Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Atatürk’ün Halkçılık Anlayışının Türkiye’nin Çağdaşlaşmadaki Rolü ve Önemi Link
Anonim Halk Edebiyatı Araştırmalarının Tanım ve Tasnif Sorunları Bağlamında “Söylemelik ve Konuşmalık Türler”le İlgili Çalışmaların Durumu Link
1932-1951 Yılları Arasında Halkevleri Tiyatro Çalışmaları Link
Halk Tiyatrosu ve çağdaş sentez denemeleri Link
Geleneksel Halk Tiyatrosunda Gayrimüslimlerin Temsili Link
Halk Tiyatrosunda Göstergelerin Dönüşümü Link
Laonikos Chalkokondyles’in Hayatı ve “Tarih”i Link
Bazı Çin Kaynaklarına Göre Bugün Çin Türkistan'ında Yaşıyan Halklardan Moğolların

Örf ve Âdetleri
Link
Hititlerden Önceki Anadolu Halkının Evlilik Hukukunun Orijinal Tarafları Link
Halkbilimde Görüntü Belgesi Olarak Akarfilmin Kullanılması Link
Mahmutgazi Köyünün Halk Edebiyatı Link
Anadolu'da Gordion Roma Devri Halkı Astragalus Morfolojik Tetkiki İle Ontojenetik ve

Filojenetik Münasebetleri Üzerinde Bir Araştırma
Link
Türkiye Türkleri Halk Müziğinin Sınıflandırılması Link
Halk-Devlet-Sanat Üçgeni İçinde Azim Azimzade Link
Türkiye’de Halkbiliminin Mimarları Link
Dini Folklor veya Dini-Manevi Halk İnançlarının Çeşit ve Mahiyeti Üzerinde Bir Araştırma Link
Tiyatro Ve Halk Eğitimi Link
Toplumsal Yaşantımızda Sinema ve Halk Eğitimindeki Rolü Link
Halk Eğitiminin Kurumlaşması Link
Türkiye de Halk Sağlık Folklorü ve Bazı Meseleleri Link
Yurtdışında Bir Kültür Kurumu: Londra Halkevi Link
Boşnak Halk Kültüründe Doğum Geçiş Merasimi Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler Link
Etnogenez Halkların Şekillenişi, Yükseliş ve Düşüşleri Link
Fuzuli Yaratıcılığının Halk Edebiyatına Etkisi Hakkında Bir Kaç Söz Link
Sözlü Anlatımların Bir Başka Dil İle Anlatılması: Rumca Anlatılarda Türk Halk Verimleri Link
Aydının Halkla İmtihanı: Ziya Gökalp’in “Halka Doğru” Düsturu Bağlamında Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Türk Romanında İdealist Öğretmen Tipleri Link
Romanya’da Türk Halkları Edebiyatı Link
Nasreddin Hoca Fıkralarının Metin Merkezli Halk Bilimi Kuramlarından Yayılma ve Gelişme Kuramlarına Göre Tahlili Link
Batı Trakya Türk Halk Kültüründe Mitolojik Sayılar Link
Küreselleşme ve Uygulamalı Halk Bilimi Örneğinde Giresun Kültür Araştırmaları Merkezi Link
Divan Şiiri ve XIX. Yüzyıl Halk Şiirinde Güzel Tasviri Link
Halk Şairlerinin Diliyle Sivas Çermikleri Link
Halk Şiirinde Biçim ve Tür Link
Türk Halk Şiirinde Ölüm Sonrası Dilekler Link
Türk Halk Müziğinin Eğitimdeki Yeri ve Önemi Link
Ege Bölgesi Halk Müziğindeki Çok Seslilik Link
Tatar Halk Şiirinde Nazım Türü Olarak Beyit ve Sak-Sok Beyiti Link
Azerbaycan'da Halk Tiyatrosunun Oluşumu Üzerine Link
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Halk Kültürü Link
Halk Yaratıcılığının Kaynakları Link
Güney Azerbaycan'da Halk Tiyatrosu Üzerine Link
Türk Halk-Türkülerinde İnsan Link
Türk Halk Müziğinde Çokseslilik Link
Geleneksel Türk Halk Şiirinde Doğa Link
Halk Anlatılarında Hayat Hikâyesi Unsuru Link
Oltu Taşının Dünü, Bugünü, Yarını ve Türk Üniversitesi Türk Halk Takıları Bölümü Link
Türk Halk Müziği Ezgilerindeki Türk Müzik Dokusunun Bilgisayar Destekli Analizi Link
Azerbaycan Modern Hikâye ve Romanına Halk Edebiyatı Tesirleri ve Yusuf Vezir

