Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11788 Ali Volkan Erdemir 20. Yüzyıl Başında İstanbul’da Bir Japon Gezgin– Kenjiro Tokutomi’nin Türkiye

İzlenimleri
06.02.2012 Oku
11762 Cengiz Hakan Aydın Açık ve Uzaktan Öğrenmede Kullanılan Basılı Materyallerdeki Anlatım Biçimine İlişkin

Öğrenen Tercihleri
06.02.2012 Oku
11767 Koray Özcan Anadolu’da Selçuklu Dönemi Yerleşme Tipolojileri –I– Pazar ya da Panayır Yerleşmeleri 06.02.2012 Oku
11771 Şengül S. Anagün Avrupa Birliğinin Eğitimde Kaliteyi Belirleyici Alan ve Göstergeleri Açısından Türk

Eğitim Sisteminin Durumu
06.02.2012 Oku
11770 Mehmet Gültekin Avrupa Birliğinin Eğitimde Kaliteyi Belirleyici Alan ve Göstergeleri Açısından Türk Eğitim

Sisteminin Durumu
06.02.2012 Oku
11755 Figen Furtuna Erdoğdu Avrupada Antikacılığın 18. Yüzyıla Kadar Kısa Bir Tarihçesi 06.02.2012 Oku
11749 Hülya Bartu Bağımsızlık mı, Gelişme mi?: Türkiye'nin Yabancı Dil Eğitimi Politikalarına Bir Bakış 06.02.2012 Oku
11776 Evrim Üstünoğlu Beyin Temelli Öğretime Eleştirel Bir Yaklaşım 06.02.2012 Oku
11760 Ayşen Gürcan Namlu Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçme Aracının Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik

Çalışması
06.02.2012 Oku
11772 Özlem Fırtına Das unlösbare Problem: Kafkas Prosastück Gibs auf! (Çözülemeyen Problem: Kafka’nın Düzyazısı

Gibs auf!)
06.02.2012 Oku
11778 Kenan Öncü Death in the Novel “Die Steinesammlerin” of Gert Heidenreich 06.02.2012 Oku
11789 Zühal Özel Dijital Sanat 06.02.2012 Oku
11786 İsmail Boyacı Doğunun ve Batının Eşiğinde 06.02.2012 Oku
11777 Mehmet Gültekin Dünyada ve Türkiye’de İlköğretimdeki Yönelimler 06.02.2012 Oku
11763 Zerrin Köşklü Eski Erzurum Mutfağında Tandır: Yapılışı, Kullanımı Ve Doğu Anadolu’daki Yeri Üzerine 06.02.2012 Oku
11759 Bilal Kırkıcı Foreign Language-Medium Instruction and Bilingualism: The Analysis of a Myth 06.02.2012 Oku
11781 Fatih Bayram Gazete Okurlarının Okuma Motivasyonları ve Doyumları Üzerine Bir Kullanımlar ve Doyumlar

Araştırması
06.02.2012 Oku
11753 Zehra Gülmüş Gerhart Hauptmann’ın Bahnwärter Thiel Adlı Novelin Türkçe Çevirisi Üzerine Yorumsal Bir

İnceleme
06.02.2012 Oku
6909 Özlem Özen Hamlet ve Othello'da Anlam ve Düzen Mücadelesi 26.04.2010 Oku
11754 Esra Yakut II. Meşrutiyet Dönemi’nde Müftülerle İlgili Gerçekleştirilen Hukukî Düzenlemeler 06.02.2012 Oku
11752 Billur Ülger Konfüçyüsçülüğün Sanata Bakış Açısı ve Bir Kültür Üretimi Olarak Popüler Müzik: Konfüçyüs’ün

Mesajı Kırmızıgül İle Somutlaşıyor
06.02.2012 Oku
11761 Semra Akdemir Küreselleşmenin Uluslararası Habere Yönelik Etkileri: Soğuk Savaş Sonrası Dönem Üzerine Bir

Değerlendirme
06.02.2012 Oku
11758 Kenan Öncü Martin Walser’in Brandung Adlı Romanında Diyaloga Dönüştürülmüş İç Monolog 06.02.2012 Oku
11775 Zühal Özel Op Sanat ve Dijital Teknolojinin Kullanımı 06.02.2012 Oku
11784 G. Serap Çekerol Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma 06.02.2012 Oku
11783 Mesut Kurulgan Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma 06.02.2012 Oku
11766 Dilruba Kürüm Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış 06.02.2012 Oku
11765 Meral Güven Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış 06.02.2012 Oku
11751 Şerife Yücesoy Özel Eğitim Öğretmenliği Programlarında Yer Alan Uygulama Derslerini Yürütürken Kullanılan

İki Farklı Dönüt Verme Yönteminin Karşılaştırılması
06.02.2012 Oku
11750 Dilek Erbaş Özel Eğitim Öğretmenliği Programlarında Yer Alan Uygulama Derslerini Yürütürken Kullanılan İki

Farklı Dönüt Verme Yönteminin Karşılaştırılması
06.02.2012 Oku
11774 Canan Muter Psiko-Mitolojik Terimler: Psikoloji Literatüründe Mitolojinin Kullanılması 06.02.2012 Oku
11773 Emet Gürel Psiko-Mitolojik Terimler: Psikoloji Literatüründe Mitolojinin Kullanılması 06.02.2012 Oku
11782 Kerem Kılıçer Teknolojik Yeniliklerin Yayılmasını ve Benimsenmesini Arttıran Etmenler 06.02.2012 Oku
11757 H. Ferhan Odabaşı Teknolojiyi Kullanmak ve Teknogerçekçi Olabilmek 06.02.2012 Oku
11756 Işıl Kabakçı Teknolojiyi Kullanmak ve Teknogerçekçi Olabilmek 06.02.2012 Oku
11764 Ömer Aytaç Türkiye Kentleşmesinde Bir Ara Kurum: Kent Kahvehaneleri 06.02.2012 Oku
11785 Muharrem Afşar Türkiye’de Eğitim Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi 06.02.2012 Oku
11780 Özgür Yıldırım Vygotsky’s Sociocultural Theory and Dynamic Assessment in Language Learning (Vygotsky’nin

Sosyokültürel Teorisi ve Dil Öğretiminde Dinamik Ölçme)
06.02.2012 Oku
11779 Semahat Işıl Açıkalın What about Gender Based Pseudonyms in Blogs? (Bloglarda Cinsiyet Belirleyici Takma

Adlar)
06.02.2012 Oku
11769 Demet Özbabalık Yaşlılıkta Nörolojik Temelli İletişim Sorunları ve Dil ve Konuşma Terapisi 06.02.2012 Oku
11768 İlknur Maviş Yaşlılıkta Nörolojik Temelli İletişim Sorunları ve Dil ve Konuşma Terapisi 06.02.2012 Oku
11787 Mehmet Can Şahin Yeni Binyılın Öğrencileri’nin Özellikleri 06.02.2012 Oku