Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
7 Alparslan Aliağaoğlu Atatürkçü Düşünce ve Turizm 30.04.2007 oku
11 Mukaddes Arslan Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Cumhuriyetin İlanı ve Tarihi Önemi 30.04.2007 oku
12 Mukaddes Arslan Atatürk İlkeleri İle İlgili Bibliyografya Denemesi 11.05.2007 oku
13 Süleyman Arslan Atatürk'ün Devlet Adamlığı Vasfı 31.05.2007 oku
14 Sait Aşgın Atatürkçü Düşüncenin Tarihsel Gelişimine Bir Bakış 18.05.2007 oku
15 Aygün Attar Ulus Devlete Geçiş Süreci ve Türkiye Cumhuriyetinin Üniter Yapısı 30.04.2007 oku
17 Haluk Bayülken Atatürk İlkelerinin Türk Dış Politikasına Etkisi 31.05.2007 oku
19 Mustafa Sıtkı Bilgin Atatürk Döneminde Türkiye'nin Balkan Diplomasisi (1923-1930) 30.04.2007 oku
21 Gülnihal Bozkurt Sevr'i Bilmek Lozan'ı Anlamak 01.05.2007 oku
22 Gülnihal Bozkurt Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 03.05.2007 oku
23 Derya Bozoklu Atatürk Döneminde Bankacılık Sistemine ve Gelişimine Genel Bir Bakış 11.05.2007 oku
25 Salim Cöhce Atatürkçü Düşünce Sistemi 11.05.2007 oku
26 Ömer Çakır Türk Edebiyatında Mustafa Kemal (Atatürk) İsminin Yer Aldığı İlk ?Manzum? ve ?Mensur? Esere Dair

18.05.2007 oku
28 Neşe Çetinoğlu Cumhuriyet Kavramı ve Atatürk?ün Cumhuriyet Anlayışı 03.05.2007 oku
30 Melek Çolak Atatürk'ün Vefatı ve Macaristan'daki Yankıları 30.04.2007 oku
31 Esin Dayı Atatürk İlkeleri, Atatürk?ün Siyasi ve Askeri Kişiliği 11.05.2007 oku
32 Fatih M. Dervişoğlu Bir Sivas Kongresi Bibliyografyası Denemesi 08.05.2007 oku
34 Rahmi Doğanay Atatürk'ün Askeri Yaşamında Suriye Günleri 11.05.2007 oku
37 Sulhi Dönmezer Cumhuriyetin 80.Yılında Atatürkçü Düşünce ve Hukukta Durum Tespiti 30.04.2007 oku
41 Menendi Erdem Bir Eğitim Lideri Olarak Atatürk 31.05.2007 oku
42 Yasemin Tümer Erdem Atatürk Dönemi Arkeoloji Çalışmalarından Biri: Sultanahmet Kazısı 08.05.2007 oku
45 Hamza Eroğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanı 30.04.2007 oku
46 Mehmet Evsile Mehmet Evsile 31.05.2007 oku
48 Tahsin Fendoğlu Atatürk'ün Devlet Adamlığı ve Verginin Önemi Hakkındaki Düşünceleri 30.04.2007 oku
49 İsmet Giritli Atatürk ve Cumhuriyet 01.05.2007 oku
51 Zafer Gölen Atatürk'ün Tarih Anlayışı 18.05.2007 oku
53 Osman Gümüşçü Osmanlı'dan Cumhuriyete Geçiş ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Halk Sağlığı 11.05.2007 oku
56 Günver Güneş Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın Seyahatleri 30.04.2007 oku
59 Mustafa Hergüner Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hereke?de 30.04.2007 oku
60 Tülin Günşen İçli Cumhuriyet Döneminde Kadının Sosyal Konumu 02.05.2007 oku
64 Fahri Kayadibi Atatürk?ün Eğitim Hedeflerinin Neresindeyiz? 18.05.2007 oku
65 Reşat Kaynar Atatürk Düşüncesinde Ulusçuluk ve Çağdaşlaşma 11.05.2007 oku
66 Süleyman Kazmaz Atatürk ve Sömürgecilik (Emperyalizm) 30.04.2007 oku
69 Sezen Kılıç Cumhuriyet Döneminde Yabancı Okullar (1923-1938) 30.04.2007 oku
73 Utkan Kocatürk Cumhuriyetin Anlamı, Önemi ve Milletimize Kazandırdıkları 01.05.2007 oku
75 Zekiye Kopaçlı Yurtdışında Kurulan Atatürk Araştırma Merkezleri 31.05.2007 oku
