Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12326 Bayram Akça II. Dünya Savaşı Yıllarında Ege Adaları’ndan Batı Anadolu Sahillerine Sığınan Mülteciler

Meselesi
15.02.2012 Oku
12325 Nilgün Açık Önkaş Ana Dili Öğretimine Yeni Yaklaşımlar 15.02.2012 Oku
12324 Mehmet Temel Atatürk Dönemi Hayvancılık Politikası 15.02.2012 Oku
12323 Şeyda Selen Çimen Using Conceptual Metaphors in Teaching Idioms in a Foreign Language Context 15.02.2012 Oku
12322 Şevki Kömür Using Conceptual Metaphors in Teaching Idioms in a Foreign Language Context 15.02.2012 Oku
12321 Kemal Ramazan Haykıran Anadolu’da Bir İlhanlı Valisi: Demirtaş Noyan (1314-1328) 15.02.2012 Oku
12320 Bülent Bakar Esaretten Kurtuluş: İtilâf Devletlerinin İstanbul’u Tahliyesi 15.02.2012 Oku
12319 Nilgün Açık Önkaş Çocuk Edebiyatı Kitaplarında Şiirin Yeri 15.02.2012 Oku
12318 Muzaffer Demir Büyük İskender ve Karia 15.02.2012 Oku
12317 Abdullah Mesut Ağır Memlûklarda Asabiyye 15.02.2012 Oku
12316 Fatih Türe Medeniyet ve Savaş 15.02.2012 Oku
12315 Kemal Çiftçi Tarihsel Süreç-Doğa Süreci Ayrımı ve “Tarih”in İnşa Edilmesi 15.02.2012 Oku
12314 Bilal Duman Süreç Temelli Öğrenme-Öğretim Modeli 15.02.2012 Oku
12313 Ahmet Yiğit XIV-XVI. Yüzyıllarda Menteşe Livasında Değirmenler 15.02.2012 Oku
12312 Volkan Güloğlu Atatürk Dönemi Türk Müziği Politikalarının Yansımaları: Kadın Ses Sanatçıları 15.02.2012 Oku
12311 Bayram Akça Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatında Çanakkale Savaşları’nın Yeri 15.02.2012 Oku
12310 Mustafa Günay Tarih Felsefesi Açısından Atatürk ve Bağımsızlık 15.02.2012 Oku
12309 A. Kadir Çüçen Batı Aydınlanmasının Düşünsel Kökenleri ve Eleştirisi 15.02.2012 Oku
12308 Betül Çotuksöken Aydınlanma-Romantizm Geriliminde Türkiye 15.02.2012 Oku
12307 Uluğ Nutku Atatürk'ün Onuncu Yıl Söylevinin Felsefi Önemi 15.02.2012 Oku
12306 İoanna Kuçuradi Devrim Kavramı ve Atatürk’ün Kültür Devrimi 15.02.2012 Oku
12305 Hatice Nur Erkızan Yaşamın Anlam Olanakları Olarak Etik 15.02.2012 Oku
12304 Gürsoy Akça Modernden Postmoderne Kültür ve Kimlik 15.02.2012 Oku
12303 Doğan Özlem Terakki (İlerleme) Fikrinin Kaynağı ve Gelişimi 15.02.2012 Oku
12302 Aydın Kırman Klasik Türk Nesrinde Ses ve Anlam İlişkileri Hakkında Bir Metin İncelemesi: Tazarruname 15.02.2012 Oku
12301 Serdar Karakaya Küreselleşme, Kültürel Yayılmacılık ve Ulusal Sinemalar 15.02.2012 Oku
12300 Mehmet Naci Önal Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretiminde Oyun Tekerlemelerinin Yeri ve Önemi 15.02.2012 Oku
12299 Doğan Özlem Teknoloji İnsani Amaçlar İçin Bir Araçtır 15.02.2012 Oku
12298 Abdullah İlgazi Atatürk’ün Halkçılık Anlayışının Türkiye’nin Çağdaşlaşmadaki Rolü ve Önemi 15.02.2012 Oku
