Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Ateş Etrafında Oluşan Halk İnanışları ve Nevruz Ateşi Link
'Anadolu Halk Çalgıları' Link
'Hemşehriler'de Halk İnançları Link
"Ak Möör" ve Türk Halk Hikayeleri Link
"Karacaoğlan 'ın Bir Şiiri Üzerine Çeşitlemeler" in Halk Şiiri Geleneği ile İlişkisi Üzerine

Notlar
Link
"Lehce-i Erzurum" Yazmasındaki Halk Sözleri Link
"Sevdiğini Yenerek Alan Genç Kız Motifi" ve Türk Halk Hikayeleri Link
"Sosyal Haydut" Düzleminden "Halk Kahramanı" Statüsüne Bir Yükseliş: Köroğlu ve

Sergüzeşti
Link
100. Yılında Türk Halk Bilimi Çalışmaları ve Türkiye Kültür Politikalarına Eleştirel Bir Bakış Link
15. Yüzyıl Divan Şiirinde Halk Kültürü Link
17. Yüzyıl Türk Halk Kültürü ve Karacaoğlan'ın Şiir Çevresi Link
18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim'in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk

Söyleyişleri
Link
19. Yüzyılda Yaşamış Bir Uygur Halk Kahramanı ve Şairi: Sadir Palvan Link
1932-1951 Yılları Arasında Halkevleri Tiyatro Çalışmaları Link
AB-ABD Komşuluğunda Türk Halk Kültüründen Ulusal Kültürel Kimliğe Link
Abdullah Tukay'ın Halk Edebiyatı ile İlgili Düşünceleri Link
Adana Bölgesinden Derlenen Bazı Halk Tıbbi Uygulamalarının Tıbbi Antropoloji Açısından

Değerlendirilmesi
Link
Adana Halk Hekimliğinde Atalar Kültü Link
Adana Halk İnançları İçinde Nazara Bağlı Hastalık, Ölüm Anlatıları ve Bunlardan Korunmak

İçin Uygulanan Yöntemler
Link
Adana Halk Kültüründe Albasması - Alkarası Link
Adana Halk Kültüründe Askeri Uğurlama ve Askeri Karşılama Geleneği Link
Adana Halk Kültüründe Aydaş Aşı ve Köstek Kesme Link
Adana Halk Kültüründe Demirtaş Dede Kültü ve Etrafında Oluşan Efsaneler Link
Adana Halk Kültüründe Doğum Odasındaki Uygulamalar Link
Adana Halk Kültüründe Kırk Basması-Nazar-Kırklama Link
Adana Halk Kültüründe Kısmet Açma Link
Adana Halk Kültüründe Mezarlıklar ve Ruhlarla İlgili İnanmalar Link
Adana Halk Kültüründe Ölümden Kaçınmalar Link
Adana Halk Kültüründe Ölünün Ardından Evde Yapılan İşlemler Link
Adana Halk Kültüründe Ölünün Ardından Mezarlıkta Yapılan İşlemler Link
Adana Halk Kültüründe Ölünün Yıkanması - Kefenlenmesi ve Diğer Uygulamalar Link
Adana Halk Kültüründe Yas Tutma/ Ağıt Söyleme Link
Adana Halk Kültüründe Ziyaretler Link
Adana Halk Kültürüne Bakış Link
Adana Halk Oyunları Link
Adana İl Halk Kütüphanesi'nde Bulunan Bir Hikaye-i İbrahim Edhem Nüshası Link
Adana İli Saimbeyli, Tufanbeyli ve Düziçi İlçeleri Halk Kültürü Üzerine Link
Adana ve Osmaniye Halk Kültüründe Giyim- Kuşam Geleneği Link
Adana ve Yöresi Halk Kültüründe Mahalli Fıkra Türü ve Tespit Edebildiğimiz Bazı Mahalli

Tiplere Bağlı Fıkra Örnekleri
Link
Adana-Osmaniye Bölgesi Giyim Kültüründe ve Halk Oyunları Ekiplerinin Giysi Tercihlerinde

Kadın Başlıkları
Link
Afganistan 'daki Hazara Türkleri ile Doğu Karadeniz Bölgesindeki Çepni Türkleri Arasında Yaşayan