79 Mübahat Türker Küyel Atatürk, Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji 30.04.2007 oku
82 Zehra Odyakmaz Atatürk?ün Hukuk İnkılabının 21.Yüzyılda Türkiye?de Yönetim ve Toplumsal Yaşamdaki Etkileri 30.04.2007 oku
83 Taciser Onuk Cumhuriyetin 80. Yılında Atatürk ve Ulusallıktan Evrenselliğe Türk Kadını 02.05.2007 oku
86 Nezahat Özcan Atatürk?ün Kastamonu Ziyareti ve Bu Ziyaretin Önemi 30.04.2007 oku
88 Ahmet Özgiray Lozan?dan Cumhuriyet Rejimine Giden Yol 02.05.2007 oku
92 Yücel Özkaya Cumhuriyetin İlanı ve Rejim Olarak Eğitime Katkıları 01.05.2007 oku
93 İzzet Öztoprak Atatürk, Çağdaşlaşma ve Dış Dünyadaki Etkileri 02.05.2007 oku
94 Latife Öztoprak Atatürk, Sanat, Sanatçı ve Resim 02.05.2007 oku
97 Hayrettin Parlakyıldız Cumhuriyet ve Atatürk Devrimleri 11.05.2007 oku
104 Yücel Atilla Şehirli Atatürk İlkelerinin Sürekliliğini Sağlamak Görevi ve Bu Görevde Gençliğin Rolü 18.05.2007 oku
107 M. Vehbi Tanfer Atatürk ve Barış 18.05.2007 oku
108 Ersoy Taşdemirci Atatürkçü Düşünce Sisteminde Laikliğin Yeri ve Önemi 31.05.2007 oku
109 Cemalettin Taşkıran Çanakkale Savaşlarının Önemi ve Sonuçları 30.04.2007 oku
110 Yaşar Tekdemir Yurtta Sulh, Cihanda Sulh Anlayışı Ve Küreselleşen Dünyadaki Yeri 31.05.2007 oku
112 Hüseyin Tosun Bir Modernleşme Projesi Olarak Türkiye?de Cumhuriyet 03.05.2007 oku
113 Hüseyin Tosun Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti?ne İlişkin Yurt Dışından Haberler ve Yorumlar 08.05.2007 oku
116 Berna Türkdoğan Atatürk, Cumhuriyet ve Demokrasi 30.04.2007 oku
122 Semih Yalçın Cumhuriyetin İlanında Emeği Geçenler 02.05.2007 oku
127 İsmail Yıldırım Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış 31.05.2007 oku
2020 Mustafa Budak Amasya Genelgesi İhtilal Bildirisi mi? (Analitik Değerlendirme) 24.09.2007 oku
2021 Nurettin Gülmez Üniversite Gençliğinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersine Bakışı 24.09.2007 oku
2022 Ayhan Doğan I. Dünya Savaşı?nda ?Kop Savunması? ve Ulusal Birliğimiz Açısından Önemi 24.09.2007 oku
2024 Ahmet Vehbi Ecer Atatürkçü Düşüncedeki Laiklik Türkiye Gerçeklerine Uygundur 24.09.2007 oku
2025 Veysi Akın Selanik Atatürk Evi ve Müze Haline Getirilmesi 24.09.2007 oku
2026 Yusuf Sarınay Atatürk'ten Günümüze Türk Dış Politikası Hakkında Genel Bir Değerlendirme 24.09.2007 oku
2027 Nuri Köstüklü Atatürk ve Milli Mücadeleyi Anlamak veya Türk İnkılap Tarihinde Terminoloji Meselesi 24.09.2007 oku
2109 Semih Yalçın Osmanlı?dan Cumhuriyet?e Geçiş ve 19 Mayıs Ruhu 15.10.2007 oku
2114 Sedat Cereci Halkın İçinden Halkçı Bir Önder 18.10.2007 oku
2115 Mustafa Bayık Atatürk?ün Ana Fikrini Verdiği İlk Opera: Özsoy Destanı 18.10.2007 oku
2116 Sıtkı Aydınel Atatürkçülükte Ulusal Hedefler 18.10.2007 oku
2117 Berna Türkdoğan Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri - Atatürkçü Düşünce Işığında 18.10.2007 oku
2118 İsmet Giritli Günümüz Işığında 18.10.2007 oku
2119 Ali Tuna Atatürk Hakkında Özbekistan'da Yayınlanan Bir Kitap: "Türk Halkının Büyük Evladı Atatürk" 18.10.2007 oku
2120 Nezahat Demirhan Türkiye Cumhuriyeti'nin Onuncu Yıl Kutlamaları 18.10.2007 oku
[ 1 2 ]