Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
14944 A. Mevhibe Coşar Trabzon Ağızlarında Bir Fiil Kullanımı 30.05.2012 Oku
10481 A. Samoyloviç Türk Dillerinin Sınıflandırılmasına Dair Bazı Eklemeler 14.12.2011 Oku
17666 Ahmet Bican Ercilasun Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri 04.06.2013 Oku
14934 Ahmet Bican Ercilasun "Kat" Kelimesinin Coğrafi ve Semantik Yolculuğu Üzerine 30.05.2012 Oku
10494 Ahmet Bican Ercilasun Gülensoy, Tuncer Köken Bilgisi Sözlüğü (tanıtma) 14.12.2011 Oku
10490 Ahmet Bican Ercilasun la Enklitiği ve Türkçede Bir "Pekiştirme Enklitiği" Teorisi 14.12.2011 Oku
10474 Ahmet Bican Ercilasun Türkçede Benzerlik Bildiren +m Morfemi 14.12.2011 Oku
17680 Annemarie von Gabain Eski Türkçe Brahmi Metinlerinin Yazıcıları 11.06.2013 Oku
10483 Bilgehan Atsız Gökdağ Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun Makaleler Dil ? Destan ? Tarih - Edebiyat (tanıtma) 14.12.2011 Oku
10477 Bilgehan Atsız Gökdağ Kençekler ve Kençekçe 14.12.2011 Oku
16221 Cemile Kınacı Louis Bazin’in Ardından 02.11.2012 Oku
10485 Cemile Kınacı Kırgız Türkçesi Grameri (tanıtma) 14.12.2011 Oku
14942 Cengiz Alyılmaz 2010 Yılı İtibariyle Höşöö Tsaidam Bölgesi ve Orhun Vadisi 30.05.2012 Oku
17681 Claus Schönig Modern Türk Dillerinin Eş Zamanlı Tasnifi ve Tarihsel Yönleri 12.06.2013 Oku
16208 Dilek Ergönenç Akbaba Nogay Türklerinde Kişi Adları 02.11.2012 Oku
17676 Dilek Tüfekçi Can Çocuk Edebiyatında Dilin İdeolojisi: Anlatı Bilimsel Yaklaşım 06.06.2013 Oku
16219 Doğan Çolak Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni (16, 17 ve 18. Yüzyıllar) 02.11.2012 Oku
14948 Einar Haugen Dil Bilimsel Ödünçlemenin Analizi 30.05.2012 Oku
16573 Ekrem Arıkoğlu Tuva Türkçesinde Moğolcadan Alınan Unsurların Ses Bilgisi Açısından Durumu 18.12.2012 Oku
16213 Ekrem Arıkoğlu Çuvaş Türkçesi Grameri 02.11.2012 Oku
10486 Ekrem Arıkoğlu Dilin Kökeni (tanıtma) 14.12.2011 Oku
10478 Ekrem Arıkoğlu Greenberg'in Avrasyatik Dil Teorisi ve Türkçe 14.12.2011 Oku
17672 Emine Atmaca Eski Oğuz Türkçesinden Günümüz Türkiye Türkçesine Eşgösterenlilik 06.06.2013 Oku
10479 Emine Atmaca Antalya'nın Korkuteli ilçesi Ağzında Görülen Belirgin Ses Hâdiseleri 14.12.2011 Oku
16577 Engin Çetin Uygurcada tut-Fiiliyle Kurulan Birleşik Sözler 18.12.2012 Oku
17670 Erdal Şahin Tarihî ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Üleştirme Sayıları 05.06.2013 Oku
17668 Erdem Uçar On Taraftaki Bodhisattva’nın Buddha’ya Methiyesi: Altun Yaruk Sudur: X. Tegzinç, XXVII. Bölök [R–M 644/18–649/08] 04.06.2013 Oku
10487 Erkan Karagöz Örnekli Hakasça-Türkçe Sözlük (tanıtma) 14.12.2011 Oku
16207 Erol Güngördü Ürper- Fiilinin Kökeni 02.11.2012 Oku
16580 F. Y. Veyselli İşaret, Anlam, Mana ve İçerik Kavramları Üzerine- 18.12.2012 Oku
10470 Fatma Soytürk Hamza Standart Türkiye Türkçesinin Ünlü ve Ünsüz Parça Sesbirimlerini Tespit Etmede

Kullanılabilecek Kelime Çiftleri
14.12.2011 Oku
10484 Feyzi Ersoy A Grammar of Old Turkic (tanıtma) 14.12.2011 Oku
10475 Feyzi Ersoy + gil Eki Üzerine 14.12.2011 Oku
10465 Feyzi Ersoy Türkçe ve Moğolcaya Kelime Sonunda Açık Hece / Kapalı Hece Açısından Bir Bakış 14.12.2011 Oku
16210 Galip Güner The King’s Dictionary: The Rasûlid Hexaglot Üzerine Düşünceler 02.11.2012 Oku
10471 Gülhan Türk Standart Türkiye Türkçesinin Ünlü ve Ünsüz Parça Sesbirimlerini Tespit Etmede Kullanılabilecek