Halk İnanmaları Üzerine Bir Mukayese Denemesi
Link
Ağız ve Halk Bilimi Derlemelerinde Kaynak Kişi Link
Ağız ve Halk Bilimi Derlemelerinde Yer Seçimi Link
Ağrı Yöresi Örneklemeleri ile Türk Kültürlü Halklarda Su Kültü Link
Ahıska Türklerinin Halk Takvimi Üzerine Link
Ahi Türbeleri Etrafında Oluşan Halk İnançları Link
Ahmet Kutsi Tecer, Türk Halk Bilimine Katkısı ve Koçyiğit Köroğlu'na Bir Bakış Link
Aksaray Halk Kültürü ve Türk Dünyası Link
Alman Edebiyatında Halk Hikayesi Link
Alman Halk Kahramanı Kral Rother ile Türk Kahramanı Seyyid Battal Gazi'nin Tarihsel

Gerçekliği
Link
Altay Tuvaları - Altaylarda Unutulmuş Bir Türk Halkı Link
Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 1882 Env. No’lu Elyazması “Divan’ın” Kitap Sanatları Bakımından Değerlendirilmesi Link
Anadolu Halk Dilinde Türkçe Çiçek Adları Link
Anadolu Halk Şairlerinin Şiirlerinde Türkmenler Link
Anadolu Halk Tarihinde Yunus Emre Link
Anadolu İnançlarının Halk Hekimliğine Etkileri Link
Anadolu Sahası Halk Şiirinde Kafiye: Tespitler ve Öneriler Link
Anadolu Türk Halk İnanç Araştırmalarının Problemleri Üzerine Link
Anadolu ve Azerbaycan Sahaları Halk Şiirinde Tür ve Şekil Meselesi Link
Anadolu ve Balkan Türklerinin Halk Anlatmalarında Mitolojik Bir Kuş: ZÜMDÜDÜ ANKA Link
Anadolu ve İran'da Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları Link
Anadolu?da Yaşayan Halk İnançlarının Menşei Üzerine Bir Araştırma Link
Anadolu'da Gordion Roma Devri Halkı Astragalus Morfolojik Tetkiki İle Ontojenetik ve

Filojenetik Münasebetleri Üzerinde Bir Araştırma
Link
Anadolu'da Halk Kültürü Ürünlerinin Oluşumuna Kültürel Değişim ve Gelişim Açısından Bakış Link
Anadolu'da Yaşayan Halk Hekimliği Uygulamalarının Eski ve Orta Türkçe Tıp Metinlerindeki Temelleri Link
Anamas Yöresi Halk İnançlarında Temizlik Kavramı Link
Anavatanlarından Sekiz Ülkeye Dağıtılmış Bir Halk: Ahıska Türkleri Link
Ankara Halk Tiyatrosu'nda Mutfak Link
Anlamanın Tarihsel Dönüşümü Işığında Halk Şiirine Okur Odaklı Bir Yaklaşım Denemesi Link
Anonim Halk Edebiyatı Araştırmalarının Tanım ve Tasnif Sorunları Bağlamında “Söylemelik ve Konuşmalık Türler”le İlgili Çalışmaların Durumu Link
Anonim Halk Edebiyatının Tasnifine Dair Bir Öneri Link
Anonim Halk Şiiri Üzerine Link
Anonim Halk Şiiri Üzerine.. Link
Âşık Deryâmî’nin Şiirlerinde Türk Halk Kültürü Unsurları Link
Âşık Edebiyatı, Halk Kültürü Çalışmalarıyla Ahmet Kutsi Tecer Link
Âşık İsmetî İle Kapı Güzeli Hikâyesi Bağlamında Türk Halk Hikâyelerinin Değişim ve Dönüşüm

Dinamikleri
Link
Âşık Şenlik’in İşgal Yıllarında Söylediği Koçaklama ve Destanların Halk Üzerindeki Etkisi Link
Aşık Tarzı Türk Halk Edebiyatında Üslup Link
Atasözü, Bilmece ve Halk İnanışlarının Nevruz'a Yansıması Link
Atatürk - Halk Kültürü Milli Kimlik Link
Atatürk Devrimlerinin Kültür Konsepti Bağlamında Halkevlerinde Türk Halkbilimi

