Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10266 Gıyasettin Aytaş Bir Bektaşî İcazetnamesi 30.11.2011 Oku
10267 Furkan Asya Bir Bektaşî İcazetnamesi 30.11.2011 Oku
10268 Furkan Asya Mümin Baba Tekkesi Hakkında Bazı Belgeler 30.11.2011 Oku
10269 Sevim Gören Mümin Baba Tekkesi Hakkında Bazı Belgeler 30.11.2011 Oku
10270 Furkan Asya Şah İbrahim Soyundan Seyyid Süleyman'a Verilen Bir İcazetname 30.11.2011 Oku
10271 Sevim Gören Şah İbrahim Soyundan Seyyid Süleyman'a Verilen Bir İcazetname 30.11.2011 Oku
10272 Ali Sinan Bilgili Devletlik Pir; Şeyh Safiyyüddin-i Erdebilî Vakfı 30.11.2011 Oku
10273 Kenan Erdoğan Kırkağaçlı Remzi'nin Bektaşîliğe Bağlanışına Dair Bir Rüyası ve Bektaşîlikle İlgili

Şiirleri
30.11.2011 Oku
10274 Güray Kırpık Birinci Dünya Savaşı'nda Yardımlaşmaya Dair Örnek Bir Belge: "Sarıkoz Karyesi'ne Ait Bir

Yardım Belgesi"
30.11.2011 Oku
10275 İrfan Görkaş Şah İsmail Hatayî'nin "Pir ü Sultan-ı Âlem" Fikri ve "Kızıl Taç" Simgesi 30.11.2011 Oku
10276 Mehmet Reşat Ata Girit-Kandiya Horasanlı Ali Baba Dergâhı Son Postnişini Halife Cafer Sadık Bektaş Baba 30.11.2011 Oku
10277 Ali Osman Aktaş Yaşatılagelen Bir Kült Olarak Samsun İli Avut Köyü'nde Hıdırellez Gelenekleri 30.11.2011 Oku
10278 Metin Ziya Köse Yeniçeri Ocağı'nın Bektaşîleşmesi Süreci ve Yeniçeri-Bektaşî İlişkileri 30.11.2011 Oku
10279 Ahmet Taşğın Safevî-Osmanlı Savaşı'ndan İtibaren Dinî Söylemin Siyasal Propaganda Aracı Olarak

Kullanılması: Dede Kargın Örneği
30.11.2011 Oku
10280 Uğur Sümer Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Vakfı Başkanı Uğur Sümer İle Alevîlik, Bektaşîlik Üzerine Bir

Röportaj
30.11.2011 Oku
10281 Safa Seçer XVI.Asırda Anadolu'da Alevîlik 30.11.2011 Oku
10282 Emrah Gökçe Aşk Bir Güneşe Benzer 30.11.2011 Oku
10283 Gıyasettin Aytaş Hacı Bektaş Velî'nin 800. Doğum Yıl Dönümü Anısına Saygıyla 30.11.2011 Oku
10284 Furkan Asya Ali Koç Baba Ocağı İle İlgili Kısa Bir Değerlendirme ve Birkaç Yeni Belge 30.11.2011 Oku
10285 Sevim Gören Ali Koç Baba Ocağı İle İlgili Kısa Bir Değerlendirme ve Birkaç Yeni Belge 30.11.2011 Oku
10286 Ali Sinan Bilgili İran'da Hacı Bektaş Velî Evladından Pir Saltuk Zaviyesi 30.11.2011 Oku
10287 Ahmet Beşe İran'da Hacı Bektaş Velî Evladından Pir Saltuk Zaviyesi 30.11.2011 Oku
10288 M. Fatih Köksal Seyyid Nesîmî'nin Yayımlanmamış Şiirleri 30.11.2011 Oku
10289 Tufan Gündüz XIX. Yüzyılın Sonlarında Tuzla ve Çevresinde Sosyal Hayata Dair Gözlemler (1878-1883) 30.11.2011 Oku
10290 Fatih Usluer Mîr Fâzılî'nin Taksîm-i Salât u Evkât'ının Şerhi 30.11.2011 Oku
10291 Hulusi Yılmaz Nizarî İsmailîliği ve Alevîlik: İki Farklı Dinî İdrakte Benzeşen Yorumlar Üzerine