12297 Ali Duymaz Kıbrıs Türk Folklorunda Oyunlaşan Bir Denizcilik Töreni: Gemi Kaldırma 15.02.2012 Oku
12296 M. Şevki Çapan Selim Sırrı Tarcan’ın Zeybek Oyunu Derleme Çalışmaları 15.02.2012 Oku
12295 Pervin Çapan Zati Divanında Edebi Tenkid ve Değerlendirmeler 15.02.2012 Oku
12294 Volkan Coşkun Türkçenin Öğretiminde ünsüzlerin Sınıflandırılması 15.02.2012 Oku
12293 Namık Açıkgöz Muğla’da Eski Yazı Akrostişli Bir Mezar Taşı 15.02.2012 Oku
12292 Şahabeddin Yalçın Kuhn ve Bilimsel Relativizm 15.02.2012 Oku
12291 Nebil Reyhani Şifre Kavramı Işığında Karl Jaspers'de Felsefi İnanç 15.02.2012 Oku
12290 İzzet Görgen Metni Anlama Tekniğinde “Bilgi Haritaları” 15.02.2012 Oku
12289 Nasır Niray Sâsâni İmparatorluğu’nun Devlet Yapısı Üzerine Bir İnceleme 15.02.2012 Oku
12288 Vedat Kurukafa Mahur Beste Üzerine Bir İnceleme ve Çözümleme Denemesi 15.02.2012 Oku
12287 Melek Çolak Cumhuriyetin İlk Yıllarında Muğla’da Eğitim 15.02.2012 Oku
12286 Volkan Coşkun Standart Türkçedeki Ünlüler ve Ünsüzler 15.02.2012 Oku
12285 Özlem Berk Ulusların ve Ulusal Kimliklerinin Oluşturulmasında Çeviri Yöntemlerinin Rol ve İşlevi 15.02.2012 Oku
12284 Gökçen Ertuğrul Apaydın Popüler Kültür ve İktidar Sorunu 15.02.2012 Oku
12283 Safiye Akdeniz Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Çocukluk ve Çocukluğa Duyulan Özlem 15.02.2012 Oku
12282 Bayram Akça Cumhuriyetin İlk Yıllarında Muğla’da Debağ (Tabakçılık) Esnaf Teşkilatı 15.02.2012 Oku
12281 Ali Akar Muğla ve Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Biçimleri 15.02.2012 Oku
12280 İbrahim Güler Osmanlı Devletinin Son Yıllarına Bakış (1875-1914) 15.02.2012 Oku
12279 Volkan Coşkun 17. Yüzyıla Ait Türkçe Bir Atasözü Koleksiyonu 15.02.2012 Oku
12278 Betül Parlak Dil Değişimi ve Türkçe Kullanımı Tartışmaları 15.02.2012 Oku
12277 Nilüfer Öndin Türk Manzara Resmi 15.02.2012 Oku
12276 Neşe Kırdemir Hitit Sanat Eserlerinde Sunak Betileri 15.02.2012 Oku
12275 İbrahim Güler XVIII. Yüzyılda Osmanlı Esnaf ve Zanaatkârları ve Sorunları Üzerine Gözlemler 15.02.2012 Oku
12274 Melek Çolak Atatürk Döneminde Kültürel, Siyasi ve Ekonomik Bakımdan Türk-Macar İlişkileri (1919-1938) 15.02.2012 Oku
12273 Volkan Coşkun Şu Hecesindeki Seslerin Birleşim Formülü 15.02.2012 Oku
12272 Safiye Akdeniz Arap Harfli Yeni Türk Edebiyatı Antolojilerinin (1839-1928) Karşılaştırmalı İncelemesi 15.02.2012 Oku
12271 Bayram Akça Milli Mücadele Döneminde Yörük Ali Efe’ nin Muğla ve Havalisindeki Faaliyetleri 15.02.2012 Oku
12270 Hacı Mustafa Açıköz 18. Yüzyıl İskoç Felsefe Geleneğinde İki Filozof Portresi ve Düşündürdükleri 15.02.2012 Oku
12269 Altay Manço Belçika'da Türklerin 40 Yılı (1960-2000) Sorunlar, Gelişmeler, Değişmeler 15.02.2012 Oku