Kelime Çiftleri
14.12.2011 Oku
16576 Gülsün Mehmet Delile Dayalılık ve Salar Türkçesinde Öge Cümlelerle Delillendirilmiş Dolaylılık 18.12.2012 Oku
16214 Hakan Akca Kumuk Türkçesi Sözlüğü 02.11.2012 Oku
10488 Hakan Akca Salmas Ağzı, Güney Azerbaycan Türkçesi Üzerine Bir İnceleme (tanıtma) 14.12.2011 Oku
14945 Hatice Parlak Artgönderim Unsurlarından Gönderge Yinelenmesinin Kutadgu Bilig'deki Kahramanlar Açısından

Değerlendirilmesi
30.05.2012 Oku
14943 Hatice Şirin User Bömbögör Yazıtı: Bir Türk Kunçuyunun Mezar Taşı 30.05.2012 Oku
10467 Hülya Arslan Erol Kazak Türkçesinde İsim Çekim ve İşletme Eklerindeki Kalıplaşmalar 14.12.2011 Oku
16206 Hülya Kasapoğlu-Çengel Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi 02.11.2012 Oku
16574 Hüseyin Yıldız Sanskritçe ratna, Anadolu’da Eratna mı oldu? -Eratna Kelimesinin Etimolojisi Üzerine Notlar- 18.12.2012 Oku
16215 Hüseyin Yıldız Köktürk Harfli Uygur Bitigleri Üzerine İki Yeni Eser 02.11.2012 Oku
14939 Hüseyin Yıldız Türk Dilinde {-GAç} Ekinin Kaynakları - I 30.05.2012 Oku
17674 Işılay Işıktaş Sava Kırım Tatar, Kazan Tatar ve Başkurt Türkçelerinde –DAn Eki ile Yapılan Pekiştirme 06.06.2013 Oku
16216 Işılay Işıktaş Sava Kazak ve Nogay Türkçesi Yazı Dillerinde Tasvir Fiilleri 02.11.2012 Oku
16222 İlker Tosun Boris İsakoviç Tatarintsev’in Ardından 02.11.2012 Oku
16572 Leyla Karahan Türkçede “-DAn biri” Yapılı Kelime Grupları Üzerine 18.12.2012 Oku
16205 Leyla Karahan Ağız Verilerinin Etimoloji Çalışmalarına Katkısı: “söylesane” Örneği 02.11.2012 Oku
10463 Leyla Karahan Tâhir Ken'ân'ın "Kavâid-i Lisân-ı Türkî" Adlı Eseri Üzerine 14.12.2011 Oku
17682 Marcel Erdal Oğuz Türkçesinde ve Batı İranî Dillerde Öndamaksıl Ekleşme Ünsüzü 12.06.2013 Oku
14936 Mehman Musaoğlu Kamal Abdulla Metninin Konseptual-Linqvistik Tehliline Giriş 30.05.2012 Oku
14940 Mehmet Hazar Türk Dilindeki Fiilden İsim Yapan -cAk Eki Hakkında 30.05.2012 Oku
16212 Merritt Ruhlen Dilin Kökeni: Geçmişe ve Geleceğe Bakış 02.11.2012 Oku
14947 Murat Ceritoğlu Dil Bilgisi Yöntemlerinden 'Yer Düzeni' ve Türkçede Yer Düzeni Yönteminin Kullanımı 30.05.2012 Oku
10466 Mustafa Argunşah Harezm Dönemi Metinlerinde e/i Sorunu 14.12.2011 Oku
10464 Mustafa Öner Orhun Yazıtlarındaki içik- Üzerine 14.12.2011 Oku
17675 Nebahat Sülçevsi Kosova Türk Ağızlarında Şimdiki ve Geniş Zaman Kipinin Yapılışı 06.06.2013 Oku
10480 Nergis Biray Türkiye Türkçesi İle Kırgız Türkçe'sindeki Cümlelerin Unsurları Bakımından

Karşılaştırılması
14.12.2011 Oku
10491 Nicholas Poppe Altay Dillerinde Çokluk Ekleri 14.12.2011 Oku
16575 Nurdin Useev Köktürk Harfli Yenisey Yazıtlarındaki Kadını Bildiren Kelimelerin Anlamına Göre Eski Türklerde Kadın İmajı 18.12.2012 Oku
5767 Nurettin Demir "Arpad Berta" Hakkında 21.10.2009 Oku
16583 Oleg Alekseyeviç Mudrak Sarı Uygur Türkçesine Türkçe Sızıcı Seslerin Yansıması 18.12.2012 Oku
16211 Orçun Ünal Oğuzca Ayla “Öyle, o şekilde” Kelimesinin Kökeni Üzerine 02.11.2012 Oku
14941 Orçun Ünal Oğuzca Ayla "Öyle, o şekilde" Kelimesinin Kökeni Üzerine 30.05.2012 Oku
10489 Osman Fikri Sertkaya Göktürk (Runik) Harfli Yazıtların Envanter, Alfabe ve Bibliyografya Problemleri

Üzerine
14.12.2011 Oku
10492 Osman Nedim Tuna Köktürk Yazılı Bazı Metinlerde Kullanılan *** Sembollerinin Fonetik Değerleri Üzerine 14.12.2011 Oku
16578 Özlem Deniz Yılmaz Türkçe Kelime Çekimi Ulamları Dizgesi Üzerine: Fiil Çekimi Ulamları 18.12.2012 Oku
[ 1 2 ]