Çemenzeminli
Link
V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Link
Bazı Halk Anlatılarında Kırk Yiğit'in İhaneti Üzerine Bir Değerlendirme Link
Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın Millî Kültür ve Halk Kültürü İle İlgili Görüş ve Önerileri Link
Halit Fahri Ozansoy'un Oyunlarında Halk Kültüründen Gelen Unsurlar Link
Türk Halk Bilgisi Derneği Tarafından Yayımlanan Halk Bilgisi Haberleri Dergisi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme Link
Türk Harf Devrimi'nin Halka Tanıtımı Çalışmaları Link
İki Halk Kahramanı M. Kemal Atatürk ve M. Ali Cinnah Link
Türk Halk Kültüründe Cam Sanatı Link
'Anadolu Halk Çalgıları' Link
XIX. Yüzyıl Halk Şairi Molulu Revai Link
Çayların Bugünkü Tedavide ve Halk Hekimliği Alanlarında Kullanılışları Link
Erzurum Halk Kültüründe Hamam Geleneği Link
Evliya Çelebi Döneminde Anadolu’daki Halk Kıyafetleri Link
Gaziantep Halk Kültüründe Maddi Kültür Ögeler - Halk Mimarisinde Yaşamı Canlandıran Yapı

Elemanları
Link
Halk Bilimindeki Sözlü Anlatıların Yerelleştirilmesi ve Güncelleştirilmesi Üzerine Bazı

Görüşler
Link
Konya Halk Mimarisinde Su Yapıları Link
Ninni ve Ağıt İki Arkaik Halk Türküsü Çeşidi Link
Sanat Eğitimi Kapsamında Türk Halk Sanatı Link
Türk Halk İnanışları İle Anadolu Ermeni Halk İnanışları Arasındaki Benzerlikler Link
Türk Halk Müziğinin Değişim Sürecine Bir Örnek Muş Link
Türk Halk Oyunlarında İnanç Motifleri Link
Türkiye Üniversitelerinde Halkbilimi Halk Edebiyatı Öğretimi Link
Gaziantep'in Bazı Yörelerinde Tespit Edilen Doğum ve Bebekle İlgili Halk Hekimliği

Verilerinin Modern Tıp Yöntemleriyle Birlikte Değerlendirilmesi
Link
Rusya İlimler Akademisi Arşivi’nde Bulunan Türk ve Türk Halklarıyla İlgili Bazı

Arşiv Belgelerinin Tanıtılması
Link
Rusya İlimler Akademisi Arşivi’nde Bulunan Türk ve Türk Halklarıyla İlgili Bazı Arşiv