Çalışmalarının Kurumsal Eğilimleri
Link
Atatürk Dönemi Tiyatro ve Opera Çalışmalarında Türk Halk Kültüründen Nasıl Yararlanıldı? Link
Atatürk Döneminden Günümüze Türk Halk Oyunları Üzerine Bir Değerlendirme Link
Atatürk Döneminin Dil Kültür ve Edebiyat Politikalarını Yansıtan Bir Halkevi Dergisi:

Ortayayla
Link
Atatürk Düşüncesinde Halk Kültürü Link
Atatürk Hakkında Özbekistan'da Yayınlanan Bir Kitap: "Türk Halkının Büyük Evladı Atatürk" Link
Atatürk ve Halk Eğitimi Link
Atatürk'ün Milli Mücadele'de Halkın Birlik ve Gücünü Toplaması ve Bugüne Uyarlaması Link
Atatürk'ün Sevdiği Bir Halk Oyunu: Balıkesir Panukçu Bengisi Link
Atatürkçü Düşünce Sistemine Göre Halkçılık İlkesi Link
Atatürk’ün Halkçılık Anlayışının Türkiye’nin Çağdaşlaşmadaki Rolü ve Önemi Link
Av Kültürü Bağlamında Azerbaycan Halk Hikâyelerinde Av Sahneleri ve İşlevsel Özellikleri Link
Avar Halkının Etnik Tarihinden Link
Avşarlarda Halk Musikisi Link
Aydın Halk Kültüründe Zeytin Link
Aydının Halkla İmtihanı: Ziya Gökalp’in “Halka Doğru” Düsturu Bağlamında Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Türk Romanında İdealist Öğretmen Tipleri Link
Azerbaycan Bazı Halk Yazınında Atatürk Link
Azerbaycan Halkbiliminde Yeni Çalışmalar Üzerine Link
Azerbaycan Modern Hikâye ve Romanına Halk Edebiyatı Tesirleri ve Yusuf Vezir

Çemenzeminli
Link
Azerbaycan ve Anadolu Halk Hikâyelerinde Kahramanların Âşık Olması ile ilgili Motifler ve

Bunların Yapısı
Link
Azerbaycan, İran ve Türkiye Türk Halk Hikâyelerinde Erzurum Link
Azerbaycan?da Baş ve Baştaki Organlarla İlgili Halk Tedavi Usulleri Link
Azerbaycan'da Halk Tiyatrosunun Oluşumu Üzerine Link
Bağımsızlık Dönemi Azerbaycan Halk Edebiyatı Araştırmaları Link
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dali

‘nda Folklor ve Halk Edebiyatı Alanlarında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar
Link
Balkan Türkleri Edebiyatı ve Halk Kültürünün Türkiye’deki Üniversite Eğitiminde Yer Almasının Gerekliliği Üzerine Bazı Tespitler Link
Balkanlar'dan Uluğ Türkistan'a Türk Halk İnançları Link
Balkanlarda Gökyüzü İle İlgili İnanışlar ve Halk Takvimi Link
Başı Sarıklı Ayağı Çarıklı Halk Ozanı Âşık Şefkâtî Link
Batı Trakya Türk Halk Kültüründe Mitolojik Sayılar Link
Batı Trakya Türkleri Halk Edebiyatı ve Türk Dünyası Folkloruna Mukayeseli Bir Bakış Link
Bazı Çin Kaynaklarına Göre Bugün Çin Türkistan'ında Yaşıyan Halklardan Moğolların

Örf ve Âdetleri
Link
Bazı Halk Anlatılarında Kırk Yiğit'in İhaneti Üzerine Bir Değerlendirme Link
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Şiirlerinde Halk Bilimi Unsurları Link
Bektaşi Halk Şiiri Link
Bektaşilik Kontekstinde Halk Şiiri Link
Beypazarı'nda Turist-Yerli Halk Etkileşimi ve Turizmin Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik

Etkileri
Link
Bilim Felsefesi Bağlamında Halkbilimi ve Halkbilimsel Bilginin Teleolojik Serüveni Link
Bir Halk Ekonomisi Örneği Olarak "Hab" ve "Değişik/ Deñişik" Geleneği ve İşlevleri Link
Bir Halk Oyununun Popülerleşmesi; Endüstrinin Yeni Ürünü “Kolbastı” Link
[ 1 2 3 4 5 6 7 ]