Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15095 Adem Öger 19. Yüzyılda Yaşamış Bir Uygur Halk Kahramanı ve Şairi: Sadir Palvan 07.06.2012 Oku
8854 Ahmet Halaçoğlu Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Çorum'da Bazı Polisiye Olaylar ve Eşkıyalık (1919) 10.05.2011 Oku
10146 Alfiya F. Galimullina The image of The Naked in The Poem of R. Haris "ressam" (The Artist) 19.11.2011 Oku
15086 Aslı Büyükokutan Geleneksel Altın Günlerine Halkbilimsel Bir Yaklaşım: “Muğla Örneği” 07.06.2012 Oku
8857 Bekir Deniz Batı Göktürklerin Başkenti: Min Bulak 11.05.2011 Oku
10157 Betül Karagöz Uluslararası İlişkilerde İmaj Kavramı ve Batı Nostaljisindeki Bir Aksaklık Olarak Türk

İmajı
19.11.2011 Oku
8858 Çulpan Zaripova Çetin Tatar Manilerinde Giyim Kuşam Kültürü ve Süs Eşyaları 11.05.2011 Oku
15085 Emine Nas Çorum İskilip’te Geçmişten Günümüze Aktarılan Bir Miras: Ahşap Oyuncaklar 07.06.2012 Oku
10153 Erdoğan Altınkaynak Ermeni Alfabesi ile Yazılı Gregoryen Atasözleri Kitabı 19.11.2011 Oku
10152 Erkan Cevizliler Rus Miralayı Putyata'nın, Amerikalı Misyonerlerin Anadolu'daki Faaliyetlerine İlişkin

Raporu (1895)
19.11.2011 Oku
10145 Fatih Şayhan Mustafa Aça, Oğuznamecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznamesi (tanıtma) 19.11.2011 Oku
10154 Ferudun Ata Ermeni Tehciri Yargılamalarında Gözden Kaçırılanlar 19.11.2011 Oku
10150 Gaffar Çakmaklı (Mehdiyev) Ermeni-Türk Dil İlişkileri 19.11.2011 Oku
15084 Gamze Karaman Çorum İskilip’te Geçmişten Günümüze Aktarılan Bir Miras: Ahşap Oyuncaklar 07.06.2012 Oku
15089 Gazanfer İltar Giresun’da Bakırcılık 07.06.2012 Oku
10144 Gökhan Abanoz Tufan Gündüz, Anadolu ve İran'a Seyahat Josaphat Barbaro (tanıtma) 19.11.2011 Oku
15096 Hasan Demiroğlu İdil-Ural Türk Gazetelerinde (1905-1912) Kırgız ve Kazaklar 07.06.2012 Oku
15094 Hatice Gül Küçükbezci Konya-Karaman Bölgesi Kalkolitik ve Erken Tunç Çağ Çanak-Çömlek Kültürü 07.06.2012 Oku
15080 Hava Selçuk Vidin’de Toplumsal Hayat: 13 Numaralı Şer’iyye Siciline Göre (1698-1699) 07.06.2012 Oku
15083 Hüsniye Canbay Tatar Batının Kimlik İnşasında Ötekinin Yeri 07.06.2012 Oku
15092 Kemal Üçüncü Trabzon/Köprübaşı Yöresi Kaşıkçılık Meslek Geleneğinin Etnoğrafik Belgelenmesi ve Tahlili 07.06.2012 Oku
8855 Leyla Mingazova Çağdaş Tatar Şiirinde İstanbul Konusu 11.05.2011 Oku
15079 Mehmet Aça Rus Dili ve Türk Lehçelerinde Kaleme Alınan Kaynakların Türkiye’deki Halk Bilimi Araştırmalarına

Kazandırılması Sorunu
07.06.2012 Oku
10158 Mehmet Okur İngiltere ve ABD Kontrol Subaylarının Raporlarına Göre Karadeniz Bölgesi'nde Rum-Ermeni

Sorunu
19.11.2011 Oku
10156 Mehmet Okur Taşnak Komitesi'nin Anadolu'da Örgütlenişine Dair Bir Rapor 19.11.2011 Oku
10159 Mehmet Perinçek Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye Ermenilerinin Rus Ordularına Katılımına Dair Yeni

Belgeler
19.11.2011 Oku
8860 Mustafa Aça Trabzon-Şalpazarı Çepnileri ile Çuvaş Türklerinin Doğum Sonrası Etrafındaki İnanış ve

Uygulamaları Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi
11.05.2011 Oku
8859 Natalya Budnik Rusya Milli Kütüphanesinde (Sankt-Petersburg ) ve Rusya İlim Akademisinin Şarkiyat

Enstitüsünün Sankt-Petersburg Şubesinde Bulunan Kırım Karayara Ait El Yazmaları Koleksiyonlarının İnceleme Perspektifleri
11.05.2011 Oku
10143 Oğuzhan Sevim Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Kimlik Algıları 19.11.2011 Oku
10155 Orhan Koloğlu Taşnak Komitesi'nin Anadolu'da Örgütlenişine Dair Bir Rapor 19.11.2011 Oku
10149 Osman Doğanay Adana Müzesi'ndeki Nerva Büstü 19.11.2011 Oku
10151 Recep Cengiz Osmanlı-Ermeni Çatışmasında Toplumsal Algı Düzeyi: Diyarbakır Örneği 19.11.2011 Oku
15097 Rezan Karakaş Cahit Sıtkı Tarancı’nın Eserlerinde Masalın İşlevi 07.06.2012 Oku
15082 S. Atakan Altınörs Dile Davranışçı Yaklaşımlara Chomsky’nin İtirazı Üzerine 07.06.2012 Oku
15091 Salim Çonoğlu Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Ata Mirası Toprağa Bağlılık 07.06.2012 Oku
15081 Sergey Sergeyeviç Borozdin Buhara’nın Uyanışı : XIX. Asrın Sonları XX. Asrın Başlarında Buhara Hanlığı 07.06.2012 Oku
15090 Sevinç Eren Giresun’da Bakırcılık 07.06.2012 Oku
15093 Sultan Murat Topçu Kayserili Mimar El-Hac Mehmet Ağa’nın Kayseri’deki Hayratı 07.06.2012 Oku
10147 Şehrabanı Allahverdiyeva Azerbaycan Ağızlarında Kullanılan Arkaik Zarf-Fiiller 19.11.2011 Oku
10148 Şureddin Memmedli Gürcü Edebiyatında Leyli-Mecnun Konusu (Edebi İlişkilerde Arketip Kavramı Açısından) 19.11.2011 Oku
15088 Turgay Kabak Nasreddin Hoca Fıkralarında Türk Mitolojisinin ve Halk İnanışlarının İzleri 07.06.2012 Oku
8628 Turgay Kabak Silifke Halk İnanış ve Uygulamalarında Çarşamba Gününün Yeri ve Önemi 07.04.2011 Oku
8856 Ünal Kalaycı Gürcistan'ın Tsalka (Parmaksız) Rayonunda Yaşayan Urum Türklerinin Dil Ürünlerinden

Örnekler
11.05.2011 Oku
15087 Vladimir Zaporozhets Osmanlı Devleti Askeri Teşkilatında Selçukluların Mirası 07.06.2012 Oku