Belgelerinin Tanıtılması
Link
Kâşgarlı Mahmud ile Kazak Halk Şairlerinin Ortak Dili Link
Halk Şairleri ve Âşıklık Geleneği Link
I. Bakü Türkoloji Kurultayı Bildirilerinin Satır Aralarında Halk Bilimi Meseleleri Link
Çin Kaynaklarına Göre Orta ve Garbi Asya Halklarının Medeniyeti Link
Türk Halk Hikâyelerinde İbn Sina Link
Türk Halk Temâşalarının Rumen Memleketlerine Tesiri Link
Avşarlarda Halk Musikisi Link
Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları-I: Türk Halk İrfanında Kurt Link
Türk Halk İnançlarında Metodik Problemler Link
Göranlarda Halk İnançları Link
'Hemşehriler'de Halk İnançları Link
Halk ve Kültür Kavramı Link
Lezgiler'de Halk İnançları Link
Güneydoğu Anadolu'nun Kalkındırılması ve Halk Kültürü İlişkisi Link
Halk Müziği Eserlerinde Hak Sahibi Tespit Ölçüleri Nasıl Olmalıdır? Link
Ağrı Yöresi Örneklemeleri ile Türk Kültürlü Halklarda Su Kültü Link
Şehir Örneklemeleri ile Türk Kültürlü Halklarda Od / Ateş / Ocak İyesi Link
Halkbilimde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri Link
Osmanlı Devleti?nin 1684 Avusturya-Macaristan Seferi Hazırlıkları ve Bunların Afyonkarahisâr

Kazâsında Halka Yansımaları
Link
Av Kültürü Bağlamında Azerbaycan Halk Hikâyelerinde Av Sahneleri ve İşlevsel Özellikleri Link
Türk Halk Müziği Kültüründe Birleştirici Unsur Olarak Hüseyni Dizisi ve Hüseyni Türküler Link
Türk Halk Şiirinde Ritm, Ezgi ve Ninni Söyleme Geleneğinin Rolü Link
Kütahya Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi ve Temel İslam Bilimleri ile ilgili Bazı Yazma Eserler Link
Kurtuluş Savaşı Sırasında Yürütülen İletişim Çabalarının Halkla İlişkiler Açısından

İncelenmesi
Link
Tanzimattan Sonra Halk Eğitimi İçin Kurulan İki Cemiyet: Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye ve

Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye
Link
Anadolu ve Balkan Türklerinin Halk Anlatmalarında Mitolojik Bir Kuş: ZÜMDÜDÜ ANKA Link
Türk Halk Şiirinde Gerçeküstü Destanlar Üzerine Bir Değerlendirme Link
Halk Şiirimizde Nevruz Link
Türk Halk Müziği Çalgı Topluluklarının Yapılanması ve Bağlama Link
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Halkbilimi Çalışmaları Link
Şehirleşme-Halk Kültürü İkileminde Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri Link
Türk Halklarında Kurt Ağzı Bağlama İnancı Link
Sivas İlbeyi Yöresi Türkmenleri Halk Şairleri Link
Mustafa Kemal Atatürk’ün Halkçılık Anlayışı ve I. TBMM’de Halkçılık Tartışmaları Link
Halk Tiyatrosu Geleneğimizde "soyutlama-abstraction" ve Yapısal Yansımaları Link
Beypazarı'nda Turist-Yerli Halk Etkileşimi ve Turizmin Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik

Etkileri
Link
Özbek Halk Edebiyatı Bibliyografyası Link
Özbek Halkbiliminde Kurt Kültüne Ait Halk İnançları Link
Gagauz Halk Kültüründe Geleneksel Kadın ve Erkek Giyimi Link
Türk Halk Dansları Hakkında Link
Türk Halk Şiiri Örneklerinin Fonetik-Semantik İlişkisi ve Türkçe Eğitiminde Halk

Şiirinden Yararlanma
Link
Türk Halklarının Destan Yaratılarında Üç Dünya Link
Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Halk Bilimi Unsurları Link
Türk Halkbilimi Mizah Araştırmalarına Dair Genel Tespit, Değerlendirme ve Teklifler Link
Tarihte Türk – Ermeni Temasları Sonucunda Ortaya Çıkmış Bir Halk: Ermeni Kıpçakları veya Gregoryan Kıpçaklar Link
Mirsultan Osmanov, Günümüz Uygur Dilinin Hoten Diyalekti Şincan Halk Neşriyatı Link
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Türk Halk Edebiyatı Metinleri Kullanımı: Oğuz Kağan Destanı Örneği Link
[ 1 2 3 4 5 6 7 ]