.2007 oku
31 Esin Dayı Atatürk İlkeleri, Atatürk?ün Siyasi ve Askeri Kişiliği 11.05.2007 oku
5615 Esin Derinsu Dayı Milli Mücadele Döneminde Elviye-i Selase ve Nahçıvan 26.06.2009 oku
64 Fahri Kayadibi Atatürk?ün Eğitim Hedeflerinin Neresindeyiz? 18.05.2007 oku
6633 Fatih M. Dervişoğlu Bir Sivas Kongresi Bibliyografyası Denemesi 02.04.2010 oku
32 Fatih M. Dervişoğlu Bir Sivas Kongresi Bibliyografyası Denemesi 08.05.2007 oku
3663 Feridun Ergin Birinci Dünya Savaşı'nda ve Atatürk Döneminde Fiyatlar ve Gelirler 04.07.2008 oku
22 Gülnihal Bozkurt Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 03.05.2007 oku
21 Gülnihal Bozkurt Sevr'i Bilmek Lozan'ı Anlamak 01.05.2007 oku
5617 Gülseren Akalın Başkumandanlık Kanunu'nun Dördüncü Defa Uzatılması Sırasında Mustafa Kemal Paşa'nın TBMM

'nde Konuşması ve El Yazısıyla Hazırlık Notu
26.06.2009 oku
56 Günver Güneş Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın Seyahatleri 30.04.2007 oku
17 Haluk Bayülken Atatürk İlkelerinin Türk Dış Politikasına Etkisi 31.05.2007 oku
45 Hamza Eroğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanı 30.04.2007 oku
2181 Hasan Özyurt Atatürkçü Düşünce İçinde Milli Egemenlik Kavramı Konulu Panel Konuşması 10.11.2007 oku
97 Hayrettin Parlakyıldız Cumhuriyet ve Atatürk Devrimleri 11.05.2007 oku
3666 Hilmi Gürses Atatürk'ün Türk Toplumuna Bakış Açısı ve Gençliğin Bu Bakış İçerisindeki Yeri 04.07.2008 oku
113 Hüseyin Tosun Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti?ne İlişkin Yurt Dışından Haberler ve Yorumlar 08.05.2007 oku
112 Hüseyin Tosun Bir Modernleşme Projesi Olarak Türkiye?de Cumhuriyet 03.05.2007 oku
127 İsmail Yıldırım Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış 31.05.2007 oku
3688 İsmet Giritli Ulusal Egemenlik ve Atatürk 11.07.2008 oku
3661 İsmet Giritli Samsun'da Başlayan ve İzmir'de Biten Yolculuk (1919-1922) 04.07.2008 oku
3657 İsmet Giritli Atatürkçü Çağdaşlaşmanın Türk Toplumundaki Sonuçları 04.07.2008 oku
3653 İsmet Giritli Atatürkçülük İdeolojisi 04.07.2008 oku
2118 İsmet Giritli Günümüz Işığında 18.10.2007 oku
49 İsmet Giritli Atatürk ve Cumhuriyet 01.05.2007 oku
93 İzzet Öztoprak Atatürk, Çağdaşlaşma ve Dış Dünyadaki Etkileri 02.05.2007 oku
2180 Kadir Kasalak Kuva-yı Milliye'nin Askeri Açıdan Etüdü 10.11.2007 oku
94 Latife Öztoprak Atatürk, Sanat, Sanatçı ve Resim 02.05.2007 oku
3687 M. Vehbi Tanfer Atatürk'ün Milli Mücadele'de Halkın Birlik ve Gücünü Toplaması ve Bugüne Uyarlaması 11.07.2008 oku
3654 M. Vehbi Tanfer Atatürk ve Atatürkçülük 04.07.2008 oku
107 M. Vehbi Tanfer Atatürk ve Barış 18.05.2007 oku
46 Mehmet Evsile Mehmet Evsile 31.05.2007 oku
5670 Mehmet Okur Mondros Mütarekesi Sonrasında Osmanlı Devleti'nde Bulunan Alman ve Avusturya Vatandaşlarının

Ülkelerine Gönderilme Meselesi
10.07.2009 oku
3683 Mehmet Önder Müzeler ve Atatürk 11.07.2008 oku
3652 Mehmet Özgüneş Devlet Adamı Olarak Atatürk 04.07.2008 oku
30 Melek Çolak Atatürk'ün Vefatı ve Macaristan'daki Yankıları 30.04.2007 oku
41 Menendi Erdem Bir Eğitim Lideri Olarak Atatürk 31.05.2007 oku
12 Mukaddes Arslan Atatürk İlkeleri İle İlgili Bibliyografya Denemesi 11.05.2007 oku
11 Mukaddes Arslan Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Cumhuriyetin İlanı ve Tarihi Önemi 30.04.2007 oku
2115 Mustafa Bayık Atatürk?ün Ana Fikrini Verdiği İlk Opera: Özsoy Destanı 18.10.2007 oku
2020 Mustafa Budak Amasya Genelgesi İhtilal Bildirisi mi? (Analitik Değerlendirme) 24.09.2007 oku
59 Mustafa Hergüner Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hereke?de 30.04.2007 oku
19 Mustafa Sıtkı Bilgin Atatürk Döneminde Türkiye'nin Balkan Diplomasisi (1923-1930) 30.04.2007 oku
5620 Mustafa Şanal Atatürk Döneminde Kayseri Halkevi ve Faaliyetleri (1923-1938) 26.06.2009 oku
2178 Mustafa Yılmaz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri ve Bu Konuda Yapılan Araştırmalar 10.11.2007 oku
79 Mübahat Türker Küyel Atatürk, Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji 30.04.2007 oku
28 Neşe Çetinoğlu Cumhuriyet Kavramı ve Atatürk?ün Cumhuriyet Anlayışı 03.05.2007 oku
2120 Nezahat Demirhan Türkiye Cumhuriyeti'nin Onuncu Yıl Kutlamaları 18.10.2007 oku
86 Nezahat Özcan Atatürk?ün Kastamonu Ziyareti ve Bu Ziyaretin Önemi 30.04.2007 oku
2021 Nurettin Gülmez Üniversite Gençliğinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersine Bakışı 24.09.2007 oku
2027 Nuri Köstüklü Atatürk ve Milli Mücadeleyi Anlamak veya Türk İnkılap Tarihinde Terminoloji Meselesi 24.09.2007 oku
[ 1 2 ]