Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
2901 Mustafa Öner Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe Devrimi 06.02.2008 Oku
2902 Celal Mat Çanakkale Muharebelerini Konu Edinen Romanlar Üzerine 06.02.2008 Oku
2903 Ayşen Uslu Bayramlı Sadri Maksudi'nin Ölümünün 50. Yılı Anısına: Sadri Maksudi'nin Hayatı ve Maksudi'nin

Az Bilinen "Maişet" Romanı Hakkında
06.02.2008 Oku
2904 Mehmet Narlı Kâbus: Dil ve Algı Kaybı 06.02.2008 Oku
2905 Adem Kara 1828-29 Osmanlı - Rus Savaşı ve Anadolu'da Alınan Tedbirler 06.02.2008 Oku
2953 A. Kadir Aslan Eğitimin Toplumsal Temelleri 18.02.2008 Oku
2954 İsmail Hakkı Mercan Türk Tarihinin Kaynaklarından Olan Bazı Menakıbname ve Gazavatnameler Hakkında 18.02.2008 Oku
2955 Ali Duymaz Türk Halk Şiirinde Gerçeküstü Destanlar Üzerine Bir Değerlendirme 18.02.2008 Oku
2956 Mehmet Narlı Romanda Zaman ve Mekan Kavramları 18.02.2008 Oku
2957 Hülya Savran Türk Dil Bilgisi Öğretiminde Birleşik Fiillerin İşlenişi Üzerine 18.02.2008 Oku
2958 Ali Duymaz Kaz Dağı ve Sarı Kız Efsaneleri Üzerine Bir Değerlendirme 18.02.2008 Oku
2959 Ayla Gökmen Bir Ruhçözümsel Okuma: Tezer Özlü'nün İçsel Dünyasına Öyküleriyle Yaklaşım 18.02.2008 Oku
2964 Sebahattin Çelik Abbasiler Döneminde Hurremiye Mezhebi ve Babek İsyanı 19.02.2008 Oku
2965 Cengiz Aydemir Modern Türk Hikayeciliğinde Ömer SEYFETTİN Etkisi 19.02.2008 Oku
2966 Hülya Savran Dede Korkut Kitabı'nda Anne-Çocuk İlişkisi 19.02.2008 Oku
2967 Süreyya Yıldırım Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Ekonomisinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi 19.02.2008 Oku
2968 Mehmet Temel Birinci Dünya Savaşı Yıllarında 1907 Tarihli Lahey Sözleşmelerine Aykırı Davranan İtilaf

Devletlerine Karşı Osmanlı Devleti'nin Aldığı Bazı Önlemler
19.02.2008 Oku
2969 Ali Sarıkoyuncu Milli Mücadele Döneminde Eskişehir Mitingleri ve Çekilen Protesto Telgrafları 19.02.2008 Oku
2970 Hülya Savran Türkçe Sözlük'teki Örneklerden Hareketle Dönüşlü ve İşteş Fiillerin Geçişlilik Durumları 19.02.2008 Oku
2971 Ali Kemal Gürbüz Osmanlı İmparatorluğunda Demiryollarının Rolü 19.02.2008 Oku
2972 Ali Duymaz Anadolu ve Balkan Türklerinin Halk Anlatmalarında Mitolojik Bir Kuş: ZÜMDÜDÜ ANKA 19.02.2008 Oku
2973 Abdülkerim Gülhan Hakâni Mehmed Bey'in Şiir Anlayışı 19.02.2008 Oku
2974 Rıza Öztürk An Assesment of Charles Dickens's Great Expectations And Halit Ziya Uşaklıgil's Aşk-ı Memnu 19.02.2008 Oku
2975 Hülya Savran Kazakça ve Kazakça Hayvan Masallarına Örnekler 19.02.2008 Oku
2994 Metin Karadağ Dilbilimsel Açıdan Erzurum'lu Emrah'ın Şiirlerinde Yananlam Öğeleri 21.02.2008 Oku
2995 Zübeyde Güneş Yağcı XVIII. Yüzyılın Sonlarında Kafkasya'da Meydana Gelen Sınır İhlalleri Üzerine Bir Belge

Değerlendirmesi
21.02.2008 Oku
2996 İsmail Arslan XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihinde Temettüat Defterleri'nin Yeri: İğdiç ( Selinıağa Köyü)

Temettüat Defteri Örneği
21.02.2008 Oku
2997 Bahattin Kahraman Balıkesirli Râsih 21.02.2008 Oku
3248 Esra Sarıkoyucu Değerli Lozan Barış Konferansında Musul 26.03.2008 Oku
3249 M. Fatih Kanter Zıt Kutuplarda İki Kahraman: Fahim Bey ve Vamık Bey 26.03.2008 Oku
3615 Cevat Özyurt Yirminci Yüzyıl Sosyolojisinde Kentsel Yaşam 20.06.2008 Oku
3886 Ali Duymaz Kaz Dağlarında Dağ, Ağaç ve Ocak Kültü Üzerine İnanış ve Uygulamalar 25.09.2008 Oku
3887 Halil İbrahim Şahin Kaz Dağlarında Dağ, Ağaç ve Ocak Kültü Üzerine İnanış ve Uygulamalar 25.09.2008 Oku
3888 Ayşe Melda Üner Ahmet Midhat Efendi'nin Eserlerinde Düşmüş Kadına Uzanan El: Mihnetkesan ve Henüz On Yedi

Yaşında
25.09.2008 Oku
3889 Süheyla Sarıtaş Balıkesir ve Çevresinde Geleneksel Kadın Giysisi "Ferace" Hakkında Etnografik Bir

Araştırma
25.09.2008 Oku
3890 Mehtap Türksoy Balıkesir ve Çevresinde Geleneksel Kadın Giysisi "Ferace" Hakkında Etnografik Bir

Araştırma
25.09.2008 Oku
3891 Suna Bilen Balıkesir ve Çevresinde Geleneksel Kadın Giysisi "Ferace" Hakkında Etnografik Bir Araştırma 25.09.2008 Oku
10232 Mustafa Akkaya XVII. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Üsküdar'da Köle Ticareti, Kölelerin Ticaretle Uğraşması 25.11.2011 Oku
10233 Fatih Yavuz İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dinleme Becerilerinde Kullandıkları

Strateji ve Taktikler
25.11.2011 Oku
10234 Canan Aslan Düşünme Becerilerini Geliştirici Dil ve Edebiyat Öğretimi Ortamları - Bir Eğitim Durumu

Örneği
25.11.2011 Oku
10235 Pervin Ergun Türk Gelininin Mitolojik Göçü 25.11.2011 Oku
10236 Hüseyin Durgut Doğu Karadeniz Ağızlarında Mekan Halleri Üzerine 25.11.2011 Oku
10237 Ali Duymaz Balıkesir ve Çevresinde Hayvan Benzetmecesine Bağlı Köy Seyirlik Oyunları 25.11.2011 Oku
10238 Halil İbrahim Şahin Balıkesir ve Çevresinde Hayvan Benzetmecesine Bağlı Köy Seyirlik Oyunları 25.11.2011 Oku
10239 Pervin Ergun Türk Kültüründe "Kavaktan İnen Gelin" Motifi 25.11.2011 Oku
10240 Ayşe Melda Üner Metinler ve Metinlerarası Okuma: Suskunlar 25.11.2011 Oku
10241 Haluk Aydın Cevrî Divanı'nın Fahri Bilge Nüshasında Yer Alan Neşredilmemiş Şiirler 25.11.2011 Oku