Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
14488 Gökhan Ekim Coro Bozo ve Anadoludaki “Sohbet” Toplantılarında Görülebilen Benzerlikler 08.05.2012 Oku
14487 Ahmet Serkan Ece Bilimsel Dergilerdeki Müzik Makalelerinin Bibliyometrik Profili 08.05.2012 Oku
14486 Canan Can Tatar Bilimsel Dergilerdeki Müzik Makalelerinin Bibliyometrik Profili 08.05.2012 Oku
14485 E. Sare Aydın Tarihsel Olarak Şehirler: Küreselleşme ve Şehirler Üzerindeki Etkisine Siyasi Açıdan Bakış 08.05.2012 Oku
14484 Seyhan Kalaycı İtalyan Gezginlerin Resimlerindeki Osmanlı 08.05.2012 Oku
14483 Çiğdem Topçu Şimşek Kelimesi Üzerine 08.05.2012 Oku
14482 Hülya Sönmez Rıfat Ilgaz’ın Şiirlerinde Çocuk 08.05.2012 Oku
14481 Hakan Özdemir Türkiye’de İç Göçler Üzerine Genel Bir Değerlendirme 08.05.2012 Oku
14480 Ayşe Eda Gündoğdu Müzik Kliplerinde Anlatı Çözümlemesi: “Kadıköy” Örneği 08.05.2012 Oku
14479 Bülent Özkan Müzik Kliplerinde Anlatı Çözümlemesi: “Kadıköy” Örneği 08.05.2012 Oku
14478 Nermin Aliyeva Kelimelerin Geleneksel Sınıflandırılması 08.05.2012 Oku
14477 Orhan Çınar Yeni Türkistan Dergisi 08.05.2012 Oku
3100 Mehmet Ferhat Özbek Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Yoksulluk Olgusu Üzerine

Bir Değerlendirme
10.03.2008 Oku
3099 Mehmet Yüce Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Yoksulluk Olgusu Üzerine Bir

Değerlendirme
10.03.2008 Oku
3096 Alaeddin Yalçınkaya Kafkaslar'da "Türki" Kavimler: Çerkezler, Abhazlar, Kabartaylar, Adigeler, Çeçenler,

İnguşlar, Dağistanlilar ve Diğerleri
10.03.2008 Oku
3095 Mehmet Yüce Kırgız Türklerinin Ulusal Kimlik Politikası 10.03.2008 Oku
3094 Hasan Basri Karadeniz Türklerde "Kut" Kavramı ve Osmanlılar'ın Kutsiyet Elde Etme Çabaları 10.03.2008 Oku
17755 Yavuz Köktan Geleneksel Türk El Sanatlarından Çömlekçilik (Sakarya Örneği) 10.07.2013 Oku
17754 Erol Eroğlu Geleneksel Türk El Sanatlarından Çömlekçilik (Sakarya Örneği) 10.07.2013 Oku
17753 Musa Kaval Mesnevî’deki Nefis Kavramının Freud ve Din Psikolojisi Bağlamında Değerlendirmesi 10.07.2013 Oku
15830 Hatice Kadıoğlu Yetişkinlere Yönelik Okuma Yazma Kursuna İlişkin Öğretmen Görüşleri 11.09.2012 Oku
15829 Esin Alçıoğlu Türk Halk Edebiyatının ve Halk Biliminin Koca Çınarı Pertev Naili Boratav 11.09.2012 Oku
15828 Haluk Yücel Âşık Musikisi ve Beste Formları Üzerine Bir İnceleme 11.09.2012 Oku
15827 Şaban Doğan Bir Eski Oğuz Türkçesi Metni “Hikâye-İ Fâtıma” ve Dil Özellikleri 11.09.2012 Oku
15826 Fuat Yörükoğlu Modernleşme Süreçlerinde Demokrasi ve Bürokrasi İkilemi ve Kavramlarının Anlamsal Boyutları

Üzerine Bir İnceleme
11.09.2012 Oku
15825 Burak Hamza Eryiğit Modernleşme Süreçlerinde Demokrasi ve Bürokrasi İkilemi ve Kavramlarının Anlamsal

Boyutları Üzerine Bir İnceleme
11.09.2012 Oku
15824 Muhammet Kemaloğlu Kafkasya-Tarihi Geçmişi-Etnik-Dini Yapısı ve Terekeme (Karapapah) Türkleri 11.09.2012 Oku
15823 Oğuz Kara Paradigma ve Paradigma Benzeri Yaklaşımların Sosyo-Kültürel ve Tarihsel Arka Planı: Bilim Öncesi

Dönemden 1870’lere İktisadi Doktrinler
11.09.2012 Oku
10582 Mehmet Alagöz Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeninde Ulus Devlet Anlayışı 20.12.2011 Oku
10581 Ali Arslan Türk Dünyasında Toplumsal Değişme ve Modernleşmenin Tarihsel-Toplumsal Temelleri:Bir Örnek

Model Olarak Türkiye
20.12.2011 Oku
10580 Ali Arslan Türkiye'de Medya-Toplum İlişkisi ve Medyanın Profesyonellik Etiği Üzerine Sosyolojik Bir