Değerlendirmeler
30.11.2011 Oku
10292 Sadullah Gülten XVI. Yüzyılda Söğüt Yörükleri 30.11.2011 Oku
10293 Mustafa Alkan Yeniçeriler ve Bektaşîlik 30.11.2011 Oku
10294 Ali Sinan Bilgili Sivas Ali Baba Zaviyesi Vakfı Belgeleri 01.12.2011 Oku
10295 Selahattin Tozlu Sivas Ali Baba Zaviyesi Vakfı Belgelerinin Aslı ve Günümüz Harfleriyle Metni 01.12.2011 Oku
10297 Rıza Yıldırım Hacı Bektaş Veli ve İlk Osmanlılar: Âşıkpaşazâde'ye Eleştirel Bir Bakış 01.12.2011 Oku
10298 Mustafa Talas Küreselleşme-Yerelleşme Çerçevesinde Türk Alevîliği 01.12.2011 Oku
10299 Numan Durak Aksoy Küreselleşme-Yerelleşme Çerçevesinde Türk Alevîliği 01.12.2011 Oku
10300 Yonca Anzerioğlu Tarihî Verilerle Karamanlı Ortodoks Türkler 01.12.2011 Oku
10301 Armağan Elçi Yetiştiği ve Yetiştiren Unsurlar Işığında Müzik Yönü İle Âşık Veysel 01.12.2011 Oku
10302 Asiye Duman Metin Dil Bilimi Açısından Hacı Bektaş Veli'nin Şiirleri 01.12.2011 Oku
10418 Fuat Bozkurt Buyruk ve Buyruğa Göre Alevî Kimliği 08.12.2011 Oku
10419 Orhan Kurtoğlu Hurufî-Bektaşî Edebiyatına Dair Bir Şiir Mecmuası 08.12.2011 Oku
10420 Süleyman Solmaz Bir Bektaşî Şairi Mehmed Ali Hilmi Dedebaba ve Divanı 08.12.2011 Oku
10421 Turgut Tok Denizli Yöresinde Alevîlik ve Bektaşîliğin Tarihi Süreçte Genel Bir Değerlendirmesi 08.12.2011 Oku
10422 Salahaddin Bekki Pir(i) Davut Türbesi Örneğinde Alevîlerde Su, Ateş, Kurban ve Ağaç Kültü 08.12.2011 Oku
10423 Abdurrahim Tufantoz Orta Asya'dan Balkanlar'a Türklerde Pişi ve Helva Pişirme Geleneği 09.12.2011 Oku
10424 Fatma Ahsen Turan Kahire'deki El-Megaverî (Kaygusuz) Bektaşî Tekkesi'nden, Detroit'teki Bektaşî

Tekkesi'ne
09.12.2011 Oku
10425 Taner Tatar Kutsalın Siyasallaşması ve Alevîlik 09.12.2011 Oku
10426 Dosay Kenzethayev Türk Felsefe Tarihinde Yesevî Düşüncesinin Yeri 09.12.2011 Oku
10427 Mürsel Öztürk Hacı Bektaş Zamanında Nişabur'daki Kültürel Hayat 09.12.2011 Oku
10428 Muzaffer Doğanbaş Amasya Müzesindeki Peygamberler ve Padişahlar Şeceresi 09.12.2011 Oku
10429 Mehmet Gürbüz Hanedandan Bir Şair: Saifiye Sultanzâde Mehmed Rezmî 09.12.2011 Oku
10430 A. Kubilay Şahin Ana Hatlarıyla Horasan'dan Anadolu'ya Alevîlik ve Bektaşîlik 09.12.2011 Oku
10431 Uğur Sümer Hacı Bektaş Veli'nin İlmî Yönüne Genel Bir Bakış 09.12.2011 Oku
10432 Hüseyin Dedekargınoğlu Dedekargın Süreğinde Cem Töreni 09.12.2011 Oku
10433 Ali Haydar Avcı Pir Sultan Ocağı 09.12.2011 Oku
10434 Salahaddin Bekki Bektaşî Geleneği İçinde Yetişen Hacıbektaşlı Bir Şair: Haydar Kaim ve Şiirleri 09.12.2011 Oku
10435 Pakize Aytaç Alevî-Bektaşî Felsefesinde Yer Alan Ana Metaforlar Üzerine Bir Değerlendirme 09.12.2011 Oku
10436 Mehmet Temizkan Bektaşî Şiirlerinde Şâh Metaforu Üzerine Bir İnceleme 09.12.2011 Oku
10437 Cemal Çakır Kültürler Arası İletişimin Temel Kavramları ve Soruları 09.12.2011 Oku
10438 Nurgül Özcan Bektaşî Erkânnameleri ve Bir Bektaşî Erkânnamesi 09.12.2011 Oku
10439 Filiz Kılıç Haydar Cemil Baba'nın Muhiplerinden Süleyman Saltık'ın Düzenlediği Mecmuadaki Yayınlanmamış

Şiirler
09.12.2011 Oku
10440 Tuncay Bülbül Haydar Cemil Baba'nın Muhiplerinden Süleyman Saltık'ın Düzenlediği Mecmuadaki

Yayınlanmamış Şiirler
09.12.2011 Oku
10441 Ayşe Yücel Çetin Ahmed Yesevî, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'de İnsan Anlayışı 09.12.2011 Oku
10442 Kenan Erdoğan Bir Bektaşî Şairi: Üsküdarlı Rızâ Râmî ve Yeni Bulunan On İki Şiiri 09.12.2011 Oku
10448 Şuayip Özdemir Malatya Örneği Düzleminde Tarihsel Süreç İçerisinde Alevî Toplumunca Dinî-Sosyal Otorite

Olarak Kabul Gören Dedeliğe Günümüz Alevîliği'nin Bakış Açısı
12.12.2011 Oku
10449 Mustafa Erdoğan Yenikapı Mevlevîhanesi'yle İlgili Kaynaklara Bir İlave: Kemaleddin Efendi'nin Terâcim-i

Ahvâl'i
12.12.2011 Oku
10450 Ağgül Erdoğan Sezen Manisa/Muradiye'deki Tahtacı Kıyafetleri 12.12.2011 Oku
10451 Muzaffer Doğanbaş Amasya Müze Müdürlüğü Teşhirindeki El Yazması Kur'ân-ı Kerim Nüshaları 12.12.2011 Oku
11418 Süleyman Solmaz Bir Bektaşî Şairi Mehmed Ali Hilmi Dedebaba ve Divanı 08.12.2011 Oku