Değerlendirme
20.12.2011 Oku
10595 Oğuz Bal Teknolojinin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkileri 21.12.2011 Oku
10594 Nazan Düz Çevrenin Sanatçı Yaratıcılığına Etkileri ve Sanat Eğitimi 21.12.2011 Oku
10593 Adem Sağır Kimlik İnşası Bağlamında Sosyolojik Bir Derinlik: Türkmen Kimliği ve Ruhnama 21.12.2011 Oku
10592 Kelime Erdal Eğitim Değerleri Açısından Çocuk Kitapları 21.12.2011 Oku
10591 Emek Üşenmez Yunus emrenin Dili Hakkında 21.12.2011 Oku
10590 Hayriye Işık Bir Kamu Hizmeti Birimi Olarak Vakıfların Osmanlı Toplum Yaşamındaki Rolü 21.12.2011 Oku
10589 Kürşad Gülbeyaz Milli Kırgız Düğünü 21.12.2011 Oku
10588 Halide Babayeva Xızır İlyas'ın Türk Mitoloji Sistemindeki Rolü 21.12.2011 Oku
10587 Selim Kaya Büyük Selçuklular Döneminde Bağdat 21.12.2011 Oku
10586 Emek Üşenmez Türkçe İlk Kur'an Tercümesi ve Tercümedeki - mak/-mek Eki Hakkında 21.12.2011 Oku
10585 Hayri Barutca Orta Asya'ya Ulaşımda Demiryolu Alternatifi, Bölgesel Güçler ve Türkiye 21.12.2011 Oku
10584 Hasan Basri Karadeniz Osmanlı- Hacı Bektaş Veli İlişkisi veya "Ak Börk" Meselesi 21.12.2011 Oku
10583 Ali Budak Münif Paşa'nın Gölgede Kalmış Antropolojik Bir İlkeseri: Âdât-ı Ümem 21.12.2011 Oku
3016 İsmail Çiftçioğlu Atatürk'ün Türk Eğitimi Hakkındaki Görüş ve Uygulamaları 22.02.2008 Oku
3015 İsmail Ulutaş Kırgız Türkçesinde İkilemeler 22.02.2008 Oku
12732 Bülent Akkaya Türkiye’nin Nato Üyeliği ve Kore Savaşı 23.02.2012 Oku
12731 Nuray Mamur Türk Resim Sanatında Kadın Sanatçının Tuvalinde Kadın İmgesi 23.02.2012 Oku
12730 Muratgeldi Söyegov Nogay Yazar Basir Abdullin’in Türkmenler Üzerine Yazdığı Dramatik Eserler 23.02.2012 Oku
17762 Nergiz Gahramanlı Mehmet Rauf’un Karanfil ve Yasemin Romanında Mekân 23.07.2013 Oku
16960 Mustafa Uslu Türk Müzik Eğitiminde Çok Yönlü Bir Kişilik “Cemal Reşit Rey” 24.01.2013 Oku
16959 Erdem Özdemir Âşık ve Ozan Kavramlarının Günümüz Türkiye’sinde Müzikal ve Edebi Yönden Tanımlanması 24.01.2013 Oku
16958 Melek Coşgun Safahat’ın “Asım” Bölümünde Sosyal Değişme 24.01.2013 Oku
16957 Hulusi Geçgel Yeni Bir Şiir Dili İnşasında Ömer Seyfettin’in Görüş ve Önerileri 24.01.2013 Oku
16956 Tuba Gültekin Sanat Eserlerinde Kullanılan Kadın Teması: Farklı Sanat Dönemleri Üzerinde Bir Araştırma 24.01.2013 Oku
16955 Sultan Bilge Keskinkılıç Kara Yeni Bilim ve Liderlik 24.01.2013 Oku
16954 Mehmet Ali Yolcu Türk Destanlarında Kahramanın Sevgilisine Ulaşmak İçin Sınanması Motifinin Tip Yapısı 24.01.2013 Oku
3892 Fevzi Karademir Halk Bilmecelerinin Oluşum ve Biçimlenmesindeki Etkenler Üzerine 25.09.2008 Oku
253 İsmail Ulutaş Kırgız Türkçesinde -ş İşteşlik Ekinin Üçüncü Çokluk Şahıs İfadesi İçin Kullanılması Üzerine 26.03.2007 Oku
17765 Dudu Aysal Wolfgang Hilbig’in “Ich” Adlı Romanında Simüle Gerçekliğin İzleri 26.07.2013 Oku
17764 Metin Eke Water-Themed Türkü in Turkish Culture 26.07.2013 Oku
17763 Abdullah Dudakoğlu Mevlânâ ve Marcel’de İnsan Varlığı 26.07.2013 Oku
10607 Ömer Solak Küçük Ağa Romanının Eleştirel Söylem Analizi 26.12.2011 Oku
10606 Özlem Düzlü Ercişli Emrah'ın Şiirlerinde Sevgilinin Güzellik Unsurları Bakımından Klasik Edebiyat

Hususiyetleri
26.12.2011 Oku
10605 Haluk Yücel Türk Halk Müziği Üzerine Bir İnceleme 26.12.2011 Oku
10604 Nihal Ötken Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Dekor Tasarım ve Uygulama Yöntemi 26.12.2011 Oku
10603 Birol İpek "Göğsü Kınalı Serçe Kuşu" Masalının Çözümleme Denemesi 26.12.2011 Oku
10602 Serdar Uğurlu Türk Kültürü ve Anadolu Müslümanlığı İlişkisi 26.12.2011 Oku
10601 S. Kürşad Koca Türk Kültürü ve Anadolu Müslümanlığı İlişkisi 26.12.2011 Oku
10600 Serdar Uğurlu Dede Korkut Hikâyelerinden Hareketle Türk Kültüründe Erkek Evlat Olarak Oğul Kavramı 26.12.2011 Oku
[ 1 2 ]